PRAWA I OBOWIZKI UCZNIA Prawa i obowizki ucznia

  • Slides: 18
Download presentation
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

Prawa i obowiązki ucznia zawarte są w: Statucie Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w

Prawa i obowiązki ucznia zawarte są w: Statucie Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Białej Podlaskiej oraz Statucie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Kochanowskiego

Organizacje szkolne: ü Samorząd Uczniowski, ü Szkolne Koło CARITAS ü Kluby Sportowe: Piątka Plus

Organizacje szkolne: ü Samorząd Uczniowski, ü Szkolne Koło CARITAS ü Kluby Sportowe: Piątka Plus oraz Akademia Piłkarska TOP 54

Rozdział 7 paragraf 65 Statutu ZSz. OI UCZEŃ MA PRAWO DO: 1) opieki wychowawczej

Rozdział 7 paragraf 65 Statutu ZSz. OI UCZEŃ MA PRAWO DO: 1) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz poszanowanie jego godności, 2) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 3) korzystania z poradnictwa psychologiczno -pedagogicznego i zawodowego; 4) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole, 5) posiadania, za zgodą rodziców / prawnych opiekunów własnego telefonu komórkowego, niewielkich urządzeń grających i odtwarzających muzykę lub jakichkolwiek innych wartościowych przedmiotów: 6) swobody wyrażania myśli i przekonań dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych, religijnych, jeżeli nie narusza to dobra innych osób.

Pamiętajcie!!! Używanie przez ucznia podczas zajęć lekcyjnych oraz na przerwach telefonu komórkowego bez zgody

Pamiętajcie!!! Używanie przez ucznia podczas zajęć lekcyjnych oraz na przerwach telefonu komórkowego bez zgody nauczyciela jest zabronione!

Rozdział 7 paragraf 66 Statutu ZSz. OI UCZEŃ MA OBOWIĄZEK: 1) Postępować zgodnie z

Rozdział 7 paragraf 66 Statutu ZSz. OI UCZEŃ MA OBOWIĄZEK: 1) Postępować zgodnie z regulaminami funkcjonowania w szkole oraz zarządzeniami Dyrektora szkoły i wychowawców klas – dbać o honor, dobre imię i poszanowanie tradycji; 2) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych organizowanych przez szkołę; 3) sumiennie przygotowywać się do lekcji i zajęć pozalekcyjnych: nosić potrzebne podręczniki, zeszyty i przybory szkolne; 4) przedstawić pisemne usprawiedliwienie, w formie papierowej lub w e-dzienniku, od rodzica / prawnego opiekuna każdorazowej nieobecności na zajęciach lekcyjnych na pierwszej lekcji z wychowawcą klasy po powrocie do szkoły, nie później jednak niż w ciągu 7 dni. 5) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły i osób dorosłych; 6) przeciwdziałać wszelkim przejawom zła, przemocy, brutalności i nietolerancji, bronić słabszych;

Rozdział 7 paragraf 66 Statutu ZSz. OI UCZEŃ MA OBOWIĄZEK: 7) dbać o bezpieczeństwo

Rozdział 7 paragraf 66 Statutu ZSz. OI UCZEŃ MA OBOWIĄZEK: 7) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów: zabrania się palenia tytoniu, używania e - papierosów, picia alkoholu i napojów, w których nazwie użyte jest słowo „bezalkoholowe”, używania narkotyków, innych środków odurzających i uzależniających (np. : tabaka, dopalacze) oraz ich dystrybucji, 8) dbać o swój wygląd i nosić odpowiedni strój; na uroczystości szkolne, konkursy, sprawdziany i egzaminy (próbne i właściwe), taniec rozpoczynający bal gimnazjalny przychodzi w stroju galowym tj. dziewczynki w białej bluzce i granatowej lub czarnej spódnicy/spodniach, chłopcy w białej koszuli i granatowych lub czarnych spodniach bądź w garniturze (w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się czarne dżinsy) oraz obuwiu wizytowym.

Rozdział 7 paragraf 66 Statutu ZSz. OI W pozostałe dni roku szkolnego uczeń nosi

Rozdział 7 paragraf 66 Statutu ZSz. OI W pozostałe dni roku szkolnego uczeń nosi ubranie schludne, skromne, estetyczne, odpowiednio osłaniające ciało. Zabrania się noszenia przez uczniów: - bluzek, sukienek, koszulek nieskromnych np. na ramiączkach i z tzw. gołymi plecami, z dużymi dekoltami; - zbyt krótkich spodenek, spódniczek, bluzek, - ubrań z wulgarnymi i niewłaściwymi napisami, rysunkami, symbolami, itp.

Rozdział 7 paragraf 66 Statutu ZSz. OI Na lekcje wychowania fizycznego ubiera strój sportowy;

Rozdział 7 paragraf 66 Statutu ZSz. OI Na lekcje wychowania fizycznego ubiera strój sportowy; Uczniom zabrania się tatuowania ciała, malowania włosów i noszenia nieodpowiednich fryzur, przychodzenia na zajęcia edukacyjne w makijażu, z pomalowanymi paznokciami. Dopuszcza się noszenie w uszach u dziewcząt jednej pary skromnych kolczyków (nie mogą być wiszące), chłopcom zabrania się noszenia kolczyków.

Rozdział 9 paragraf 87 Statutu ZSz. OI NAGRODY: ü pochwała nauczyciela i wychowawcy, ü

Rozdział 9 paragraf 87 Statutu ZSz. OI NAGRODY: ü pochwała nauczyciela i wychowawcy, ü pochwała dyrektora wobec klasy i całej społeczności uczniowskiej. ü dyplom uznania, ü świadectwo z wyróżnieniem (biało –czerwonym paskiem), ü list pochwalny lub gratulacyjny dla rodziców, ü nagroda książkowa, ü statuetka, odznaka „Pomocna dłoń”, ü „Pióro Kochanowskiego”.

Rozdział 7 paragraf 88 Statutu ZSz. OI KARY: ostrzeżenie wychowawcy klasy, zawieszenie prawa do

Rozdział 7 paragraf 88 Statutu ZSz. OI KARY: ostrzeżenie wychowawcy klasy, zawieszenie prawa do udziału w imprezach klasowych i szkolnych, reprezentowania szkoły na zewnątrz; ü upomnienie wychowawcy klasy oraz poprawna ocena z zachowania, ü pozbawienie pełnionych w klasie funkcji; ü nagana wychowawcy na forum klasy oraz obniżenie oceny zachowania do oceny nieodpowiedniej, ü ustne upomnieniem dyrektora szkoły, ü Nagana Dyrektora Szkoły, ü przeniesienie do równoległej klasy, ü przeniesienie do innej szkoły. ü ü

Zachowania niezgodne z zasadami i normami życia społecznego i szkolnego: wulgaryzmy, niekulturalne zachowanie, używanie

Zachowania niezgodne z zasadami i normami życia społecznego i szkolnego: wulgaryzmy, niekulturalne zachowanie, używanie tytoniu, e-papierosów, alkoholu, narkotyków, itp. wagary, przemoc fizyczna i psychiczna, także w przestrzeni internetowej, niszczenie mienia, wyłudzanie pieniędzy, kradzież, używanie telefonów na lekcjach i podczas przerw, niewłaściwy strój i brak obuwia zmiennego, makijaż i zbędne ozdoby ciała, nieuzasadnione przebywanie na terenie szkoły uczniów z innych szkół.

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA

UCZNIOWIE MAJĄ ZAKAZ: wychodzenia poza teren szkoły, używania podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych (także

UCZNIOWIE MAJĄ ZAKAZ: wychodzenia poza teren szkoły, używania podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych (także podczas przerw), aparatów fotograficznych oraz sprzętu nagrywającego i odtwarzającego muzykę, biegania po schodach, fotografowania bądź filmowania wizerunku nauczycieli, pracowników szkoły oraz uczniów bez zgody tych osób i umieszczania w Internecie, używania środków odurzających i ich dystrybucji.

Prosimy uczniów starszych klas o prezentowanie godnych postaw, na miarę uczniów szkoły podstawowej oraz

Prosimy uczniów starszych klas o prezentowanie godnych postaw, na miarę uczniów szkoły podstawowej oraz abyście byli wzorem dla uczniów klas młodszych. Uczniów prosimy o zachowanie: üPostawy wzajemnego szacunku i życzliwości, üPełnej kultury w stosunku do nauczycieli, pracowników i wszystkich osób dorosłych przebywających na terenie szkoły. Wszyscy powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby czas spędzony w naszej szkole przebiegał w miłej i przyjemnej atmosferze.