PRODHIMI KOSTOJA DHE T ARDHURAT E FIRMS Produktin

  • Slides: 21
Download presentation
PRODHIMI , KOSTOJA DHE TË ARDHURAT E FIRMËS

PRODHIMI , KOSTOJA DHE TË ARDHURAT E FIRMËS

ØProduktin total ØProdukti marxhinal ØProduktin mesatar ØLigji i të ardhurave zbritëse

ØProduktin total ØProdukti marxhinal ØProduktin mesatar ØLigji i të ardhurave zbritëse

1. PRODHIMI DHE FUNKSIONI I PRODHIMIT

1. PRODHIMI DHE FUNKSIONI I PRODHIMIT

PRODHIMI DHE FUNKSIONI I PRODHIMIT ØMallrat realizohen nëpërmjet prodhimit ØProces me të cilin burimet

PRODHIMI DHE FUNKSIONI I PRODHIMIT ØMallrat realizohen nëpërmjet prodhimit ØProces me të cilin burimet kthehen në mallra dhe shërbime

ØFaktorët e prodhimit kombinohen në mënyra të ndryshme për të prodhuar një sasi të

ØFaktorët e prodhimit kombinohen në mënyra të ndryshme për të prodhuar një sasi të caktuar produkti

ØFunksioni i prodhimit paraqet marrëdhënjet ndërmjet faktorëve të prodhimit të përdorur dhe sasisë së

ØFunksioni i prodhimit paraqet marrëdhënjet ndërmjet faktorëve të prodhimit të përdorur dhe sasisë së produkteve të prodhuara

SHEMBULL: PRODUKTI TOTAL Rastet PUNA Makineria (Kapitali) Produkti total A 0 5 0 B

SHEMBULL: PRODUKTI TOTAL Rastet PUNA Makineria (Kapitali) Produkti total A 0 5 0 B 1 5 4 C 2 5 10 D 3 5 13 E 4 5 15 F 5 5 16

Produkti i përgjithshëm fizik TPP paraqet sasinë maksimale të produktit të prodhuar nga kombinimi

Produkti i përgjithshëm fizik TPP paraqet sasinë maksimale të produktit të prodhuar nga kombinimi i faktorit punë me faktorin kapital

PRODUKTI MESATAR AP ØProdukti mesatar fizik e gjejmë duke pjestuar produktin e përgjithshëm fizik

PRODUKTI MESATAR AP ØProdukti mesatar fizik e gjejmë duke pjestuar produktin e përgjithshëm fizik me numrin e njësive të faktorëve të ndryshueshëm që e ka prodhuar këtë sasi të produktit

SHEMBULL: PRODUKTI MESATAR Rastet Puna (L) Produkti total (TP) Produkti mesatar (AP) B 1

SHEMBULL: PRODUKTI MESATAR Rastet Puna (L) Produkti total (TP) Produkti mesatar (AP) B 1 4 4 C 2 10 5 D 3 13 4. 33 E 4 15 3. 75 F 5 16 3. 2

PRODUKTI MARXHINAL ØProdukti marxhinal fizik paraqet shtesën në produktin total fizik kur firma ndryshon

PRODUKTI MARXHINAL ØProdukti marxhinal fizik paraqet shtesën në produktin total fizik kur firma ndryshon me njësi sasinë e faktorit të ndryshueshëm punë

SHEMBULL: PRODUKTI MARXHINAL RASTET PUNA (L) Produkti total (TP) Produkti marxhinal (MP) A 0

SHEMBULL: PRODUKTI MARXHINAL RASTET PUNA (L) Produkti total (TP) Produkti marxhinal (MP) A 0 0 - B 1 4 4 C 2 10 6 D 3 13 3 E 4 15 2 F 5 16 1

Nëse ndaj një sasie të dhënë të një faktori të fiksuar të prodhimit (kapitalit)

Nëse ndaj një sasie të dhënë të një faktori të fiksuar të prodhimit (kapitalit) shtohen njësi të njëpasnjëshme të faktorit të ndryshueshëm të prodhimit (punës) në një moment të caktuar TPP, MPP, APP do të zvogëlohen- ligji i të ardhurave rënëse

RASTET Puna (L) Produkti total (TP) Produkti mesatar Produkti marxhinal A 0 0 -

RASTET Puna (L) Produkti total (TP) Produkti mesatar Produkti marxhinal A 0 0 - B 1 4 4 4 C 2 10 5 6 D 3 13 4. 33 3 E 4 15 3. 75 2 F 5 16 3. 2 1