Presentation of our practice at the university Creativation

  • Slides: 11
Download presentation
Presentation of our practice at the university. Creativation : A revolution in education

Presentation of our practice at the university. Creativation : A revolution in education

Projecte Tivo Creativo • És un projecte per fomentar la creativitat dels nens mitjançant

Projecte Tivo Creativo • És un projecte per fomentar la creativitat dels nens mitjançant unes aventures que estimulen als nens a fer-se preguntes i trobar respostes diferents. • It is a project to encourage children's creativity through some adventures that encourage children to ask questions and find different answers.

Educació en la creativitat • 1 r Pas: DESCOBRIR: Conscienciar als nens del seu

Educació en la creativitat • 1 r Pas: DESCOBRIR: Conscienciar als nens del seu potencial en l’àmbit de la creativitat. • 2 n Pas: EXPLORAR: Posar en pràctica el procés creatiu. • 3 r Pas: DIFONDRE: Fomentar la creativitat en l’entorn inmediat dels alumnes. • Step 1: Discover: raise children of their potential creativity. • Step 2: Explore: implement the creative process. • Step 3: Spread: encouraging creativity in the immediate environment of children.

Fases del procés creatiu 1. Presentació del repte 2. Anàlisi del repte 3. Generació

Fases del procés creatiu 1. Presentació del repte 2. Anàlisi del repte 3. Generació d’idees (Com més millor) 4. Valoració i selecció de les millors d’una manera objectiva 1. Presentation of the challenge 2. Analysis of the challenge 3. Generating ideas 4. Evaluation and selection of the best ideas in a objective way

Aspectes clau a tenir en compte • Importància del treball en equip i dels

Aspectes clau a tenir en compte • Importància del treball en equip i dels valors que es treballen • Regla daurada: Abans de triar la millor solució cal fer-se preguntes • No hi ha una resposta correcta: Crear un ambient on el nen es senti lliure de poder fer aportacions sense tenir por a equivocar-se • The importance of teamwork and the values that we work. • Golden rule: before choosing the best solution, we must ask questions. • There isn't a unique correct answer: we work on the fear of being wrong.

La feina a l’aula

La feina a l’aula

Aprenentatge competencial • Competència d’autonomia i iniciativa personal. Gestió de recursos per portar a

Aprenentatge competencial • Competència d’autonomia i iniciativa personal. Gestió de recursos per portar a terme una idea pròpia. • Competència social i ciutadana. Visió crítica del que està passant a la nostra societat. • Competència d’aprendre a aprendre. Recerca de informació, materials, etc. , per crear el nostre projecte (autoaprenentatge) • Competència comunicativa lingüística i audiovisual. Capacitat per poder compartir la nostra idea i aconseguir captar l’interès de companys, professors. . . Developing skills: autonomy, personal initiative, social and civic learning to learn, communication, linguistic.