Program Operacyjny Kapita Ludzki szans rozwoju zasobw ludzkich

  • Slides: 36
Download presentation
Program Operacyjny Kapitał Ludzki szansą rozwoju zasobów ludzkich w regionie Priorytet VIII Regionalne kadry

Program Operacyjny Kapitał Ludzki szansą rozwoju zasobów ludzkich w regionie Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Departament ds. PO Kapitał Ludzki Urząd Marszałkowski w Łodzi

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Cele szczegółowe PO KL Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Cele szczegółowe PO KL Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa Wzrost spójności terytorialnej

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Instytucje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Zarządzająca PO KL Urząd Marszałkowski

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Instytucje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Zarządzająca PO KL Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO KL Instytucja Pośrednicząca Zarządza komponentem regionalnym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Instytucja Pośrednicząca II stopnia Wdraża część priorytetów komponentu regionalnego Priorytety I - X Priorytet VIII - IX Priorytety VI - VII

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Komponent regionalny Komponent centralny Program Operacyjny Kapitał Ludzki I Zatrudnienie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Komponent regionalny Komponent centralny Program Operacyjny Kapitał Ludzki I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących III Wysoka jakość systemu oświaty IV Szkolnictwo wyższe i nauka V Dobre rządzenie VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich VII Promocja integracji społecznej VIII Regionalne kadry gospodarki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach X Pomoc Techniczna

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów - Minimalna wartość projektu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów - Minimalna wartość projektu wynosi 50 000 PLN - Maksymalna wartość projektu wynosi 3 000 PLN Okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 3 lata.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 8. 1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 8. 1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania 8. 1 Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki po wejściu w życie rozporządzenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z zakresu pomocy publicznej ogłaszał będzie konkursy otwarte z Priorytetu VIII PO KL

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8. 1. 1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8. 1. 1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Typy realizowanych projektów • ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Typy realizowanych projektów • ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m. in. : zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, zarządzania BHP, elastycznych form pracy, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych (1); • doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób samozatrudnionych, w szczególności w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości (z wyłączeniem doradztwa związanego z procesami inwestycyjnymi) (2); • szkolenia, kursy i doradztwo zawodowe (jako działanie uzupełniające do szkoleń i kursów) skierowane do dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności, w szczególności dla osób zatrudnionych o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach (z wyłączeniem kształcenia ustawicznego w formach szkolnych realizowanego w szkołach dla dorosłych) (3) *.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Typy realizowanych projektów - uwagi * Szkolenia, które łączne spełniają

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Typy realizowanych projektów - uwagi * Szkolenia, które łączne spełniają następujące warunki: 1. są realizowane poza godzinami pracy pracowników; 2. wszystkie podmioty biorące udział w realizacji projektu są niezależne od pracodawcy uczestnika szkolenia; 3. szkolenie odbywa się poza miejscem pracy uczestników; 4. nabór uczestników jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych; oraz dodatkowo, tylko w przypadku pracodawcy, który jest przedsiębiorcą; 5. pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu pracy (u jednego pracodawcy) stanowią nie więcej niż 20% uczestników jednego szkolenia w ramach tego samego projektu.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Grupy docelowe Poddziałania 8. 1. 1 Grupy docelowe: Przedsiębiorcy i

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Grupy docelowe Poddziałania 8. 1. 1 Grupy docelowe: Przedsiębiorcy i ich pracownicy (w tym zatrudnieni na podstawie umowy cywilno-prawnej); • Pracujące osoby dorosłe (powyżej 18. roku życia), wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło. •

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Beneficjenci Poddziałania 8. 1. 1 O dofinansowanie projektu mogą się

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Beneficjenci Poddziałania 8. 1. 1 O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać: • wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) (1, 2); • przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie szkoleń (3); • osoby prawne, które zgodnie ze statutem prowadzą działalność szkoleniową (3); • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową (3). O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych tj. podmioty, które w ciągu 3 ostatnich lat dopuściły się wykorzystania środków publicznych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystania z naruszeniem właściwych procedur lub pobrania ich nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Kryteria strategiczne dla Poddziałania 8. 1. 1 Preferowane będą projekty:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Kryteria strategiczne dla Poddziałania 8. 1. 1 Preferowane będą projekty: • w których w grupie docelowej znajdą się osoby powyżej 50 roku życia – premia punktowa max. 7 pkt. ; • które będą wspierały mikro i małe przedsiębiorstwa – premia punktowa max. 7 pkt.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8. 1. 2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8. 1. 2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Typy realizowanych projektów • Pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych z

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Typy realizowanych projektów • Pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem m. in. przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy i innych środowisk, mających na celu opracowanie i wdrażanie strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym i wojewódzkim; • Wsparcie dla pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów zwolnień monitorowanych (outplacement), w tym szkoleń i doradztwa zawodowego; • Podnoszenie świadomości pracowników i kadr zarządzających modernizowanych firm w zakresie możliwości i potrzeby realizacji projektów wspierających procesy zmian poprzez szkolenia i doradztwo;

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Typy realizowanych projektów cd. • Szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Typy realizowanych projektów cd. • Szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych (w tym indywidualne plany działań i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia); • Szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmian profilu działalności przedsiębiorstwa; • Badania i analizy dotyczące trendów rozwojowych i prognozowania zmian gospodarczych zachodzących w regionie, w szczególności tworzenia i likwidacji miejsc pracy oraz formułowania właściwych mechanizmów zaradczych, upowszechnianie wyników tych badań i analiz oraz związana z nimi wymiana informacji.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Grupy docelowe Poddziałania 8. 1. 2 Grupy docelowe: • Pracodawcy

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Grupy docelowe Poddziałania 8. 1. 2 Grupy docelowe: • Pracodawcy i pracownicy pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne; • Pracujące osoby dorosłe (powyżej 18. roku życia), wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło; • Partnerzy społeczni (organizacje pracodawców i związki zawodowe); • Osoby odchodzące z rolnictwa lub rybołówstwa (rybactwa); • Samorządy gospodarcze i zawodowe; • Jednostki samorządu terytorialnego; • Instytucje rynku pracy; • Społeczność lokalna; • Organizacje pozarządowe.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Beneficjenci Poddziałania 8. 1. 2 Typ beneficjentów: O dofinansowanie projektu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Beneficjenci Poddziałania 8. 1. 2 Typ beneficjentów: O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać: • wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych); • O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych tj. podmioty, które w ciągu 3 ostatnich lat dopuściły się wykorzystania środków publicznych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystania z naruszeniem właściwych procedur lub pobrania ich nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Kryteria strategiczne dla Poddziałania 8. 1. 2 Preferowane będą projekty

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Kryteria strategiczne dla Poddziałania 8. 1. 2 Preferowane będą projekty skierowane do osób zwalnianych grupowo – premia punktowa max. 6 pkt.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 8. 2 Transfer wiedzy Cel Działania 8. 2 Zwiększenie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 8. 2 Transfer wiedzy Cel Działania 8. 2 Zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarczemu regionów Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki po wejściu w życie rozporządzenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z zakresu pomocy publicznej ogłaszał będzie konkursy otwarte z Priorytetu VIII PO KL

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8. 2. 1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8. 2. 1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Typy realizowanych projektów • • • Staże i szkolenia praktyczne

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Typy realizowanych projektów • • • Staże i szkolenia praktyczne dla: pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych; pracowników naukowych (uczelni i jednostek naukowych) w przedsiębiorstwach; Promocja idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na uczelni lub jednostce naukowej (firmy typu spin off lub spin out); Szkolenia i doradztwo dla pracowników jednostek naukowych oraz pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin off lub spin out; Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji między naukowcami i przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii na poziomie regionalnym i lokalnym, w szczególności poprzez: Kampanie informacyjne i imprezy służące kojarzeniu partnerów i promocji transferu wiedzy i informacji; Rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji; Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa (określonych w RSI).

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Grupy docelowe Poddziałania 8. 2. 1 Grupy docelowe: • przedsiębiorcy;

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Grupy docelowe Poddziałania 8. 2. 1 Grupy docelowe: • przedsiębiorcy; • pracownicy przedsiębiorstw; • uczelnie; • jednostki naukowe; • pracownicy naukowi jednostek naukowych; • pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni uczelni; • doktoranci, absolwenci uczelni (w okresie 12 miesięcy od daty ukończenia studiów) i studenci.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Beneficjenci Poddziałania 8. 2. 1 Typ beneficjentów: O dofinansowanie projektu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Beneficjenci Poddziałania 8. 2. 1 Typ beneficjentów: O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać: • wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). • O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych tj. podmioty, które w ciągu 3 ostatnich lat dopuściły się wykorzystania środków publicznych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystania z naruszeniem właściwych procedur lub pobrania ich nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Załączniki Wnioskodawca składa wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami, w 2

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Załączniki Wnioskodawca składa wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami, w 2 egzemplarzach papierowych (oryginał i kopia) oraz jego wersję elektroniczną (na płycie CD/DVD). Wersja elektroniczna zawierać powinna 2 pliki wniosku: w formacie. xml oraz. pdf Załączniki do wniosku: Dokumenty określające sytuację finansową Wnioskodawcy: 1. W przypadku wnioskodawców prowadzących działalność powyżej jednego roku: - sprawozdanie finansowe – bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni zamknięty rok obrotowy lub - uproszczone sprawozdanie finansowe – bilans oraz rachunek zysków i strat (w przypadku beneficjentów prowadzących uproszczoną księgowość) za ostatni zamknięty rok obrotowy; 2. Dla podmiotów prowadzących działalność poniżej jednego roku: - bilans otwarcia oraz wyciąg z rachunku bankowego za ostatnie 3 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie projektu; 3. Dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego: - sprawozdanie finansowe - bilans, lub - uchwała o przyjęciu budżetu (bez załączników).

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Procedura odwoławcza Wnioskodawca, którego projekt nie został wyłoniony do dofinansowania,

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Procedura odwoławcza Wnioskodawca, którego projekt nie został wyłoniony do dofinansowania, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji w tej sprawie może złożyć pisemny protest do IOK. Protest może dotyczyć zarówno oceny formalnej, jak i merytorycznej. Protest podlega rozpatrzeniu w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Wniesienie protestu po terminie skutkuje jego odrzuceniem, o czym IOK niezwłocznie informuje Wnioskodawcę. W przypadku negatywnego rozpatrzenia protestu, wnioskodawca w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji w tym zakresie, może skierować wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Instytucji Zarządzającej PO KL. Wniesienie wniosku do innej instytucji lub złożenie go po terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. Wnioskodawcy, zarówno na etapie oceny formalnej, jak i merytorycznej, przysługuje prawo pisemnego wystąpienia do IOK o wycofanie złożonego przez siebie wniosku.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Zasady kwalifikowania wydatków Wydatki w ramach PO KL są kwalifikowane

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Zasady kwalifikowania wydatków Wydatki w ramach PO KL są kwalifikowane o ile: • są niezbędne do realizacji projektu – tzn. bezpośrednio związane z celami projektu; • są efektywne – relacja nakład/rezultat; • • zostały faktycznie poniesione; są udokumentowane; zostały przewidziane w budżecie projektu; są zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO Kapitał Ludzki.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Podstawowe zasady konstruowania budżetu projektu Budżet zadaniowy - Koszty projektu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Podstawowe zasady konstruowania budżetu projektu Budżet zadaniowy - Koszty projektu przedstawione są we wniosku o dofinansowanie w formie budżetu zadaniowego. - Budżet zadaniowy obejmuje przedstawienie kosztów kwalifikowalnych w podziale na koszty bezpośrednie i koszty pośrednie. - Dopuszczalne jest dokonywanie przesunięć w budżecie projektu do 10% wartości środków alokowanych na dane zadanie, z którego przesuwane są środki oraz na zadanie na które przesuwane są środki, pod warunkiem że przesunięcie nie zwiększy wysokości środków na wynagrodzenie personelu w ramach danego zadania. - Zamknięty katalog wydatków niekwalifikowalnych - na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków PO KL.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Podstawowe zasady konstruowania budżetu projektu Przykładowe rodzaje zadań w projekcie:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Podstawowe zasady konstruowania budżetu projektu Przykładowe rodzaje zadań w projekcie: • zarządzanie projektem, • promocja projektu, • rekrutacja uczestników, • zajęcia z logopedą, • zajęcia artystyczne dla dzieci, • szkolenie, • warsztaty, • doradztwo , • studia podyplomowe, • ewaluacja. Szczegółowy budżet projektu i budżet projektu: przygotowanie ram finansowych to jedna z najważniejszych i najtrudniejszych czynności. Budżet projektu to zestawienie środków finansowych związanych z realizacją projektu obejmujące cały okres jego realizacji. Poprawnie sporządzony budżet jest kwintesencją, skrótem projektu, świadczącym o jego gruntownym przemyśleniu i dopracowaniu.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Tworzenie Projektu – Faza Formułowania Projekt – to zorganizowany i

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Tworzenie Projektu – Faza Formułowania Projekt – to zorganizowany i ułożony w czasie (z określonym początkiem i końcem) ciąg wielu działań, zmierzający do osiągnięcia konkretnego i mierzalnego wyniku, adresowany do wybranych grup odbiorców, wymagający zaangażowania środków rzeczowych, ludzkich i finansowych.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Tworzenie Projektu – Faza Formułowania Na etapie tworzenie projektu niezbędna

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Tworzenie Projektu – Faza Formułowania Na etapie tworzenie projektu niezbędna jest wiedza o regionie. Możemy ją czerpać np. ze strategii rozwoju województwa łódzkiego, strony internetowej urzędu wojewódzkiego oraz ze wszelkich innych dokumentów i opracowań, do których możemy dotrzeć. Aby uzyskać dofinansowanie na realizację swojego projektu musimy w nim udowodnić, że to co proponujemy ma sens, jest przemyślane i przyniesie korzyści nie tylko nam. Określając cele projektu trzeba odwołać się do celów programu, w ramach którego projekt ma być dofinansowany. Cele te są określone w dokumentacji konkursowej oraz w dokumentach programowych np. w Programie Operacyjnym.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Kryteria SMART Cele wyznaczone w projekcie powinny spełniać kryteria SMART:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Kryteria SMART Cele wyznaczone w projekcie powinny spełniać kryteria SMART: • konkretne i proste (S- Specific, Simple) • mierzalne ilościowo (M-Measurable) • mierzalne jakościowo (A- Assesable) • realne do osiągnięcia (R- Realistic) • określone w czasie (T- Time-bound). Pisząc projekt musimy się zastanowić, co konkretnie chcemy zrobić, w jakim czasie i ile to będzie nas kosztowało. Przygotowując projekt należy pamiętać, że powinien on składać się z więcej niż jednego elementu tak, aby stanowić zespół działań a nie tylko pojedyncze działanie. Uwagę powinniśmy zwrócić również na zgodność naszego projektu z politykami horyzontalnymi UE. Nie można zadeklarować, że projekt jest niezgodny z tymi politykami np. z polityką równości szans lub ochrony środowiska.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Uzasadnienie realizacji projektu Uzasadnienie projektu jest zdefiniowaniem zauważonych problemów. Opis

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Uzasadnienie realizacji projektu Uzasadnienie projektu jest zdefiniowaniem zauważonych problemów. Opis projektu powinien zawierać propozycję, choćby ich fragmentarycznego, rozwiązania, wskazując cele i określając środki. Z informacji zawartych we wnioskach wynika czasem, że piszący nie ma w ogóle lub ma bardzo nikłą wiedzę o problemach, na jakie napotykają osoby, do których adresuje swe działania. Nasze uzasadnienie powinno się odnosić do uwarunkowań lokalnych, do problemów społecznych czy kulturowych zdefiniowanych na poziomie regionu.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Strona internetowa www. pokl. lodzkie. pl Urząd Marszałkowski w Łodzi

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Strona internetowa www. pokl. lodzkie. pl Urząd Marszałkowski w Łodzi zaprasza do odwiedzania strony internetowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pod adresem www. pokl. lodzkie. pl można dowiedzieć się, czym zajmuje się Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Na stronie znajdą się aktualne wiadomości oraz informacje o Europejskim Funduszu Społecznym, natomiast w zakładce „Generator wniosków” można tworzyć i drukować wnioski o dofinansowanie realizacji projektów. Słowniczek ułatwi poruszanie się i zrozumienie terminów używanych w PO KL. W razie jakichkolwiek problemów istnieje też możliwość zadawania pytań dotyczących PO KL przez stronę internetową.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Strona internetowa www. pokl. lodzkie. pl Strona internetowa: www. pokl.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Strona internetowa www. pokl. lodzkie. pl Strona internetowa: www. pokl. lodzkie. pl Obszary wsparcia Generator wniosków Konkursy i nabory Dokumenty Kontakt Aktualności Inne przydatne strony Pytania i odpowiedzi

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Punkt

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Punkt Informacyjny EFS Pokój 610 Al. Piłsudskiego 8 tel. 042 663 33 92 e-mail: [email protected] pl www. pokl. lodzkie. pl

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dziękuję za uwagę

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dziękuję za uwagę