PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM STO KATOWICE INSTRUKCJA przygotowania

  • Slides: 9
Download presentation
PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM STO KATOWICE INSTRUKCJA przygotowania, organizacji i realizacji w klasach trzecich

PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM STO KATOWICE INSTRUKCJA przygotowania, organizacji i realizacji w klasach trzecich gimnazjum

Lista tematów projektu edukacyjnego Dyrektor szkoły powierza kierownikom zespołów przedmiotowych opracowanie listy tematów projektów

Lista tematów projektu edukacyjnego Dyrektor szkoły powierza kierownikom zespołów przedmiotowych opracowanie listy tematów projektów edukacyjnych (po 5 z każdego przedmiotu) do 30 września roku szkolnego, w którym odbywają się projekty edukacyjne, również do 30 września danego roku szkolnego , w którym odbywają się prezentacje projektów edukacyjnych, uczniowie klas III G mają prawo zgłosić nauczycielowi przedmiotu własną propozycję tematu projektu, Ø do 10 października danego roku szkolnego Dyrektor szkoły ogłasza listę możliwych do realizacji tematów projektów edukacyjnych, do 15 października uczeń, na ręce wychowawcy klasy, składa ostateczną pisemną deklarację wyboru tematu projektu edukacyjnego.

Zapoznanie uczniów z obowiązującą listą tematów Dyrektor szkoły zobowiązuje wychowawców klas realizujących projekty edukacyjne

Zapoznanie uczniów z obowiązującą listą tematów Dyrektor szkoły zobowiązuje wychowawców klas realizujących projekty edukacyjne do przedstawienia uczniom ostatecznej listy tematów w drugim tygodniu października roku szkolnego, w którym odbywają się prezentacje projektów edukacyjnych, nauczyciele poszczególnych przedmiotów omawiają na zajęciach tematy i cele edukacyjne projektów, uczniowie własnoręcznym podpisem potwierdzają zapoznanie się z listą tematów.

Wybór tematu i dobór zespołu do realizacji projektów edukacyjnych Do 15 października uczniowie klas

Wybór tematu i dobór zespołu do realizacji projektów edukacyjnych Do 15 października uczniowie klas III gimnazjum dokonują ostatecznego wyboru tematu oraz tworzą zespoły 2 – 6 osobowe do realizacji projektów edukacyjnych, w przypadku trudności uczniów z doborem zespołu nauczyciel/wychowawca sam ustala skład grupy lub stosuje metodę losową.

Ustalenie zasad realizacji projektów edukacyjnych do 30 października nauczyciele-opiekunowie: - opracowują instrukcję dla uczniów

Ustalenie zasad realizacji projektów edukacyjnych do 30 października nauczyciele-opiekunowie: - opracowują instrukcję dla uczniów - ustalają czas wykonania projektu, - ustalają kryteria oceny efektu końcowego i procesu pracy nad projektem, nauczyciele i uczniowie wspólnie ustalają - sposób dokumentowania pracy nad projektem - standard efektu końcowego.

Przygotowanie i podpisanie kontraktów edukacyjnych do 30 października nauczyciele zobowiązują się do konsultacji w

Przygotowanie i podpisanie kontraktów edukacyjnych do 30 października nauczyciele zobowiązują się do konsultacji w wyznaczonych terminach oraz do oceny zgodnie z przyjętymi kryteriami (załącznik 1), uczniowie zobowiązują się do wykonania projektu w określonym czasie.

 Ustalenie przez uczniów harmonogramu działań projektowych do 31 października określenie czynności, zadań do

Ustalenie przez uczniów harmonogramu działań projektowych do 31 października określenie czynności, zadań do wykonania, wyznaczenie osób odpowiedzialnych za wykonanie zadania, wyznaczenie terminu wykonania zadania uzyskanie akceptacji nauczyciela.

Publiczne prezentacje projektów edukacyjnych – trzeci tydzień czerwca: zespoły realizujące projekty edukacyjne do 15

Publiczne prezentacje projektów edukacyjnych – trzeci tydzień czerwca: zespoły realizujące projekty edukacyjne do 15 maja przygotowują wykaz niezbędnego sprzętu do prezentacji i składają go w sekretariacie szkoły, w prezentacji mogą uczestniczyć uczniowie klas II i III gimnazjum oraz zaproszeni goście.

Zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gim. STO regulują odpowiednie zapisy prawa oświatowego – rozporządzenia

Zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gim. STO regulują odpowiednie zapisy prawa oświatowego – rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych min. z 10 czerwca 2015 r. STATUT I SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM im. S. Konarskiego STO - § 40 pkt 1 - 11.