PROCES AMERYKASKI PROCES POJCIE PRAWNE PROCES LEGISLACYJNY DZIAANIA

  • Slides: 15
Download presentation
PROCES AMERYKAŃSKI

PROCES AMERYKAŃSKI

PROCES – POJĘCIE PRAWNE PROCES LEGISLACYJNY – DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU UCHWALANIE USTAW PRZEZ

PROCES – POJĘCIE PRAWNE PROCES LEGISLACYJNY – DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU UCHWALANIE USTAW PRZEZ PARLAMENT PROCES SĄDOWY – ZASADY, REGUŁY I PRZEPISY NORMUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ SĄDÓW W ADMINISTROWANIU SPRAWIEDLIWOŚCIĄ - NORMY OKREŚLAJĄ CHARAKTER PROCESU; - SĄDY POSTĘPUJĄ WEDŁUG ŚCIŚLE OKREŚLONYCH PROCEDUR; - EFEKTEM PROCESU MA BYĆ SPRAWIEDLIWOŚĆ

PROCES W SYSTEMIE WŁADZY KONSTYTUCJA FEDERALNA RZĄD FEDERALNY KONGRES WŁADZA WYKONAWCZA SĄDY FEDERALNE KONSTYTUCJE

PROCES W SYSTEMIE WŁADZY KONSTYTUCJA FEDERALNA RZĄD FEDERALNY KONGRES WŁADZA WYKONAWCZA SĄDY FEDERALNE KONSTYTUCJE STANOWE LEGISLATURY STANOWE WŁADZA WYKONAWCZA SĄDY STANOWE

SPOSOBY ROZSTRZYGANIA SPORÓW PROCES CYWILNY MEDIACJE I ARBITRAŻ PROCES APELACYJNY PROCES PRACOWNICZY (HEARING) POSTĘPOWANIE

SPOSOBY ROZSTRZYGANIA SPORÓW PROCES CYWILNY MEDIACJE I ARBITRAŻ PROCES APELACYJNY PROCES PRACOWNICZY (HEARING) POSTĘPOWANIE PROCES KARNY ADMINISTRACYJNE

SŁYNNE AMERYKAŃSKIE PROCESY SALEM JOHN PETER ZENGER AARON BURR AMISTAD

SŁYNNE AMERYKAŃSKIE PROCESY SALEM JOHN PETER ZENGER AARON BURR AMISTAD

SŁYNNE AMERYKAŃSKIE PROCESY MONKEY TRIAL O. J. SIMPSON SCOTTSBORO BOYS Mc. VEIGH MICHAEL JACKSON

SŁYNNE AMERYKAŃSKIE PROCESY MONKEY TRIAL O. J. SIMPSON SCOTTSBORO BOYS Mc. VEIGH MICHAEL JACKSON

HISTORIA PROCESU W PIGUŁCE - STAROŻYTNA GRECJA – udział obywateli STAROŻYTNY RZYM – prawo

HISTORIA PROCESU W PIGUŁCE - STAROŻYTNA GRECJA – udział obywateli STAROŻYTNY RZYM – prawo do apelacji WCZESNE ŚREDNIOWIECZE (FRANKOWIE) – ograniczanie wpływu obywateli EPOKA FEUDALNA (FRANCJA, NIEMCY) – partykularyzm, średniowieczne metody sądzenia ŚREDNIOWIECZNA ANGLIA – sądy królewskie FRANCJA, NIEMCY XVI-XVIII WIEK – sądownictwo delegowane i zastrzeżone PROCES INKWIZYCYJNY – surowe reguły PRZEMIANY PO KONGRESIE WIEDEŃSKIM (1815) – niezależność i niezawisłość władzy sądowniczej ANGLIA XIX I XX WIEK – reforma prawa

PRAWO KARNE - ŚREDNIOWIECZE - najstarsza forma reakcji na przestępstwo to krwawa zemsta (zemsta

PRAWO KARNE - ŚREDNIOWIECZE - najstarsza forma reakcji na przestępstwo to krwawa zemsta (zemsta rodowa); - kara miała charakter sakralny (grzech obrażający boga); - pokój boży i rozejm boży; - mir – zapewnienie szczególnej ochrony osobom i miejscom; - podział przestępstw na publiczne i prywatne; - jednakowo karano za przestępstwa umyślne i nieumyślne; - przez pewien okres odpowiadała cała rodzina; - wśród kar wyróżniano: karę śmierci, główszczyznę, kary publiczne, kary na czci, kary majątkowe; - prymitywne środki dowodowe;

PRAWO KARNE – XV-XVII wiek - wzrosła liczba przestępstw ściganych z urzędu; - podział

PRAWO KARNE – XV-XVII wiek - wzrosła liczba przestępstw ściganych z urzędu; - podział przestępstw na zbrodnie i wykroczenia, a także przestępstwa przeciw państwu, osobie i religii; - pojawia się kwestia winy i obrony koniecznej; - wymierzenie kary – atrybut wyłączny władzy państwowej; - odpowiedzialność zależała od zamiaru i od usiłowania; - istnienie kar cielesnych za niektóre przestępstwa; - przy wymierzaniu kary sędziowie brali pod uwagę pochodzenie społeczne i kwestie ewentualnej recydywy; - represje za czary; - kara śmierci zwykła i kwalifikowana;

PRAWO KARNE PROCESOWE DEFINICJA: ogół norm prawnych regulujących postępowanie sądowe w sprawach wynikających z

PRAWO KARNE PROCESOWE DEFINICJA: ogół norm prawnych regulujących postępowanie sądowe w sprawach wynikających z naruszenia prawa karnego NARUSZENIE prawa karnego to popełnienie czynu zabronionego z punktu widzenia prawa karnego (przestępstwa) OBEJMUJE: - reguły postępowania organów państwowych w procesie karnym; - tryb i formy dokonywania czynności procesowych; - uprawnienia i obowiązki uczestników postępowania procesowego;

ZASADY PROCESU KARNEGO - DOMNIEMANIE NIEWINNOŚCI - SKAZANIE POD WARUNKIEM UDOWODNIENIA WINY - PRAWO

ZASADY PROCESU KARNEGO - DOMNIEMANIE NIEWINNOŚCI - SKAZANIE POD WARUNKIEM UDOWODNIENIA WINY - PRAWO DO OBRONY - SPRAWIEDLIWY PROCES - ZASADA PRAWDY MATERIALNEJ ORAZ SWOBODNEJ OCENY DOWODÓW - MOŻLIWOŚĆ ODWOŁANIA SIĘ OD WYROKU

„the twofold aim of criminal justice is that guilt shall not escape or innocence

„the twofold aim of criminal justice is that guilt shall not escape or innocence suffer. "

GENEZA AMERYKAŃSKIEGO PROCESU KARNEGO - Anglicy wprowadzali swój system prawny i sądowy w koloniach;

GENEZA AMERYKAŃSKIEGO PROCESU KARNEGO - Anglicy wprowadzali swój system prawny i sądowy w koloniach; - sądownictwo lokalne było wzorowane na angielskim, ale z biegiem czasu stawało się ‘bardziej kolonialne’; - Anglia nakładała prawa na kolonie, na podstawie których ludność uzyskiwała określone uprawnienia (Virginia 1606, Massachusetts 1629, Maryland 1632); - kolonie wydawały unormowania związane z prawami procesowymi (np. Body of Liberties, MS 1641, Pennsylvania Charter of Privileges 1701); - w latach 70 -tych XVIII wieku wszystkie kolonie oprócz CT i RI uznawały moc angielskiego common law na swoim terenie;

GENEZA AMERYKAŃSKIEGO PROCESU KARNEGO ELEMENTY PROCESOWE ZACZERPNIĘTE Z ANGLII: - ława przysięgłych (grand jury

GENEZA AMERYKAŃSKIEGO PROCESU KARNEGO ELEMENTY PROCESOWE ZACZERPNIĘTE Z ANGLII: - ława przysięgłych (grand jury i trial jury); kontradyktoryjność; czynności przedprocesowe; waga ugody; due process of law; niektóre prawa oskarżonego; współpraca organów dochodzeniowo-śledczych; wpływ sędziego na dopuszczalność dowodów; kara śmierci * ;

ETAPY PROCESU KARNEGO - PRZESTĘPSTWO ŚLEDZTWO/DOCHODZENIE Z URZĘDU ZATRZYMANIE ARESZTOWANIE PIERWSZE POJAWIENIE SIĘ W

ETAPY PROCESU KARNEGO - PRZESTĘPSTWO ŚLEDZTWO/DOCHODZENIE Z URZĘDU ZATRZYMANIE ARESZTOWANIE PIERWSZE POJAWIENIE SIĘ W SĄDZIE OSKARŻENIE (NEGOCJACJE) PRZESŁUCHANIE WSTĘPNE/ GRAND JURY ROZPRAWA GŁÓWNA (JURYSDYKCJA) OŚWIADCZENIE OSKARŻONEGO WYBÓR PRZYSIĘGŁYCH MOWY POCZĄTKOWE PROCES DOWODOWY (KONTRADYKTORYJNOŚĆ) MOWY KOŃCOWE INSTRUKCJE DLA ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH WERDYKT/WYROK