PROGRAM Anette Faye Jacobsen Seniorforsker ph d 12

  • Slides: 15
Download presentation
PROGRAM Anette Faye Jacobsen Seniorforsker, ph. d. 12 2018 Rådet for Socialt Udsatte DGI-byen

PROGRAM Anette Faye Jacobsen Seniorforsker, ph. d. 12 2018 Rådet for Socialt Udsatte DGI-byen • Retssikkerhed som menneskeret • Om undersøgelsen: Retssikkerhed i kommunerne • De vigtigste resultater • Hvad kan det bruges til?

RETSSIKKERHED I KOMMUNERNE Retssikkerhed er en central menneskeret Bredt begreb, rummer blandt andet: •

RETSSIKKERHED I KOMMUNERNE Retssikkerhed er en central menneskeret Bredt begreb, rummer blandt andet: • Lighed for loven og beskyttelse mod diskrimination • Ret til information og vejledning • Ret til at blive inddraget i egen sag • Forståelig afgørelse • Ret til at klage og information herom Offentlig debat om retssikkerhed fx. Advokatråd, borgerrådgivere, foreninger (Ældresag, DCH, DH mv. )

OM UNDERSØGELSEN Godt 1. 100 borgere med nyere social sag I kommunerne Udvalgt repræsentativt

OM UNDERSØGELSEN Godt 1. 100 borgere med nyere social sag I kommunerne Udvalgt repræsentativt i forhold til • køn, etnicitet, funktionsnedsættelse mv. • land- og bykommuner, rige og fattige kommuner Registre hos DKs Statistik

DE UDVALGTE BORGERE • • • • genoptræning/vedligeholdelsestræning hjemmehjælp el. personlig pleje hjemmesygepleje handicapydelser

DE UDVALGTE BORGERE • • • • genoptræning/vedligeholdelsestræning hjemmehjælp el. personlig pleje hjemmesygepleje handicapydelser kontanthjælp vejledning/afklaring/opkvalificering, løntilskudsjob, virksomhedspraktik på dagpenge ledighedsydelse el. fleksjob forrevalidering el. revalidering ressourceforløb jobafklaring sygedagpenge førtidspension folkepension og personlig tillægsprocent > 0 anbragt deres barn forebyggende børne- og ungeforanstaltninger

DE UDVALGTE BORGERE / 2 Samlet i 2015: Ca. halvdelen fik ydelser Ca. en

DE UDVALGTE BORGERE / 2 Samlet i 2015: Ca. halvdelen fik ydelser Ca. en tredjedel modtog indsats Ca. en tiendedel fik hjælpemidler 95 procent: modtaget ydelse 5 procent: børnesag el. ressourceforløb Vi må forvente positiv bias

HOVEDRESULTAT AF SPØRGEUNDERSØGELSE Det halvfyldte glas: Et pænt flertal er tilfredse med kommunens sagsbehandling,

HOVEDRESULTAT AF SPØRGEUNDERSØGELSE Det halvfyldte glas: Et pænt flertal er tilfredse med kommunens sagsbehandling, 60 -90 % Det halvtomme glas: Betydelige mindretal har dårlige erfaringer med kommunens sagsbehandling

HOVEDRESULTAT OM SAGENS INDLEDNING • 7 ud af 10: nemt at finde oplysninger til

HOVEDRESULTAT OM SAGENS INDLEDNING • 7 ud af 10: nemt at finde oplysninger til kommunen • 9 ud af 10: tilstrækkelig information om regler • Ca. 65 procent søgte personlig kontakt (fremmøde el. telefon) • Ca ¼ syntes, det var svært at ansøge kommunen om hjælp - sendt rundt (halvdelen) - svært at få kontakt (en fjerdedel) - meget omfattende ansøgning (en fjerdedel) -svært ved at forstå ansøgning el. regler (17 %)

OM SAGENS FORLØB • 2/3 mente, at kommunen havde sat sig ind i alle

OM SAGENS FORLØB • 2/3 mente, at kommunen havde sat sig ind i alle vigtige forhold i sagen, 1/3 ikke • Ca. 40 % mente, ikke de havde gode muligheder for at fortælle deres syn på sagen • Ca. 40 % mente ikke, de blev informeret om mulighed for bisidder • 3/4 syntes, de havde en god dialog med kommunen, ¼ syntes det ikke.

SAGSAFGØRELSE OG KLAGEMULIGHEDER 7 af 10 fik skriftlig afgørelse mundtlig begrundelse forståelig for flest

SAGSAFGØRELSE OG KLAGEMULIGHEDER 7 af 10 fik skriftlig afgørelse mundtlig begrundelse forståelig for flest 1/3 af borgere, der ikke fik medhold, mente ikke, de havde fået en begrundelse Meget få klager (4 %) 3/4 fik ønsket hjælp 8 % : for uoverskueligt

SAMLET INDTRYK • 80% : venlig og hensynsfuld (især v/medhold) • 79% : rimelig

SAMLET INDTRYK • 80% : venlig og hensynsfuld (især v/medhold) • 79% : rimelig behandling samlet set • 44% : i højere grad talt sagen igennem og lyttet • 40% digital kommunikation ikke god idé

SÆRLIGE GRUPPER AF BORGERE FUNKTIONSNEDSÆTTELSE • Kender oftere deres sagsbehandler (66% vs. 56%*) •

SÆRLIGE GRUPPER AF BORGERE FUNKTIONSNEDSÆTTELSE • Kender oftere deres sagsbehandler (66% vs. 56%*) • Oftere fået information om bisiddermulighed (57% vs. 37 %*) • Oftere oplevelse af vanskelighed ved at søge hjælp (33% & 27% vs 20 %*) • Oftere oplevelse af ikke at få rimelig behandling (25% vs. 14%*) *ikke- funktionshæmmede, funktionshæmmet, alvorligt hæmmet, noget hæmmet

SÆRLIGE GRUPPER AF BORGERE ETNISK MINORITET • Oplever oftere afslag (25 % vs. 12%*)

SÆRLIGE GRUPPER AF BORGERE ETNISK MINORITET • Oplever oftere afslag (25 % vs. 12%*) • Større skepsis ved digital kommunikation (47% vs. 37 %) • Savner gennemgang af sag og lyttet til • (57% vs. 43%) • Flere savner venlig behandling (25% vs. 14%) • Færre synes, kommunen har sat sig ind i alle vigtige forhold i sagen (47% vs 32%) • Færre oplever rimelig behandling (29% vs. 19%) * X etnisk dansk, Y etnisk minoritet

ANBEFALINGER Mere systematisk borgerfokus: · At enhver borger får mulighed for at tilkendegive, om

ANBEFALINGER Mere systematisk borgerfokus: · At enhver borger får mulighed for at tilkendegive, om han eller hun mener, at alle vigtige elementer er inddraget i vedkommendes sag. · At borgernes synspunkter rapporteres skriftligt som led i sagsbehandlingen og tillægges passende vægt i afgørelsen. · At borgerne får et udtrykkeligt tilbud om, at deres sag bliver talt igennem med en sagsbehandler. · At borgerne får information om deres mulighed for at have en bisidder med igennem sagsforløbet. · At borgerne udtrykkeligt spørges, om sagens afgørelse og begrundelse er forståelig for dem med tilbud om forklaring på afgørelsen samt klagevejledning.

ANBEFALINGER Konsultation og ekstra rådgivning • At kommunen inddrager interesserede kommunale råd til at

ANBEFALINGER Konsultation og ekstra rådgivning • At kommunen inddrager interesserede kommunale råd til at sikre information og hjælp tilpasset særlige grupper af borgere (etniske minoriteter, handicappede, ældre, socialt udsatte) • At kommunerne overvejer, hvordan sagsbehandlere kan imødekomme særlige behov for information og vejledning samt inddragelse i egen sag, som findes hos borgere med etnisk minoritetsbaggrund og borgere med funktionsnedsættelse • At kommunerne overvejer, om etablering af en borgerrådgiverfunktion kan være et redskab til at styrke borgernes retssikkerhed

HVIS DU VIL VIDE MERE Tak for nu

HVIS DU VIL VIDE MERE Tak for nu