PROJEKT STRATEGII ROZWOJU WOJEWDZTWA DOLNOLSKIEGO 2030 Diagnoza prospektywna

  • Slides: 20
Download presentation
PROJEKT STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2030

PROJEKT STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2030

Diagnoza prospektywna – obszary tematyczne OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SFERA PRZYRODNICZO-KULTUROWA SFERA SPOŁECZNA SFERA GOSPODARCZA INFRASTRUKTURA

Diagnoza prospektywna – obszary tematyczne OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SFERA PRZYRODNICZO-KULTUROWA SFERA SPOŁECZNA SFERA GOSPODARCZA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA SYSTEM KOMUNIKACJI I DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORTOWA STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2030 2

Diagnoza prospektywna – sfera przyrodniczo-kulturowa SFERA PRZYRODNICZO-KULTUROWA • Obszary chronione • Gleby • System

Diagnoza prospektywna – sfera przyrodniczo-kulturowa SFERA PRZYRODNICZO-KULTUROWA • Obszary chronione • Gleby • System wodny • Złoża kopalin • Wody lecznicze i termalne • Jakość powietrza • Obiekty zabytkowe • Miejscowości uzdrowiskowe STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2030 3

Diagnoza prospektywna – sfera społeczna SFERA SPOŁECZNA • Struktura funkcjonalna przestrzenna • Demografia •

Diagnoza prospektywna – sfera społeczna SFERA SPOŁECZNA • Struktura funkcjonalna przestrzenna • Demografia • Kapitał ludzki i infrastruktura społeczna • Turystyka STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2030 4

Diagnoza prospektywna – sfera gospodarcza SFERA GOSPODARCZA • Produkt Krajowy Brutto • Rynek pracy

Diagnoza prospektywna – sfera gospodarcza SFERA GOSPODARCZA • Produkt Krajowy Brutto • Rynek pracy • Przedsiębiorczość i innowacyjność • Działalność badawczo-rozwojowa • Inwestorzy zagraniczni i handel zagraniczny • Marka produktów regionalnych STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2030 5

Diagnoza prospektywna – infrastruktura techniczna INFRASTRUKTURA TECHNICZNA • Produkcja energii elektrycznej • Odnawialne źródła

Diagnoza prospektywna – infrastruktura techniczna INFRASTRUKTURA TECHNICZNA • Produkcja energii elektrycznej • Odnawialne źródła energii • Sieć wodna i kanalizacyjna • Sieć gazowa • Gospodarka obiegu zamkniętego • Społeczeństwo informacyjne STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2030 6

Diagnoza prospektywna – system komunikacji i dostępność transportowa SYSTEM KOMUNIKACJI I DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORTOWA Dostępność

Diagnoza prospektywna – system komunikacji i dostępność transportowa SYSTEM KOMUNIKACJI I DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORTOWA Dostępność czasowa do węzłów na autostradach i drogach ekspresowych po realizacji dróg ekspresowych S 3 i S 5 • Drogi publiczne • Linie kolejowe • Połączenia lotnicze • Dostępność transportowa zewnętrzna (Odrzańska Droga Wodna) • Dostępność transportowa wewnętrzna STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2030 7

Scenariusze rozwoju Możliwości przyszłego rozwoju regionu dolnośląskiego, jego subregionów, powiatów, miast i gmin związane

Scenariusze rozwoju Możliwości przyszłego rozwoju regionu dolnośląskiego, jego subregionów, powiatów, miast i gmin związane są ściśle z wartością kapitału terytorialnego oraz umiejętnym i efektywnym jego wykorzystaniem. Uwzględniając złożoność tegoż kapitału, zmiany jego wartości, przestrzenne zróżnicowanie, zidentyfikowane rozwojowe problemy i zagrożenia, ich natężenie, a także możliwości i szanse rozwoju regionu dolnośląskiego w perspektywie roku 2030 określono trzy scenariusze: q „DYNAMICZNA RÓWNOMIERNOŚĆ” q „METROPOLITALNA WYSPA” q „NIESPÓJNA MOZAIKA” 8

Segmenty terytorialnego kapitału SCENARIUSZE ROZWOJU REGIONU DOLNOŚLĄSKIEGO DYNAMICZNA RÓWNOMIERNOŚĆ POTENCJAŁ DEMOGRAFICZNY powstrzymanie szybkiej depopulacji

Segmenty terytorialnego kapitału SCENARIUSZE ROZWOJU REGIONU DOLNOŚLĄSKIEGO DYNAMICZNA RÓWNOMIERNOŚĆ POTENCJAŁ DEMOGRAFICZNY powstrzymanie szybkiej depopulacji peryferyjnych obszarów regionu POTENCJAŁ FINANSOWY duże znaczenie alokacji finansowych dedykowanych terytorialnie obszarom peryferyjnym dopełnienie ośrodków subregionalnych o regionalne funkcje administracyjne, ośrodki badawczo-rozwojowe METROPOLITALNA WYSPA NIESPÓJNA MOZAIKA zróżnicowanie przestrzenne rozwoju demograficznego; rozwój wrocławskiego demograficznego obszaru metropolitalnego; postępująca depopulacja i starzenie się społeczności obszarów peryferyjnych POTENCJAŁ GOSPODARCZY intensywne tworzenie możliwości pogłębiające się dysproporcje rozwoju wyraźne dysproporcje rozwoju gospodarczego rozwoju i kreowania gospodarczego regionu; dominacja gospodarczego regionu przewag konkurencyjnych obszarów Wrocławia i jego otoczenia; stagnacja zdegradowanych i zmarginalizowanych (upadek) obszarów peryferyjnych USŁUGI PUBLICZNE rosnąca jakość usług publicznych także na rosnąca jakość usług publicznych we utrzymanie przestrzennych dysproporcji w obszarach peryferyjnych wrocławskim obszarze metropolitalnym i zakresie jakości usług publicznych; ośrodkach o regionalnym znaczeniu; relatywnie niska jakość usług publicznych stagnacja na obszarach peryferyjnych KAPITAŁ LUDZKI I wzrost społecznego zaufania i społeczna separacja wrocławskiego obszaru wzrost społecznego rozwarstwienia na SPOŁECZNY terytorialnej (regionalnej) tożsamości; metropolitalnego; społeczna marginalizacja obszarach peryferyjnych społeczna integracja regionu obszarów peryferyjnych; brak regionalnej tożsamości ŚRODOWISKO NATURALNE racjonalne wykorzystanie walorów i ochrona środowiska naturalnego DOSTĘPNOŚĆ dostępność komunikacyjna obszarów komunikacyjna alienacja obszarów niewielka poprawa komunikacyjnej KOMUNIKACYJNA peryferyjnych wspierająca ich rozwój peryferyjnych dostępności obszarów peryferyjnych POTENCJAŁ INSTYTUCJONALNY wyraźne dysproporcje przestrzenne alokacji alokacje finansowe dedykowane głównie finansowych dziedzinowo instytucjonalna dominacja Wrocławia i degradacja obszarów peryferyjnych utrzymanie dotychczasowego rozmieszczenia instytucji o regionalnym 9 znaczeniu

Wizja Dolnego Śląska 2030 Dolny Śląsk 2030 regionem równomiernego rozwoju, regionem przyjaznym, nowoczesnym i

Wizja Dolnego Śląska 2030 Dolny Śląsk 2030 regionem równomiernego rozwoju, regionem przyjaznym, nowoczesnym i konkurencyjnym CELE STRATEGICZNE SRWD 2030 Misja Dolnego Śląska 2030 OTWARCI NA SIEBIE - OTWARCI NA ŚWIAT v wyrównywanie szans rozwojowych, v wzrost aktywności mieszkańców regionu, v wieloaspektowa (społeczna, gospodarcza, przestrzenna) integracja, v partycypacyjne zarządzanie regionem. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2030 10

Cel Nadrzędny Strategii Dolny Śląsk 2030 Harmonijny rozwój regionu i wysoka jakość życia dolnośląskiej

Cel Nadrzędny Strategii Dolny Śląsk 2030 Harmonijny rozwój regionu i wysoka jakość życia dolnośląskiej społeczności. CELE STRATEGICZNE SRWD 2030 Cele Strategiczne: 1. EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE GOSPODARCZEGO POTENCJAŁU REGIONU; 2. POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH; 3. WZMOCNIENIE REGIONALNEGO KAPITAŁU LUDZKIEGO I SPOŁECZNEGO; 4. ODPOWIEDZIALNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW I OCHRONA WALORÓW ŚRODOWISKA NATURALNEGO I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO; 5. WZMOCNIENIE PRZESTRZENNEJ SPÓJNOŚCI REGIONU. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2030 11

Terytorialny wymiar polityki rozwoju • rozwój gospodarczy • rozwój społeczny STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Terytorialny wymiar polityki rozwoju • rozwój gospodarczy • rozwój społeczny STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2030 12

Terytorialny wymiar polityki rozwoju OBSZAR FUNKCJONALNY CENNY PRZYRODNICZO GÓRSKI I PRZYGRANICZNY OBSZAR FUNKCJONALNY STRATEGIA

Terytorialny wymiar polityki rozwoju OBSZAR FUNKCJONALNY CENNY PRZYRODNICZO GÓRSKI I PRZYGRANICZNY OBSZAR FUNKCJONALNY STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2030 13

Ramy finansowe SRWD 2030 Główne źródła finansowania polityki rozwoju Dolnego Śląska do 2020 r.

Ramy finansowe SRWD 2030 Główne źródła finansowania polityki rozwoju Dolnego Śląska do 2020 r. : • Budżet Państwa, w tym środki pochodzące z Kontraktu Terytorialnego Województwa Dolnośląskiego; • Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne (EFSI), w tym środki dystrybuowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz PROW 2014 -2020, PO Ryby 2014 -2020, PO WER 2014 -2020; POIŚ 2014 -2020; • Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS); • środki pochodzące z międzynarodowych instytucji finansowych, np. Bank Światowy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych; • budżety jednostek samorządu terytorialnego, w tym budżet Województwa Dolnośląskiego; • instrumenty finansowe (zwrotne, m. in. pożyczki, poręczenia, gwarancje, inwestycje kapitałowe oraz inwestycje quasi-kapitałowe) udostępniane przez regionalne instytucje finansowe, m. in. Dolnośląski Fundusz Rozwoju. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2030 14

Szacunkowe źródła finansowania polityki rozwoju Dolnego Śląska po 2020 r: Ramy finansowe SRWD 2030

Szacunkowe źródła finansowania polityki rozwoju Dolnego Śląska po 2020 r: Ramy finansowe SRWD 2030 publiczne środki krajowe; prywatne środki krajowe; środki budżetu UE (w nieznanej jeszcze wysokości); środki pochodzące z międzynarodowych instytucji finansowych, np. Bank Światowy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2030 15

System wdrażania SRWD 2030 STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2030 16

System wdrażania SRWD 2030 STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2030 16

System wdrażania SRWD 2030 - kompetencje prawne Samorządu Województwa Dolnośląskiego Przypisano kompetencje prawne Samorządu

System wdrażania SRWD 2030 - kompetencje prawne Samorządu Województwa Dolnośląskiego Przypisano kompetencje prawne Samorządu Województwa Dolnośląskiego dla poszczególnych 88 kierunków działań strategicznych bezpośrednie 12 kierunki mieszane 43 kierunki bezpośrednie i mieszane 26 kierunki brak kompetencji 5 kierunków 17

Monitoring i ewaluacja SRWD • SYSTEM MONITORINGU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2030 § MACIERZ

Monitoring i ewaluacja SRWD • SYSTEM MONITORINGU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2030 § MACIERZ WSKAŹNIKÓW PROCES WDRAŻANIA STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2030 INFORMACJA O STOPNIU REALIZACJI SRWD 2030 MONITORING DOSTOSOWANIE PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ INTERPRETACJA I OCENA DANYCH, EWALUACJA STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2030 18

Harmonogram prac Lp. Działanie Czas 1. 1) Przeprowadzenie postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania

Harmonogram prac Lp. Działanie Czas 1. 1) Przeprowadzenie postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (Dział IV) w tym: prognozy oddziaływania na środowisko (Dział IV Rozdział 2) 2) Przeprowadzenie postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko (Dział VI Rozdział 3 art. 113 -117) 2. Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Strategii w terminie od 19 lutego do 26 marca 2018 r. http: //www. umwd. dolnyslask. pl/rozwoj/aktualnosci-rozwoj-regionalny/ Ø 9 marca 2018 r. w Legnicy, Ø 15 marca 2018 r. w Jeleniej Górze, Ø 21 marca 2018 r. w Wałbrzychu, Ø 23 marca 2018 r. we Wrocławiu Luty - marzec 2018 r. 3. Konsultacje Strategii z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz Wojewódzką Radą Dialogu Społecznego Luty - marzec 2018 r. 4. Przygotowanie projektu Strategii po konsultacjach społecznych i strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko 5. Uzgodnienia projektu Strategii z Wodami Polskimi w zakresie dotyczącym zabudowy i zagospodarowania terenu położonego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią Kwiecień - maj 2018 r. 6. Przygotowanie ewaluacji ex-ante projektu Strategii Maj - czerwiec 2018 r. 7. Przedstawienie Sejmikowi Województwa Dolnośląskiego projektu Strategii Styczeń - marzec 2018 r. Kwiecień 2018 r. Czerwiec-lipiec 2018 19

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ! Uwagi można przesyłać na adres: srwd 2030@dolnyslask. pl STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ! Uwagi można przesyłać na adres: srwd [email protected] pl STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2030 20