PRAKTIJKPREMIE Principe en doelstelling Principe Praktijktoelage Telematicapremie Sumehrpremie

  • Slides: 28
Download presentation
PRAKTIJKPREMIE

PRAKTIJKPREMIE

Principe en doelstelling Principe Praktijktoelage Telematicapremie Sumehr-premie 1 premie Doelstelling Premie ter ondersteuning van

Principe en doelstelling Principe Praktijktoelage Telematicapremie Sumehr-premie 1 premie Doelstelling Premie ter ondersteuning van de praktijk en van het gebruik van de e. Health diensten.

Voorwaarden § Effectief gebruik van de e. Healthdiensten § Voldoen huidige voorwaarden praktijktoelage §

Voorwaarden § Effectief gebruik van de e. Healthdiensten § Voldoen huidige voorwaarden praktijktoelage § Gehomologeerd softwarepakket § Dezelfde minimum activiteit drempel voorzien (25. 000 EUR - wachtdienst…) sociaal statuut § Berekeningsregels voor groepspraktijken

Gebruik EMD en e. Healthdiensten Zes parameters: 1. Informed consent 2. Recip-e 3. Aanvragen

Gebruik EMD en e. Healthdiensten Zes parameters: 1. Informed consent 2. Recip-e 3. Aanvragen hoofdstuk IV 4. Elektronische facturatie 5. 0 pladen sumehr 6. Elektronisch beheer GMD

Praktijkpremie Basispremie zonder gebruik e. Healtdiensten: 1500 EUR 2016 2017 3 parameters: 3. 400

Praktijkpremie Basispremie zonder gebruik e. Healtdiensten: 1500 EUR 2016 2017 3 parameters: 3. 400 EUR 5 parameters: 4. 550 EUR 4 parameters: 3. 400 EUR 6 parameters: 4. 550 EUR Extra premie 500 EUR indien > 200 patiënten sumehr Extra premie 500 EUR indien > 400 patiënten sumehr HAIO’s die gebruik maken van een gehomologeerd softwarepakket behouden het recht op een premie van 800 EUR.

Starters 2016 Niet geïnformatiseerd: 1500 EUR § Minder dan 3 punten : 1500 EUR

Starters 2016 Niet geïnformatiseerd: 1500 EUR § Minder dan 3 punten : 1500 EUR § 3 -4 Punten: 3400 EUR (+ 500 EUR indien 200 Sumehrs) § 5 punten: Niet mogelijk De drempels voor de gebruiksindicatoren IC en Sumehr kunnen niet gehaald worden. Geen GMD-honoraria in 2015.

Meetperiode en norm 2016 2017 Vanaf 1 juli tot 31 december 2016 Vanaf 1

Meetperiode en norm 2016 2017 Vanaf 1 juli tot 31 december 2016 Vanaf 1 juli tot 31 december 2017 PARAMETER NORM Informed Consent 25% Informed Consent ? Recip-e 25% Recip-e ? Hoofdstuk IV 50% Hoofdstuk IV ? e. Fac 20% e. Fac ? Sumehr 20% Sumehr ? e. GMD Inschrijving ON De normen zijn percentages: verhouding teller/noemer (uitzondering e. GMD = On/Off). Centrale telling van de gegevens gebeurt o. a. via My. Care. Net, Abrumet, RSW, Vitalink, Recip-e en e. Health-platform.

6 parameters - solopraktijken 1. Informed Consent TELLER NOEMER Aantal patiënten met GMD bij

6 parameters - solopraktijken 1. Informed Consent TELLER NOEMER Aantal patiënten met GMD bij arts die IC hebben gegeven Totaal aantal GMD-patiënten per arts in 2015 25% 2. Recip-e TELLER NOEMER Aantal ≠ Recip-e voorschriften terugbetaalbare medicaties (verstuurd) Totaal aantal ≠ voorschriften terugbetaalbare medicaties (ontvangen) 3. Hoofdstuk IV TELLER NOEMER Aantal aanvragen Hoofdstuk IV via My. Care. Net Totaal aantal Hoofdstuk IV aanvragen (papier + elektronisch) 50% 25%

6 parameters - solopraktijken 4. e. Fac TELLER NOEMER 5. Sumehr TELLER NOEMER Aantal

6 parameters - solopraktijken 4. e. Fac TELLER NOEMER 5. Sumehr TELLER NOEMER Aantal raadplegingen elektronisch afgerekend via e. Fac voor patiënten met recht op verhoogde terugbetaling Totaal aantal raadplegingen voor patiënten met recht op verhoogde terugbetaling 20% Aantal patiënten met GMD bij arts waarvan sumehr opgeladen werd Totaal aantal GMD-patiënten per arts in 2015 6. e. GMD Inschrijving in My. Care. Net voor e. GMD Registratie OF op papier OF via My. Care. Net (alles of niets principe) 20%

6 parameters - solopraktijken Voorbeeld solopraktijk: PARAMETER AANTAL NORM MINIMUM Informed Consent 500 GMD

6 parameters - solopraktijken Voorbeeld solopraktijk: PARAMETER AANTAL NORM MINIMUM Informed Consent 500 GMD 25 % 125 3750 25 % 937 52 50 % 26 200 20 % 40 500 GMD 20 % 100 ON ON ON Recipe § 500 GMD-patiënten § 3750 voorschriften terugbetaalbare. Hoofdstuk IV e. Fac medicaties Sumehr § 52 Hoofdstuk IV aanvragen § 200 prestaties xx 1/xx 1 e. GMD § Gebruik e. GMD Noodzakelijk voor premie: § § § 125 GMD-patiënten met Informed Consent 937 Recip-e voorschriften voor terugbetaalde medicaties 26 elektronische Hoofdstuk IV aanvragen 40 prestaties xx 1/xx 1 via e. Fac 100 GMD-patiënten met Sumehr Gebruik e. GMD

6 parameters - groepspraktijken REGEL: Een huisarts die niet voldoet aan de drempel voor

6 parameters - groepspraktijken REGEL: Een huisarts die niet voldoet aan de drempel voor een bepaalde parameter krijgt toch een punt voor deze parameter indien gemiddeld in de groepspraktijk de vastgelegde drempel is bereikt. PARAMETER NORM Informed Consent Minimaal 25 % voor hele praktijk Recipe Minimaal 25 % voor hele praktijk Hoofdstuk IV Minimaal 50 % voor hele praktijk e. Fac Minimaal 20 % voor hele praktijk Sumehr Minimaal 20 % voor hele praktijk e. GMD ON VOORWAARDEN: 1. Geregistreerde groepspraktijk 2. Enkel voor huisartsen die tijdens het volledige premiejaar actief zijn in één geregistreerde groepspraktijk VOORBEELD SUMEHR: U heeft in 2016 voor uw 300 GMD-patiënten slechts 50 sumehrs aangemaakt > onder drempel van 20%. Uw collega A heeft voor 400 GMD-patiënten 120 sumehrs aangemaakt => boven drempel van 20%. Uw collega B heeft voor 250 GMD-patiënten 75 sumehrs aangemaakt > boven drempel van 20%. Collega A en B zijn sowieso in orde voor de sumehrs aangezien zij individueel boven de drempel van 20% zitten. U bent ook in orde, want voor de volledige groepspraktijk zijn er 245 sumehrs aangemaakt voor 950 patiënten. OPGELET ! Op dit moment worden alle sumehrs geteld per arts. In de nabije toekomst zal slechts 1 sumehr per patiënt worden geteld.

6 parameters - wijkgezondheidscentra REGEL: PARAMETER NORM Een huisarts die niet voldoet aan de

6 parameters - wijkgezondheidscentra REGEL: PARAMETER NORM Een huisarts die niet voldoet aan de drempel voor een bepaalde parameter krijgt toch 1 punt voor deze parameter indien gemiddeld in het WGC de vastgelegde drempel is bereikt. Informed Consent Minimaal 25 % voor hele praktijk Recipe Minimaal 25 % voor hele praktijk Hoofdstuk IV Minimaal 50 % voor hele praktijk e. Fac Automatisch 1 punt Sumehr Minimaal 20 % voor hele praktijk e. GMD Automatisch 1 punt VOORWAARDEN: 1. Geregistreerd wijkgezondheidscentrum 2. Enkel voor huisartsen die tijdens het volledige premiejaar actief zijn in één geregistreerd wijkgezondheidscentrum VOORBEELD HOOFDSTUK IV: U heeft in 2016 in totaal 50 Hoofdstuk IV attesten aangevraagd, waarvan 0 elektronisch. Uw collega A heeft 60 Hoofdstuk IV attesten aangevraagd, waarvan 45 elektronisch. Uw collega B heeft 40 Hoofdstuk IV attesten aangevraagd, waarvan 25 elektronisch. Collega A en B zijn sowieso in orde voor Hoofdstuk IV aangezien zij individueel boven de drempel van 50% zitten. U bent niet in orde, want vanuit het WGC werden slechts 70 van de 150 Hoofdstuk IV attesten elektronisch aangevraagd.

Aanvraag praktijkpremie 2016 Elektronische aanvraagprocedure analoog met de huidige aanvraagprocedure voor de telematicapremie. §

Aanvraag praktijkpremie 2016 Elektronische aanvraagprocedure analoog met de huidige aanvraagprocedure voor de telematicapremie. § Eind 2 e kwartaal 2017: Gebruikersgegevens 2016 beschikbaar § Vanaf 3 e kwartaal 2017: Aanvraag praktijkpremie mogelijk De behaalde scores op de 6 parameters zullen zichtbaar worden op het moment van indienen van de aanvraag voor de praktijkpremie. § 31/10/2017: Uiterlijke indiendatum praktijkpremie Voor niet-geïnformatiseerde artsen is er in de overgangsperiode 20162017 een niet-geïnformatiseerde aanvraagprocedure mogelijk. Mogelijkheid administratieve betwisting bij negatieve beslissing.

Afspraken praktijkpremie 2016 Informed Consent: Alle Informed Consent Recip-e: Telling van voorschriften met terugbetaalde

Afspraken praktijkpremie 2016 Informed Consent: Alle Informed Consent Recip-e: Telling van voorschriften met terugbetaalde geneesmiddelen Hoofdstuk IV: Niet kennisgeving pijnstillers e. Fact: Tarificatiediensten voor e. Fact-criterium zijn geldig als deze gebruik maken van e. Fact voor het doorsturen naar de verzekeringsinstelling van de prestaties van patiënten die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming Sumehrs: Totaal # sumehrs (geen onderscheid tussen oude, nieuwe en vernieuwde) GMD: Aantal in 2015

Aandachtpunten bij de parameters 1. Informed Consent en therapeutische relatie § Inlezen van e.

Aandachtpunten bij de parameters 1. Informed Consent en therapeutische relatie § Inlezen van e. ID (identificatiekaart) van de patiënt (geen pin-code) § Manueel gegevens van deze kaart invullen (INSZ-nummer + kaartnummer) Welke kaarten? § § § Elektronische identiteitskaart (e. ID) Elektronische identiteitskaart voor vreemdelingen De kids-ID ISI+-kaart (SIS-kaart)

e. ID § § Wettelijke elektronische identiteitskaart voor Belgen > 12 jaar Zichtbare gegevens

e. ID § § Wettelijke elektronische identiteitskaart voor Belgen > 12 jaar Zichtbare gegevens Digitale certificaten (chip). Pincode Doel: § Authenticatie § Identificatie § Handtekening: pincode

Kids ID § § § Identiteitsbewijs Belgische kinderen < 12 jaar. Zichtbare gegevens Microchip

Kids ID § § § Identiteitsbewijs Belgische kinderen < 12 jaar. Zichtbare gegevens Microchip Geen pincode 3 jaar geldig Doel: Bewijs van identiteit Officiële reisdocument Informed Consent / Therapeutische Relatie

ISI+ kaart § § § ISI: identification sociale/Sociale identificatie ‘Plus’: kaart is complementair op

ISI+ kaart § § § ISI: identification sociale/Sociale identificatie ‘Plus’: kaart is complementair op andere Belgische identiteitskaarten Afgeleverd door de mutualiteiten Bevat geen andere persoonsgegevens Geen chip Doel: § § Personen die niet voldoen aan de voorwaarden voor een elektronisch identificatiebewijs maar toch onder de Belgische sociale zekerheid vallen o Bv. grensarbeiders uit buurlanden en hun familie o Bv. werknemers tijdelijk in België o Bv. Belgen die in het buitenland gedomicilieerd zijn en hun kinderen < 12 jaar Verzekeringsstatus via My. Care. Net via barcode en gegevens

Vreemdelingenkaart § § Verblijfskaart voor niet Belgen (Europees en niet-Europees) Geeft toegang tot e.

Vreemdelingenkaart § § Verblijfskaart voor niet Belgen (Europees en niet-Europees) Geeft toegang tot e. Governement toepassingen Elektronische handtekening Geen barcode

Werknemers van Europese instellingen § § Als ze in België wonen, hebben ze meestal

Werknemers van Europese instellingen § § Als ze in België wonen, hebben ze meestal een vreemdelingenkaart E of F. Deze kan gebruikt worden om de Informed Consent en de therapeutische relatie aan te maken. Via kaartnummer en Bis-nummer Sans Papiers § Illegalen medische hulp via het OCMW/CPAS o BIS-nummer o OCMW: dossier voor medische hulp § § Binnenkort Mediprima: elektronisch raadplegen Doktersbezoek zonder machtiging van OCMW o geen BIS-nummer o geen Informed Consent / Therapeutische Relatie / Sumehr Verslavingsmilieu § § Vaste woonplaats e. ID geen probleem Dakloos geen werkende e. ID gezondheidsgegevens kunnen niet elektronisch gedeeld worden Het probleem is niet e. Health of de hubs of dergelijke, maar wordt veroorzaakt doordat de persoon zich buiten de rand van de (administratieve en elektronische) maatschappij bevindt

Zuigelingen tot 3 maanden Probleem: Geen ISI-kaart, geen kids. ID – ISI Kaart Oplossing:

Zuigelingen tot 3 maanden Probleem: Geen ISI-kaart, geen kids. ID – ISI Kaart Oplossing: Voor kinderen < 3 maanden kan Informed Consent en therapeutische relatie zonder ISI+-kaart. Je hebt wel het rijksregisternummer nodig. Kinderen - Jongeren § § Ouders hebben op het e. Health-platform toegang tot de Informed Consent en de therapeutische relatie voor kinderen < 18 jaar. Relatie wordt opgezocht in rijksregister (afstammingsgegevens en niet gezinssamenstelling) Beide ouders hebben toegang, tenzij uitzetting ouderschap Het Vlaams Patiënten Platform (VPP) heeft folder hierover

Kinderen en therapeutische relatie: toegang Medisch Dossier Twee begrippen: Acces en Beheer § §

Kinderen en therapeutische relatie: toegang Medisch Dossier Twee begrippen: Acces en Beheer § § 0 -12 jaar: Vanaf 16 jaar: Vanaf 18 jaar: Acces + Beheer voor ouders Acces kind Acces + Beheer voor ouders en kind Volledige en unieke rechten Hoe Confidentialiteitsrechten van het kind beschermen ? Beheren op niveau van het medisch dossier van de zorgverlener en de Hub’s

Aandachtpunten bij de parameters 1. Sumehr: Start met eenvoudige patiënten met 1 relevant gegeven

Aandachtpunten bij de parameters 1. Sumehr: Start met eenvoudige patiënten met 1 relevant gegeven bv. Peni-allergie 2. Recip-e Enkel producten die nog in de handel zijn Cave: voorschrijven uit de historiek (foute CNK-code) Methadon mag via Recip-e voorgeschreven mag worden (met cijfers) àBij het elektronisch voorschrift is fraude door de patiënt niet meer mogelijk àAantal – Duur – Afleveringswijze - Posologie

Verdovende middelen Moet de arts bij een elektronisch voorschrift de dosis van verdovende middelen

Verdovende middelen Moet de arts bij een elektronisch voorschrift de dosis van verdovende middelen in letters (en niet in cijfers) schrijven? Nee. Het voordeel van de beveiligde elektronische voorschriften is dat ze niet meer kunnen worden vervalst. Daarom vervalt de verplichting om de dosis en het aantal eenheden voor verdovende middelen of bepaalde psychotrope stoffen in letters te schrijven bij een elektronisch voorschrift. Meer informatie in deze omzendbrief van het fag https: //www. fagg-afmps. be/sites/default/files/downloads/omzendbrief_626_20160607. pdf g.

Aantal-Duur-Posologie-Aflevering

Aantal-Duur-Posologie-Aflevering

Aandachtspunten 3. Hoofdstuk IV - Leerproces = attached file - Probleem bij verlenging nieuwe

Aandachtspunten 3. Hoofdstuk IV - Leerproces = attached file - Probleem bij verlenging nieuwe aanvraag 4. e. Fact: ‘Eens gedronken, steeds geschonken’ 5. Sumehr à Om in aanmerking te komen voor de Impulseo premie van het Brussels gewest moeten de Sumehrs gepubliceerd zijn op het Brussels netwerk à Voor de praktijkpremie worden al de sumehrs opgeteld waar ze ook zijn opgeladen: Brusafe, RSW, Vitalink

Aandachtpunten bij de parameters 4 a. e. GMD en groepspraktijk § § e. GMD

Aandachtpunten bij de parameters 4 a. e. GMD en groepspraktijk § § e. GMD primeert op het papieren GMD Betaling poolen in groepspraktijk ? Opgelet voor gedeeltelijke inschrijvingen in de groepspraktijk! 4 b. e. GMD en HAIO Probleem: Kennisgeving en verlenging e. GMD voor praktijkopleiders In te stellen per EMD