Prohlen o drze a cena za uit eleznin

  • Slides: 17
Download presentation
Prohlášení o dráze a cena za užití železniční infrastruktury a za poskytované služby Hana

Prohlášení o dráze a cena za užití železniční infrastruktury a za poskytované služby Hana Honzáková, Jiří Černý 8. setkání s dopravci, Praha, 25. a 26. 11. 2013

Správní řízení k Prohlášení o dráze • Prohlášení o dráze 2011/2012 – Podána žaloba

Správní řízení k Prohlášení o dráze • Prohlášení o dráze 2011/2012 – Podána žaloba proti rozhodnutí drážního správního orgánu a žádost o přezkumné řízení – Přezkumné řízení bylo zamítnuto – Usnesení soudu o nepříslušnosti – Podáno odvolání • Změna č. 3 a č. 4 Prohlášení o dráze 2013 – Sp. Zn. MP-OKO 0140/13 – Podání AWT - terminologická nejasnost, nedodržení termínů – 14. 6. 2013 Rozhodnutí DÚ – 27. 6. 2013 odvolání SŽDC vůči rozhodnutí DÚ Prohlášení o dráze 2

Správní řízení k Prohlášení o dráze • Prohlášení o dráze 2014 – Sp. Zn.

Správní řízení k Prohlášení o dráze • Prohlášení o dráze 2014 – Sp. Zn. MP-OKO 0025/13 – Podání AWT, ČDC, KŽC, City. Rail, Abelio, JHMD a MBM – napadení rozporu Prohlášení s Programovým prohlášením vlády ČR a kapitol 2. 2. 2 a 2. 2. 5 (pojištění), 3. 5. 3 (VSDZ), 4. 4. 3 (Vyčerpaná kapacita), 4. 6 (sankce za nevyužití kapacity), 6. 3. 1. 1 (cena za kapacitu na málo vytížených tratích), dále Přílohy D (IS Compost) a Přílohy H (definice dopravní obslužnosti) – Rozhodnutí DÚ ze dne 28. 3. 2013 – Odvolání SŽDC – změna vyhlašování vyčerpané kapacity, úprava ustanovení o „sankci za nezkonzumovanou kapacitu“, – Odvolání JHMD, MBM rail, KŽC Doprava – minimální výše pojištění – 14. 11. 2013 rozhodnutí MD – potvrzena změna při vyhlašování vyčerpané kapacity, potvrzena „sankce za nezkonzumovanou kapacitu“ s úpravou a potvrzena minimální výše pojištění 50 mil Kč Prohlášení o dráze 3

Ostatní řízení k Prohlášení o dráze • Šetření speciální finančního úřadu ve věci ceny

Ostatní řízení k Prohlášení o dráze • Šetření speciální finančního úřadu ve věci ceny za přidělení kapacity v Prohlášení o dráze 2011/2012 – Probíhá (? ) • Šetření ÚHOS ve věci možného zneužití dominantního postavení – probíhá (? ) • Šetření ÚHOS ve věci přidělování kapacity do JŘ 2014 – probíhá (? ) Prohlášení o dráze 4

Prohlášení o dráze 2015 • Dne 4. 12. 2013 bude publikováno v PTV Prohlášení

Prohlášení o dráze 2015 • Dne 4. 12. 2013 bude publikováno v PTV Prohlášení o dráze 5

Novinky v Prohlášení o dráze 2015 • • • Nová kapitola 1. 9 –

Novinky v Prohlášení o dráze 2015 • • • Nová kapitola 1. 9 – Evropské nákladní koridory Úprava kapitoly 2. 4. 2. 1 – TAF/TAP TSI Úprava kapitoly 3. 3. 2. 1 – Nový průjezdný průřez Z-GCZ 3 Úprava kapitoly 3. 3 – Komunikační systémy Úprava kapitoly 3. 4. 1 –Specializovaná infrastruktura základní rádiové spojení + ETCS • Úprava kapitoly 3. 8. 1 Vlakotvorné stanice – úprava terminologie Prohlášení o dráze 6

Novinky v Prohlášení o dráze 2015 • Úprava části 4 – Přidělení kapacity dopravní

Novinky v Prohlášení o dráze 2015 • Úprava části 4 – Přidělení kapacity dopravní cesty – Změna struktury – větší důraz na rozdělení ustanovení pro žádosti do ročního JŘ a jeho změn a pro žádosti ad hoc – Maximální časový rámec kapacity dopravní cesty je 20 hodin – Podání žádosti do ročního JŘ a jeho změn: • Písemně (osobně na podatelně nebo poštou) • Elektronicky (RNE PCS nebo KANGO) – Podání žádosti ad hoc: • KADR • RNE PCS (zatím není funkční) • Výměnou mezi IS dopravce a KADR – U ad hoc žádosti povinná informace o technologii v cílovém a nácestném bodě – Nová žádost ad hoc - žádost o ad hoc přidělení kapacity dopravní cesty pro jízdy z jiných důvodů na straně SŽDC Prohlášení o dráze 7

Novinky v Prohlášení o dráze 2015 • Úprava části 4 – Přidělení kapacity dopravní

Novinky v Prohlášení o dráze 2015 • Úprava části 4 – Přidělení kapacity dopravní cesty – – – Odebírání kapacity – implementace ustanovení § 21, odst. 5 do Po. D Úprava kapacity při omezení provozování dráhy Využití přidělené kapacity - 3 / + 20 hodin Nová kapitola 4. 6. 2 Odebrání přidělené kapacity dopravní cesty Nutnost zadávání označení mimořádné zásilky a číslo příkazové depeše k dopravě mimořádné zásilky do IS SŽDC – Nová kapitola 4. 7. 1 Mimořádnosti na vlaku • Úprava části 5 – Odstavování vozidel – povinnost dopravce zajistit odstavené vozy a soupravy • Nové znění části 6 – Celkové přepracování v souvislosti se změnou regulace ceny Prohlášení o dráze 8

Novinky v Prohlášení o dráze 2015 • Příloha C – stanovení ceny • Příloha

Novinky v Prohlášení o dráze 2015 • Příloha C – stanovení ceny • Příloha D – Systém odměňování výkonu • Příloha F - Traťové rádiové systémy – – Základní a náhradní traťové spojení Používané traťové rádiové systémy Podmínky přístupu na železniční dopravní cestu Souhlas s použitím výrobku na ŽDC • Příloha H – nové definice – Manipulační vlak, Relační vlak, Technologie ve stanici, Vlakotvorná stanice, Vlečkový vlak, Výluka Prohlášení o dráze 9

Cena za užití železniční infrastruktury a za poskytované služby • Rozsudek Soudního dvora EU

Cena za užití železniční infrastruktury a za poskytované služby • Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 11. 7. 2013 - členské státy jsou povinny stanovit pouze rámec zpoplatnění • Cena za užití železniční infrastruktury je od 1. 12. 2013 regulována pouze náklady přímo vynaloženými na provoz železniční dopravy sníženými o nepřímé nákladové položky • Regulovaná cena za přístup na železniční infrastrukturu zahrnuje: – Cenu za přidělení kapacity – Ceny za použití dopravní cesty pro jízdu vlaku – Ceny za traťový přístup k zařízení služeb Cena za užití železniční infrastruktury a za poskytované služby 10

Cena za užití železniční infrastruktury a za poskytované služby • Příloha „C“ – Cena

Cena za užití železniční infrastruktury a za poskytované služby • Příloha „C“ – Cena za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty dráhy celostátní a drah regionálních provozovaných SŽDC specifikuje ceny a podmínky jejich uplatnění • SŽDC vyhlašuje: – – základní cenu ceny nabídkové cenu pro jízdu nestandardních vlaků cenu za použití ŽDC pro jízdu vlaku v rámci čerpání rezervní kapacity pro výkony spojené se zajišťováním provozuschopnosti ŽDC. • Pro výpočet je opět použit kalkulační vzorec s použitím jednotkových cen pro vlaky osobní dopravy nebo vlaky nákladní dopravy Cena za užití železniční infrastruktury a za poskytované služby 11

Cena za užití železniční infrastruktury a za poskytované služby • Při vedení vlaku odklonem

Cena za užití železniční infrastruktury a za poskytované služby • Při vedení vlaku odklonem z důvodu výluky (plánované stavební a údržbové práce) se pro výpočet ceny použije původně přidělená trasa v IS KADR resp. IS KANGO, oproti skutečné vlakem projeté trase. • Výše základní ceny (sazby) pro osobní i nákladní dopravu je stejná jako v roce 2014 • Nabídkové ceny vyhlášené SŽDC jsou stejné co do druhu, rozsahu i výše jako v roce 2014 Cena za užití železniční infrastruktury a za poskytované služby 12

Systém odměňování výkonu • Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 11. 7. 2013 -

Systém odměňování výkonu • Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 11. 7. 2013 - Česká republika porušuje unijní právo tím, že nezavedla povinný systém odměňování výkonu provozovatele infrastruktury a železničních podniků. Účelem systému je minimalizace závad a zvyšování výkonu železniční sítě • Podle § 34 c odst. 2 zákona o dráhách vyhlašuje SŽDC v příloze „D“ - Systém odměňování výkonu • Smluvní závazek dopravce k dodržování tohoto systému se stává jednou ze základních podmínek pro přidělení kapacity dopravní cesty • SŽDC navazuje nastávající sankční systém sjednaný se 4 dopravci – ČD, ČD Cargo, LEO Express a Regio. Jet • Každá ze sledovaných položek je jednoznačně definována a finančně ohodnocena Systém odměňování výkonu 13

Systém odměňování výkonu • Na straně SŽDC i dopravce jsou postihována pouze jím přímo

Systém odměňování výkonu • Na straně SŽDC i dopravce jsou postihována pouze jím přímo zaviněná jednání • Dopravce uhradí SŽDC sankci, pokud: – Nesprávně uvede složení vlaku do příslušného IS s dopadem na bezpečnost a plynulost provozu – Neprodleně neohlásí únik nebezpečné látky – Zařadí do svého vlaku drážní vozidlo, jehož nejvyšší dovolená rychlost je nižší, než stanovená rychlost vlaku – to je nová sankce, doposud neuplatňovaná. Má dopad na plynulost železničního provozu. – Opakovaně použije k jízdě drážní vozidlo, na kterém bude detekována závada dvojkolí. Systém odměňování výkonu 14

Systém odměňování výkonu • Na straně SŽDC i dopravce jsou postihována pouze jím přímo

Systém odměňování výkonu • Na straně SŽDC i dopravce jsou postihována pouze jím přímo zaviněná jednání • SŽDC uhradí dopravci sankci, pokud: – Neoprávněně zpoplatní žádost o příděl kapacity dopravní cesty – Nedodrží závazný termín odstranění pomalé jízdy z titulu údržby na traťových a hlavních staničních kolejích – Koná výluku, která nebyla projednána s dopravcem podle článku 3 Smlouvy o provozování drážní dopravy (omezení provozování dráhy), odřekne předem projednanou výluku nebo změní termín předem projednané výluky – Překročí plánovaný čas ukončení výluky Systém odměňování výkonu 15

Děkuji za pozornost 16

Děkuji za pozornost 16

Prohlášení o dráze © Správa železniční dopravní cesty, státní organizace www. szdc. cz

Prohlášení o dráze © Správa železniční dopravní cesty, státní organizace www. szdc. cz