Projekt 405 Evaluace stedndobho pokroku realizace RPS Stedndob

  • Slides: 16
Download presentation
Projekt 4/05 – Evaluace střednědobého pokroku realizace RPS Střednědobá evaluace realizace RPS Prezentace pro

Projekt 4/05 – Evaluace střednědobého pokroku realizace RPS Střednědobá evaluace realizace RPS Prezentace pro jednání Monitorovacího výboru RPS Praha, 15. června 2006 REDECo, spol. s r. o.

Základní rámec a komponenty evaluace RPS Analýza dopadu makroekonomického vývoje Hodnocení systému monitorování na

Základní rámec a komponenty evaluace RPS Analýza dopadu makroekonomického vývoje Hodnocení systému monitorování na úrovni RPS a IS MSSF-CENTRAL Evaluace RPS Doplňující (ad hoc) analýzy SYNTÉZA Analýza finančního pokroku Evaluace OP I Evaluace OP PP Analýza systémů implementace a monitorování Evaluace OP RLZ Evaluace OP RVMZ REDECo, spol. s r. o. Analýza věcného pokroku Evaluace SROP 2

Hlavní překážky a problémy evaluace RPS • Rozdílná kvalita vstupů z dílčích evaluací OP

Hlavní překážky a problémy evaluace RPS • Rozdílná kvalita vstupů z dílčích evaluací OP • Opožděné předávání dat od evaluátorů některých OPs • Problémy s indikátory ztěžující evaluaci věcného pokroku a účinnosti intervencí • Použití různých přepočtových kurzů u dat dodaných pro hodnocení finančního pokroku • Nedostatečné zohlednění jednotného metodického přístupu k evaluacím OP REDECo, spol. s r. o. 3

Analýza makroekonomické situace Hlavní doporučení: • Posílit investice do dopravní infrastruktury • Zavést opatření

Analýza makroekonomické situace Hlavní doporučení: • Posílit investice do dopravní infrastruktury • Zavést opatření ke zvýšení flexibility trhu práce a podporující vytváření nových, dlouhodobě udržitelných pracovních míst • Posílit opatření zaměřená na zlepšení výchozích podmínek pro rozvoj podnikání a na rozšíření forem podpor podnikání • Analyzovat podrobněji příčiny a negativní tendence vedoucí k prohlubování meziregionálních rozdílů a zohlednit závěry v navrhovaných programových prioritách v dalším období REDECo, spol. s r. o. 4

Finanční a věcný pokrok - příčiny nízké absorpce • Nízký zájem žadatelů (zejména ze

Finanční a věcný pokrok - příčiny nízké absorpce • Nízký zájem žadatelů (zejména ze soukromého sektoru) chybně zacílené opatření/GS, složitost požadované dokumentace a náročnost kritérií, způsob financování, neprůhlednost systému hodnocení a výběru • Nedostatečná propagace programů a informovanost žadatelů • Nedostatečná podpora žadatelů při přípravě projektů • Příliš komplikované systémy implementace • Nevýhodné podmínky pro financování projektů REDECo, spol. s r. o. 5

Vývoj finančního a věcného pokroku RPS REDECo, spol. s r. o. 6

Vývoj finančního a věcného pokroku RPS REDECo, spol. s r. o. 6

Vývoj finančního a věcného pokroku Hlavní závěry: Existuje reálný předpoklad, že očekávané výsledky budou

Vývoj finančního a věcného pokroku Hlavní závěry: Existuje reálný předpoklad, že očekávané výsledky budou dosaženy, resp. překročeny, u PO RPS: – Posílení konkurenceschopnosti průmyslu a podnikatelských služeb – Rozvoj dopravní infrastruktury – Ochrana a zkvalitňování ŽP – Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství – Rozvoj cestovního ruchu Existuje reálný předpoklad, že očekávané výsledky mohou být dosaženy u PO RPS: – Rozvoj lidských zdrojů REDECo, spol. s r. o. 7

Účinnost intervencí Předpoklad dosažení specifických cílů RPS: I. SC pro „Vytváření podmínek pro podnikatelské

Účinnost intervencí Předpoklad dosažení specifických cílů RPS: I. SC pro „Vytváření podmínek pro podnikatelské prostředí U čtyř z pěti uvedených cílů existuje předpoklad, že cíle budou dosaženy. V případě „Zlepšování institucionální infrastruktury pro rozvoj podnikání“ je dosažení cíle možné. II. SC pro „Zvyšování flexibility trhu práce“ SC „Zmenšení propasti mezi nabídkou a poptávkou na pracovním trhu“ může být dosaženo. Existuje reálný předpoklad, že SC „Modernizace školící infrastruktury …. “ bude dosaženo. III. SC pro „Zlepšování kvality infrastruktury“ Všechny sledované specifické cíle v této oblasti budou dosaženy. REDECo, spol. s r. o. 8

Hlavní doporučení • Zjednodušit a zkvalitnit soustavu indikátorů; zajistit důslednou provázanost indikátorů mezi úrovněmi

Hlavní doporučení • Zjednodušit a zkvalitnit soustavu indikátorů; zajistit důslednou provázanost indikátorů mezi úrovněmi RPS a OP; • Věnovat významnou pozornost všem hlavním faktorům, které mají vliv na „absorpci“ (a tím i na realizaci FP a VP); • Zavést mechanismus zlepšující účinnost komunikace všech hlavních aktérů implementace (např. zajišťující výměnu zkušeností a vzájemnou informovanost mezi RO navzájem a ŘO a ZS/kraji s realizací opatření/GS) • Zvážit úpravu systému časově omezených výzev popř. zavedení průběžného systému tam, kde je to účelné a možné REDECo, spol. s r. o. 9

Srovnávací analýza systémů implementace a monitorování Hlavní závěry a doporučení A) Organizace činností Na

Srovnávací analýza systémů implementace a monitorování Hlavní závěry a doporučení A) Organizace činností Na úrovni RPS • • • Na úrovni OP Posílit proaktivní (iniciativní) přístup ŘO RPS • ke koordinaci monitorování na úrovni RPS • Upřesnit definice odpovědností (povinností) a postupů subjektů zapojených do • monitorování RPS Zlepšit vnější podmínky pro výkon odpovědností ŘO RPS • • Revidovat implementační strukturu s cílem ji zjednodušit Revidovat interní strukturu implementačních subjektů s cílem optimalizovat jejich činnost Jednoznačně stanovit/revidovat odpovědnosti postupy pro výkon jednotlivých činností a lhůty plnění Zlepšit vnitřní kontrolní systém Zlepšení publicity programu a komunikace se žadateli o podporu a KP/KU Zlepšit koordinaci a komunikaci mezi všemi implementačními subjekty programů SF při přípravě prováděcích dokumentů eliminace změn Zjednodušit proces hodnocení, výběru projektů a uzavírání smluv a snížit jeho časovou náročnost Zjednodušit proces schvalování žádostí o platbu a snížit jeho časovou náročnost Řešit společně s MF další zjednodušování finančních toků na všech úrovních implementace Zlepšit systém plánování a řízení kontrol REDECo, spol. s r. o. 10

Srovnávací analýza systémů implementace a monitorování Hlavní závěry a doporučení B) Lidské zdroje Na

Srovnávací analýza systémů implementace a monitorování Hlavní závěry a doporučení B) Lidské zdroje Na úrovni RPS Na úrovni OP • Posílit personální kapacitu • Revidovat personální zabezpečení implementace OP • Zajistit dostatečnou motivaci na úrovni ŘO i ZS pracovníků pro stabilizaci týmu • Zajistit dostatečnou motivaci pracovníků pro stabilizaci týmů ŘO i ZS • Zaměřit se na zkvalitnění týmu hodnotitelů • Vyčlenit dostatečné personální kapacity pro plánování, řízení a kontrolu technické pomoci REDECo, spol. s r. o. 11

Srovnávací analýza systémů implementace a monitorování Hlavní závěry a doporučení C) Nástroje - metodika

Srovnávací analýza systémů implementace a monitorování Hlavní závěry a doporučení C) Nástroje - metodika Na úrovni RPS • • • Na úrovni OP Revidovat/upravit Metodiku monitoringu RPS, včetně dalších metodických nástrojů (jednotná terminologie, jednotné definice věcného obsahu datových polí, agregace monitorovacích indikátorů apod. ) Zajistit závaznost Metodiky monitoringu RPS (a dalších metodických nástrojů) pro OP Optimalizovat průběžně obsah zpráv na úrovni RPS • • Upravit prováděcí dokumentace OP (zejména odpovědnosti, postupy, lhůty plnění) Zajistit provázanost metodických dokumentů RPS s prováděcí dokumentací OP a s dokumentací pro žadatele a KP/KU Zajistit důsledné dodržování prováděcí dokumentace OP na úrovni ZS Upravit dokumentaci určenou žadateli o podporu – zjednodušit podmínky pro poskytování dotace, – zjednodušit projektovou žádost a revidovat požadavky na povinné přílohy REDECo, spol. s r. o. 12

Srovnávací analýza systémů implementace a monitorování Hlavní závěry a doporučení pro období 2004 -

Srovnávací analýza systémů implementace a monitorování Hlavní závěry a doporučení pro období 2004 - 2006 C) Nástroje – MSSF ČR Na úrovni RPS • • • Na úrovni OP Zajistit zpracování analýzy potřeb pro monitorování na úrovni RPS i OP Zajistit zapracování softwarových úprav vyplývající z analýzy potřeb do MSSFCENTRAL a IS ZS Zabezpečit provádění testování kvality a aktuálnosti dat na úrovni RPS i OP Zajistit průběžné testování manuální a časové náročnosti práce v rámci MSSF ČR Zabezpečit řešení nedostatků obecného charakteru v MSSF-CENTRAL (např. zjištění evaluačních projektů) Prosadit závazné používání systému TS 2000 • • • Spolupracovat při zpracování analýzy potřeb pro monitorování na úrovni OP Zapracovat softwarové úpravy vyplývající z analýzy potřeb do IS ZS Spolupracovat při komplexním testování kvality a aktuálnosti dat Zajistit průběžné testování manuální a časové náročnosti práce v rámci IS ZS Optimalizovat datové kontroly (validace) REDECo, spol. s r. o. 13

Srovnávací analýza systémů implementace a monitorování Hlavní závěry a doporučení pro období 2007+ C)

Srovnávací analýza systémů implementace a monitorování Hlavní závěry a doporučení pro období 2007+ C) Nástroje – MSSF ČR Na úrovni OP Na úrovni RPS • Zajistit vytvoření sjednoceného a plně integrovaného monitorovacího informačního systému s jednotnou centrální technickou koordinací • Zajistit vytvoření : - jednotné terminologie - jednotné základní datové struktury - jednotných kroků projektového cyklu - jednotných definic věcného obsahu datových polí - jednotného návrhu základních sestav pro věcné a finanční monitorování - jednotných návrhů pro tvorbu podpůrných manažerských a plánovacích nástrojů • • Vytvořit podmínky pro zavedení sjednoceného a plně integrovaného monitorovacího informačního systému Zajistit použití jednotných metodických nástrojů v IS na výkonné úrovni REDECo, spol. s r. o. 14

Zkušenosti z evaluace RPS - doporučení • Zvýšit efektivnost evaluací RPS důsledným uplatněním jednotného

Zkušenosti z evaluace RPS - doporučení • Zvýšit efektivnost evaluací RPS důsledným uplatněním jednotného metodického přístupu aplikovaného i na úrovni OP; • Pro zajištění účinné komunikace mezi RPS a ŘO/ZS OP při koordinaci evaluací využít plán postupu (kdy kdo a co -„road map“); • Potřeba dalšího rozvoje evaluační kultury v ČR na straně zadavatelů i evaluátorů − Provádět průběžnou osvětu subjektů zapojených do implementace SF, která se zaměří zejména na vysvětlování rozdílů mezi kontrolní a evaluační činnosti a na zdůrazňování významu evaluace pro všechny zapojené subjekty z pohledu optimalizace implementačního systému jako celku. − Poskytovat silné zázemí a podporu evaluátorům REDECo, spol. s r. o. 15

Děkujeme Vám za pozornost. Hana Smolková, Tomáš Růžička REDECo, s. r. o. Týnská 21,

Děkujeme Vám za pozornost. Hana Smolková, Tomáš Růžička REDECo, s. r. o. Týnská 21, Praha 1 email: [email protected] cz REDECo, spol. s r. o. 16