Present Progressive Present Progressive Present Progressive Present Progressive

  • Slides: 19
Download presentation
Present Progressive ממושך / הווה עכשווי

Present Progressive ממושך / הווה עכשווי

Present Progressive אחת. באנגלית קיימות מספר צורות להבעת ההווה . Present Progressive מצורות ההווה

Present Progressive אחת. באנגלית קיימות מספר צורות להבעת ההווה . Present Progressive מצורות ההווה נקראת כדי לומר שפעולה מסוימת מתרחשת בזה הרגע משתמשים . Present Progressive ב There are several ways to express a specific action in the present. One of these forms is called Present Progressive. When an action takes place at this moment we use the Present Progressive.

Good Night Mr. Cohen Taken from: “Neighbors” It is night. It’s eleven o’clock. Mr.

Good Night Mr. Cohen Taken from: “Neighbors” It is night. It’s eleven o’clock. Mr. Cohen is in bed. His eyes are closed. He is sleeping.

Listen! The taps are dripping

Listen! The taps are dripping

Mr. Cohen is walking to the taps.

Mr. Cohen is walking to the taps.

He is standing near the taps. Listen It’s quiet now

He is standing near the taps. Listen It’s quiet now

Mr. Cohen is in bed again. His head is on his pillow. His eyes

Mr. Cohen is in bed again. His head is on his pillow. His eyes are closed. Sh! Mr. Cohen is sleeping.

Bella and Sharon are standing near the door. They are talking.

Bella and Sharon are standing near the door. They are talking.

Mr. Cohen’s eyes are open. He is angry. He is talking.

Mr. Cohen’s eyes are open. He is angry. He is talking.

Mr. Cohen’s head is on the pillow. His eyes are closed. Sh! He is

Mr. Cohen’s head is on the pillow. His eyes are closed. Sh! He is sleeping.

Listen! The taps are dripping. Again.

Listen! The taps are dripping. Again.