PREDSTAVITEV FAKULTETE TUDIJSKIH IN OBTUDIJSKIH DEJAVNOSTI NA Pe

  • Slides: 26
Download presentation
PREDSTAVITEV FAKULTETE, ŠTUDIJSKIH IN OBŠTUDIJSKIH DEJAVNOSTI NA Pe. F UL 1. 10. 2013

PREDSTAVITEV FAKULTETE, ŠTUDIJSKIH IN OBŠTUDIJSKIH DEJAVNOSTI NA Pe. F UL 1. 10. 2013

O fakulteti • Dekan: izr. prof. dr. Janez Krek • Prodekani: – za dodiplomski

O fakulteti • Dekan: izr. prof. dr. Janez Krek • Prodekani: – za dodiplomski študij: doc. dr. Martina Ozbič – Za podiplomski študij druge stopnje in mednarodno sodelovanje: izr. prof. dr. Tatjana Hodnik Čadež – Za doktorski študij, kakovost in razvoj: izr. prof. dr. Janez Vogrinc

ŠTUDIJ • Vsi učni načrti (z vsebino predmeta, obveznostmi, številom kreditnih točk, literaturo ipd.

ŠTUDIJ • Vsi učni načrti (z vsebino predmeta, obveznostmi, številom kreditnih točk, literaturo ipd. ) so dostopni na spletni strani fakultete: – www. pef. uni-lj. si – v rubriki: Študij na pedagoški fakulteti » Novi študijski programi – Vsi pravilniki so dostopni v rubriki: • Študij na pedagoški fakulteti – Pravni akti za študente

Novosti v knjižnici • V časopisni čitalnici nudimo izposojo e-knjig na bralnikih. • Diplome,

Novosti v knjižnici • V časopisni čitalnici nudimo izposojo e-knjig na bralnikih. • Diplome, magistrska dela, doktorske disertacije in drugi znanstveni ter strokovni prispevki so dostopni v Pefprintsu. • Članom naše knjižnice nudimo izposojo e-knjig v BIBLOS LIB

Karierni center • Kontakt in storitve Kariernega centra: Vesna Zupan, karierna svetovalka za splošne

Karierni center • Kontakt in storitve Kariernega centra: Vesna Zupan, karierna svetovalka za splošne zadeve in Pedagoško fakulteto Elektronska pošta: vesna. [email protected] si Uradne ure (soba 405): sreda od 13. do 15. ure, ostale dneve po predhodnem dogovoru na rektoratu Univerze v Ljubljani

Sodelovanje študentov v organih in komisijah Pedagoške fakultete • Senat Pe. F je najpomembnejši

Sodelovanje študentov v organih in komisijah Pedagoške fakultete • Senat Pe. F je najpomembnejši organ fakultete, ki razpravlja in sklepa o strokovnih vprašanjih s področja raziskovalnega, razvojnega, umetniškega in pedagoškega dela Pe. F in predlaga senatu univerze sprejem ustreznih sklepov. • Šteje 18 članov, štirje člani senata so predstavniki študentov in jih izvoli v senat fakultete Študentski svet UL Pe. F. • Senat ima več komisij, študenti imajo svoje predstavnike v naslednjih: – Komisija za dodiplomski študij, – Komisija za podiplomski študij 2. stopnje, – Komisija za podiplomski študij 3. stopnje, – Komisija za kakovost, – Komisija za mednarodno sodelovanje, – Disciplinska komisija 1. stopnje za študente, – Komisija za tutorstvo, – Akademski zbor.

Komisija za kakovost • Obravnava, spremlja in vrednoti vsa pomembna vprašanja, povezana z izobraževalnim,

Komisija za kakovost • Obravnava, spremlja in vrednoti vsa pomembna vprašanja, povezana z izobraževalnim, znanstvenoraziskovalnim in umetniškim delom ter predlaga različne ukrepe za izboljševanje kakovosti tega dela.

Komisija za mednarodno sodelovanje • Obravnava zadeve s področja mednarodnega sodelovanja v visokem šolstvu

Komisija za mednarodno sodelovanje • Obravnava zadeve s področja mednarodnega sodelovanja v visokem šolstvu in znanosti, še zlasti vključevanje fakultete v skupne programe Evropske unije (Socrates, Socrates/Erasmus, Leonardo da Vinci), bilateralne programe z visokošolskimi ustanovami v zamejstvu (Celovec, Trst ipd. ) oz. v regiji (CEEPUS ipd. ), ter pospešuje in koordinira njihovo izvedbo.

Akademski zbor • Akademski zbor Pe. F sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in

Akademski zbor • Akademski zbor Pe. F sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci Pe. F ter predstavniki študentov Pe. F. • Študenti imajo eno petino članov Akademskega zbora. • Akademski zbor obravnava poročila dekana o delu Pe. F ter daje predloge in pobude senatu za spremembe.

Predstavniki letnikov • Za čim boljšo seznanjenost študentov z dogajanjem na Pe. F skrbijo

Predstavniki letnikov • Za čim boljšo seznanjenost študentov z dogajanjem na Pe. F skrbijo predstavniki letnikov. • Vsak letnik vsakega študijskega programa naj bi imel vsaj 2 predstavnika letnika. • Predstavniki letnikov imajo redna srečanja z vodstvom fakultete. • Njihova naloga je prenos informacij med vodstvom in študenti. • Določite predstavnike letnikov najkasneje do: 15. 10. 2013 in jih sporočite predstojniku oddelka.

Reviji Pedagoške fakultete • Ceps Journal - Revija centra za študij edukacijskih strategij /

Reviji Pedagoške fakultete • Ceps Journal - Revija centra za študij edukacijskih strategij / Center for Educational Policy Studies Journal. • Revija je znanstvena in strokovna publikacija, ki pokriva vsa področja izobraževanja učiteljev in edukacijskih ved, ki jih razvija Pedagoška fakulteta. • Naravoslovna solnica je namenjena stalnemu izobraževanju in informiranju učiteljev na področju naravoslovja ter didaktike naravoslovja.

Nagrade Pedagoške fakultete • » Študentska Prešernova nagrado Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani «

Nagrade Pedagoške fakultete • » Študentska Prešernova nagrado Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani « za izjemen dosežek pri raziskovalnem ali umetniškem delu. • » Ferbarjeva nagrada za študente Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani « za najvišje študijske dosežke na področju študija naravoslovja.

Novosti v izpitnem pravilniku • Za vsak predmet morajo biti predvideni vsaj trije izpitni

Novosti v izpitnem pravilniku • Za vsak predmet morajo biti predvideni vsaj trije izpitni roki v študijskem letu. • V izpitnem obdobju, ki sledi semestru, v katerem se predmet izvaja in zaključi, morata biti pri tem predmetu razpisana dva izpitna roka. • Izpitni pravilnik se smiselno uporablja tudi za vse ostale študijske obveznosti (npr. seminarske naloge).

Novosti v izpitnem pravilniku • Rok za prijavljanje k izpitom je 30 dni pred

Novosti v izpitnem pravilniku • Rok za prijavljanje k izpitom je 30 dni pred začetkom izpitnega roka in se konča 3 dni pred izpitnim rokom. • Če študent prijavljenega izpita ne namerava opravljati, se odjavi najkasneje en dan pred izpitnim rokom preko računalnika v VIS-u. • Če se študent ne odjavi od izpita pravočasno in ne pristopi k izpitu, se zabeleži, da je študent izpit opravil neuspešno.

Novosti v izpitnem pravilniku • Stroške opravljanja komisijskih izpitov (četrto, peto in izjemoma šesto

Novosti v izpitnem pravilniku • Stroške opravljanja komisijskih izpitov (četrto, peto in izjemoma šesto opravljanje) je študent dolžan poravnati po veljavnem ceniku (176, 40 EUR). • Med neuspešno opravljenim izpitom in njegovim ponavljanjem mora miniti več kot 14 dni.

Novosti v izpitnem pravilniku • Pri opravljanju izpita je prepovedana uporaba kakršnegakoli materialnega pripomočka

Novosti v izpitnem pravilniku • Pri opravljanju izpita je prepovedana uporaba kakršnegakoli materialnega pripomočka za prenos informacije (npr. lističev za prepisovanje, tehničnih naprav za prenos zvoka (govora) oz. slike, študijske literature, itd. ), oz. drugačna pomoč študenta študentu (npr. prišepetavanje, zamenjava identitete, itd. ). • V primeru, da študent krši to prepoved, se mu odvzame pisni izpit in se ga oceni z negativno oceno. Učitelj oceno posreduje v referat fakultete, ki vnese ta podatek v elektronski sistem VIS. • Študent, ki krši prepoved, ne sme opravljati izpita pri tem predmetu na naslednjem izpitnem roku.

Protiplagiatorski program Turnitin • Vsi izdelki študentov (seminarske naloge, diplome, magistrske naloge, doktorske disertacije

Protiplagiatorski program Turnitin • Vsi izdelki študentov (seminarske naloge, diplome, magistrske naloge, doktorske disertacije ipd. ) so pregledani s protiplagiatorskim programom Turnitin. • Plagiat je predstavitev dela ali idej nekoga drugega, kot da je avtorstvo naše lastno, torej ne da bi bil ustrezno prikazan tudi njihov vir. • Plagiatorstvo je hujša kršitev, za katero se sproži disciplinski postopek.

ERASMUS ŠTUDENTSKE IZMENJAVE • Po uspešno opravljenem prvem letu študija študent lahko opravi del

ERASMUS ŠTUDENTSKE IZMENJAVE • Po uspešno opravljenem prvem letu študija študent lahko opravi del študija v tujini. • Pogoji za odhod v tujino: status študenta, sporazum s fakulteto, kjer študent želi študirati, vnaprej potrjen individualni študijski načrt. • Študij v tujini lahko traja en semester, izjemoma tudi dva semestra. • Študijske obveznosti, ki jih študent opravi v tujini in so bile potrjene v študijskem načrtu pred odhodom v tujino, se študentu priznajo.

Erasmus študentske izmenjave • Študent v tujini lahko pripravlja diplomsko ali magistrsko delo. V

Erasmus študentske izmenjave • Študent v tujini lahko pripravlja diplomsko ali magistrsko delo. V tem primeru lahko zaprosi za Erasmus štipendijo za največ 3 mesece. • V tujini lahko opravim tudi praktično usposabljanje. • Erasmus štipendija je v letu 2012/13 znašala 450 € / mesec.

Kako se prijaviti? Vsako leto januarja je na spletni strani Pe. F objavljen razpis

Kako se prijaviti? Vsako leto januarja je na spletni strani Pe. F objavljen razpis za Erasmus izmenjave. Osnovni kriteriji za izbor študentov so naslednji: • ustrezna motivacija študenta – motivacijsko pismo; • predpriprava študijskega načrta v tujini; • poznavanje jezika.

Kam se lahko odpravim? • Avstrija, Belgija, Bolgarija, Grčija, Hrvaška, Češka, Nemčija, Danska, Finska,

Kam se lahko odpravim? • Avstrija, Belgija, Bolgarija, Grčija, Hrvaška, Češka, Nemčija, Danska, Finska, Španija, Italija, Litva, Nizozemska, Portugalska, Poljska, Švedska, Slovaška, Turčija, Velika Britanija… • Državo študija si izberem glede na študijski program, ki je soroden študiju, ki ga opravljam na Pe. F UL. Ogledam si spletne strani tujih fakultet in se pozanimam, kaj ponujajo. • Pri odločitvi glede države študija so pomembna tudi priporočila in izkušnje tistih, ki so se izmenjave že udeležili. Podali vam bodo informacije o tem, katera znanja, kompetence in druge izkušnje so pridobili v tujini. • Pri načrtovanju izmenjave so v pomoč tudi strokovne službe na fakulteti ter učitelji in asistenti. • Več o državah, s katerimi imamo sklenjen sporazum za izmenjavo, je na spletni strani: http: //www. pef. uni-lj. si/106. html? &no_cache=1

Vse informacije o mednarodnem sodelovanju so na spletnem strani Pe. F, rubrika mednarodno sodelovanje.

Vse informacije o mednarodnem sodelovanju so na spletnem strani Pe. F, rubrika mednarodno sodelovanje. ČIM PREJ JO OBIŠČITE!

OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST Študenti se lahko priključijo • • k športnim dejavnostim, k športnim tekmovalnim

OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST Študenti se lahko priključijo • • k športnim dejavnostim, k športnim tekmovalnim ekipam, pevskemu zboru, Odru Pe. F. Vsi ostali dogodki, ki se bodo za študente in učitelje Pe. F odvijali v letu 2013/14 so predstavljeni v napovedniku dogodkov. Napovednik dogodkov bo objavljen na spletni strani.

Informacije o magistrskem študiju • Magistrski študijski programi so dostopni na spletni strani fakultete,

Informacije o magistrskem študiju • Magistrski študijski programi so dostopni na spletni strani fakultete, v rubriki: – Študij na Pedagoški fakulteti • Novi študijski programi – Druga stopnja • Elektronska prijava za vpis na drugostopenjske magistrske študijske programe bo dostopna na spletni strani fakultete v mesecu juniju 2014.

Kako je potekal vpis v letu 2012/13 • Prijavo za vpis v 1. letnik

Kako je potekal vpis v letu 2012/13 • Prijavo za vpis v 1. letnik magistrskega študijskega programa je bilo potrebno oddati najkasneje do 28. 8. 2013. • Kjer je bil izbirni izpit, je ta potekal 13. 9. 2013. • Kandidati so morali opraviti vse študijske obveznosti s 1. stopnje do 23. 9. 2013. • Kriteriji, ki se upoštevajo v primeru omejitve vpisa, so predstavljeni v predstavitvenem zborniku študijskega programa.

Pravilnik o podiplomskem študiju 2. stopnje • Pravilnik za podiplomske študijske programe je objavljen

Pravilnik o podiplomskem študiju 2. stopnje • Pravilnik za podiplomske študijske programe je objavljen na spletni strani fakultete, v rubriki – Študij na Pedagoški fakulteti • Pravni akti za študente