PRIVACY IN DE KETEN Mr J J A

  • Slides: 17
Download presentation
‘PRIVACY IN DE KETEN’ Mr J. J. A. van Boven VAN BOVEN Juridisch Adviesbureau

‘PRIVACY IN DE KETEN’ Mr J. J. A. van Boven VAN BOVEN Juridisch Adviesbureau Arnhem

Angst delen gegevens • ik heb een vertrouwensrelatie • daar zit mijn cliënt niet

Angst delen gegevens • ik heb een vertrouwensrelatie • daar zit mijn cliënt niet op te wachten • als ik gegevens deel, ben ik mijn cliënt kwijt • mijn beroepsgeheim verzet zich tegen delen gegevens 2

Angst delen gegevens • Ik kan alleen gegevens delen na schriftelijk toestemming van de

Angst delen gegevens • Ik kan alleen gegevens delen na schriftelijk toestemming van de cliënt • Ik mag alleen gegevens delen binnen mijn eigen discipline • Voor je het weet sta ik voor de rechter! 3

NIEUWE KADER Ø Architecten: Europees Hof Rechten van de Mens Straatsburg Ø Aannemers: Visie

NIEUWE KADER Ø Architecten: Europees Hof Rechten van de Mens Straatsburg Ø Aannemers: Visie overheid: • Ministerie V&J: - Nazorg ex-gedetineerden - Doorontwikkeling Veiligheidshuizen - Veiligheidsagenda 2015 -2018 • Ministerie VWS en V&J: - Kinderen Veilig plan aanpak kindermishandeling 2012 -16 - Wet meldcode huiselijk geweld kindermishandeling, Jeugdwet - 3 -Decentralisaties, - CJG’s • Passend onderwijs 4

‘KAMER 1 Dagelijkse werktas’ • - Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst - Wet op

‘KAMER 1 Dagelijkse werktas’ • - Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst - Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg - Wet Politiegegevens / Aanwijzing verstrekking strafrecht. gegevens • ALGEMEEN uitgewerkt in: - Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) • BASIS = Grondwet art. 10 en 11: iedereen heeft recht op de bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer en onaantastbaarheid lichaam 5

GANG Ø Wet publieke gezondheid: schatten verhouding tussen draaglast en draagkracht jeugdige én het

GANG Ø Wet publieke gezondheid: schatten verhouding tussen draaglast en draagkracht jeugdige én het gezin waartoe hij behoort Ø Verwijsindex risicojongeren Ø wettelijke bepalingen waardoor gemeenten regie-verantwoordelijk zijn voor zorg aan sociaal kwetsbare burger 6

KAMER 2: ‘KOFFERBAKTAS’ Gereedschappen die het mogelijk maken gegevens te delen zonder vooraf te

KAMER 2: ‘KOFFERBAKTAS’ Gereedschappen die het mogelijk maken gegevens te delen zonder vooraf te informeren: Ø Handreiking gegevensuitwisseling in het kader van bemoeizorg Ø Instrument ‘Samenwerken in de Jeugdketen’ • Maar blijf kijken naar de regels uit de ‘dagelijkse gereedschapstas’ 7

Paradigmawijzigingen Ø Uit de eigen discipline: gegevens delen met degenen die betrokken zijn bij

Paradigmawijzigingen Ø Uit de eigen discipline: gegevens delen met degenen die betrokken zijn bij de zorg Ø Aandacht verschuiven naar een vroeger stadium, nl daar waar er zorgen zijn Ø Niets doen is ook een keuze, waar men ook verantwoordelijk voor is ! 8

‘KOFFERBAKTAS’ • Art 31: Wbp Gegevens vastleggen ogv eigen waarneming zonder betrokkene op de

‘KOFFERBAKTAS’ • Art 31: Wbp Gegevens vastleggen ogv eigen waarneming zonder betrokkene op de hoogte te stellen • Art 43: geen informatie vooraf, geen inzage - voorkoming strafbare feiten - belang bescherming van betrokkene - belang rechten en vrijheden van anderen 9

PIJLERS WBP (‘dagelijkse tas’) • verwerken gegevens met toestemming betrokkene • extra eisen aan

PIJLERS WBP (‘dagelijkse tas’) • verwerken gegevens met toestemming betrokkene • extra eisen aan verwerken gevoelige gegevens • recht te weten wat er waar vastligt en wat wordt uitgewisseld tussen wie = ‘transparantie-beginsel’ 10

LEEFTIJDSCATEGORIEËN • 0 T/M 11 JAAR ouders • 12 T/M 15 JAAR ouders en

LEEFTIJDSCATEGORIEËN • 0 T/M 11 JAAR ouders • 12 T/M 15 JAAR ouders en kind • 16 JAAR ‘kind’ 11

‘JURIDISCH ZWITSERS ZAKMES’: principes Ø Subsidiariteit: de minst ingrijpende maatregel Ø Proportionaliteit is er

‘JURIDISCH ZWITSERS ZAKMES’: principes Ø Subsidiariteit: de minst ingrijpende maatregel Ø Proportionaliteit is er een verhouding tussen de maatregel en het doel Ø Doelmatigheid is de meest geschikte maatregel getroffen? 12

Pijlers onder de Leertuin • Domein-overstijgend gegevens delen • Gegevens delen tussen professionals die

Pijlers onder de Leertuin • Domein-overstijgend gegevens delen • Gegevens delen tussen professionals die bij de verschillende gezinsleden zijn betrokken • Vroegsignalering en preventie • Van toestemming naar transparantie 13

Spinneweb

Spinneweb

15

15

Verenigd Koninkrijk • Doctors can be punished by their professional body if they fail

Verenigd Koninkrijk • Doctors can be punished by their professional body if they fail to take all possible measures to stop their patients causing harm • Psychiatrists can be sued by their patients, if they fail to stop them offending • It is not in the interests of patients to be convicted of crimes • Good care is based upon good information 16

Veilige Haven www. veiligehaven. nl https: //www. facebook. com/Veilige. Haven. KMHG. 17

Veilige Haven www. veiligehaven. nl https: //www. facebook. com/Veilige. Haven. KMHG. 17