Pravidl psania iarky A vyleovacia funkcia iarky Pk

  • Slides: 14
Download presentation
Pravidlá písania čiarky A/ vyčleňovacia funkcia čiarky Pk

Pravidlá písania čiarky A/ vyčleňovacia funkcia čiarky Pk

Čiarkami sa vyčleňujú: A/ výrazy, ktoré nie sú vetnými členmi • Citoslovcia Beda, do

Čiarkami sa vyčleňujú: A/ výrazy, ktoré nie sú vetnými členmi • Citoslovcia Beda, do dediny sme prišli veľmi neskoro. • Oslovenia Janko, žiadam ťa o rýchlu pomoc. Na večeru pozývam aj vás, milí priatelia. • Hodnotiace častice , ak sa nimi vyjadruje postoj hovoriaceho k obsahu celej výpovede Bohužiaľ, teraz sa musíme rozlúčiť. Bude to, naopak, pre nás veľké potešenie. Všetci prídeme, ak, pravda, budeme zdraví. • Kontaktové výrazy Už budeme zadobre, hej? Prosím ťa, pomôž mi. • Vsuvky Vaša práca, to sa nebojím povedať, má budúcnosť.

B/ vety, vetné členy • Uvádzacie vety vsunuté do reči postáv alebo autora Pijete

B/ vety, vetné členy • Uvádzacie vety vsunuté do reči postáv alebo autora Pijete málo, povedal Lemnitzer, my sme navyknutí na inakšie tempo. • Rozvité výrazy v platnosti vetných členov a) Voľný prívlastok Dievčence, opásané bielymi zásterami, roznášali jedlá. b) Voľne pripojený doplnok Našiel ho doma, ležiaceho na dlážke. c) Prístavok Výtvarné umenie, napr. maliarstvo, má veľký vplyv na rozvoj umeleckého cítenia. Trnava, kedysi kráľovské mesto, mala v dejinách významnú úlohu. • Konštrukcie s trpným príčastím, ktoré vyjadrujú určité postoje To je, stručne povedané, poriadna blamáž. • Rozvité prechodníkové konštrukcie Nadväzujúc na včerajšiu diskusiu, budeme sa venovať našim problémom. • Vety v podraďovacom súvetí Pozor! Je to lepšie ako vlani. Je tu lepšie, ako som čakal. Nevedel ako. Nevedel prečo. Nepýtaj sa prečo.

Vyčleňovacia funkcia čiarky – cvičenie Rozhodni o správnosti čiarky, ak treba, doplň ju. Pod

Vyčleňovacia funkcia čiarky – cvičenie Rozhodni o správnosti čiarky, ak treba, doplň ju. Pod vetu napíš, čo čiarka vyčleňuje. • Už aby som ťa nevidel marš! • Počuli ste všetci há? • Čo len s tebou bude chúďa moje! • Prišla aj matka, ktorá žiaľ o tom ešte nevedela. • Nejde to, všakže? • Mataj, a to bola v tých časoch zvláštnosť si pred zákrokom umyl ruky.

 • Dom postavený na piesku sa ľahko zrúti. • Vo dvore ležal zelený

• Dom postavený na piesku sa ľahko zrúti. • Vo dvore ležal zelený súmrak presýtený vôňou surovej zelene. • Pobehne synovi naproti otvoriac náruč. • Sedí hlava pochovaná v dlaniach. • Logicky vzaté, tento prípad nie je nič mimoriadne. • Rezno, dnes Regensburg sa spomína už v časoch Veľkej Moravy. • Rozkázal, aby mu priviedli koňa.

 • Brat, ktorý sa práve vrátil a sestra sa pustili do varenia. •

• Brat, ktorý sa práve vrátil a sestra sa pustili do varenia. • Hneval sa, lebo mu ušiel vlak. • Môžete si predstaviť ako sa mama naplašila, keď som jej to povedal. • Dôkladné expertízy, ktoré dal urobiť ukázali že je to nápoj veľmi zdravý. • Prišiel na to ako prispôsobiť telo chladu. • Je rovný ako jedľa. • Oznámili že prídu. • Išli okolo domu, v ktorom býval a nezastavili sa. • Nevedel ako.

Pravidlá písania čiarky B/ pripájacia funkcia čiarky

Pravidlá písania čiarky B/ pripájacia funkcia čiarky

Čiarkami sa pripájajú A/ Viacnásobné vetné členy a) Predmet Chlapec zhľadúval fľašky, fľaštičky, tégliky

Čiarkami sa pripájajú A/ Viacnásobné vetné členy a) Predmet Chlapec zhľadúval fľašky, fľaštičky, tégliky a voňavé vrecúška. b) Prívlastok Zastihlo nás sychravé, daždivé, neprívetivé počasie. Ale! Náš prvý slovenský romantický básnik. = viacnásobný prívlastok = postupne rozvíjajúci prívlastok c) Príslovkové určenie Poriadok panuje v dome, pred domom, na dvore, v záhrade. Ale! Richtár hľadel chvíľu oblokom do tmavej noci. d) Doplnok Každý deň odchádzal z domu oholený, učesaný, čisto oblečený. e) Podmet Vo výklade boli vyložené bábiky, detské kočíky, zvieratká, stavebnice. f) Menná časť slovesno – menného prísudku Staňme sa lepšími, dokonalejšími, ľudskejšími.

 • Čiarku píšeme pred stupňovacími a odporovacími spojkami okrem a, i, aj ani

• Čiarku píšeme pred stupňovacími a odporovacími spojkami okrem a, i, aj ani Ťažká, ale záslužná práca to bola. Potrebný, ba nevyhnutný krok nás čaká. • Pozor! Ak sa vo viacnásobnom vetnom člene opakuje tá istá spojka, pred druhou už píšeme čiarku ( aj - aj, i - i, ani – ani) I hrobár, i zvonár, i poštár, aj pána notára ja holievam. • Čiarku píšeme pred spojkami a teda, a preto, a tak Bol mladý, a preto nerozvážny. • Čiarka sa píše medzi jednotlivé údaje v adrese, uvádzanej v jednom riadku Ján Novák, Pekná cesta č. 5, Bratislava

B/ Čiarka v priraďovacom súvetí • Spájajú sa hlavné vety v bezspojkovom súvetí Taxík

B/ Čiarka v priraďovacom súvetí • Spájajú sa hlavné vety v bezspojkovom súvetí Taxík zastal, Anna zaplatila. • Čiarkou sa pripájajú hlavné vety, ktoré nie sú priradené spojkami a, i, aj, ani, alebo, či Boli by zajaca chytili, ale mal krátky chvost. • Čiarkou sa pripájajú vety, ak sú uvedené dvojitými alebo trojitými priraďovacími spojkami Aj dom má od železnice, aj uhlie mu dáva železnica. Ani sa ty neboj, ani sa ty netras. • Čiarka sa píše pred výrazmi a preto, a teda, a tak, a predsa, a jednako, a pritom Nemusel, a predsa prišiel. • Čiarka sa píše pred výrazom a to s vysvetľovacím významom Ledva sme sa pomestili do autobusu, a to ešte neprišli všetci. Ale! Bol dlho na slnku a to mu spôsobilo úpal.

Pripájacia funkcia čiarky – cvičenie Rozhodni o správnosti čiarky, ak treba, doplň ju. Pod

Pripájacia funkcia čiarky – cvičenie Rozhodni o správnosti čiarky, ak treba, doplň ju. Pod vetu napíš, čo čiarka pripája. • Najprv sa napil vody a potom zaspal. • Pieseň znie mohutne ale čisto a zreteľne. • Ani pre jedno ani pre druhé sa však netrápil. • Vše matka vše dcéra povzbudzovala otca. • Bránka nebola zamknutá len sa ťažko otvárala. • Usmeje sa na mňa ba ma aj pohladká po ruke. • Boli sme veľmi unavení, a to sme ešte neboli ani v polovici cesty. • Koniec fašiangov tu a zima nepopúšťa.

 • Prišiel v nedeľu večer o desiatej hodine. • Po pretekoch sme ho

• Prišiel v nedeľu večer o desiatej hodine. • Po pretekoch sme ho našli ešte udychčaného, vysileného, spoteného ale šťastného. • Na stavbe bol nosičom, murárom lešenárom i omietkarom. • Hľadel na dedinu, na dymiace komíny, na úzke uličky. • Musíš všetko sám, aj z voza nosiť, aj dávať pozor, aj voda, aj mlyn. . . • Ktovie, v čom to bolo, či v oblečení, alebo v reči. • Moja rodná dedina leží na úbočí Malých Karpát. • Bolo sa treba starať o lúky a preto ich rozdelili občanom.

Pravidlá písania čiarky C/ odčleňovacia funkcia čiarky

Pravidlá písania čiarky C/ odčleňovacia funkcia čiarky

Čiarkami sa odčleňujú • Vytýčený vetný člen V horách, tam je krásne. • Osamostatnený

Čiarkami sa odčleňujú • Vytýčený vetný člen V horách, tam je krásne. • Osamostatnený vetný člen Konečne prišli, obaja. • Pričlenený vetný člen alebo vetná konštrukcia Zahrá, a zadarmo. Úloha Vytvor niekoľko príkladov na každý z týchto troch typov vetných členov.