Programes de Mobilitat Internacional Sessi Informativa Alumnes Seleccionats

  • Slides: 50
Download presentation
Programes de Mobilitat Internacional Sessió Informativa: Alumnes Seleccionats Curs 2018 - 2019

Programes de Mobilitat Internacional Sessió Informativa: Alumnes Seleccionats Curs 2018 - 2019

CONTINGUT 1. Acceptació a la universitat de destí 2. Reconeixement d’assignatures: Tutors, DEA, normativa

CONTINGUT 1. Acceptació a la universitat de destí 2. Reconeixement d’assignatures: Tutors, DEA, normativa d’equivalència acadèmica i matrícula. 3. Altres: 3. 1. - Beques i ajuts 3. 2. - SOP 3. 3. - Resum tràmits 3. 4. - Cursos d’idiomes de l’EIM 3. 5. - Informació important 4. Erasmus+ pràctiques

ACCEPTACIÓ A LA UNIVERSITAT ESTRANGERA

ACCEPTACIÓ A LA UNIVERSITAT ESTRANGERA

ACCEPTACIÓ A LA UNIVERSITAT ESTRANGERA El més important que heu de fer ara: Tramitar

ACCEPTACIÓ A LA UNIVERSITAT ESTRANGERA El més important que heu de fer ara: Tramitar la vostra acceptació amb la universitat de destí. Sol·licitud d’acceptació: Per ser acceptat a la universitat de destí hauràs d’enviar tota aquella documentació que et requereixin. Varia d’una universitat a un altra, per això és molt important que t’informis bé del procés a seguir. Normalment us envien tota la informació necessària via correu electrònic, però si no es posen en contacte amb tu, no ho deixis passar!: ü Entra a la pàgina web de la universitat. ü Posa’t en contacte amb la oficina de relacions internacionals de la universitat de destí. Pregunta’ls què has de fer! Sobretot! Llegeix amb molta atenció tota la informació relativa al procés d’acceptació i assegura’t de seguir tots els tràmits en els terminis indicats.

ACCEPTACIÓ A LA UNIVERSITAT ESTRANGERA Ø Documentació que us demanen habitualment: ü ü Application

ACCEPTACIÓ A LA UNIVERSITAT ESTRANGERA Ø Documentació que us demanen habitualment: ü ü Application form (dades personals, adreça, ensenyament, etc). Pre-selecció/selecció definitiva d’assignatures. Expedient acadèmic. Allotjament, cursos d’idiomes, etc. Ø És important: • Omplir tots aquells formularis que us demanin. Els formularis poden ser online. • Enviar els documents que us demana la universitat de destí per correu o per mail (segons us indiquin) abans de la data límit. Recorda que és imprescindible realitzar tots els tràmits que us indiqui la universitat de destí per ser acceptat per aquesta.

ACCEPTACIÓ A LA UNIVERSITAT ESTRANGERA Informació útil: - Undergraduate/Bachelor = Grau - Persona contacte

ACCEPTACIÓ A LA UNIVERSITAT ESTRANGERA Informació útil: - Undergraduate/Bachelor = Grau - Persona contacte UB = Oficina de Relacions Internacionals (outgoing. [email protected] edu) - Institutional coordinator = Ramon-Muñoz Departamental coordinator = Tutor/a internacional Expedient acadèmic en anglès: es demana a Secretaria Major: Grau que estàs estudiant // Minor: Especialitat Si s’ha d’enviar per correu, recomanem enviar-ho primer escanejat. No deixeu els tràmits per a últim moment!!!

ACCEPTACIÓ A LA UNIVERSITAT ESTRANGERA El fet d’haver estat seleccionat com a participant en

ACCEPTACIÓ A LA UNIVERSITAT ESTRANGERA El fet d’haver estat seleccionat com a participant en un programa de mobilitat internacional per part nostra no vol dir que automàticament l’alumne hagi de ser acceptat a la universitat estrangera. Hi ha un principi de mútua confiança entre les universitats en quant a la selecció dels participants, però, de fet, cada institució receptora té dret a acceptar o refusar l’estudiant en funció de factors com ara el currículum adequat, el nivell d’idiomes requerit per seguir les classes, una oferta acadèmica adequada a la demanda, etc.

VISATS • Cerca online la informació relativa al visat d’estudiants, per exemple Study permit

VISATS • Cerca online la informació relativa al visat d’estudiants, per exemple Study permit Canada (o Student visa).

VISATS • Si tens dubtes, contacta l’ambaixada o consultat del país estranger a Espanya.

VISATS • Si tens dubtes, contacta l’ambaixada o consultat del país estranger a Espanya.

RECONEIXEMENT DELS CURSOS REALITZATS A L’ESTRANGER

RECONEIXEMENT DELS CURSOS REALITZATS A L’ESTRANGER

TUTORS INTERNACIONALS Ø TUTORS INTERNACIONALS: El tutor és qui us donarà el vist-i-plau sobre

TUTORS INTERNACIONALS Ø TUTORS INTERNACIONALS: El tutor és qui us donarà el vist-i-plau sobre les assignatures que voleu cursar i reconèixer a l’estranger. L’acceptació definitiva de les assignatures ha d’estar validada també pel cap d’estudis i la Responsable de Relacions Internacionals. Es formalitza a través d’un document anomenat DEA. El DEA (Document d’Equivalència Acadèmica) És el formulari on queda reflectida la proposta de l’estudiant i on queda constància de la relació entre les matèries cursades a l’estranger i el seu equivalent a la UB. S’omple a través de l’aplicatiu SOP. Per generar-lo cal introduir les assignatures a l’estranger a la UB i es generen alhora el DEA i el LA.

NORMATIVA D’EQUIVALÈNCIA ACADÈMICA La UB treballa amb crèdits ECTS. Equivalència 1 Es poden reconèixer

NORMATIVA D’EQUIVALÈNCIA ACADÈMICA La UB treballa amb crèdits ECTS. Equivalència 1 Es poden reconèixer els següents tipus d’assignatures: Obligatòries: El grau de similitud de les competències i dels resultats d’aprenentatge entre les assignatures d’origen i destí, així com el nombre de crèdits (ECTS) hauria de correspondre al voltant de 85 -90% de l’assignatura d’origen. Optatives: Ø Amb correspondència: es tracta d'aquelles assignatures amb una equivalència similar per competències i resultats d’aprenentatge a una de les assignatures ofertades en el Pla d'Estudis de l’ensenyament d’origen. Sempre que es pugui donar amb equivalència es farà així Ø Erasmus (sense correspondència): es tracta d'aquelles que no tenen equivalència directa per competències i resultats d’aprenentatge amb cap de les assignatures ofertades en el Pla d'Estudis de l'ensenyament d’origen. Ha d’estar relacionada amb els vostres estudis. Es us donarà el mateix nombre de crèdits (en ECTS) que té aquesta assignatura a l’estranger.

NORMATIVA D’EQUIVALÈNCIA ACADÈMICA v Optatives de menció del Grau d’ADE: amb correspondència, no serveixen

NORMATIVA D’EQUIVALÈNCIA ACADÈMICA v Optatives de menció del Grau d’ADE: amb correspondència, no serveixen les optatives Erasmus però hi haurà flexibilitat (reconeixement per competències) – haurà d’estar vinculada a l’àmbit de la menció. Reconeixement de crèdits: En els graus hi ha 6 crèdits per cursar matèries i activitats que no estiguin vinculades a l’àmbit acadèmic de la carrera que s’està cursant (per exemple, Cultura Danesa, Literatura Anglesa o idiomes). Només es podrà disposar d’un màxim de 6 crèdits per a aquest tipus d’assignatures. Han de constar al DEA però no es matriculen. Si s’han fet abans no es poden reconèixer. En tots els casos, no importa si a la universitat estrangera són optatives, obligatòries o formació bàsica. El que importa és la correspondència amb les de la UB: • Amb correspondència: obligatòries o optatives • Sense correspondència: optatives Erasmus o reconeixement de crèdits

NORMATIVA D’EQUIVALÈNCIA ACADÈMICA A ADE: Obligatòries a la UB: Corporate Finance -5 ECTS o

NORMATIVA D’EQUIVALÈNCIA ACADÈMICA A ADE: Obligatòries a la UB: Corporate Finance -5 ECTS o més- per Finances corporatives, 6 crèdits. Operations Management -5 ECTS o més- per Direcció d’operacions, 6 crèdits. Optatives amb correspondència: European Integration -5 ECTS o més- per Integració Europea, 6 crèdits. International Economics -5 ECTS o més- per Economia Internacional, 6 crèdits. Mencions: Business Foundations -5 ECTS o més- per Creació d’Empreses. Innovation and Entrepreneurship – 5 ECTS o més – per Organització, Innovació i Teconologia. Optatives Erasmus: Marketing of Places -5 ECTS- per optativa Erasmus, 5 crèdits. Franchising in Business -7, 5 ECTS- per optativa Erasmus, 7, 5 crèdits Financial Bubbles, Crashes and Crisis -3 ECTS- per optativa Erasmus, 3 crèdits.

NORMATIVA D’EQUIVALÈNCIA ACADÈMICA LIMITACIONS I ESPECIFICTATS En CAP CAS es poden reconèixer els següents

NORMATIVA D’EQUIVALÈNCIA ACADÈMICA LIMITACIONS I ESPECIFICTATS En CAP CAS es poden reconèixer els següents tipus d’assignatures: • No es poden reconèixer assignatures d’àmbit espanyol i/o català (ex. : Economia Espanyola).

NORMATIVA D’EQUIVALÈNCIA ACADÈMICA LIMITACIONS I ESPECIFICTATS En CAP CAS es poden reconèixer els següents

NORMATIVA D’EQUIVALÈNCIA ACADÈMICA LIMITACIONS I ESPECIFICTATS En CAP CAS es poden reconèixer els següents tipus d’assignatures: • Esports: No es poden reconèixer els esports. • No es permet incloure a l’acord acadèmic assignatures matriculades i no superades anteriorment. Tampoc assignatures que ja s’hagin cursat. • Idiomes: es poden reconèixer cursos d’idiomes en el marc dels 6 crèdits de reconeixement de crèdits (només si no els heu fet anteriorment) • Només estudiants del GRAU ADE i GEI: Els idiomes amb contingut acadèmic (Business English, Business French) es poden reconèixer com a optatives Erasmus o optatives amb correspondència (Anglès pels negocis, etc). • Treball de fi de grau: no està permès sotmetre’l a l’intercanvi, però hi ha la possibilitat de fer-lo a distància (cal l’autorització prèvia del tutor)

NORMATIVA D’EQUIVALÈNCIA ACADÈMICA • Compensació de crèdits: Quan les assignatures cursades a l’estranger es

NORMATIVA D’EQUIVALÈNCIA ACADÈMICA • Compensació de crèdits: Quan les assignatures cursades a l’estranger es reconeguin per assignatures de la UB (amb equivalència acadèmica) i en el cas que hi hagi diferència entre els crèdits realment cursats a la universitat de destí i els crèdits obtinguts en l’ensenyament d’origen, es podrà reconèixer aquesta diferència de crèdits, com a assignatures optatives “Erasmus”. Les optatives erasmus no s’han de compensar!!! Nom assignatura a l’estranger Crèdits a l’estranger Nom assignatura a la UB Crèdits a la UB Managing International Operations 9 ECTS Direcció d’Operacions Internacionals 6 ECTS Optativa Erasmus 3 ECTS Creació d’Empreses 6 ECTS Optativa Erasmus 1, 5 ECTS Optativa Erasmus 8 ECTS Global entrepreneurship Economic Crisis 7, 5 ECTS 8 ECTS • Equivalència d’un conjunt d’assignatures: És el cas d’aquelles situacions en la que cal cursar dues assignatures estrangeres per obtenir el reconeixement d’una sola matèria a Barcelona. És imprescindible aprovar les dues matèries estrangeres per separat per aprovar la matèria de la UB, no hi ha compensació de notes. Nom assignatura a l’estranger Crèdits a l’estrange r Nom assignatura a la UB Crèdits a la UB International Financial Accounting 3 ECTS Comptabilitat Financera Internacional 6 crèdits Accounting According to IFRS 3 ECTS

NORMATIVA D’EQUIVALÈNCIA ACADÈMICA Número de crèdits mínims obligatoris que s’ha de realitzar a l’estranger

NORMATIVA D’EQUIVALÈNCIA ACADÈMICA Número de crèdits mínims obligatoris que s’ha de realitzar a l’estranger i reconèixer a la UB: Estada semestral Estada anual 23 ECTS 46 ECTS En cas d’incompliment d’aquests mínims l’Oficina de Mobilitat Internacional de la UB pot emprendre accions com cancel·lar de manera immediata la mobilitat internacional de l’estudiant. Com en el cas dels estudiants regulars, es podran cursar un màxim de 78 crèdits en cas d’intercanvis anuals o 36 en el cas dels semestrals, si es disposa de les autoritzacions pertinents. Trobareu la Normativa d’Equivalència Acadèmica al Campus ORI. Si us plau, llegiu -vos-la atentament i assegureu-vos que la proposta que presenteu al vostre tutor compleix amb la mateixa. Per obtenir el reconeixement de les assignatures que fareu a l’estranger, el DEA que presenteu al vostre tutor ha de complir amb la Normativa d’Equivalència Acadèmica.

NORMATIVA D’EQUIVALÈNCIA ACADÈMICA EVALUACIONS I/O RECUPERACIONS A BARCELONA: Els alumnes de mobilitat internacional s’hauran

NORMATIVA D’EQUIVALÈNCIA ACADÈMICA EVALUACIONS I/O RECUPERACIONS A BARCELONA: Els alumnes de mobilitat internacional s’hauran d’examinar a la universitat estrangera de les assignatures matriculades per cursar a l’estranger (codi 4), no existint la possibilitat de realitzar cap tipus d’examen d’aquestes assignatures a la Universitat de Barcelona al tornar de l’estada a l’estranger. És a dir, no és possible realitzar cap tipus d’avaluació a la Universitat de Barcelona d’aquelles assignatures que es facin durant l’estada acadèmica a l’estranger (durant aquell mateix any acadèmic). És responsabilitat de l’estudiant assegurar-se que no incompleix cap de les limitacions i especificacions establertes a aquesta normativa. En cas d’incloure assignatures suspeses i no aprovades anteriorment, esports, crèdits de reconeixement de crèdits si ja s’han fet prèviament, etc, encara que el DEA estigui aprovat per totes les parts, a la tornada de l’intercanvi no es podrà passar aquestes assignatures a l’expedient i per tant es perdran els cursos realitzats. És la teva responsabilitat no incloure cap d’aquests cursos al DEA que enviïs al tutor/a.

NORMATIVA D’EQUIVALÈNCIA ACADÈMICA Obligatòries i optatives amb correspondència: v 80 -90% correspondència entre contingut

NORMATIVA D’EQUIVALÈNCIA ACADÈMICA Obligatòries i optatives amb correspondència: v 80 -90% correspondència entre contingut i nombre de crèdits, es dona per l’assignatura de la UB. Si té més crèdits a fora, es pot compensar amb una Optativa Erasmus per la diferència de crèdits. No es poden reconèixer les assignatures d’àmbit espanyol o català ni assignatures matriculades prèviament. Optatives sense correspondència: v Optatives Erasmus: l’únic requeriment és que l’assignatura sigui de l’àmbit acadèmic de l’estudiant. Es dona exactament el mateix nombre de crèdits que té l’assignatura a la universitat estrangera, no cal compensar. Les Optatives Erasmus no serveixen per les mencions d’ADE. Reconeixement de crèdits: v Fins a 6 crèdits en el marc dels graus, si ja s’han fet prèviament no es poden fer. Serveix per reconèixer qualsevol curs acadèmic (no esports) encara que no sigui de l’àmbit acadèmic de l’estudiant (idiomes, cultura del país, etc). Només en el marc del grau d’ADE i GEI els idiomes amb contingut acadèmic (Business English, etc) es poden donar com optatives (amb correspondència o sense, segons el nombre de crèdits), per la resta de graus els idiomes, tant si tenen contingut acadèmic com si no, s’han de donar sempre com a reconeixement de crèdits.

RECONEIXEMENT DELS CURSOS REALITZATS A L’ESTRANGER DEA d’exemple:

RECONEIXEMENT DELS CURSOS REALITZATS A L’ESTRANGER DEA d’exemple:

LEARNING AGREEMENT I DOCUMENT D’EQUIVALÈNCIA ACADÈMICA Instruccions per a l’aprovació del Document d’Equivalència Acadèmica

LEARNING AGREEMENT I DOCUMENT D’EQUIVALÈNCIA ACADÈMICA Instruccions per a l’aprovació del Document d’Equivalència Acadèmica i Posteriors modificacions: 1. Posar-se en contacte amb el tutor que se us hagi assignat. 2. Fer-li arribar la documentació següent: • Els programes de les assignatures (UB i estrangers, poden ser els enllaços). • Dues còpies del Document d’Equivalència Acadèmica (DEA) degudament omplert. • El teu expedient acadèmic. • DEA anterior (a més del nou) en cas que es tracti d’un canvi. v Cada cop que ompliu un DEA ens ha d’arribar a l’Oficina degudament omplert i firmat per tu i pel teu tutor. v Cada canvi d’assignatures implica un canvi al DEA, que ha de ser aprovat de nou per totes les parts. Si es fan cursos que no han estat validats per totes les parts a través d’un nou DEA no es podran reconèixer els cursos.

LEARNING AGREEMENT I DOCUMENT D’EQUIVALÈNCIA ACADÈMICA Per fer el DEA a través del SOP,

LEARNING AGREEMENT I DOCUMENT D’EQUIVALÈNCIA ACADÈMICA Per fer el DEA a través del SOP, has d’entrar en la teva sol·licitud, i anar a l’apartat abans de la mobilitat. Has de clicar a on diu “completar equivalència acadèmica/ Learning Agreement: assignatures a la institució d’acollida” i introduir les assignatures una a una, que cursaràs a la universitat de destí. Has de fer el mateix amb l’apartat assignatures a la institució pròpia.

LEARNING AGREEMENT I DOCUMENT D’EQUIVALÈNCIA ACADÈMICA Al completar els dos apartats, es generaran dos

LEARNING AGREEMENT I DOCUMENT D’EQUIVALÈNCIA ACADÈMICA Al completar els dos apartats, es generaran dos documents: el DEA (clicant a “Imprimir equivalència acadèmica”), que ha de ser validat, pel tutor, cap d’estudis i Responsable de l’ORI. I el LA (clicant a “Imprimir Learning agreement”), que ha d’estar signat per la universitat de destí i la universitat de Barcelona (Responsable de l’ORI o tutor).

LEARNING AGREEMENT I DOCUMENT D’EQUIVALÈNCIA ACADÈMICA

LEARNING AGREEMENT I DOCUMENT D’EQUIVALÈNCIA ACADÈMICA

LEARNING AGREEMENT I DOCUMENT D’EQUIVALÈNCIA ACADÈMICA Ø Els estudiants han de tenir el DEA

LEARNING AGREEMENT I DOCUMENT D’EQUIVALÈNCIA ACADÈMICA Ø Els estudiants han de tenir el DEA signat, tant pel tutor com pel cap d’estudis, abans d’iniciar el període docent a la universitat de destí. Ø En el cas de situacions sobrevingudes que no siguin responsabilitat de l’estudiant (solapament d’horaris d’assignatures, la no impartició d’algunes d’elles, etc. ) es podrà modificar el DEA inicial. El període de modificació del DEA, com a màxim, serà de dos setmanes després de començar el curs o el semestre en la universitat de destí. Ø Els estudiants anuals hauran de fer un DEA anual.

LEARNING AGREEMENT I DOCUMENT D’EQUIVALÈNCIA ACADÈMICA Recordeu que per al reconeixement de les assignatures

LEARNING AGREEMENT I DOCUMENT D’EQUIVALÈNCIA ACADÈMICA Recordeu que per al reconeixement de les assignatures que esteu fent a l’estranger és necessari i obligatori que: 1. Tingueu el DEA amb totes les assignatures que cursareu a l'estranger i voleu reconèixer aprovat. El DEA ha de complir amb la present normativa d’equivalència acadèmica. 2. Que tingueu matriculades a la UB totes aquelles assignatures que vulgueu reconèixer. No s’ampliaran ni es modificaran matrícules a la vostra tornada. S’ha de fer sempre a través dels procediments i terminis establerts. RECORDEU! Per les assignatures que cursareu a l’estranger i que vulgueu reconèixer, DEA i matrícula hauran de coincidir: tot allò que tingueu al DEA ho haureu de tenir matriculat a la UB i tot allò que tingueu matriculat a la UB haurà de constar en el DEA.

ALTRES

ALTRES

BEQUES I AJUTS Erasmus + AGAUR Ajut Ministeri Becats MECD Vicerectorat Santander

BEQUES I AJUTS Erasmus + AGAUR Ajut Ministeri Becats MECD Vicerectorat Santander

BEQUES I AJUTS: ERASMUS+ ESTUDIS Ajuts econòmics La informació sobre els ajuts econòmics és

BEQUES I AJUTS: ERASMUS+ ESTUDIS Ajuts econòmics La informació sobre els ajuts econòmics és en base a la convocatòria passada i serveix només a mode d’orientació. CONSULTAR PERIODICA-MENT PÀGINA WEB DE L’OMPI L’ajut Erasmus+ estudis preveu diferents dotacions segons el país de destinació: v Grup 1: Dinamarca, Finlàndia, Islàndia, Irlanda, Liechtenstein, Luxemburg, Noruega, Regne Unit i Suècia (300€/mes). v Grup 2: Àustria, Alemanya, Bèlgica, França, Grècia, Itàlia, Malta, Països Baixos, Portugal i Xipre (250€/mes). v Grup 3: Bulgària, Croàcia, Eslovènia, Eslovàquia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Malta, Polònia, Romania, República Txeca, Turquia i antiga República Iugoslava de Macedònia (200€/mes). El finançament per estades per estudis és per un mínim de 3 mesos i un màxim de 7 mesos. Les estades de durada superior no rebran finançament per la diferència de mesos. En cas de ser becat pel MECD (beca general) el curs acadèmic en el qual es presenta la sol·licitud (el curs anterior al qual es realitza la mobilitat) es disposarà d’un suplement de 175 euros a les quantitats anteriorment especificades. Es poden optar addicionalment a les beques: AGAUR: 200 euros al mes, fins un màxim de 6 mesos. S’ha de sol·licitar. S’acostuma a obrir al maig-juny. Vicerectorat de la UB: un pagament únic de 200 euros. No s’ha de sol·licitar. Adjudicació automàtica des de la UB en cas que s’opti a la mateixa. Aquestes dues darreres beques no estan garantides, s’assignen habitualment en funció de l’expedient acadèmic i del nivell d’idioma.

BEQUES I AJUTS: RESTA DE PROGRAMES Ajuts econòmics La informació sobre els ajuts econòmics

BEQUES I AJUTS: RESTA DE PROGRAMES Ajuts econòmics La informació sobre els ajuts econòmics és en base a la convocatòria passada i serveix només a mode d’orientació. Tot i que no hi hagi una beca específica associada i garantida per a aquests programes cal recordar que l’estudiant està exempt del pagament de la matrícula a la universitat estrangera i es pot optar a beques complementàries. v Beca AGAUR: 200 euros al mes, fins un màxim de 6 mesos. S’ha de sol·licitar. S’acostuma a obrir al maig-juny. v Beca del Vicerectorat de la UB: En funció del país de destinació. Per CONSULTAR universitats europees, pagament únic de 200 euros; per universitats de la PERIODICAMENT resta del món, pagament únic de 1000 euros. No s’ha de sol·licitar. PÀGINA WEB DE Adjudicació automàtica des de la UB en cas que s’opti a la mateixa. L’OMPI v Beca Santander: pagament únic de 3000 euros, només per universitats de Llatinoamèrica incloses al següent llistat: Beca Santander (només per a aquells programes que tenen mobilitat amb alguna de les universitats de la llista). S’acostuma a obrir al març-abril Cap d’aquestes beques està garantides, s’assignen habitualment en funció de l’expedient acadèmic i del nivell d’idioma i cal esperar a l’obertura de les convocatòries (normalment al maig-juliol) ja que poden haver-hi canvis d’un any per a un altre. En el marc del programa BCA només es pot optar a la BECA AGAUR.

SOP • És l’aplicatiu a través del qual es farà la gestió del vostre

SOP • És l’aplicatiu a través del qual es farà la gestió del vostre intercanvi a nivell de la UB. També serveix per gestionar el pagament de les beques Erasmus i la del vicerectorat. • Heu d’anar seguint tots els passos que s’indiquin, alguns abans de la mobilitat, alguns durant i alguns després. • La majoria de documents que necessiteu es generen a través d’aquest aplicatiu: credencial Erasmus, carta Erasmus, contracte de subvenció, certificat d’arribada, certificat d’estada. • S’HA DE SEGUIR TOTS ELS TRÀMITS QUE ES VAGIN ACTIVANT AL SOP. CAL CONSULTAR-LO PERÍODICAMENT.

A través del SOP es durà tota al documentació i control del vostre intercanvi,

A través del SOP es durà tota al documentació i control del vostre intercanvi, i el pagament de la beca està condicionat al compliment dels passos i tràmits vinculats al SOP. No s’activen uns passos fins que no s’han completat els altres: Abans del vostre intercanvi Durant l’intercanvi Després de l’intercanvi DEA: S’ha de lliurar a l’ORI signat per vosaltres i el vostre tutor (de la firma de la Cap d’estudis i del responsable de l’ORI ens encarreguem nosaltres). Pot ser escanejat. Certificat d’arribada: s’ha de lliurar a l’ORI firmat per la vostra universitat d’acollida. Pot ser escanejat. Certificat d’estada: Firmat per la vostra universitat d’acollida, sense correccions ni típex. No poden haver-hi més de 5 dies de diferència entre la data de la signatura i la data que consta com a “departure”. ! Còpia original a lliurar a l’ORI/OMPI a la vostra tornada. Quan l’OMPI rep el certificat d’arribada emet l’ordre del pagament del 80% de la beca! LA: S’ha de lliurar a l’ORI signat per En cas que sigui necessari: canvis al vosaltres i per la vostra universitat de DEA i LA (el mateix procediment que destí (de la firma del responsable de el descrit abans) l’ORI ens encarreguem nosaltres). Pot ser escanejat. Qüestionari sobre l’intercanvi: Online OLS: test online de la llengua de l’intercanvi Conveni de subvenció: S’ha de lliurar a l’ORI o OMPI firmat per vosaltres. Dues còpies originals!! Esmena del conveni de subvenció: S’ha de lliurar a l’ORI o OMPI firmat per vosaltres. Dues còpies originals!! Quan l’OMPI rep les dues còpies de l’esmena emet l’ordre del pagament del 20% restant de la beca!

SOP OLS: • Només s’aplica a la mobilitat Erasmus. • Els resultats obtinguts són

SOP OLS: • Només s’aplica a la mobilitat Erasmus. • Els resultats obtinguts són per anàlisis estadístics de l’evolució. • L’haureu de realitzar tots aquells estudiants que a la universitat de destí tingueu com a idioma de docència anglès, francès, italià, alemany, espanyol o neerlandès. • Consisteix en: – – – Test de nivell de coneixement de l'idioma de docència abans de marxar OBLIGATORI Curs de formació on-line en l'idioma de docència durant l'estada OPCIONAL Test de nivell de coneixement de l'idioma de docència 2 setmanes abans de tornar OBLIGATORI • Des de l’OMPI us enviaran tota la informació corresponent quan l’hagueu de fer. • És obligatori

RESUM TRÀMITS

RESUM TRÀMITS

CURSOS D’IDIOMA DE L’EIM • L’EIM ofereix cursos d’idioma de 40 -50 hores. •

CURSOS D’IDIOMA DE L’EIM • L’EIM ofereix cursos d’idioma de 40 -50 hores. • Es pot escollir entre l’idioma de l’intercanvi o l'idioma del país de destí. Només es subvencionarà 1 curs. • Preu pels que van fer les proves de nivell de l’EIM: Gratuït • Preu pels que no van fer les proves de l’EIM: 30€ (la resta està subvencionat). • Possibilitat de reconeixement de 6 crèdits. • Possibilitat de fer els cursos de 100 hores pagant la diferència (també 6 crèdits de reconeixement de crèdits). • Els horaris i més informació estaran disponibles a partir de finals d’abril/principis de maig a la web de l’EIM.

INFORMACIÓ IMPORTANT Campus ORI Al campus ORI podreu trobar tots els documents i informació

INFORMACIÓ IMPORTANT Campus ORI Al campus ORI podreu trobar tots els documents i informació relacionats amb el reconeixement dels cursos que fareu a l’estranger: Normativa d’Equivalència Acadèmica, tutors, informació de la matrícula, etc. Es troba a la pàgina web de l’ORI FEE (baner lateral). Pàgina web de l’Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals (OMPI): Aquí podreu trobar tota la informació relativa als ajuts econòmics i també una secció dedicada als estudiants participants en Programes de Mobilitat Internacional el curs 2018/2019. Us recomanem consultar-la periòdicament. Podeu accedir a través d’un baner lateral de la web de l’ORI FEE

ASSEGURANCES Erasmus+ estudis: En el marc del programa Erasmus+ estudis els estudiants seleccionats hauran

ASSEGURANCES Erasmus+ estudis: En el marc del programa Erasmus+ estudis els estudiants seleccionats hauran de disposar d’una assegurança mèdica per tota la durada de l’estada (Targeta Sanitària Europea o assegurança privada). La UB contracta l’assegurança d’accidents i repatriació que cobreix l’estada de mobilitat Erasmus+. Resta de programes: els estudiants seleccionats hauran de disposar d’una assegurança mèdica, d’accidents i repatriació amb cobertura per tota la durada de l’estada. Companyia que té conveni amb la UB i ofereix assegurances per mobilitat (COBERTIS): http: //universitats. cobertis. com/ub/ca/

INFORMACIÓ IMPORTANT Participar als programes de mobilitat internacional té infinitats d’avantatges! És una oportunitat

INFORMACIÓ IMPORTANT Participar als programes de mobilitat internacional té infinitats d’avantatges! És una oportunitat única que no pots deixar escapar. Segurament serà l’experiència vital més significativa de la teva etapa universitària. Valor acadèmic: els programes de mobilitat internacional et permeten aprendre en sistemes universitaris diferents, pots conèixer diferents escoles de pensament, diferents mètodes d'ensenyament i altres referents científics. La visió i el coneixement del teu àmbit acadèmic es veurà profundament enriquit gràcies a aquesta experiència. Valor professional: els programes de mobilitat internacional ajuden a desenvolupar competències que són valorades de manera molt positiva per les empreses i els encarregats de contractar personal. Els participants en aquest tipus de programes pateixen menys atur i reben ofertes millor retribuïdes. Una estada internacional millora l’ocupabilitat.

INFORMACIÓ IMPORTANT Valor personal: els programes de mobilitat internacional enriqueixen profundament el bagatge personal

INFORMACIÓ IMPORTANT Valor personal: els programes de mobilitat internacional enriqueixen profundament el bagatge personal de l’estudiant i el doten d’unes habilitats que difícilment es poden adquirir d’una altra manera: Autonomia i independència. Adaptació i flexibilitat. Tolerància. Resolució de problemes. Eines interculturals: capacitat de comunicació i treball amb persones de marcs culturals i backgrounds diferents al propi. ü Pesa de decisions ü Autoconeixement ü ü ü Una estada en un programa de mobilitat internacional dota a l’estudiant amb un “certificat d'adaptabilitat i independència”. Consolidació d’altres idiomes: Una estada internacional permet consolidar i millorar altres idiomes.

INFORMACIÓ IMPORTANT • En cas de ser acceptats i realitzar l’intercanvi recordeu que feu

INFORMACIÓ IMPORTANT • En cas de ser acceptats i realitzar l’intercanvi recordeu que feu d’ambaixadors de la UB a la universitat de destinació. • Respecteu les normes de conducta, els horaris, etc. que se us indiqui En cas de ser avisats per qualsevol motiu us arrisqueu a no optar al reconeixement dels cursos realitzats a l’estranger tot i tenir-los aprovats.

“Des de l’arribada em vaig sentir com a casa, els vietnamites t’hi fan sentir,

“Des de l’arribada em vaig sentir com a casa, els vietnamites t’hi fan sentir, el gran menjar, els milers d’activitats que hi ha per a fer, el clima i l’ambient fan que en poc temps estiguis molt integrat i… un cop entres en aquesta atmosfera ja no hi vols sortir, perquè Hanoi enamora i el Vietnam t’atrapa. (…) En definitiva, una experiència insuperable, que mai hauria imaginat però que m’ha donat coses descomunals. una experiència única que repetiria any rera any”. Alumne d’intercanvi a la Vietnam Foreign Trade University, Vietnam (VI-HANOI 01).

“Aquesta experiència ha marcat un abans i un després a la meva vida. (…)

“Aquesta experiència ha marcat un abans i un després a la meva vida. (…) He conegut gent de tot el món, que m’ha donat una visió més amplia del que és aquesta societat global. per altra banda, a nivell acadèmic, diria que el fet d’estudiar a l’est d’Europa t’ensenya molt. Els professors juguen amb exemples i presenten situacions d’acord amb el context polític, social i econòmic de l’Europa central i Europa de l’est. Així doncs t’ajuda a veure coses d’una manera que no pots trobar a la teva universitat local. Viure a Varsòvia és genial. S’està convertint, juntament amb Budapest, amb una de les ciutats més importants de l’est d’Europa. (…) És una economia molt dinàmica que guanyarà importància en els propers anys. (…) sense cap dubte, Polònia és un destí ideal” Alumne d’intercanvi a la Warsaw School of Economics, Polònia (PL-WARSZAW 03).

“Els últims 10 mesos que he passar a Göteborg, Suècia, han estat una de

“Els últims 10 mesos que he passar a Göteborg, Suècia, han estat una de les millors experiències de la meva vida, tant social com acadèmica. El programa Erasmus de la UB m’ha donat la oportunitat d’experimentar un estil de vida completament diferent al que tots estem acostumats a Barcelona, a un país amb una gran cultura i del que he après més coses de les que em podia imaginar. La universitat de Göteborg ofereix una manera molt diferent de dur a terme un aprenentatge, amb un gran enfocament en el treball en equip però sempre donant molta importància a les decisions i la responsabilitat personal de cada alumne. (…) En general l’experiència ha estat pràcticament immillorable” Alumne d’intercanvi a Göteborg Universitet, Suècia (S-GOTEBORG 01).

“Totes les amistats que han nascut de la meva estada a Copenhagen, segueixen sent

“Totes les amistats que han nascut de la meva estada a Copenhagen, segueixen sent amics avui dia, i ho seguiran sent tota la vida. En alguns casos tinc amics que han trobat feina que els hi han proporcionat amics del Erasmus. De manera que aquesta experiència no només proporciona un munt d’experiències noves i úniques, sinó també obre la porta cap a noves experiències laborals, i això, tal i com està la vida en aquests moments, es un luxe”. Alumne d’intercanvi a Copenhaguen Business School, Dinamarca (DK-KOBENHA 05). “Han sigut els millors mesos de la meva vida. La gent que coneixes allí es converteix en la teva família. Surts al carrer al final sentint-te un “Parisien” més i coneixent tots els carrers i els millors llocs on menjar i sortir. Paris. Dauphine forma part de les GrandsÉcoles, té molt de prestigi i tothom que estudia allí troba feina Fàcilment”. Alumne d’intercanvi a París-Dauphine, França (F PARIS 009).

ERASMUS+ PRÀCTIQUES Descripció: El programa Erasmus+ pràctiques forma part del paquet d’accions de la

ERASMUS+ PRÀCTIQUES Descripció: El programa Erasmus+ pràctiques forma part del paquet d’accions de la Unió Europea que pretén obrir l’experiència del programa Erasmus a altres àmbits de la formació universitària. El programa Erasmus Pràctiques té com a finalitat la realització de pràctiques en empreses, centres de formació, centres d’investigació i altres organitzacions de la Unió Europea i països associats. El Programa Erasmus pràctiques permet realitzar unes pràctiques empresarials a un dels 33 estats que composen la Unió Europea i els països associats al programa (Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Turquia i l’Antiga República Iugoslava de Macedònia) i rebre una beca durant la realització de les mateixes. v Programa per realitzar pràctiques a Europa i països associats. v Tres convocatòries durant el curs acadèmic: Ø Convocatòria ordinària: es sol·licita al novembre-desembre per realitzar les pràctiques durant el SEM 1, SEM 2 i ANUALS del següent curs acadèmic. Ø Segona crida: es sol·licita al setembre-octubre del primer semestre per fer les pràctiques durant el SEM 2 del mateix curs acadèmic (del 4 de setembre al 16 d’octubre del 2018). Ø Convocatòria d’estiu: es sol·licita a l’abril per fer les pràctiques durant l’estiu.

ERASMUS+ PRÀCTIQUES INFORMACIÓ IMPORTANT v La sol·licitud del programa Erasmus+ pràctiques implica només la

ERASMUS+ PRÀCTIQUES INFORMACIÓ IMPORTANT v La sol·licitud del programa Erasmus+ pràctiques implica només la sol·licitud de l’ajut econòmic. v La cerca de l’empresa, institució o organisme on realitzar les pràctiques l’ha de realitzar l’estudiant. v Cal tenir les pràctiques concretades amb l’empresa o institució durant el període de sol·licitud i cal tenir present que les pràctiques s’hauran de realitzar durant el període especificat per a la realització de les pràctiques. v En la present convocatòria, les pràctiques han de ser curriculars*, per tant han de complir amb els requisits que estableix la Normativa de pràctiques acadèmiques externes de la Facultat d’Economia i Empresa pel que fa a la durada i les tasques. També cal tenir més de 150 crèdits superats en el moment d’iniciar la realització de les mateixes. En cas de no poder ser curriculars*, es denegarà i/o cancel·larà la participació al programa Erasmus+ pràctiques.

ERASMUS+ PRÀCTIQUES Destinacions vàlides Estades de pràctiques a una institució pertanyent a un dels

ERASMUS+ PRÀCTIQUES Destinacions vàlides Estades de pràctiques a una institució pertanyent a un dels 33 estats que composen la Unió Europea i els països associats al programa (Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Turquia i l’Antiga República Iugoslava de Macedònia). Les organitzacions d’acollida podran ser empreses (tota organització que realitzi una activitat econòmica en el sector públic o privat, de qualsevol dimensió, estatus jurídic i sector econòmic en el qual exerceixi l’activitat, fins i tot l’economia social) públiques o privades, centres de formació, centres d’investigació o altres organitzacions, incloent-hi les universitats. No són organitzacions d’acollida vàlides per al programa les institucions i agències europees i organismes que gestionen programes de la Comissió Europea ni les representacions diplomàtiques nacionals del país de l’estudiantat. Cerca de pràctiques v Oficina de Carreres Professionals del teu centre: les oficines de pràctiques de les diferents facultats poden tenir pràctiques internacionals que puguin ser del teu interès. v L’associació d’estudiants ESN ha creat el portal de pràctiques Erasmus Intern, que compta amb el recolzament i finançament de la Unió Europa, i que permet als estudiants europeus trobar pràctiques a empreses d’altres països de la Unió Europea: Erasmus Intern. v Hi ha, també, diversos portals que centralitzen diferents ofertes de pràctiques a països estrangers: Feina UB, Euro. Brussels, Erasmus. Universia o Google (o el que és el mateix, la World Wide Web) v Contactes i iniciativa pròpia

ERASMUS+ PRÀCTIQUES Ajuts econòmics La informació sobre els ajuts econòmics és en base a

ERASMUS+ PRÀCTIQUES Ajuts econòmics La informació sobre els ajuts econòmics és en base a la convocatòria passada i serveix només a mode d’orientació. Aquest ajut preveu diferents dotacions segons el país de destinació: Ø Grup 1: Dinamarca, Finlàndia, Islàndia, Irlanda, Liechtenstein, Luxemburg, Noruega, Regne Unit i Suècia. (400€/mes). Ø Grup 2: Àustria, Alemanya, Bèlgica, França, Grècia, Itàlia, Malta, Països Baixos, Portugal i Xipre (350€/mes). Ø Grup 3: Bulgària, Croàcia, Eslovènia, Eslovàquia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Malta, Polònia, Romania, República Txeca, Turquia i antiga República Iugoslava de Macedònia (300€/mes). El finançament per estades per pràctiques és per un mínim de 2 mesos i un màxim de 3 mesos. Les estades de durada superior no rebran finançament per la diferència de mesos. Per gaudir de l’ajut Erasmus+ caldrà realitzar tots els tràmits pertinents un cop es tingui assignada la plaça. Es poden optar addicionalment a les beques AGAUR (200 euros al mes, fins un màxim de 6 mesos) i del Vicerectorat de la UB (un pagament únic de 200 euros) però no estan garantides, s’assignen habitualment en funció de l’expedient acadèmic i del nivell d’idioma. Cal tenir en compte que només hi ha garantit que es puguin sol·licitar les beques addicionals si es realitza la sol·licitud en la convocatòria ordinària de novembre/desembre. És possible que els estudiants que facin les pràctiques un cop ja graduats no puguin optar a les beques addicionals.

CONTACTE ORI Oficina de Relacions Internacionals Ubicació: Àrea de Relacions Externes (Facultat d’Economia i

CONTACTE ORI Oficina de Relacions Internacionals Ubicació: Àrea de Relacions Externes (Facultat d’Economia i Empresa) Horari de atenció: • Matí: Dilluns - Divendres (10 h a 14 h) • Tarda: Dilluns - Dijous (16 h a 19 h) Dades de contacte: • Telèfon: 93 402 43 26 • Correu electrònic: outgoing. [email protected] edu • Facebook: https: //www. facebook. com/Relacions. Internacionals. FEE? fref=ts • Pàgina web de l’ORI http: //www. ub. edu/economiaempresa-internacional/