Present system Passive voice In the active voice

  • Slides: 18
Download presentation
Present system, Passive voice In the active voice, the subject performs the action of

Present system, Passive voice In the active voice, the subject performs the action of the verb. In the passive voice, the subject receives the action (i. e. acts as the object) of the verb.

Present Active 1 st conjugation: laudō -āre -āvī -ātum laudō laudā-s laudā lauda-t laudā-mus

Present Active 1 st conjugation: laudō -āre -āvī -ātum laudō laudā-s laudā lauda-t laudā-mus laudā-tis laudā lauda-nt Active personal endings -ō / -m -s -t -mus -tis -nt

Present Passive 1 st conjugation: laudō -āre -āvī -ātum laudō laudo-r laudā-ris laudā-tur laudā-minī

Present Passive 1 st conjugation: laudō -āre -āvī -ātum laudō laudo-r laudā-ris laudā-tur laudā-minī laudā lauda-ntur Passive personal endings -r -ris -tur -minī -ntur

Present Active 2 nd conjugation: videō -ēre vīdī vīsum videō vidē-s vidē vide-t vidē-mus

Present Active 2 nd conjugation: videō -ēre vīdī vīsum videō vidē-s vidē vide-t vidē-mus vidē-tis vidē vide-nt Active personal endings -ō / -m -s -t -mus -tis -nt

Present Passive 2 nd conjugation: videō -ēre vīdī vīsum videō video-r vidē-ris vidē-tur vidē-minī

Present Passive 2 nd conjugation: videō -ēre vīdī vīsum videō video-r vidē-ris vidē-tur vidē-minī vidē vide-ntur Passive personal endings -r -ris -tur -minī -ntur

Imperfect Active -bā- 1 st conjugation: laudō -āre -āvī -ātum laudā -ba- m laudā

Imperfect Active -bā- 1 st conjugation: laudō -āre -āvī -ātum laudā -ba- m laudā -bā- s laudā -ba- t laudā -bā- mus laudā -bā- tis laudā -ba- nt Active personal endings -ō / -m -s -t -mus -tis -nt

Imperfect Passive -bā1 st conjugation: laudō -āre -āvī -ātum laudā -ba- r laudā -bā-

Imperfect Passive -bā1 st conjugation: laudō -āre -āvī -ātum laudā -ba- r laudā -bā- ris laudā -bā- tur laudā -bā- minī laudā -ba- ntur Passive personal endings -r -ris -tur -minī -ntur

Future Active -bi- / -ē- 1 st conjugation: laudō -āre -āvī -ātum laudā -b-

Future Active -bi- / -ē- 1 st conjugation: laudō -āre -āvī -ātum laudā -b- ō laudā -bi- s laudā -bi- t laudā -bi- mus laudā -bi- tis laudā -bu-nt Active personal endings -ō / -m -s -t -mus -tis -nt

Future Passive -bi- / -ē- 1 st conjugation: laudō -āre -āvī -ātum laudā -b-

Future Passive -bi- / -ē- 1 st conjugation: laudō -āre -āvī -ātum laudā -b- or laudā -be- ris laudā -bi- tur laudā -bi- minī laudā -bu-ntur Passive personal endings -r -ris -tur -minī -ntur

Future Passive -bi- / -ē- 1 st conjugation: laudō -āre -āvī -ātum laudā -b-

Future Passive -bi- / -ē- 1 st conjugation: laudō -āre -āvī -ātum laudā -b- or laudā -be- ris laudā -bi- tur laudā -bi- minī laudā -bu-ntur Passive personal endings -r -ris -tur -minī -ntur

Present passives 1 st 2 nd amor videor amāris vidēris amātur vidētur amāmur vidēmur

Present passives 1 st 2 nd amor videor amāris vidēris amātur vidētur amāmur vidēmur amāminī vidēminī amantur videntur

Present passives 3 rd -io 4 th regor capior audior regeris caperis audīris regitur

Present passives 3 rd -io 4 th regor capior audior regeris caperis audīris regitur capitur audītur regimur capimur audīmur regiminī capiminī audīminī reguntur capiuntur audiuntur

Imperfect passives 1 st 2 nd amābar vidēbar amābāris vidēbāris amābātur vidēbātur amābāmur vidēbāmur

Imperfect passives 1 st 2 nd amābar vidēbar amābāris vidēbāris amābātur vidēbātur amābāmur vidēbāmur amābāminī vidēbāminī amābantur vidēbantur

Imperfect passives 3 rd -io 4 th regēbar capiēbar audiēbar regēbāris capiēbāris audiēbāris regēbātur

Imperfect passives 3 rd -io 4 th regēbar capiēbar audiēbar regēbāris capiēbāris audiēbāris regēbātur capiēbātur audiēbātur regēbāmur capiēbāmur audiēbāmur regēbāminī capiēbāminī audiēbāminī regēbantur capiēbantur audiēbantur

Future passives 1 st 2 nd amābar vidēbor amāberis vidēberis amābitur vidēbitur amābimur vidēbimur

Future passives 1 st 2 nd amābar vidēbor amāberis vidēberis amābitur vidēbitur amābimur vidēbimur amābiminī vidēbiminī amābuntur vidēbuntur

Future passives 3 rd -io 4 th regar capiar audiar regēris capiēris audiēris regētur

Future passives 3 rd -io 4 th regar capiar audiar regēris capiēris audiēris regētur capiētur audiētur regēmur capiēmur audiēmur regēminī capiēminī audiēminī regentur capientur audientur

Present passive infinitives 1 st: amārī 2 nd: vidērī 3 rd: regī 3 rd

Present passive infinitives 1 st: amārī 2 nd: vidērī 3 rd: regī 3 rd -io: capī 4 th: audīrī

Compare active/passive: Caesarem monet Caesar monētur urbem dēlēbat urbs dēlēbātur patriam cōnservābit patria cōnservābitur

Compare active/passive: Caesarem monet Caesar monētur urbem dēlēbat urbs dēlēbātur patriam cōnservābit patria cōnservābitur