Prezentacija Radili Armankarevi Dejan IV4 Zlatanovi Nikola IV4

  • Slides: 16
Download presentation
Prezentacija Radili: Armankarević Dejan IV-4 Zlatanović Nikola IV-4

Prezentacija Radili: Armankarević Dejan IV-4 Zlatanović Nikola IV-4

Sadržaj prezentacije: • Ripiteri • Habovi • Svičeri

Sadržaj prezentacije: • Ripiteri • Habovi • Svičeri

Ripiter je elektronski uređaj koji prima signal i reemituje ga na viši nivo i/ili

Ripiter je elektronski uređaj koji prima signal i reemituje ga na viši nivo i/ili na veću snagu, ili na drugoj strani opstrukcije, tako da signal pokriva veće razdaljine. Osnovna namena ripitera je obnavljanje električnih signala. Pošto signal koji se prenosi na većoj udaljenosti znatno oslabi, potreban je uređaj koji će primiti taj signal i osposobljava ga za dalji prenos.

Termin “ripiter" se pojavljuje u telegrafiji i kod elektromehaničkih uređaja koje koristi vojska za

Termin “ripiter" se pojavljuje u telegrafiji i kod elektromehaničkih uređaja koje koristi vojska za regeneraciju signal telegraf. Kasnije se ovaj termin upotrebljava u telefoniji i za prenos podataka. U telekomunikacijama ovaj termin ima više značenja: 1. Analogni uređaj koji pojačava signal bez obzira na njegovu prirodu. (analogni ili digitalni). 2. Digitalni uređaj koji pojačava preoblikuje ili vrši kombinaciju neke od ovih funkcija na digitalni signal za reemitovanje.

 Ripiteri ne vrše nikakvu obradu podataka već im je uloga samo da obnavlja

Ripiteri ne vrše nikakvu obradu podataka već im je uloga samo da obnavlja signal.

Habovi su jednostavni uređaji koji povezuju grupu korisnika. Habovi prosleđuju sve pakete (uključujući email,

Habovi su jednostavni uređaji koji povezuju grupu korisnika. Habovi prosleđuju sve pakete (uključujući email, tekstualne dokumente, grafike, zahteve za štampanje i slično) koji dođu do njih. Najčešće se koriste u topologiji zvezde i njena su glavna odlika.

 Hab je aktivni mrežni uređaj. On obavlja funkciju prosleđivanja signala. Najbitnija karakteristika Hab

Hab je aktivni mrežni uređaj. On obavlja funkciju prosleđivanja signala. Najbitnija karakteristika Hab uređaja je da sve što uđe na jedan port prosleđuje na sve ostale portove. Animacija

 Takođe može prepoznati prekid mrežnog kabla, što omogućava normalno funkcionisanje mreže u takvim

Takođe može prepoznati prekid mrežnog kabla, što omogućava normalno funkcionisanje mreže u takvim situacijama Namenjeni su najčešće za brzine mrežnog saobraćaja do 10 MB/s Pakete primaju na jedan port sa jedne radne stanice, a mogu imati 4, 8, 12, 16 ili 24 porta. Svi korisnici povezani preko jednog ili više habova ograničeni su u radu kapacitetom prenosa podataka koji taj hab može podneti. Više korisnika na jednom habu usporava rad cele mreže.

Habovi mogu biti aktivni, pasivni i hibridni. Aktivni habovi regenerišu i opet šalju signale

Habovi mogu biti aktivni, pasivni i hibridni. Aktivni habovi regenerišu i opet šalju signale kao što to rade ripiteri. Pasivni habovi su razvodne kutije za ožičenje ili priključni blokovi. Signal samo prolazi kroz razvodnu kutiju i za ovakve habove nije neophodno priključenje na strujnu mrežu. Hibridni habovi podržavaju realizaciju mreže sa više različitih tipova kablova.

 Svič je uređaj čija je uloga da reguliše saobraćaj u mreži Na svič

Svič je uređaj čija je uloga da reguliše saobraćaj u mreži Na svič je moguće povezati više računara, takođe je moguće povezati i svič na svič čime proširujemo mrežu U odnosu na HAB svič vodi računa koji podatak kom računaru ili mrežnom uređaju prosleđuje

 On može da identifikuje uređaje koji su povezani na njega i to pomoću

On može da identifikuje uređaje koji su povezani na njega i to pomoću MAC-a. MAC adresa je jedinstveni broj i ne postoje dve iste MAC adrese bez obzira da li se radi o mrežnoj kartici, wireless kartici ili access pointu.

 Svičeri se uglavnom razlikuju po broju portova i po stepenu upravljivosti, pa postoje:

Svičeri se uglavnom razlikuju po broju portova i po stepenu upravljivosti, pa postoje: neupravljivi i upravljivi. Neupravljivi svičeri sastoje se od 16 portova. U njih samo uključimo uređaje koje želimo da umrežimo i nemamo nikakav uticaj na tok podataka. Upravljivi imaju različite mogućnosti, kao što je kontrola opterećenja, protoka, podešavanje bezbednosnih parametara, međusobno povezivanje i prave se sa minimalno 16 ili 24 porta, a maksimalno sa 48.

 Kada korisnik pošalje podatak drugom korisniku, podatak koji dođe do sviča direktno se

Kada korisnik pošalje podatak drugom korisniku, podatak koji dođe do sviča direktno se prosleđuje namenjenom računaru. Glavna prednost svičeva nad habovima jeste to što omogućavaju da više korisnika komunicira istovremeno. Habovi i svičevi mogu zajedno da se koriste u nekoj mreži. Na sledećoj animaciji možete videti kako izgleda protok podataka u takvim mrežama.

KRAJ

KRAJ