PREZENTACJA WYNIKW AUTOEWALUACJI SZKOY PROMUJCEJ ZDROWIE Szkoa Podstawowa

  • Slides: 30
Download presentation
PREZENTACJA WYNIKÓW AUTOEWALUACJI SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wawrzeńczycach

PREZENTACJA WYNIKÓW AUTOEWALUACJI SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wawrzeńczycach

AUTOEWALUACJA WYNIKÓW SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE Na podstawie publikacji „Autoewaluacja w szkole promującej zdrowie. Metody

AUTOEWALUACJA WYNIKÓW SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE Na podstawie publikacji „Autoewaluacja w szkole promującej zdrowie. Metody i narzędzia. ” – redakcja Barbary Wojnarowskiej. Rok szkolny 2016/2017

AUTOEWALUACJA Ewaluacja przeprowadzona była w obszarze czterech standardów. Badaniami objęci byli: • Uczniowie klas

AUTOEWALUACJA Ewaluacja przeprowadzona była w obszarze czterech standardów. Badaniami objęci byli: • Uczniowie klas szóstych • Nauczyciele • Rodzice uczniów klas szóstych • Pracownicy, którzy nie są nauczycielami

AUTOEWALUACJA W badaniu klimatu społecznego zbadano dodatkowo uczniów klas: • II, III a, III

AUTOEWALUACJA W badaniu klimatu społecznego zbadano dodatkowo uczniów klas: • II, III a, III b – techniką „Narysuj i napisz” • IV – za pomocą pracy pisemnej

AUTOEWALUACJA Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród społeczności szkolnej – uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

AUTOEWALUACJA Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród społeczności szkolnej – uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły.

STANDARD PIERWSZY • Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej

STANDARD PIERWSZY • Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.

STANDARD PIERWSZY Wymiar Średnia liczba punktów 1. Uwzględnienie promocji zdrowia w dokumentach oraz pracy

STANDARD PIERWSZY Wymiar Średnia liczba punktów 1. Uwzględnienie promocji zdrowia w dokumentach oraz pracy i życiu szkoły 5, 0 2. Struktura dla realizacji programu szkoły promującej zdrowie 5, 0 3. Szkolenia, systematyczne informowanie i dostępność informacji na temat koncepcji szkoły promującej zdrowie 5, 0 4. Planowanie i ewaluacja działań w zakresie promocji zdrowia 5, 0 Ocena łączna 5, 0

STANDARD PIERWSZY • MOCNE STRONY: • Nasza szkoła pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym

STANDARD PIERWSZY • MOCNE STRONY: • Nasza szkoła pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć koncepcję pracy szkoły promującej zdrowie w sposób prawidłowy i zgodny z wymogami standardu pierwszego. • Wysoki jest poziom znajomości i akceptacji koncepcji Szkoły Promującej Zdrowie wśród nauczycieli, uczniów, pracowników niepedagogicznych i rodziców. • Społeczność szkolna dobrze zna swoją rolę i zadania w tworzeniu Sz. PZ. • PROBLEM PRIORYTETOWY WYMAGAJĄCY ROZWIĄZANIA: • Urozmaicać ofertę działań szkoły dla uczniów, rodziców i pracowników o nowe pomysły rozszerzające wiedzę o koncepcji Sz. PZ.

STANDARD PIERWSZY Wymiar 1. Uwzględnienie promocji zdrowia w dokumentach oraz pracy i życiu szkoły

STANDARD PIERWSZY Wymiar 1. Uwzględnienie promocji zdrowia w dokumentach oraz pracy i życiu szkoły 5 2. Struktura dla realizacji programu szkoły promującej zdrowie 5 3. Szkolenia, systematyczne informowanie i dostępność informacji na temat koncepcji szkoły promującej zdrowie 5 4. Planowanie i ewaluacja działań w zakresie promocji zdrowia 5 Średnia liczba punktów 0 10

STANDARD DRUGI • Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i

STANDARD DRUGI • Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.

STANDARD DRUGI Badana grupa Średnia liczba punktów 1. Uczniowie 4, 5 2. Nauczyciele 4,

STANDARD DRUGI Badana grupa Średnia liczba punktów 1. Uczniowie 4, 5 2. Nauczyciele 4, 8 3. Pracownicy niepedagogiczni 5, 0 4. Rodzice 4, 8 Ocena łączna 4, 8

STANDARD DRUGI Badana grupa 1. Uczniowie 4. 5 2. Nauczyciele 4. 8 3. Pracownicy

STANDARD DRUGI Badana grupa 1. Uczniowie 4. 5 2. Nauczyciele 4. 8 3. Pracownicy niepedagogiczni 5 4. Rodzice 4. 8 4. 4 Średnia ilość punktów 4. 6 4. 8 5 5. 2

STANDARD DRUGI: UCZNIOWIE • MOCNE STRONY: • Wysoko oceniają wsparcie ze strony nauczycieli, którzy:

STANDARD DRUGI: UCZNIOWIE • MOCNE STRONY: • Wysoko oceniają wsparcie ze strony nauczycieli, którzy: • Traktują ich sprawiedliwie • Są dla nich życzliwi • Ustalają z nimi reguły pracy na lekcji • Dostrzegają to, w czym są dobrzy • Pomagają im, kiedy mają kłopoty lub trudności • Czują się w swojej klasie akceptowani, są dla siebie życzliwi • PROBLEM PRIORYTETOWY WYMAGAJĄCY ROZWIĄZANIA: • Wzmacniać prawidłowe relacje między uczniami.

STANDARD DRUGI: NAUCZYCIELE • MOCNE STRONY: • Nauczyciele wysoko oceniają współpracę z dyrekcją szkoły.

STANDARD DRUGI: NAUCZYCIELE • MOCNE STRONY: • Nauczyciele wysoko oceniają współpracę z dyrekcją szkoły. • Nauczyciele chętnie ze sobą współpracują, relacje między nimi są dobre, otrzymują pomoc od innych nauczycieli, gdy jej potrzebują. • Współpraca z uczniami układa się prawidłowo, czują się lubiani i traktowani z szacunkiem. Większość uczniów przestrzega ustalonych reguł pracy na lekcji. • Relacje z rodzicami są bardzo dobre. • PROBLEM PRIORYTETOWY WYMAGAJĄCY ROZWIĄZANIA: • Zachęcać nauczycieli do wyrażania zdania i opinii na temat życia i pracy szkoły.

STANDARD DRUGI: PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI • MOCNE STRONY: • Bardzo dobrze oceniają stosunek uczniów, nauczycieli

STANDARD DRUGI: PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI • MOCNE STRONY: • Bardzo dobrze oceniają stosunek uczniów, nauczycieli i dyrekcji do siebie. • Mają satysfakcję z pracy. • Prawidłowo oceniają relacje między sobą. • PROBLEM PRIORYTETOWY WYMAGAJĄCY ROZWIĄZANIA: • Umożliwić większy udział pracowników niepedagogicznych na rzecz promocji zdrowia.

STANDARD DRUGI: RODZICE • MOCNE STRONY: • Rodzice bardzo wysoko oceniają: • • Jasno

STANDARD DRUGI: RODZICE • MOCNE STRONY: • Rodzice bardzo wysoko oceniają: • • Jasno określone zasady współpracy z rodzicami Życzliwość nauczycieli i dyrekcji Udział w życiu i pracy klasy lub szkoły Udzielanie wyczerpujących informacji o postępach i zachowaniu swojego dziecka • Nauczyciele są wobec jego dziecka życzliwi, sprawiedliwi, pomagają mu, kiedy ma jakieś kłopoty • PROBLEM PRIORYTETOWY WYMAGAJĄCY ROZWIĄZANIA: • Zachęcać rodziców do większego udziału w życiu klasy i szkoły oraz wyrażania zdania i opinii na temat pracy szkoły.

STANDARD DRUGI PROBLEM PRIORYTETOWY DLA STANDARDU DRUGIEGO: Wzmacniać prawidłowe relacje między uczniami, nauczycielami i

STANDARD DRUGI PROBLEM PRIORYTETOWY DLA STANDARDU DRUGIEGO: Wzmacniać prawidłowe relacje między uczniami, nauczycielami i pracownikami szkoły.

STANDARD TRZECI • Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i

STANDARD TRZECI • Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.

STANDARD TRZECI Wymiar Średnia liczba punktów 1. Realizacja edukacji zdrowotnej zgodnie z podstawą programową

STANDARD TRZECI Wymiar Średnia liczba punktów 1. Realizacja edukacji zdrowotnej zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego 4, 9 2. Aktywny udział uczniów w procesie edukacji zdrowotnej, współpraca z rodzicami i społecznością lokalną 4, 6 3. Działania dla poprawy jakości i skuteczności edukacji zdrowotnej 5, 0 4. Edukacja zdrowotna nauczycieli i pracowników niepedagogicznych 4, 0 Ocena łączna 4, 6

STANDARD TRZECI Wymiar 1. Realizacja edukacji zdrowotnej zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego 4.

STANDARD TRZECI Wymiar 1. Realizacja edukacji zdrowotnej zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego 4. 9 2. Aktywny udział uczniów w procesie edukacji zdrowotnej, współpraca z rodzicami i społecznością lokalną 4. 6 3. Działania dla poprawy jakości i skuteczności edukacji zdrowotnej 5 4. Edukacja zdrowotna nauczycieli i pracowników niepedagogicznych Średnia liczba punktów 4 0 2 4 6

STANDARD TRZECI • MOCNE STRONY: • Nasza szkoła w sposób prawidłowy i na wysokim

STANDARD TRZECI • MOCNE STRONY: • Nasza szkoła w sposób prawidłowy i na wysokim poziomie prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności. • Edukacja zdrowotna zajmuje znaczące miejsce w działalności szkoły, dyrektor akceptuje jej wartość. • Działania są zaplanowane na podstawie diagnozy i ewaluacji • W szkole realizowane są zewnętrzne programy profilaktyczne dotyczące zdrowia oraz spotkania ze specjalistami. • Nauczyciele regularnie uczestniczą w szkoleniach z zakresu edukacji zdrowotnej i potrafią współpracować w realizacji zadań. • Uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczą w ciekawych przedsięwzięciach zdrowotnych. • W zakresie współpracy szkoła wykorzystuje zasoby środowiska, angażując w tym rodziców.

STANDARD TRZECI • PROBLEMY PRIORYTETOWE WYMAGAJĄCE ROZWIĄZANIA: • Zachęcać wszystkich pracowników do udziału w

STANDARD TRZECI • PROBLEMY PRIORYTETOWE WYMAGAJĄCE ROZWIĄZANIA: • Zachęcać wszystkich pracowników do udziału w warsztatach i szkoleniach prozdrowotnych. • Angażować uczniów i rodziców do większego wpływu na wybór treści w zakresie edukacji zdrowotnej.

STANDARD CZWARTY • Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu

STANDARD CZWARTY • Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

STANDARD CZWARTY Wymiar Średnia liczba punktów 1. Wybrane pomieszczenia i ich wyposażenie oraz organizacja

STANDARD CZWARTY Wymiar Średnia liczba punktów 1. Wybrane pomieszczenia i ich wyposażenie oraz organizacja pracy 4, 9 2. Czystość szkoły 4, 7 3. Organizacja przerw międzylekcyjnych 5, 0 4. Wychowanie fizyczne oraz aktywność fizyczna członków społeczności szkolnej 4, 5 5. Żywienie w szkole 4, 8 Ocena łączna 4, 8

STANDARD CZWARTY Wymiar 4. 9 1. Wybrane pomieszczenia i ich. . . 4. 7

STANDARD CZWARTY Wymiar 4. 9 1. Wybrane pomieszczenia i ich. . . 4. 7 2. Czystość szkoły 5 3. Organizacja przerw. . . 4. Wychowanie fizyczne oraz. . . 4. 8 5. Żywienie w szkole Średnia liczba punktów 4. 5 4. 4 4. 9 5. 4

STANDARD CZWARTY • MOCNE STRONY: • Budynek szkoły jest w bardzo dobrym stanie technicznym

STANDARD CZWARTY • MOCNE STRONY: • Budynek szkoły jest w bardzo dobrym stanie technicznym i estetycznym, środowisko fizyczne szkoły jest bezpieczne. • Szkoła jest systematycznie wzbogacana w odpowiednie meble, stoliki, krzesła oraz pomoce dydaktyczne. • Systematycznie zapewniamy środki higieniczne w sanitariatach, pracujemy nad rozwiązaniem problemu nadmiernego hałasu, podczas przerw różnymi metodami i przez wdrażanie różnych projektów we współpracy z samorządem uczniowskim. • Posiadamy salę gimnastyczną, właściwie wyposażoną i systematycznie wzbogacaną o sprzęt sportowy. Wysoką ocenę zyskujemy również dzięki placowi zabaw oraz kompleksowi boisk do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki. • Organizowane są drugie śniadania oraz ciepłe posiłki szkolne dla uczniów z wykorzystaniem zasad racjonalnego żywienia. • Szkoła uczestniczy w programach Agencji Rynku Rolnego: „Mleko w szkole” oraz „Owoce i warzywa w szkole”.

STANDARD CZWARTY • PROBLEM PRIORYTETOWY WYMAGAJĄCY ROZWIĄZANIA: • Wzmacniać wśród uczniów aktywność fizyczną w

STANDARD CZWARTY • PROBLEM PRIORYTETOWY WYMAGAJĄCY ROZWIĄZANIA: • Wzmacniać wśród uczniów aktywność fizyczną w celu korygowania wad postawy.

WYNIKI AUTOEWALUACJI STANDARD I. WYNIK Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu

WYNIKI AUTOEWALUACJI STANDARD I. WYNIK Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz ich skuteczności i długofalowości 5, 0 II. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów 4, 8 III. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie 4, 6 IV. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samo-poczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami 4, 8 Ocena łączna 4, 8

WYNIKI AUTOEWALUACJI Standard I. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają. . .

WYNIKI AUTOEWALUACJI Standard I. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają. . . 5 II. Klimat społeczny szkoł sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu. . . 4. 8 III. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dl. . . 4. 6 IV. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu. . . Średnia liczba punktów 4. 8 4. 5 4. 7 4. 9 5. 1

Dziękujemy za uwagę.

Dziękujemy za uwagę.