Projektov zmer Podpora partnerstva a dialgu medzi verejnou

  • Slides: 9
Download presentation
Projektový zámer Podpora partnerstva a dialógu medzi verejnou správou, občanmi a mimovládnymi neziskovými organizáciami

Projektový zámer Podpora partnerstva a dialógu medzi verejnou správou, občanmi a mimovládnymi neziskovými organizáciami na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni v oblasti participatívnej tvorby verejných politík

Projektový zámer predložil Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti schválil Monitorovací výbor

Projektový zámer predložil Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti schválil Monitorovací výbor Operačného programu Efektívna verejná správa MV SR plánovaná dĺžka trvania projektu: 36 mesiacov

Hlavný cieľ projektu Posilniť spoluprácu a vzájomný dialóg medzi verejnou správou, občanmi a MNO

Hlavný cieľ projektu Posilniť spoluprácu a vzájomný dialóg medzi verejnou správou, občanmi a MNO v procese tvorby verejných politík na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni a navrhnúť inovácie existujúcich mechanizmov vo verejnej správe v záujme zefektívnenia vstupu verejnosti do tvorby verejných politík.

Hlavné aktivity projektu 1. 2. 3. 4. 5. 6. Analýza východiskového stavu Vytvorenie inovatívnych

Hlavné aktivity projektu 1. 2. 3. 4. 5. 6. Analýza východiskového stavu Vytvorenie inovatívnych metodík participácie Realizácia školiacich aktivít Realizácia pilotných projektov Zhodnotenie pilotných projektov Vytvorenie a šírenie „príručky participácie“

Výzva na výber partnerov Hľadáme MNO, ktoré budú realizátormi 12 pilotných projektov participatívnej tvorby

Výzva na výber partnerov Hľadáme MNO, ktoré budú realizátormi 12 pilotných projektov participatívnej tvorby verejných politík na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni.

Hlavná podmienka Spolupráca a vzájomná dohoda na vypracovaní verejnej politiky medzi MNO, verejnou správou

Hlavná podmienka Spolupráca a vzájomná dohoda na vypracovaní verejnej politiky medzi MNO, verejnou správou a aktívnymi občanmi.

Bližšie informácie web: www. minv. sk/? ros

Bližšie informácie web: www. minv. sk/? ros

Bližšie informácie Ivetka Ferčíková Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti tel. :

Bližšie informácie Ivetka Ferčíková Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti tel. : 02 / 509 44 985 e-mail: iveta. [email protected] sk

Ďakujem za pozornosť Skarlet Ondrejčáková Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti tel.

Ďakujem za pozornosť Skarlet Ondrejčáková Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti tel. : 02 / 509 44 983 e-mail: skarlet. [email protected] sk