PROGRAMI PRPUNIMIN E TEKSTEVE DHE VIZATIMEVE Fusha msimore

  • Slides: 3
Download presentation
PROGRAMI PËRPUNIMIN E TEKSTEVE DHE VIZATIMEVE • • • Fusha mësimore: Teknologjia e informimit

PROGRAMI PËRPUNIMIN E TEKSTEVE DHE VIZATIMEVE • • • Fusha mësimore: Teknologjia e informimit dhe komunikimit Klasa: VI Kohëzgjatja e orës: 40 min Materialet dhe burmet e nevojshme për mësimdhënie / aktivitete -Laptopi, projektori, libri, tabela Pyetja kryesore për fillim: Si quhet programi per punimin e tekstit dhe vizatimeve ? • Nxënësit përgjigjen rreth pyetjes kryesore dhe më pas shënoj në tabelë qëllimin e të nxënit: Programi përpunimin e teksteve dhe vizatimeve ? Pastaj bashkë me nxënës nxjerrim dhe shënoj në tabelë kriteret e suksesit: • • - Përshkruaj elemente e dritares së wordit - Shkruaj një paragraf dhe vizato një figurë. Vlerësimi në fillim - Dallo programin word nga paint të mësimit - Ruaje dokumentin e krijuar në desktop Procedura e mësimdhënies dhe plani i vlerësimit STRUKTURA E ORËS TEKNIKAT E MËSIMDHËNIES EVOKIM E Stuhi mendimesh REALIZIMI I KUPTIMIT R Klaster REFLEKTIMI R Parashtrimi i pytjeve

 • REALIZIMI I KUPTIMIT –R (Klaster ) Elementet e dritares së wordit Emertimi

• REALIZIMI I KUPTIMIT –R (Klaster ) Elementet e dritares së wordit Emertimi I dritares Menyja kryesore Microsoft word Shiritat me vegëla File edit View insert Format tools Standard Formatting draw Tastet aktive Faqja punuese Shiritat rreshqitës Minimizim Maxsimizim mbyllje Hapsira në tëcilën shkruhet teksti Për lëvizje Vertikale dhe horizontale

 • • • EVOKIM –E (Parashtrimi i pyetjeve ) Në pjesën e fundit

• • • EVOKIM –E (Parashtrimi i pyetjeve ) Në pjesën e fundit të orës mësimore për ti sistematizuar njohurit e marra bëjë disa pytje. - Si hapet programi i wordit - Ç është wordi ? - Trego disa elemente të dritares së wordit? - Cilat vegëla përdorim në programin paint ? - Si bëhet ruajtja e një dokumenti apo vizatimi në follder ? • Detyrë shtëpie: Nxënësit plotësojnë në fletore pune faqe 57 dhe 58