Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu

  • Slides: 12
Download presentation
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 -2013 oraz budżetu państwa Konsultacje społeczne projektu: Wykonanie analiz wykonalności w ramach przedsięwzięcia pn. Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym Spotkanie otwierające konsultacje społeczne: Bielsko-Biała, 08. 12. 2014 r. „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 -2013 oraz budżetu państwa Zakres projektu Opracowanie 3 analiz: • Analiza wykonalności zintegrowanego projektu pn. : Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnych rzek, potoków i zbiorników wodnych Subregionu Południowego”, • „Analiza wykonalności przedsięwzięć w zakresie zintegrowania transportu publicznego na terenie Subregionu Południowego”, • „Analiza wykonalności w zakresie zintegrowanego przedsięwzięcia ograniczenia niskiej emisji na terenie Subregionu Południowego”. „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 -2013 oraz budżetu państwa Zakres projektu W ramach każdej z 3 analiz zbiorczych wykonano załączniki: • 35 dedykowanych analiz wykonalności projektów w zakresie rewitalizacji przestrzeni nadbrzeżnych rzek, potoków i zbiorników wodnych Subregionu Południowego”, • „ 20 dedykowanych analiz wykonalności projektów w zakresie zintegrowania transportu publicznego na terenie Subregionu Południowego”, • „ 106 dedykowanych analiz wykonalności projektów w zakresie zintegrowanego przedsięwzięcia ograniczenia niskiej emisji na terenie Subregionu Południowego”. „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 -2013 oraz budżetu państwa Projekty Miasta Bielsko-Biała W zakresie rewitalizacji przestrzeni nadbrzeżnych rzek, potoków i zbiorników wodnych Subregionu Południowego wykonano analizę wykonalności projektu zlokalizowanego w Bielsku-Białej, pt. : „REWITALIZACJA MIEJSKICH SYSTEMÓW NADRZECZNYCH W MIEŚCIE BIELSKO-BIAŁA” „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 -2013 oraz budżetu państwa Projekty Miasta Bielsko-Biała W zakresie Zintegrowania Transportu Publicznego na terenie Subregionu Południowego wykonano analizy wykonalności następujących projektów zlokalizowanych w Bielsku-Białej: „Zakup niskoemisyjnych autobusów wraz z budową zintegrowanego systemu zarządzania transportem publicznym w Bielsku-Białej” „Zintegrowany system zarządzania transportem na obszarze miasta Bielska-Białej” Projekt rezerwowy „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 -2013 oraz budżetu państwa Projekty Miasta Bielsko-Biała W zakresie zintegrowanego przedsięwzięcia ograniczenia niskiej emisji na terenie Subregionu Południowego wykonano analizy wykonalności następujących projektów zlokalizowanych w Bielsku-Białej: „Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych” „Ograniczenie emisji CO 2 i innych zanieczyszczeń powietrza z nisko położonych kominów poprzez likwidację tradycyjnych palenisk na paliwa stałe oraz termomodernizację budynków mieszkalnych” Ograniczenie emisji CO 2 i innych zanieczyszczeń powietrza poprzez wspieranie rozwoju instalacji zasilanych energią słoneczną „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery na terenie miasta Bielsko-Biała w latach 2014 -2020” „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 -2013 oraz budżetu państwa Zakres i struktura analiz 1/2 • • • Strona tytułowa Nota autorska Spis treści Charakterystyka projektu (Tytuł i definicja projektu, lokalizacja projektu, logika interwencji, cele i wskaźniki projektu) Analiza terytorialna Zgodność z politykami strategicznymi Komplementarność projektu Analiza instytucjonalna (beneficjenci projektu wykonalność instytucjonalna projektu) Analiza techniczna i technologiczna Analiza specyficzna dla sektora (stan aktualny, stan projektowany) Analiza wariantowa Analiza środowiskowa „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 -2013 oraz budżetu państwa Zakres i struktura analiz 2/2 • • • Analiza prawna i pomoc publiczna Analiza finansowo-ekonomiczna Wykonalność i trwałość projektu Analiza ryzyk i zagrożeń w projekcie Plan wdrożenia projektu Raport z konsultacji społecznych Zakończenie Spis tabel Spis wykresów Spis wizualizacji, fotografii, map i rysunków Bibliografia Załączniki „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 -2013 oraz budżetu państwa Proces przygotowania analiz Analizy zostały wykonane w oparciu o: - dane i informacje przekazane przez beneficjentów i Zamawiającego w formie ankiet i materiałów uzupełniających ankiety (dokumenty, programowe, koncepcje, inna dokumentacja); - wytyczne RPO WSL 2014 -2020 oraz wytyczne dokumentów strategicznych subregionu; - audyty terenowe (audytom poddano wszystkie inwestycje dotyczące rewitalizacji nadbrzeży, zintegrowanego transportu oraz wybrane projekty dotyczące niskiej emisji); - wiedzę ekspercką. ANALIZY W WERSJI DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH OPRACOWANE ZOSTAŁY W OKRESIE OD 17 LIPCA DO 17 LISTOPADA. „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 -2013 oraz budżetu państwa Proces konsultacji społecznych Rozpoczęcie konsultacji społecznych: 08. 12. 2014 r. (4 spotkania otwierające – w każdym z powiatów 08 -11. 12. 2014 r. ) Zakończenie konsultacji społecznych-procesu wnoszenia uwag: 30. 12. 2014 r. Sposób wnoszenia uwag – za pośrednictwem formularza on-line „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 -2013 oraz budżetu państwa Proces konsultacji społecznych Możliwość zgłaszania uwag zarówno do analiz dedykowanych, jak i do analiz zbiorczych „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 -2013 oraz budżetu państwa Dziękujemy za uwagę „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”