Profesionln risk management v praxi Diskusn semin esk

  • Slides: 56
Download presentation
Profesionální risk management v praxi Diskusní seminář, Česká asociace treasury Praha, 25. února 2010

Profesionální risk management v praxi Diskusní seminář, Česká asociace treasury Praha, 25. února 2010

§ Efektivní systém řízení rizik ve společnosti § Vyhodnocení vhodnosti a efektivity existujícího systému

§ Efektivní systém řízení rizik ve společnosti § Vyhodnocení vhodnosti a efektivity existujícího systému řízení rizik § Případová studie: benchmarking stavu řízení rizik 1. 11. 2020 strana 2

Definice rizika § Riziko je hrozba, že určité jednání nebo událost negativně ovlivní schopnost

Definice rizika § Riziko je hrozba, že určité jednání nebo událost negativně ovlivní schopnost instituce naplnit strategii a dosáhnout cílů § Riziko je hrozba, že s určitou pravděpodobností dojde k události, jež se liší od předpokládaného stavu či vývoje, přitom: § výsledek musí být nejistý (existují alespoň dvě varianty řešení). § alespoň jeden z možných výsledků musí být nežádoucí. § Riziko má dvě dimenze: § Pravděpodobnost § Výše dopadu rizika § Riziko musí být: § Identifikovatelné § Hodnotitelné § Uchopitelné pro rozhodování o možnostech jeho ošetření 1. 11. 2020 strana 3

Pojmy z oblasti řízení rizik (1) § Řízení rizika – proces identifikace, analyzování, zvládání

Pojmy z oblasti řízení rizik (1) § Řízení rizika – proces identifikace, analyzování, zvládání a finančního pokrývání rizik. § Rizikový faktor – činitel, který má přímý vliv na pravděpodobnostní chování určitého jevu nebo jeho hodnoty. § Dopad rizika – kvalitativní specifikace důsledků vzniklých působením rizika. Dopad rizika může mít finanční charakter (ocenitelný finanční hodnotou ) nebo nefinanční, obtížně ocenitelný charakter. § Ocenění dopadu rizika – určitým, přesně definovaným způsobem ohodnocená potenciální finanční ztráta/zisk vyplývající z působení daného konkrétního rizika. § Ošetření rizika – opatření zaměřené na eliminaci nebo snížení dopadu rizika. 1. 11. 2020 strana 4

Pojmy z oblasti řízení rizik (2) § (Celková) riziková expozice – celková potenciální ztráta

Pojmy z oblasti řízení rizik (2) § (Celková) riziková expozice – celková potenciální ztráta společnosti spojená s působením konkrétního rizika nebo skupiny rizik v určitém časovém období § Klíčové jsou dva parametry, podle kterých můžeme zjistit a řídit přiměřenost celkově podstupovaných rizik… 1. Riziková kapacita společnosti (Risk Capacity) – vyčísluje maximální kritickou událost, kterou společnost dokáže překonat a nemá významný dopad na její dlouhodobou hodnotu 2. Míra averze k riziku (Risk Apetite) – vyjadřuje míru ochoty vlastníka resp. Managementu společnosti akceptovat při plnění svých cílů riziko 1. 11. 2020 strana 5

Kategorizace rizik § Kategorizace rizik - z pohledu řízení rizik účelné seskupení popřípadě hierarchizace

Kategorizace rizik § Kategorizace rizik - z pohledu řízení rizik účelné seskupení popřípadě hierarchizace rizik podle určitého přístupu, například: § podle firemních procesů –- členění rizik podle oblasti/procesu ve skupině, kterých se týká. § podle podnikatelských aktivit – členění rizik typických pro podnikání v dané podnikatelské oblasti (tj. působením politických sil, sociálních změn, technologických změn, legislativního rámce, konkurence, substituce, nových hráčů, zákazníků, dodavatelů) § podle obecně závazných pravidel – legislativa předepisuje způsob kategorizace rizik (bankovnictví – Basel doporučení) § Katalog rizik – strukturovaný přehled rizik kategorizovaný zvoleným způsobem používaný jako základ pro řízení rizik, každé riziko se kvantifikuje z hlediska dopadu a pravděpodobnosti výskytu 1. 11. 2020 strana 6

Velikost dopadu rizika § Velikost dopadu rizika se obvykle vyjadřuje na stupnici, jejíž jednotlivé

Velikost dopadu rizika § Velikost dopadu rizika se obvykle vyjadřuje na stupnici, jejíž jednotlivé stupně jsou popsány pomocí kvalitativního nebo kvantitativního vyjádření Významnost vlivu Katastrofický § Snížení zisku o více než Risk Capacity („RC“) § Rozpad klíčových aliancí § Závažný a trvalý dopad na podnikání společnosti § § Snížení zisku o 75 - 100 % RC Významný dopad na image firmy Ohrožení klíčových aliancí Vyřešení problému vyžaduje zásah vrcholového vedení a představenstva § § Snížení zisku o 50 – 75 % RC. Vztahy s klienty budou krátkodobě narušeny Vztahy s finančními institucemi se mohou zhoršit Řešení situace vyžaduje účast středního a vyššího vedení společnosti Nízký § § Snížení zisku o 25 – 50 % RC. Za normálních okolností bez trvalých následků Existuje možnost vlivu na tržní podíl a hodnotu značky Řešení v kompetenci středního managementu Nevýznamný § § Snížení zisku o méně než 25 % RC. Bez dopadu na vztahy s klienty Bez dopadu na hodnotu značky Řešení v kompetenci nižšího managementu a zaměstnanců Vysoký Střední 1. 11. 2020 Velikost kritické události strana 7

Pravděpodobnost výskytu rizika § Pravděpodobnost výskytu rizika se obvykle vyjadřuje na stupnici, jejíž jednotlivé

Pravděpodobnost výskytu rizika § Pravděpodobnost výskytu rizika se obvykle vyjadřuje na stupnici, jejíž jednotlivé stupně jsou určeny pomocí kvalitativního, ale kvantitativního vyjádření Událost Téměř jistá Velmi pravděpodobná Možná Symptomy § „Očekává se, že k události ve většině případů dojde (že situace nastane). “ § Situace se v dané nebo podobné společnosti téměř každoročně opakuje. § „Lze předpokládat, že k události ve většině případů dojde (že situace nastane). “ § V dané či podobné společnosti situace již nastala a zřejmě se bude opakovat. § „K události by pravděpodobně mělo dojít (situace by měla nastat). “ § Situace tohoto typu ve společnosti již dříve nastala. Nepravděpodobná § „K události by mohlo dojít (situace by mohla nastat). “ § Situace tohoto typu ve společnosti ještě nenastala, ale z obdobných společností je známá. Téměř vyloučená § „K události by mohlo dojít za velmi výjimečných okolností (situace by mohla překvapivě nastat). “ § Událost se za posledních 10 let nevyskytla v dané ani v podobných společnostech. 1. 11. 2020 strana 8

Hodnocení hrozby rizik § Velikost hrozby rizik se klasifikuje jako nízká, střední nebo vysoká

Hodnocení hrozby rizik § Velikost hrozby rizik se klasifikuje jako nízká, střední nebo vysoká na základě matice zobrazující pravděpodobnost výskytu a velikosti dopadu rizika 1. 11. 2020 strana 9

Přístupy k ošetření rizik § Ošetření rizik, jehož cílem je snížit velikost dopadu a

Přístupy k ošetření rizik § Ošetření rizik, jehož cílem je snížit velikost dopadu a / nebo pravděpodobnost výskytu rizika, se provádí pomocí několika přístupů nebo jejich kombinací 1. 11. 2020 strana 10

Kterými riziky se zabývat a proč? § Při zvažování jakými riziky se bude vedení

Kterými riziky se zabývat a proč? § Při zvažování jakými riziky se bude vedení společnosti zabývat, hrají roli zejména následující faktory… § § Frekvence výskytu rizikové události Potenciální dopad rizika na společnost Schopnost vyčíslit riziko a efektivně jej řídit Náklady spojené se zavedením systému řízení rizik 1. 11. 2020 strana 11

Cíle systému řízení rizik Pravidelným monitoringem hrozících rizik a jejich vhodným ošetřením předcházet finančním

Cíle systému řízení rizik Pravidelným monitoringem hrozících rizik a jejich vhodným ošetřením předcházet finančním ztrátám společnosti a optimalizovat profil riziko vs. výnos v rámci stanovené strategie společnosti. Obecné podnikatelské cíle § Zajistit splnění cílů návratnosti vloženého kapitálu pro vlastníka/y (EBIT) § Zajistit běžný provoz / výrobu v souladu s podnikatelským plánem 1. 11. 2020 Cíle řízení rizik ve společnosti § Identifikovat a ošetřit rizika, která ohrožují realizaci podnikatelského plánu § Průběžně optimalizovat profil riziko vs. výnos v rámci zvolené strategie (CFa. R, Va. R) strana 12

Strategie řízení rizik – nastavení maximální přípustné ztráty § § Pro základní nastavení strategie

Strategie řízení rizik – nastavení maximální přípustné ztráty § § Pro základní nastavení strategie řízení rizik ve společnosti je klíčová parametrizace celého systému. Tu obvykle provádíme nastavením maximální přípustné ztráty, kterou vlastník resp. management akceptuje… Klíčové jsou dva parametry, podle kterých můžeme zjistit a řídit přiměřenost celkově podstupovaných rizik… 1. Riziková kapacita společnosti (Risk Capacity) – vyčísluje maximální kritickou událost, kterou společnost dokáže překonat a nemá významný dopad na její dlouhodobou hodnotu 2. Míra averze k riziku (Risk Apetite) – vyjadřuje míru ochoty vlastníka resp. Managementu společnosti akceptovat při plnění svých cílů riziko 1. 11. 2020 strana 13

Příklad – alokace celkového limitu pro podstupované riziko Celkový limit (1 Y Va. R)

Příklad – alokace celkového limitu pro podstupované riziko Celkový limit (1 Y Va. R) FX Va. R (10 MIO Kč) IR Va. R (5 MIO Kč) Kontrakty v CM Úvěry Investice v CM Investice volných zdrojů Nákup materiálu a služeb v CM obchod 1. 11. 2020 Kreditní Va. R (150 MIO Kč) Komoditní Va. R (75 MIO Kč) Kontrakty s protistranami treasury Trading - kontrakty investice strana 14

Organizace řízení rizik – osoby a obsazení Představenstvo § Exekutivní řízení firmy § Schvaluje

Organizace řízení rizik – osoby a obsazení Představenstvo § Exekutivní řízení firmy § Schvaluje strategii, metodiky §Schvaluje strategii společnosti Vedení společnosti Risk manager § Informují Risk managera § Implementují opatření Vlastníci rizik Vedoucí týmů 1. 11. 2020 § § Vytváří koncepci řízení rizik § Sleduje realizaci opatření § Navrhuje nástroje řízení rizik Plní úkoly definované vlastníkem strana 15

Systém řízení rizik – nastavení interní komunikace Vlastníci rizik § § Odhad maximální očekávané

Systém řízení rizik – nastavení interní komunikace Vlastníci rizik § § Odhad maximální očekávané ztráty z konkrétního rizika Vývoj rizika za poslední čtvrtletí Závažné porušení pravidel a překročení limitů Návrh změn způsobu řízení rizika 1. 11. 2020 Risk manager § § § Analýza získaných informací Odhad celkové maximální ztráty Aktualizace katalogu rizik Zanesení do mapy rizik Návrh změny strategie Vedení společnosti § Schválení změn strategie strana 16

Obchodování a risk management – separace rolí Front office obchodníci Uzavření obchodu Zadání obchodu

Obchodování a risk management – separace rolí Front office obchodníci Uzavření obchodu Zadání obchodu do position-keeping systému Odpovědnost za dodržení limitů 1. 11. 2020 Middle office Back office účtárna Verifikace obchodu a jeho odeslání do back-office (kontrola) Vypořádání obchodu (platby protistraně) Reporting rizika (výkaznictví) Účtování Správa position keeping systému (data, produkty) Odpovědnost za správnost a úplnost informací o rizicích Konfirmace Odpovědnost za logistiku a kontrolu strana 17

§ Efektivní systém řízení rizik ve společnosti § Vyhodnocení vhodnosti a efektivity existujícího systému

§ Efektivní systém řízení rizik ve společnosti § Vyhodnocení vhodnosti a efektivity existujícího systému řízení rizik § Případová studie: benchmarking stavu řízení rizik 1. 11. 2020 strana 18

Řízení rizik jako kulturní změna ve společnosti Zaškolení lidí Metodika, interní procesy, aplikační řešení

Řízení rizik jako kulturní změna ve společnosti Zaškolení lidí Metodika, interní procesy, aplikační řešení Organizační zakotvení, oddělení pravomocí Politika řízení rizik navazující na obchodní strategii společnosti Kultura ve společnosti – uvědomění si podstupovaných rizik 1. 11. 2020 strana 19

Formalizace systému řízení rizik Politika řízení rizik (Risk Management Policy) Manuál řízení rizik (Risk

Formalizace systému řízení rizik Politika řízení rizik (Risk Management Policy) Manuál řízení rizik (Risk Management Rulebook) § § § 1. 11. 2020 Definice toků a dokumentů Definice pravomocí a odpovědností Metodika ocenění rizika včetně výpočtu Value-at-Risk Definice nástrojů řízení rizik (limity, povolené instrumenty a protistrany) Definice reportů (pozice, MTM, Va. R, překročení pravidel RM) strana 20

Politika řízení rizik § Politika řízení rizik obvykle obsahuje… 1. Identifikaci a popis rizik,

Politika řízení rizik § Politika řízení rizik obvykle obsahuje… 1. Identifikaci a popis rizik, která společnost podstupuje (odkaz na katalog rizik a mapu rizik) 2. Definice prioritních rizik 3. Nastavení základních pravomocí a odpovědností v rámci společnosti 4. Zřízení útvaru Risk Managementu a jeho pravomocí a odpovědnosti 5. Definice maximální očekávané ztráty za normálních okolností (obvykle v podobě definované Value-at-Risk v Kč) 6. Alokace limitu na jednotlivá rizika (Va. R na jednotlivá prioritní rizika, základ pro stanovení objemových limitů risk managerem) 1. 11. 2020 strana 21

Fáze zavádění systému ERM – Enterprise Risk Management 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Fáze zavádění systému ERM – Enterprise Risk Management 1. 2. 3. 4. 5. 6. Definice strategie řízení rizik Identifikace rizik Nastavení systému ERM ve společnosti Provádění průběžné aktualizace popisu podstupovaných rizik Kvantifikace klíčových rizik Řízení rizik v souladu se strategií 1. 11. 2020 strana 22

Zavedení systému ERM / současná situace společnosti § Vedení společnosti v současné době čelí

Zavedení systému ERM / současná situace společnosti § Vedení společnosti v současné době čelí následujícím výzvám… § § Banky vyžadují doložit fungující systém řízení rizik uvnitř společnosti Ve společnosti neexistuje jednotný a úplný seznam podstupovaných rizik Rizika nejsou rozlišena podle příčin a dopadů, pouze slovním popisem Některá klíčová rizika nejsou optimálně ošetřena § Chybí metodika stanovení rezerv na technologická rizika § Není efektivně řízená cizoměnová pozice 1. 11. 2020 strana 23

Návrh řešení ERM § Pro zlepšení kontroly rizik ze strany managementu společnosti a omezení

Návrh řešení ERM § Pro zlepšení kontroly rizik ze strany managementu společnosti a omezení neočekávaných ztrát z těchto rizik plynoucích je vhodné podniknout následující kroky… 1. Vyhodnocení současného systému fungování řízení rizik včetně kvantifikace hodnot Risk Appetite a Risk Capacity na základě diskuse a vývoje vybraných ukazatelů 2. Rozpad RA a RC na jednotlivé procesy a organizační útvary včetně vytvoření hodnotící stupnice pro stanovení významu rizika a ověření současné rizikové pozice společnosti 3. Identifikace všech podstupovaných rizik a jejich jednoznačný popis (včetně rizikových událostí a jejich dopadů) 4. Vytvoření katalogu rizik na základě definovaných hodnot Risk Apetite a Risk Capacity, identifikace klíčových rizik 5. Definice Politiky řízení rizik společnosti a zavedení interních procedur pro řízení rizik uvnitř společnosti včetně metodiky pro self assessment 1. 11. 2020 strana 24

Návrh řešení (pokračování) § Pro zlepšení kontroly rizik ze strany managementu společnosti a omezení

Návrh řešení (pokračování) § Pro zlepšení kontroly rizik ze strany managementu společnosti a omezení neočekávaných ztrát z těchto rizik plynoucích je vhodné podniknout následující kroky… 6. Vytvoření postupů a algoritmů pro výpočet, monitoring a řízení klíčových rizik společnosti 7. Kvantifikace vybraných rizik na základě definovaných metod 8. Definování požadavků na reporting v oblasti řízení rizik pro statutární orgány společnosti, top management a risk managera 9. Návrh a implementace systémového řešení pro podporu sledování a reportingu podstupovaných rizik 10. Definice akčních plánů pro implementaci nástrojů kvantifikace a ošetření rizik s cílem dosáhnout cílové hodnoty rizika 1. 11. 2020 strana 25

Finanční rizika – best practice § Pro řízení finančních rizik je optimální… 1. Stanovit

Finanční rizika – best practice § Pro řízení finančních rizik je optimální… 1. Stanovit celkový limit podstupovaného rizika – Value at Risk, Cash Flow at Risk a od nich odvozený limit otevřené pozice 2. Řídit podstupované riziko na denní / týdenní bázi na základě sledování otevřené FX a IR pozice a jejího porovnání s limity 3. Stanovit cíl pro zajišťování finančních rizik (FX a IR) prostřednictvím stanovení cílového kurzu / úrokové sazby („budget rate“) 4. Porovnávat dosažený kurz / sazbu s nastaveným benchmarkem a reportovat P&L 1. 11. 2020 strana 26

Kreditní rizika – best practice § Pro řízení kreditního rizika je optimální… 1. Stanovit

Kreditní rizika – best practice § Pro řízení kreditního rizika je optimální… 1. Stanovit celkový limit podstupovaného rizika – Value at Risk a od nich odvozený celkový limit na protistrany 2. Distribuovat celkový limit na jednotlivé protistrany / segmenty protistran 3. Řídit podstupované riziko na denní / týdenní bázi na základě porovnání podstupovaného rizika s limity (a navázat na ně další procesy) 1. 11. 2020 strana 27

Potenciální cíle řízení rizik § § Podle zvolené strategie a porovnáním s aktuálním stavem

Potenciální cíle řízení rizik § § Podle zvolené strategie a porovnáním s aktuálním stavem se průběžně nastavují cíle pro řízení jednotlivých klíčových rizik i podstupovaného rizika celkem. Existují následující základní strategie… 1. Snižovat celkové podstupované riziko (napříč firmou nebo se zaměřit na snižování vybraných klíčových rizik – nejvyšších, nejcitlivějších pro vlastníka / management) 2. Zvyšovat podstupované riziko a cílit na vyšší výnos resp. snížení nákladů na ošetření rizik 3. Zachovat celkové riziko, ale lépe jej alokovat s cílem zvýšit výnosnost resp. snížit náklady 1. 11. 2020 strana 28

Co je cílování rizika? § V reálných číslech (CZK) vyjádřená optimální cílová hodnota rizika

Co je cílování rizika? § V reálných číslech (CZK) vyjádřená optimální cílová hodnota rizika § Cílová hodnota založena na: § Reálném dopadu daného rizika do hospodaření společnosti § Potenciálním zvýšení výnosu (úspora nákladů na ošetření rizika) Výnos X X riziko Aktuální hodnota rizika 1. 11. 2020 riziko Cílová hodnota rizika Akční plán riziko strana 29

§ Efektivní systém řízení rizik ve společnosti § Vyhodnocení vhodnosti a efektivity existujícího systému

§ Efektivní systém řízení rizik ve společnosti § Vyhodnocení vhodnosti a efektivity existujícího systému řízení rizik § Případová studie: benchmarking stavu řízení rizik 1. 11. 2020 strana 30

V jakém případě lze konstatovat, že rizika jsou ve společnosti efektivně řízena? § Management

V jakém případě lze konstatovat, že rizika jsou ve společnosti efektivně řízena? § Management přijímá rozhodnutí s ohledem na potenciální současná a budoucí rizika § Management zná rizikovou pozici pro jednotlivé oblasti rizik § Management zná náklady řízení v jednotlivých oblastech rizik § Management je pravidelně o stavu rizik informován - je nastaven systém varování § Systém řízení rizik je pravidelně revidován 1. 11. 2020 strana 31

RISK CHECK 2009 Dotazník z oblasti řízení rizik § Facility zpracovala internetový dotazník týkající

RISK CHECK 2009 Dotazník z oblasti řízení rizik § Facility zpracovala internetový dotazník týkající se oblasti řízení rizik ve společnosti § Respondenty byli vrcholový manageři z top 100 korporací z nefinančního sektoru v ČR § § Energetika Telekomunikace Stavebnictví … § Dotazník zjišťuje stav řízení rizik ze subjektivního pohledu top managerů § Dotazování proběhlo v listopadu 2009 1. 11. 2020 strana 32

Hypotézy pro sestavení dotazníku § Na základě zkušeností konzultantů Facility byly definovány následující hypotézy:

Hypotézy pro sestavení dotazníku § Na základě zkušeností konzultantů Facility byly definovány následující hypotézy: 1. Respondent se nezabývá finančními dopady rizik 2. Řízení rizik je sice ve společnosti vnímáno, ale je to jen formální a nemá to praktické dopady do řízení 3. Ve firmě chybí komplexní pojetí řízení rizik, nejsou měřena a řízena rizika v jejich souvislostech 4. Operační rizika jsou zanedbávána 1. 11. 2020 strana 33

Otázka 1 Jak často je na úrovni vrcholového vedení projednávána riziková pozice firmy včetně

Otázka 1 Jak často je na úrovni vrcholového vedení projednávána riziková pozice firmy včetně její finanční kvantifikace? § Diskuse: Jak často by měla být na úrovni vrcholového vedení projednávána riziková pozice? 1. 11. 2020 strana 34

Otázka 2 Kdo je ve společnosti odpovědný za komplexní měření a řízení operačních rizik?

Otázka 2 Kdo je ve společnosti odpovědný za komplexní měření a řízení operačních rizik? § Diskuse: Kdo by měl být odpovědný za řízení operačních rizik? Nedochází ke střetu zájmů? 1. 11. 2020 strana 35

Otázka 3 Jak stanovujete limity rizikové expozice u jednotlivých rizik nebo jejich skupin? §

Otázka 3 Jak stanovujete limity rizikové expozice u jednotlivých rizik nebo jejich skupin? § Diskuse: Jaký je „správný“ postup pro nastavení limitů rizikové expozice? Má být riziková expozice odvozena od kvantifikace dopadů rizika? 1. 11. 2020 strana 36

Otázka 4 Jak je promítnuto plnění konkrétních ukazatelů v oblasti řízení rizik do odměňování

Otázka 4 Jak je promítnuto plnění konkrétních ukazatelů v oblasti řízení rizik do odměňování managementu? § Diskuse: Má být plnění ukazatelů promítnuto do odměňování managementu nebo pouze risk managera? Jaké konkrétní ukazatele a jak mohou být promítnuty do odměňování managementu? 1. 11. 2020 strana 37

Otázka 5 Jakým způsobem ve Vaší společnosti vyhodnocujete přínos realizace opatření v oblasti řízení

Otázka 5 Jakým způsobem ve Vaší společnosti vyhodnocujete přínos realizace opatření v oblasti řízení rizik (je uplatňována "cost benefit analýza" – rozdíl mezi snížením dopadu rizik v porovnání s náklady vynaloženými na jejich ošetření)? § Diskuse: Jaké mohou být následky neprovádění cost benefit analýzy? U jakého typu opatření v oblasti RM není vhodné provádět CB analýzu? 1. 11. 2020 strana 38

Otázka 6 Jak jsou ex post vyhodnocovány rizikové události, které ve společnosti nastaly? §

Otázka 6 Jak jsou ex post vyhodnocovány rizikové události, které ve společnosti nastaly? § Diskuse: Jak nejlépe nastavit reporting rizikových událostí? Jakým způsobem mají být události zaznamenávány a vyhodnocovány? 1. 11. 2020 strana 39

Otázka 7 Znáte výši ztráty u konkrétních rizikových událostí v oblasti operačních rizik (např.

Otázka 7 Znáte výši ztráty u konkrétních rizikových událostí v oblasti operačních rizik (např. celodenní výpadek klíčového systému, neočekávaná nepřítomnost klíčových zaměstnanců, apod. )? § Diskuse: Jaké metody jsou využívány při odhadu výše ztráty z jednotlivých operačních rizik? 1. 11. 2020 strana 40

Otázka 8 V jaké výši, podle Vašeho názoru, ohrožují jednotlivá rizika výsledky Vaší společnosti?

Otázka 8 V jaké výši, podle Vašeho názoru, ohrožují jednotlivá rizika výsledky Vaší společnosti? (0% - neohrožují, 100% - významně ohrožují ) 1. 11. 2020 strana 41

Otázka 9 Jak kvalitně, podle Vašeho názoru, máte jednotlivé oblasti rizik ošetřeny? (0%- riziko

Otázka 9 Jak kvalitně, podle Vašeho názoru, máte jednotlivé oblasti rizik ošetřeny? (0%- riziko není ošetřeno, 100% - riziko je optimálně ošetřeno) 1. 11. 2020 strana 42

Otázka 10 Znáte výši nákladů na ošetření jednotlivých rizik vzhledem k výši potenciální ztráty?

Otázka 10 Znáte výši nákladů na ošetření jednotlivých rizik vzhledem k výši potenciální ztráty? (např. 100% - náklady ošetření rizika se rovnají výši potenciální ztráty) 1. 11. 2020 strana 43

Srovnání otázek 8 – 10 Průměrné hodnoty § Diskuse: Jsou odhady managerů „správné“? Je

Srovnání otázek 8 – 10 Průměrné hodnoty § Diskuse: Jsou odhady managerů „správné“? Je možné, aby vztah jednotlivých sledovaných veličin u různých rizik byl natolik rozdílný? 1. 11. 2020 strana 44

Byly ověřeny hypotézy pro sestavení dotazníku? 1. Respondent se nezabývá finančními dopady rizik §

Byly ověřeny hypotézy pro sestavení dotazníku? 1. Respondent se nezabývá finančními dopady rizik § § 61% respondentů stanovuje limity propočtem dle kvantifikace 39% respondentů kvantitativně odhaduje výši způsobené ztráty ex post 2. Řízení rizik je sice ve společnosti vnímáno, ale je to jen formální a nemá to praktické dopady do řízení § § 48, 6% respondentů využívá cost benefit analýzu při navrhování opatření v oblasti řízení rizik 41, 1% respondentů nepromítá plnění ukazatelů z oblasti RM do odměňování managementu 3. Ve firmě chybí komplexní pojetí řízení rizik, nejsou měřena a řízena rizika v jejich souvislostech § Vztah mezi výší ohrožení, kvalitou ošetření a náklady ošetření rizik není v rámci společností konzistentní 4. Operační rizika jsou zanedbávána § § 48, 4% zná výši odhadované ztráty u klíčových operačních rizik 28, 3% nezná vši odhadované ztráty pro operační rizika 1. 11. 2020 strana 45

Závěr § Management si uvědomuje existenci rizik § Vnímání a způsob řízení rizik jednotlivých

Závěr § Management si uvědomuje existenci rizik § Vnímání a způsob řízení rizik jednotlivých managerů se významně liší § Operační rizika ohrožují výsledky společnosti z nejvyšší míry § Kvalita a náklady ošetření rizika nejsou v přímém vztahu s velikostí potenciální ztráty § Řízení rizik většinou nemá praktické dopady do řízení 1. 11. 2020 strana 46

Fungující řešení Facility s. r. o. , Žatecká 55/14, 110 00 Praha 1 tel/fax

Fungující řešení Facility s. r. o. , Žatecká 55/14, 110 00 Praha 1 tel/fax +420 224 813 299 info@facility. cz www. facility. cz

Struktura katalogu rizik (1) § Katalog rizik zahrnuje aktuální soupis rizik, která jsou popsána

Struktura katalogu rizik (1) § Katalog rizik zahrnuje aktuální soupis rizik, která jsou popsána pomocí atributů … § § Kódové označení – podle zvoleného číselníku Kategorie, případně podkategorie – podle systému kategorizace Název rizika – výstižný a jednoznačný název Popis rizika – slovní stručné vysvětlení, co riziko znamená a jak se projevuje § Oblast výskytu rizika - procesy nebo organizační útvary, kde se riziko vyskytuje § Vlastník rizika – manažer, který je odpovědný za řízení rizika 1. 11. 2020 strana 48

Struktura katalogu rizik (2) § Katalog rizik zahrnuje aktuální soupis rizik, která jsou popsána

Struktura katalogu rizik (2) § Katalog rizik zahrnuje aktuální soupis rizik, která jsou popsána pomocí atributů … § Kvantifikace rizika před ošetřením: § Finanční dopad ve zvolené stupnici § Pravděpodobnost výskytu ve zvolené stupnici § Způsob ošetření rizika – zvolený způsob nebo způsoby § Kvantifikace rizika po ošetření: § Finanční dopad ve zvolené stupnici § Pravděpodobnost výskytu ve zvolené stupnici § Termín revize – datum nebo časový interval, ve kterém proběhne revize atributů rizika 1. 11. 2020 strana 49

Příklad 1 – katalog rizik energetické společnosti 1. 11. 2020 strana 50

Příklad 1 – katalog rizik energetické společnosti 1. 11. 2020 strana 50

Příklad 1 – katalog rizik energetické společnosti (pokračování) 1. 11. 2020 strana 51

Příklad 1 – katalog rizik energetické společnosti (pokračování) 1. 11. 2020 strana 51

Příklad 1 – katalog rizik energetické společnosti (pokračování) 1. 11. 2020 strana 52

Příklad 1 – katalog rizik energetické společnosti (pokračování) 1. 11. 2020 strana 52

Příklad 1 – databáze rizik energetické společnosti (pokračování) 1. 11. 2020 strana 53

Příklad 1 – databáze rizik energetické společnosti (pokračování) 1. 11. 2020 strana 53

Příklad 2 – stanovení limitu na otevřenou FX pozici na základě stanoveného Va. R

Příklad 2 – stanovení limitu na otevřenou FX pozici na základě stanoveného Va. R 1. Tvorba seznamu aktiv/pasiv a finančních instrumentů v EUR za sledované období 2. Výpočet otevřené pozice v EUR 1. 11. 2020 strana 54

Příklad 2 – stanovení limitu na otevřenou FX pozici na základě stanoveného Va. R

Příklad 2 – stanovení limitu na otevřenou FX pozici na základě stanoveného Va. R (pokr. ) 3. Tabulka pro přepočet Va. R na limit otevřené pozice v EUR/CZK 1. 11. 2020 strana 55

Příklad 2 – stanovení limitu na otevřenou FX pozici na základě stanoveného Va. R

Příklad 2 – stanovení limitu na otevřenou FX pozici na základě stanoveného Va. R (pokr. ) 3. Definice výše limitu na základě stanoveného risk apetite společnosti § § Volba objemu EUR na zajištění v souladu s rozdílem mezi otevřenou pozicí a stanoveným limitem otevřené pozice EUR Volba nástroje zajištění 1. dle dostupnosti na trhu a jeho ceny pro podnik 2. dle splatnosti nástroje v porovnání s reálnými peněžními toky Risk apetite = 0, 5% z HV tj. 10 mil. Kč 1. 11. 2020 strana 56