PRAVNA POMO SUDOVA ARBITRANIM SUDOVIMA PRAVNA POMO n

  • Slides: 16
Download presentation
PRAVNA POMOĆ SUDOVA ARBITRAŽNIM SUDOVIMA

PRAVNA POMOĆ SUDOVA ARBITRAŽNIM SUDOVIMA

PRAVNA POMOĆ n n n PRAVNA POMOĆ Poduzimanje procesnih radnji koje bi mogao poduzeti

PRAVNA POMOĆ n n n PRAVNA POMOĆ Poduzimanje procesnih radnji koje bi mogao poduzeti i sud molitelj razlog: svrsishodnost n n n PP ARBITRAŽNIM SUDOVIMA Provođenje dokaza ili obavljanje drugih procesnih radnji koje ne bi mogao provesti molitelj Razlog: nepostojanje javnih ovlasti i nemogućnost primjene prisilnih mjera

HRVATSKA n n 1. 2. 3. Izvori: ZS; ZA; ZPP, bilateralni i multilateralni ugovori

HRVATSKA n n 1. 2. 3. Izvori: ZS; ZA; ZPP, bilateralni i multilateralni ugovori ZS – izrijekom uređuje pružanja pravne pomoći arbitražnim sudovima (čl. 11/4). Terminološki problem vezan uz pojam izabrani sud. Pretpostavke: Zahtjev utemeljen na zakonu Zatražena pravna radnja dopuštena po zakonu Ako je za poduzimanje te radnje zamoljeni sud nadležan

Zakonska utemeljenost n n 1. 2. 3. Ovlaštenici zahtjeva za pružanje pravne pomoći su

Zakonska utemeljenost n n 1. 2. 3. Ovlaštenici zahtjeva za pružanje pravne pomoći su arbitražni sud ili jedna od stranaka uz odobrenje arbitražnog suda. Pružanje pravne pomoći od državnih sudova može se tražiti u svezi: Izvođenja dokaza koje arbitražni sud ne bi mogao sam izvesti (čl. 45/1 ZA). Ovjere i polaganje pravorijeka na koje se primjenjuju pravila o pružanju pravne pomoći (čl. 46/2 ZA). Dostave pravorijeka (čl. 30/6 ZA).

Nadležnost suda i pravila postupanja n n n Nadležnost suda prosuđuje se primjenom različitih

Nadležnost suda i pravila postupanja n n n Nadležnost suda prosuđuje se primjenom različitih pravila o nadležnosti. U pravilu je nadležan općinski sud (čl. 34/4 ZPP i 18/1/4 ZS) mjesta na kojem treba poduzeti određeno radnju (čl. 43/5 ZA). Prema ZID ZS 08 županijski sudovi obavljaju poslove međunarodne pravne pomoći iz svoje nadležnosti, a trgovački sudovi poslove međunarodne pravne pomoći u izvođenju dokaza u trgovačkim stvarima. U slučaju ovrhe i polaganja pravorijeka nadležan je Županijski ili Trgovački sud u Zagrebu u ovisnosti o vrsti predmeta. Na postupak izvođenja dokaza primjenjuju se pravila o izvođenju dokaza pred zamoljenim sudom.

HRVATSKA SLOVENIJA Bi. H SRBIJA CRNA GORA MAKEDONIJA ARBITRAŽNA PRAVILA čl. 45/1 46/2 30/6

HRVATSKA SLOVENIJA Bi. H SRBIJA CRNA GORA MAKEDONIJA ARBITRAŽNA PRAVILA čl. 45/1 46/2 30/6 ZA čl. 31/1. -2. ZArbit čl. 444/1. -1 447/3 i 448 ZPPF čl. 390/1. -3 393/3 394 ZPPBd čl. 46. ZA čl. 504. ZPP čl. 451. ZPP OSTALI IZVORI čl. 11/4 ZS čl. 179. 184. ZPP čl. 13 ZS čl. 174. -178. ZPP čl. 15/1, 2, 4 , 27/4 e, f ZSF čl. 414 -418 ZPPF čl. 8. i 21/4 ZUS čl. 170. -175 ZPP čl. 172. -176 ZPP čl. 19/1 i 21. ZS čl. 170. 174 ZPP OVLAŠTENICI Arb. sud ili jedna od stranaka uz odobrenje arb. suda Arb. vijeće ili jedna od stranaka uz suglasnot arb. vijeća Izbrani sud ili arbitraža Arb. sud ili jedna od stranaka uz prethodnu suglasnost suda Izbrani sud OPSEG Izvođenje dokaza Ovrha i polaganje pravorijeka Dostava pravorijeka Izvođenje dokaza i druge procesne radnje za koje arb. sud nije ovlašten Izvođenje dokaza Čuvanje presude i potvrde o dostavi Dostava pravorijeka Izvođenje dokaza Deponiranje arb. odluke Izvođenje dokaza Čuvanje izvornika presude i potvrde o dostavi Dostava pravorijeka NADLEŽNOST Općinski sud mjesta radnje, županijski i trgovački sud Trg. Sud u ZG Žup. sud u ZG Općinski sud Okružni sud (međ. pravna pomoć) Općinski (kantonalni) sud koji bi bio nadležan da nije sklopljen ugovor o izbranom sudu Općinski sud Osnovni sud PRAVILA POSTUPANJA Pravila o izvođenju dokaza pred zmoljenim sudom Opća pravila o pružanju pravne pomoći među sudovima Pravila ZPP-a o izvođenju dokaza pred zamoljenim sucem Pravila ZPP-a o izvođenju dokaza pred zamoljenim sudom

BILATERALNI UGOVORI RH I DRUGIH POSTJUGOSLAVENSKIH DRŽAVA n n n Ugovor o pravnoj pomoći

BILATERALNI UGOVORI RH I DRUGIH POSTJUGOSLAVENSKIH DRŽAVA n n n Ugovor o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima. Definicija građanskopravne stvari obuhvaća obiteljske i gospodarske stvari (čl. 2/2 Ugovora). Pravosudni organi država članica pružaju pravnu pomoć i drugim organima koji su po zakonodavstvu države ugovornice nadležni za građanske stvari (čl. 2/4). Pružanje pravne pomoći obuhvaća dostavu pismena, saslušanje svjedoka, stranaka i vještaka, sudski uviđaj i sl. (čl. 3. Ugovora). Saobraćaj putem ministarstva pravosuđa.

AUSTRIJA n n n Nakon reforme izvor za pružanje pravne pomoći je § 602.

AUSTRIJA n n n Nakon reforme izvor za pružanje pravne pomoći je § 602. öZPO i odgovarajuća primjena § 37/2 -5, 38, 39 i 40 JN. Ovlaštenici su arbitražni sud, arbitar ovlašten od arbitražnog suda ili jedna od stranka uz suglasnost arbitražnog suda. Opseg radnji obuhvaća poduzimanje svih procesnih radnji za čije izvođenje arbitražni sudovi nisu ovlašteni. Nadležnost imaju prvostupanjski sudovi (Bezirksgerichte) mjesta u kojem radnju treba poduzeti. Primjenjuju se pravila austrijskog postupovnog prava.

NJEMAČKA n n n Izvor je § 1050. d. ZPO. Ovlaštenici su arbitražni sud

NJEMAČKA n n n Izvor je § 1050. d. ZPO. Ovlaštenici su arbitražni sud ili jedna od stranaka uz suglasnost arbitražnog suda. Radnje pravne pomoći obuhvaćaju izvođenje dokaza i druge procesne radnje suca za čije izvođenje arbitražni sud nije ovlašten (saslušanje svjedoka ili vještaka koji odbija pristupiti arbitražnom postupku, prisega, molba za predaju isprave, pomoć pri provođenju dostave u inozemstvo, dostava oglašavanjem, imenovanje privremenog zastupnika za primanje pismena i sl. Nadležan je prvostupanjski sud (Amtsgericht) mjesta u kojem radnju treba poduzeti (čl. 1062/4 d. ZPO). Izvođenje dokaza i provođenje drugih procesnih radnji provest će se prema pravilima tog suda odnosno prema pravilima d. ZPO-a.

ŠVICARSKA n n n Izvori su čl. 27/2 KSG i čl. 184/2 IPRG. Prema

ŠVICARSKA n n n Izvori su čl. 27/2 KSG i čl. 184/2 IPRG. Prema KSG-u ovlaštenik je arbitražni sud, a prema IPRG-u arbitražni sud ili jedna od stranaka uz suglasnost arbitražnog suda. Pružanje pravne pomoći obuhvaća samo izvođenje dokaza. Nadležan je viši redovni sud kantona mjesno nadležan prema sjedištu arbitraže. Primjenjuju se pravila postupanja švicarskog suda, a samo iznimno moguća je primijeniti strana postupovna pravila ako je to nužno za ostvarivanje zahtjeva u inozemstvu.

AUSTRIJA NJEMAČKA ŠVICARSKA ARBITRAŽNA PRAVILA § 602. öZPO § 1050 d. ZPO čl. 27/2

AUSTRIJA NJEMAČKA ŠVICARSKA ARBITRAŽNA PRAVILA § 602. öZPO § 1050 d. ZPO čl. 27/2 KSG čl. 184/2 IPRG OSTALI IZVORI § 37/2 -5, 38. -40 JN OVLAŠTENICI Arb. sud, ovlašteni arbitar ili jedna od stranaka uz suglasnost arb. suda Arb. sud (KSG) ili arb. sud ili jedna od stranaka uz prethodnu suglasnost arb. suda (IPRG) OPSEG Poduzimanje procesnih radnji za koje arb. sud nije ovlašten Izvođenje dokaza i druge procesne radnje za koje arb. sud nije ovlašten Izvođenje dokaza NADLEŽNOST Bezirksgericht mjesta u kojem radnju treba poduzeti Amtsgericht mjesta u kojem radnju treba poduzeti Viši redovni sud kantona u mjestu u kojem je sjedište arbitraže d. ZPO Pravila postupanja švicarskog suda, iznimno strane postupovne forme ako je mjeso provođenja u inozemstvu PRAVILA POSTUPANJA öZPO

ZNAČAJ UREDBE (EZ) br. 1206/2001 O IZVOĐENJU DOKAZA U GRAĐANSKIM I TRGOVAČKIM PREDMETIMA n

ZNAČAJ UREDBE (EZ) br. 1206/2001 O IZVOĐENJU DOKAZA U GRAĐANSKIM I TRGOVAČKIM PREDMETIMA n n n 1. Mogu li se arbitražni sudovi smatrati sudovima u smislu navedene Uredbe ili je područje njezine primjene ograničeno samo na odnos između sudova država članica? 2. Jesu li arbitražni sudovi tijela koja sudjeluju u rješavanju građanskih i trgovačkih stvari? Za razliku od Brissela I Uredbom se izrijekom ne isključuje njezina primjena u arbitražnom postupku. Time je osigurana mogućnost njezine posredne primjene.

ZAKLJUČAK n n Uređenje pravne pomoći zemalja nastalih nakon raspada Jugoslavije karakterizira raznovrsnost pravnih

ZAKLJUČAK n n Uređenje pravne pomoći zemalja nastalih nakon raspada Jugoslavije karakterizira raznovrsnost pravnih izvora koji osim arbitražnih pravila obuhvaćaju pravila ZS-a i ZPP-a. Specifična rješenja imaju RH (čl. 11/4 ZS) i Crna Gora koja u okviru ZS-a nema načelne odredbe o dužnosti sudova da jedni drugima pružaju pravnu pomoć. Nacionalna pravila parničnog postupka propisuju pretpostavke za pružanje pravne pomoći stranim sudovima. Bilateralni odnosi uređeni ugovorima o pružanju pravne pomoći u građanskopravnim stvarima omogućavaju da “pravosudna tijela pravnu pomoć pružaju i drugim tijelima koja su po zakonu nadležna za rješavanje građanskih stvari.

n n n Ovlaštenici zahtjeva za pružanje pravne pomoći su arbitražni sud ili jedna

n n n Ovlaštenici zahtjeva za pružanje pravne pomoći su arbitražni sud ili jedna od stranaka uz suglasnost arbitražnog suda. Opseg procesnih radnji koje će državni sudovi u pravilu obuhvaća izvođenje dokaza. Osim toga, djelatnost državnih sudova moguća je u ovjeri, polaganju i dostavi pravorijeka. Samo Slovenija široko određuje opseg procesnih radnji koje će državni sudovi obaviti za arbitražne sudove obuhvaćajući time i druge procesne radnje na čije izvođenje arbitražni sud nije ovlašten. Pravnu pomoć u pravilu pružaju prvostupanjski, iznimno viši sudovi. Mjesna nadležnost određena je mjestom u kojem radnju treba poduzeti ili mjestom u kojem je sjedište suda koji bi bio nadležan da nije zaključen arbitražni ugovor.

n n U pravilu se primjenjuju domaća postupovna pravila. Austrija je nakon reforme arbitražnog

n n U pravilu se primjenjuju domaća postupovna pravila. Austrija je nakon reforme arbitražnog prava preuzela njemačka rješenja. Razlike su u krugu ovlaštenika i načinu definiranja opsega procesnih radnji koje će državni sudovi u okviru pravne pomoći izvršiti. Strani arbitražni sudovi mogu se njemačkim sudovima neposredno obraćati za pravnu pomoć. Švicarsko rješenje određeno dvojnim pravilima što se odražava na razlikovanja kruga ovlaštenika. Mjesna nadležnost sudova određena je mjestom sjedišta arbitraže. Iako Uredba 1206/2001 uređuje samo odnos između sudova država članica, zbog sudjelovanja arbitražnih sudova u rješavanju građanskih stvari ona će se primjenjivati u arbitražnim postupcima.

n n n Trend proširenja kruga ovlaštenika. Povećanja opsega procesnih radnji koje je državni

n n n Trend proširenja kruga ovlaštenika. Povećanja opsega procesnih radnji koje je državni sud spreman izvršiti za arbitražni sud. Radi bržeg i učinkovitijeg rješavanja arbitražnih postupaka trebalo bi omogućiti neposredno obraćanje stranih arbitražnih sudova domaćim sudovima po uzoru na njemački sustav ali i osigurati neposrednu primjenu Uredbe u izvođenju dokaza u građanskim i trgovačkim stvarima koje državni sudovi provode za potrebe arbitražnih sudova.