PROJEKT BUDETU MIASTA ELBLG NA 2016 ROK BUDET

  • Slides: 45
Download presentation
PROJEKT BUDŻETU MIASTA ELBLĄG NA 2016 ROK

PROJEKT BUDŻETU MIASTA ELBLĄG NA 2016 ROK

BUDŻET 2016 DOCHODY w tym: dochody bieżące dochody majątkowe: 511 976 404 WYDATKI w

BUDŻET 2016 DOCHODY w tym: dochody bieżące dochody majątkowe: 511 976 404 WYDATKI w tym: 488 109 516 wydatki bieżące 23 866 888 PRZYCHODY wolne środki wydatki majątkowe: 727 825 ROZCHODY 499 901 182 442 189 559 57 711 623 12 803 047 727 825 BUDŻET 512 704 229 Budżet na dzień 01. 2015 r. 512 388 489 (w tym emisja obligacji 24 mln zł) 2

DOCHODY 3

DOCHODY 3

DOCHODY GMINY MIASTA ELBLĄG W LATACH 2011 -2016 DOCHODY OGÓŁEM % wzrostu (do roku

DOCHODY GMINY MIASTA ELBLĄG W LATACH 2011 -2016 DOCHODY OGÓŁEM % wzrostu (do roku poprzedniego) DOCHODY BIEŻĄCE % wzrostu (do roku poprzedniego) 2011 484 298 309 - 410 311 355 - 2012 481 975 320 99, 52 420 731 735 102, 54 2013 521 433 010 108, 19 433 903 847 103, 13 2014 517 079 538 99, 16 464 367 943 107, 02 2015 494 289 581 95, 59 456 192 213 98, 24 511 976 404* 103, 58 488 109 516 106, 99 (przewidywane wykonanie) 2016 (plan) * wzrost dochodów ogółem w stosunku do 2015 roku o kwotę 17 686 823 zł 4

OGÓLNY PLAN DOCHODÓW NA 2016 WYSZCZEGÓLNIENIE PRZEWIDYWANE WYKONANIE PLAN NA 2016 R. 2015 R.

OGÓLNY PLAN DOCHODÓW NA 2016 WYSZCZEGÓLNIENIE PRZEWIDYWANE WYKONANIE PLAN NA 2016 R. 2015 R. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 197 200 652 208 437 577 758 Różne rozliczenia 138 865 505 161 678 641 852, Pomoc społeczna 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 56 737 849 53 245 607 700 Gospodarka mieszkaniowa 22 444 182 19 733 270 801, Oświata i wychowanie 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 16 825 737 19 514 392 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 18 164 880 15 500 000 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 888 224 11 384 703 851 Ochrona zdrowia 8 114 7 627 250 600 Transport i łączność 2 502 550 6 577 145 926 Kultura fizyczna 10 795 674 4 857 600 5

OGÓLNY PLAN DOCHODÓW NA 2016 WYSZCZEGÓLNIENIE PRZEWIDYWANE PLAN NA 2016 R. WYKONANIE 2015 R.

OGÓLNY PLAN DOCHODÓW NA 2016 WYSZCZEGÓLNIENIE PRZEWIDYWANE PLAN NA 2016 R. WYKONANIE 2015 R. 710 Działalność usługowa 2 361 069 2 055 321 750 Administracja publiczna 1 935 069 1 324 898 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 572 710 24 000 752 Obrona narodowa 16 000 15 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 651 957 1 000 720 Informatyka 1 489 328 0 150 Przetwórstwo przemysłowe 789 372 0 630 Turystyka 2 904 882 0 010 Rolnictwo i łowiectwo 25 827 0 494 289 581 511 976 404 Ogółem 6

DOCHODY NA 2016 R. W strukturze dochodów największy udział procentowy posiadają: I. Dochody od

DOCHODY NA 2016 R. W strukturze dochodów największy udział procentowy posiadają: I. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 208 437 577 zł, tj. 40, 71% dochodów ogółem w tym: 1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 135 097 206 zł, w tym: ØPIT – 126 385 206 zł, tj. 24, 68% dochodów ogółem ØCIT – 8 712 000 zł, tj. 1, 70% dochodów ogółem 2. II. Podatki i opłaty lokalne – 80 042 171 zł, tj. 15, 63%, w tym m. in: Ø Podatek od nieruchomości – 56 650 000 zł, tj. 11, 06% dochodów ogółem Różne rozliczenia – 161 678 641 zł, tj. 31, 58%, w tym: Ø Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – 130 454 279 zł, tj. 25, 48% Ø Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 21 119 297 zł, tj. 4, 12% Ø Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 5 110 494 zł, tj. 0, 99% Ø Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 4 193 551 zł, tj. 0, 82% Ø Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 751 020 zł, tj. 0, 15% Ø Różne rozliczenia finansowe – 50 000 zł, tj. 0, 04%

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA NA 2016 R. Udziały w PIT: -

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA NA 2016 R. Udziały w PIT: - Gmina – 37, 79% wpływów od podatników zamieszkałych na terenie gminy - Powiat – 10, 25% wpływów od podatników zamieszkałych na terenie powiatu Udziały w CIT: -Gmina – 6, 71% wpływów od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy -Powiat – 1, 40% wpływów od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie powiatu Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 135 097 206 zł, w tym: Ø Udziały gmin – 105 866 050 zł, w tym: • Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – 99 419 170 zł • Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – 6 446 880 zł Ø Udziały powiatów – 29 231 156 zł, w tym: • Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – 26 966 036 zł • Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – 2 265 120 zł

PODZIAŁ DOCHODÓW WEDŁUG NAJWAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ WYSZCZEGÓLNIENIE Przewidywane wykonanie 2015 Plan na 2016 Dochody własne*

PODZIAŁ DOCHODÓW WEDŁUG NAJWAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ WYSZCZEGÓLNIENIE Przewidywane wykonanie 2015 Plan na 2016 Dochody własne* 251 695 759 259 177 770 Subwencja ogólna 138 486 207 161 628 641 Dotacje 79 302 563 78 700 872 Środki pochodzące z budżetu UE 24 805 052 12 469 121 494 289 581 511 976 404 Razem * wzrost dochodów własnych o kwotę 7 482 011 zł 9

DYNAMIKA DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH – PIT ROK PIT %

DYNAMIKA DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH – PIT ROK PIT % WZROSTU [do roku poprzedniego] 2011 98 569 528 100, 00 2012 101 385 483 102, 86 2013 105 721 936 104, 28 2014 115 639 586 109, 38 2015 120 659 753 104, 34 126 385 206 104, 74 (przewidywane wykonanie) 2016 (plan) 10

DYNAMIKA DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH – CIT ROK CIT %

DYNAMIKA DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH – CIT ROK CIT % WZROSTU (do roku poprzedniego) 2011 2 950 972 100, 00 2012 3 629 704 123, 00 2013 4 402 660 121, 29 2014 4 126 963 93, 74 2015 5 000 121, 15 8 712 000 174, 24 (przewidywane wykonanie) 2016 (plan) 11

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY WYSZCZEGÓLNIENIE SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO 2015 (przewidywane wykonanie) 2016 11 547

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY WYSZCZEGÓLNIENIE SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO 2015 (przewidywane wykonanie) 2016 11 547 823 10 530 000 DZIERŻAWA I NAJEM 1 200 000 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 1 016 887 1 000 UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE, SŁUŻEBNOŚĆ 6 000 5 500 000 PRZEKSZTAŁCENIA 1 500 000 155 000 0 21 419 710 18 730 000 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK Razem 12

SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO % wzrostu ROK Dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego 2011 14

SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO % wzrostu ROK Dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego 2011 14 459 312 100, 00 2012 8 679 313 60, 02 2013 16 645 905 191, 79 2014 12 184 819 73, 20 2015 11 547 823 94, 77 10 530 000 91, 19 (plan) 2016 [do roku poprzedniego] 13

WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH Nazwa 2015 (przewidywane wykonanie) 2016 Podatek od nieruchomości

WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH Nazwa 2015 (przewidywane wykonanie) 2016 Podatek od nieruchomości 56 250 000 56 650 000 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 12 000 12 500 000 Podatek od czynności cywilnoprawnych 4 273 501 5 605 543 Podatek od środków transportowych 2 100 000 2 210 000 Opłata skarbowa 2 000 1 941 000 Pozostałe podatki i opłaty 852 698 459 844 Podatek od spadków i darowizn 384 500 526 176 Opłata targowa 125 000 149 608 W strukturze podatków lokalnych największy udział fiskalny posiada podatek od nieruchomości. 14

WPŁYWY Z TYTUŁU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Dochody z tyt. podatku od nieruchomości % wzrostu

WPŁYWY Z TYTUŁU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Dochody z tyt. podatku od nieruchomości % wzrostu [do roku poprzedniego] 2011 44 548 584 100, 00 2012 46 000 103, 26 2013 49 063 091 106, 66 2014 55 733 117 113, 59 (przewidywane wykonanie) 56 250 000 100, 93 2016 56 650 000 100, 71 2015 15

WYDATKI 16

WYDATKI 16

WYDATKI OGÓŁEM ORAZ BIEŻĄCE W LATACH 2011 -2016 WYDATKI OGÓŁEM % wzrostu (do roku

WYDATKI OGÓŁEM ORAZ BIEŻĄCE W LATACH 2011 -2016 WYDATKI OGÓŁEM % wzrostu (do roku poprzedniego) WYDATKI BIEŻĄCE wzrost wydatków bieżących (do roku poprzedniego) 2011 498 969 558 100 389 132 025 - 2012 550 448 207 110, 32 420 126 346 30 994 321 2013 592 017 993 107, 55 430 046 306 9 919 960 2014 556 306 119 93, 97 448 634 257 18 587 951 (przewidywane wykonanie) 521 844 816 93, 80 447 630 080 - 1 004 257 2016 499 901 182 95, 79 442 189 559 - 5 440 521 2015

OGÓLNY PLAN WYDATKÓW NA 2016 Wyszczególnienie 801, 854 852, 853 Oświata i wychowanie Edukacyjna

OGÓLNY PLAN WYDATKÓW NA 2016 Wyszczególnienie 801, 854 852, 853 Oświata i wychowanie Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 600 Przewidywane wykonanie 2015 r. Plan na 2016 r. 213 110 315 213 786 295 94 444 478 91 940 739 Transport i łączność 39 942 553 45 909 208 750 Administracja publiczna 38 115 795 38 024 690 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 35 654 833 27 925 523 926 Kultura fizyczna 31 734 718 20 862 335 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12 755 324 13 298 333 757 Obsługa długu publicznego 11 969 189 12 381 262 851 Ochrona zdrowia 12 156 980 11 639 863 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 12 265 480 9 778 928 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 549 341 5 752 417 710 Działalność usługowa 5 552 733 4 920 789 758 Różne rozliczenia 1 625 000 3 020 000 18

OGÓLNY PLAN WYDATKÓW NA 2016 Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2015 r. Plan na 2016 r.

OGÓLNY PLAN WYDATKÓW NA 2016 Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2015 r. Plan na 2016 r. 720 Informatyka 2 374 151 400 000 630 Turystyka 3 118 882 212 000 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 572 710 24 000 752 Obrona narodowa 16 000 010 Rolnictwo i łowiectwo 32 327 6 500 020 Leśnictwo 24 800 2 300 150 Przetwórstwo przemysłowe 829 207 0 521 844 816 499 901 182 Ogółem 19

WYDATKI MAJĄTKOWE Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2015 r. Plan na 2016 r. Inwestycje i zakupy

WYDATKI MAJĄTKOWE Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2015 r. Plan na 2016 r. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 21 017 994 25 285 499 Programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 28 556 815 10 187 717 20 331 000 19 931 000 400 000 19 513 407 18 513 407* 1 000 74 214 736 57 711 623 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, w tym: - ZKM - EPWi. K (przebudowa systemu odwadniania w rejonie ul. Dolna – Stoczniowa) Ogółem * w tym budżet obywatelski 13 407 zł 20

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA Lp. Wyszczególnienie 2016 1 Dochody bieżące 488 109 516 2 Wydatki bieżące

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA Lp. Wyszczególnienie 2016 1 Dochody bieżące 488 109 516 2 Wydatki bieżące 442 189 559 dochody bieżące 488 109 516 wydatki bieżące 442 189 559 Nadwyżka operacyjna 45 919 957 21

NADWYŻKA OPERACYJNA I WYDATKI MAJĄTKOWE W LATACH 2011 -2016 DOCHODY BIEŻĄCE WYDATKI BIEŻĄCE NADWYŻKA

NADWYŻKA OPERACYJNA I WYDATKI MAJĄTKOWE W LATACH 2011 -2016 DOCHODY BIEŻĄCE WYDATKI BIEŻĄCE NADWYŻKA OPERACYJNA WYDATKI MAJĄTKOWE 2011 410 311 355 389 132 025 21 179 330 109 837 533 2012 420 731 735 420 126 346 605 389 130 321 861 2013 433 903 847 430 046 306 3 857 541 161 971 687 2014 464 367 943 448 634 257 15 733 686 107 733 686 456 192 213 447 630 080 8 562 133 74 214 736 488 109 516 442 189 559 45 919 957 57 711 623 2015 (PRZEWIDYWANE WYKONANIE) 2016 22

DŁUG GMINY MIASTA ELBLĄG ORAZ INDYWIDUALNY WSKAŹNIK SPŁATY ZADŁUŻENIA Łączna kwota długu v Maksymalny

DŁUG GMINY MIASTA ELBLĄG ORAZ INDYWIDUALNY WSKAŹNIK SPŁATY ZADŁUŻENIA Łączna kwota długu v Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań v Indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy Miasto Elbląg 345 867 499 zł 4, 47% 4, 13% 4, 47% > 4, 13% -warunek określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych jest spełniony 23

WYDATKI NA OŚWIATĘ WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA W LATACH 2011 - 2016 W strukturze wydatków

WYDATKI NA OŚWIATĘ WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA W LATACH 2011 - 2016 W strukturze wydatków największy udział procentowy - tj. 42, 76% posiadają wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą – 213 786 295 zł wydatki ogółem subwencja oświatowa środki z budżetu dotacja celowa środki własne (Dz. 801 i 854) (gminna + powiatowa) UE 2011 187 142 457 126 036 853 4 719 766 2 116 689 54 269 149 2012 206 138 741 130 318 854 3 108 724 2 412 692 70 298 471 2013 217 541 089 130 191 110 4 993 090 4 469 719 77 887 170 2014 219 417 559 127 025 515 3 044 687 7 681 451 81 665 906 213 110 315 126 770 746 361 478 7 081 135 78 896 956 213 786 295 130 454 279 7 743 953 4 517 910 71 070 153* 2015 (przewidywane wykonanie) 2016 * zmniejszenie środków własnych w 2016 roku w stosunku do 2015 o kwotę 7 826 803 zł 24

STRUKTURA WYDATKÓW NA OŚWIATĘ WG PLANU NA 2015 i 2016 ROK 2015 wyszczególnienie (przewidywane

STRUKTURA WYDATKÓW NA OŚWIATĘ WG PLANU NA 2015 i 2016 ROK 2015 wyszczególnienie (przewidywane wykonanie) 2016 1) WYDATKI BIEŻĄCE 212 765 676 209 787 295 SUBWENCJA 126 770 746 130 454 279 78 706 915 69 681 153 361 478 5 133 953 6 926 537 4 517 910 2) WYDATKI MAJĄTKOWE 344 639 3 999 000 DOTACJE 154 598 0 ŚRODKI MIASTA 190 041 1 389 000 0 2 610 000 213 110 315 213 786 295 ŚRODKI MIASTA ŚRODKI UE DOTACJE WOJEWODY ŚRODKI UE razem 25

UDZIAŁ ŚRODKÓW WŁASNYCH W FINANSOWANIU OŚWIATY W LATACH 2011 - 2016 wydatki ogółem (Dz.

UDZIAŁ ŚRODKÓW WŁASNYCH W FINANSOWANIU OŚWIATY W LATACH 2011 - 2016 wydatki ogółem (Dz. 801 i 854) udział środków własnych % 2011 187 142 457 54 269 149 28, 99 2012 206 138 741 70 298 471 34, 10 2013 217 541 089 77 887 170 35, 80 2014 219 417 559 81 665 906 37, 22 213 110 315 78 896 956 37, 02 213 786 295 71 070 153 33, 24 2015 (prognozowane wykonanie) 2016 26

UDZIAŁ ŚRODKÓW WŁASNYCH W FINANSOWANIU OŚWIATY W LATACH 2011 - 2016 90, 000 77,

UDZIAŁ ŚRODKÓW WŁASNYCH W FINANSOWANIU OŚWIATY W LATACH 2011 - 2016 90, 000 77, 887, 170 80, 000 81, 665, 906 78, 896, 956 71, 070, 153 70, 298, 471 70, 000 60, 000 54, 269, 149 50, 000 udział środków własnych 40, 000 30, 000 20, 000 10, 000 0 2011 2012 2013 2014 2015 (przewidywane wykonanie) 2016 W badanym okresie udział środków własnych w finansowaniu oświaty wzrósł o 16 801 004 zł w stosunku do 2011 roku tj. o 30, 96%. W 2016 roku planuje się natomiast zmniejszenie środków własnych na finansowanie oświaty o 7 826 803 zł w stosunku do 2015 roku. 27

ŻRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW NA POMOC SPOŁECZNĄ W LATACH 2011 -2016 Dział 852 – Pomoc

ŻRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW NA POMOC SPOŁECZNĄ W LATACH 2011 -2016 Dział 852 – Pomoc społeczna Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Lp. Wyszczególnienie 2015 2011 2012 2013 2014 (przewidywane wykonanie) 2016 852, 853 852, 853 47 683 202 53 032 603 52 715 827 51 059 333 49 963 185 47 135 497 637 539 758 674 758 668 758 676 800 000 1 315 074 1 775 005 2 124 574 2 112 460 0 0 1 Dotacje 2 Porozumienia 3 Środki UE 4 Środki własne 39 304 881 40 754 42 847 943 44 037 997 43 681 293* 44 005 242* ŁĄCZNIE 88 940 696 96 320 736 98 447 012 97 968 466 94 444 478 91 940 739 * zwiększenie środków własnych w 2016 r. do 2015 r. o kwotę 323 949 zł w wyniku: - zwiększenia kryterium dochodowego, liczby posiłków (budżet Państwa – 1 posiłek), wzrost liczby osób kierowanych do DPS poza Elblągiem – 690 949 zł - zmniejszenie zatrudnienia w MOPS – 202 000 zł - zmniejszenie zatrudnienia w POW Nr 3 wskutek włączenia obsługi administracyjno-księgowej do SCPOW – 165 000 zł 28

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA INWESTYCYJNE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2016 R. 29

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA INWESTYCYJNE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2016 R. 29

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA INWESTYCYJNE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2016 R. Planowane wydatki inwestycyjne do realizacji

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA INWESTYCYJNE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2016 R. Planowane wydatki inwestycyjne do realizacji w 2016 r. Nazwa zadania inwestycyjnego Data realizacji całkowita wartość kosztorysowa rok budżetowy 2016 od do 2016 2018 25 000 1 000 2016 2018 15 650 000 2016 2018 10 350 000 2015 2019 10 728 800 3 000 2013 2017 5 415 999 2 200 000 4 588 000 Departament Zarząd Dróg Trakcja tramwajowa ul. 12 Lutego i Gen. Grota Roweckiego wraz z zakupem wagonów tramwajowych Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu – Etap II Budowa ciągów rowerowo-pieszych: ul. Fromborska, etap II – Zajazd – Krasny Las Przebudowa wiaduktu zlokalizowanego w ciągu drogi S 22 na terenie Elbląga Budowa i odnowa obiektów mostowych w ciągach dróg publicznych Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Elblągu od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z Al. Józefa Piłsudskiego Przebudowa ul. Studziennej w Elblągu 2016 2018 2 900 000 2015 2016 1 833 210 1 800 000 2012 2016 1 569 322 1 550 000 30

31

31

32

32

PRZEBUDOWA UL. MARII KONOPNICKIEJ W ELBLĄGU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. NIEPODLEGŁOŚCI DO SKRZYŻOWANIA Z

PRZEBUDOWA UL. MARII KONOPNICKIEJ W ELBLĄGU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. NIEPODLEGŁOŚCI DO SKRZYŻOWANIA Z AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 33

PRZEBUDOWA UL. STUDZIENNEJ W ELBLĄGU 34

PRZEBUDOWA UL. STUDZIENNEJ W ELBLĄGU 34

PRZEBUDOWA UL. STUDZIENNEJ W ELBLĄGU 35

PRZEBUDOWA UL. STUDZIENNEJ W ELBLĄGU 35

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA INWESTYCYJNE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2016 R. Planowane wydatki inwestycyjne do realizacji

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA INWESTYCYJNE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2016 R. Planowane wydatki inwestycyjne do realizacji w 2016 r. Nazwa zadania inwestycyjnego Data realizacji od do całkowita wartość kosztorysowa rok budżetowy 2016 Departament Inwestycji Przebudowa portu żeglarskiego ul. Radomska w Elblągu 2016 300 000 Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu – etap II 2013 2016 514 915 300 000 Cmentarz „Dębica” – rozbudowa 2005 2021 7 856 677 600 000 2016 2019 20 700 000 2015 2018 10 100 000 3 399 000 600 000 Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe – etap II Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych Przebudowa Gimnazjum nr 5 2016 Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu 2014 2019 9 000 3 000 Przebudowa toru wrotkarsko-łyżwiarskiego wraz z przebudową boisk wewnątrz toru przy ul. Agrykola 8 w Elblągu 2015 2016 4 948 771 2 100 000 2 000 000 Przebudowa krytej pływalni przy ul. Robotniczej – etap I 2016

PRZEBUDOWA TORU WROTKARSKO-ŁYŻWIARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BOISK WEWNĄTRZ TORU PRZY UL. AGRYKOLA 8 W

PRZEBUDOWA TORU WROTKARSKO-ŁYŻWIARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BOISK WEWNĄTRZ TORU PRZY UL. AGRYKOLA 8 W ELBLĄGU

PRZEBUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI PRZY UL. ROBOTNICZEJ – ETAP I

PRZEBUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI PRZY UL. ROBOTNICZEJ – ETAP I

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA INWESTYCYJNE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2016 R. Planowane wydatki inwestycyjne do realizacji

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA INWESTYCYJNE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2016 R. Planowane wydatki inwestycyjne do realizacji w 2016 r. Nazwa zadania inwestycyjnego Data realizacji od do całkowita wartość kosztorysowa rok budżetowy 2016 Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zintegrowany system alarmowania i ostrzegania ludności na potrzeby Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego 2016 322 051

BUDŻET OBYWATELSKI 2016 OKRĘG NR 1 ZADANIE Rozbudowa Podwórka Międzypokoleniowego przy ul. Odrodzenia (Street

BUDŻET OBYWATELSKI 2016 OKRĘG NR 1 ZADANIE Rozbudowa Podwórka Międzypokoleniowego przy ul. Odrodzenia (Street Workout, 2 zjeżdżalnie kaskadowe oraz budowa całorocznego, syntetycznego lodowiska panelowego) Kwota 400 000 zł Kolorowy Park Modrzewie – zasadzenie kolorowych kompozycji kwiatowych – mały projekt 25 000 zł Wykonanie wiaty na przystanku autobusowym przy Al. Odrodzenia (przy parkingu, w kierunku ul. Mazurskiej) 13 407 zł 40

BUDŻET OBYWATELSKI 2016 OKRĘG NR 2 ZADANIE „Jar w formie” – modernizacja bieżni przy

BUDŻET OBYWATELSKI 2016 OKRĘG NR 2 ZADANIE „Jar w formie” – modernizacja bieżni przy Zespole Szkół Nr 1 przy ul. J. Korczaka Kwota 350 000 zł Naniesienie na panele dźwiękochłonne przy pętli tramwajowej na ul. Ogólnej murali przedstawiających wydarzenia z historii Elbląga – mały projekt 8 200 zł Uporządkowanie parkowania pojazdów na ul. Bohaterów Westerplatte i Lubartowskiej – mały projekt 2 000 zł 41

BUDŻET OBYWATELSKI 2016 OKRĘG NR 3 ZADANIE Kwota Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego „Więcej ruchu dla

BUDŻET OBYWATELSKI 2016 OKRĘG NR 3 ZADANIE Kwota Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego „Więcej ruchu dla maluchów” na terenie SP nr 19 130 000 zł Renowacja boiska wielofunkcyjnego oraz budowa skoczni do skoku w dal przy SP nr 19 135 000 zł Rozbudowa – wstawienie dodatkowych urządzeń i ogrodzenie placu zabaw przy ul. Kościuszki 25 i 27 150 000 zł Renowacja klombu i przywrócenie wokół niego ławek w Parku Dolinka – mały projekt 15 000 zł 42

BUDŻET OBYWATELSKI 2016 OKRĘG NR 4 ZADANIE Kreatywny plac zabaw przy ul. Teatralnej –

BUDŻET OBYWATELSKI 2016 OKRĘG NR 4 ZADANIE Kreatywny plac zabaw przy ul. Teatralnej – kontynuacja zadania z poprzedniego planu zagospodarowania Kontynuacja przebudowy ul. Odzieżowej 8 -11 – etap III wg planu zagospodarowania osiedla Kwota 80 000 zł 320 000 zł Wymiana opraw oświetleniowych na ledowe przy ul. Trybunalskiej i Zielonej – mały projekt 22 000 zł Wymiana opraw oświetleniowych na ledowe oraz słupów na stalowe na ul. Kos. Gdyńskich od nr 4 do 54 26 000 zł 43

BUDŻET OBYWATELSKI 2016 OKRĘG NR 5 ZADANIE Kwota „Mrówkolandia” – budowa placu zabaw przy

BUDŻET OBYWATELSKI 2016 OKRĘG NR 5 ZADANIE Kwota „Mrówkolandia” – budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 25 w Elblągu 200 000 zł Mini kompleks rekreacyjno – sportowy na terenie SP Nr 16 100 000 zł Zazielenienie terenu w rejonie kompleksu sportowo – rekreacyjnego ul. Lotnicza 70 000 zł Rewitalizacja boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Technicznych ul. Grottgera 71 – mały projekt 25 000 zł 44

BUDŻET OBYWATELSKI 2016 INICJATYWY OGÓLNOMIEJSKIE ZADANIE „Przez sport do zdrowia” – budowa hali namiotowej

BUDŻET OBYWATELSKI 2016 INICJATYWY OGÓLNOMIEJSKIE ZADANIE „Przez sport do zdrowia” – budowa hali namiotowej na terenie Gimnazjum nr 7 na Zatorzu, jako pełnowymiarowej Sali sportowej. Kwota 480 000 zł Łączna kwota – 2 551 607 zł 45