Program Operacyjny Kapita Ludzki Wojewdzki Urzd Pracy w

  • Slides: 13
Download presentation
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Promocja Integracji Społecznej

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Promocja Integracji Społecznej

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Rola WUP w Lublinie w PO KAPITAŁ LUDZKI Wojewódzki Urząd

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Rola WUP w Lublinie w PO KAPITAŁ LUDZKI Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie - zgodnie z uchwałą (z dnia 25 lipca 2007 r. ) Zarządu Województwa Lubelskiego pełni rolę Instytucji Wdrażającej/ Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach komponentu Regionalnego PO Kapitał Ludzki dla Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich dla woj. lubelskiego - 622, 7 mln PLN Priorytetu VII Promocja integracji społecznej dla woj. lubelskiego - 428, 4 mln PLN

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej PROJEKTY SYSTEMOWE 7. 1 Rozwój

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej PROJEKTY SYSTEMOWE 7. 1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7. 1. 1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej Poddziałanie 7. 1. 2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie Poddziałanie 7. 1. 3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej (ROPS)

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej PROJEKTY KONKURSOWE 7. 2 Przeciwdziałanie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej PROJEKTY KONKURSOWE 7. 2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7. 2. 1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Poddziałanie 7. 2. 2 Wsparcie ekonomii społecznej 7. 3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt pilotażowy ROPS realizowany w 2007 r. Projekt Pilotażowy- systemowy

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt pilotażowy ROPS realizowany w 2007 r. Projekt Pilotażowy- systemowy Od 01. 10. 2007 r. do 31. 12. 2007 r. realizowany był projekt pilotażowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie w ramach Poddziałania 7. 1. 3 Tytuł - „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”. Wartość projektu pilotażowego - systemowego ROPS wyniosła 177. 000 PLN

Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Podział alokacji finansowej w 2008

Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Podział alokacji finansowej w 2008 r. Działanie/Poddziałanie Kwota w PLN 7. 1 20 410 768 7. 1. 1 12 747 373 7. 1. 2 6 234 641 7. 1. 3 1 428 754 7. 2 19 538 512 7. 2. 1 12 211 570 7. 2. 2 7 326 942 7. 3 1 000 Razem 40 949 280

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekty systemowe OPS i PCPR realizowane w 2008 r. Podmioty

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekty systemowe OPS i PCPR realizowane w 2008 r. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Poddziałania 7. 1. 1. i Poddziałania 7. 1. 2 : 233 podmioty, w tym 209 Ośrodków Pomocy Społecznej i 24 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie Spośród wszystkich złożonych wniosków: § wpłynęło 197 wniosków OPS i 23 wnioski PCPR (w tym 4 powiaty grodzkie) § 12 OPS i 1 PCPR nie przystąpiły do realizacji projektów systemowych, mimo licznych spotkań informacyjnopromocyjnych z przedstawicielami w/w instytucji § Łącznie podpisano 153 umowy w ramach w/w Poddziałań (wg stanu na dzień 17. 09. 2008 r. )

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt ROPS realizowany w 2008 r. W ramach Poddziałania 7.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt ROPS realizowany w 2008 r. W ramach Poddziałania 7. 1. 3 POKL „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej” realizowany jest projekt przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pt. „Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej” na kwotę 1 428 753, 70 PLN

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7. 2. 1 konkurs nr 1/POKL/7. 2. 1/2008 16.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7. 2. 1 konkurs nr 1/POKL/7. 2. 1/2008 16. 06. 2008 r. ogłoszenie konkursu 08. 07. 2008 r. zawieszenie oceny formalnej wniosków alokacja finansowa - 12. 211. 570 PLN Posiedzenie KOP od 28. 07. 2008 r. złożono 64 wnioski o dofinansowanie realizacji projektów 36 wniosków uzyskało pozytywną ocenę formalną 36 wniosków przekazano na KOP (trwa weryfikacja merytoryczna)

Poddziałanie 7. 2. 2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki konkurs nr 1/POKL/7. 2. 2/2008 19.

Poddziałanie 7. 2. 2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki konkurs nr 1/POKL/7. 2. 2/2008 19. 06. 2008 r. ogłoszenie konkursu 20. 06. 08 – anulowanie konkursu w związku ze zmianą kryteriów wyboru projektów przez Komitet Monitorujący POKL konkurs nr 2/POKL/7. 2. 2/2008 30. 06. 2008 r. - ogłoszenie konkursu 19. 08. 2008 - zawieszenie naboru wniosków alokacja finansowa - 7. 326. 942 PLN Posiedzenie KOP od 04. 08. 2008 r. złożono 54 wnioski o dofinansowanie realizacji projektów 27 wniosków uzyskało pozytywną ocenę formalną 27 wniosków przekazano na KOP (trwa weryfikacja merytoryczna)

Poddziałanie 7. 3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki konkurs nr 1/POKL/7. 3/2008 19. 06. 2008

Poddziałanie 7. 3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki konkurs nr 1/POKL/7. 3/2008 19. 06. 2008 r. - ogłoszenie konkursu 20. 06. 08 – anulowanie konkursu w związku ze zmianą kryteriów wyboru projektów przez Komitet Monitorujący POKL konkurs nr 2/POKL/7. 3/2008 30. 06. 2008 r. ogłoszenie konkursu alokacja finansowa - 1. 000 PLN Posiedzenie KOP od 25. 08. 2008 r. złożono 60 wniosków o dofinansowanie realizacji projektów 3 wnioski zostały wycofane przez Beneficjenta 23 wnioski uzyskały pozytywną ocenę formalną 23 wnioski przekazano na KOP (trwa weryfikacja merytoryczna) Konkurs nadal trwa – wnioski w ramach Poddziałania 7. 3 można składać w siedzibie WUP w Lublinie (

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacje dotyczące zasad przygotowywania i składania wniosków udzielane są pod

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacje dotyczące zasad przygotowywania i składania wniosków udzielane są pod numerem telefonu: (0 -81) 46 35 363 oraz adresem e-mail: [email protected] lublin. pl Wszystkie niezbędne dokumenty programowe zamieszczane są na stronie internetowej WUP pod adresem www. wup. lublin. pl

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ul. Okopowa

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ul. Okopowa 5, 20 -022 Lublin tel. (0 -81) 46 -35 -300, fax 46 -35 -305 www. wup. lublin. pl, e-mail: [email protected] lublin. pl