Praenje vrednovanje i ocjenjivanje uenika Marina Nit via

  • Slides: 50
Download presentation
Praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje učenika Marina Ništ, viša savjetnica za biologiju Agencija za odgoj

Praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje učenika Marina Ništ, viša savjetnica za biologiju Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Osijek

Plan rada 1. Dogovor o radu 2. Uvodna aktivnost - iskustva sudionika 3. Vrednovanje

Plan rada 1. Dogovor o radu 2. Uvodna aktivnost - iskustva sudionika 3. Vrednovanje § Praćenje § Provjeravanje § Ocjenjivanje 4. Završna aktivnost 5. Vrednovanje stručnoga skupa

CILJ Upoznati studente s pojmovima praćenja, provjeravanja i ocjenjivanja učenika, razumjeti njihovu ulogu te

CILJ Upoznati studente s pojmovima praćenja, provjeravanja i ocjenjivanja učenika, razumjeti njihovu ulogu te oprimjeriti ih u nastavi hrvatskoga jezika. KLJUČNE RIJEČI praćenje, provjeravanje, ocjenjivanje

Cilj susreta: Poboljšanje kompetencija i poticanje učitelja na promišljanje o vrednovanju u svom nastavnom

Cilj susreta: Poboljšanje kompetencija i poticanje učitelja na promišljanje o vrednovanju u svom nastavnom predmetu Očekivani ishodi: Učitelji će moći: - navesti prednosti i nedostatke pojedinih oblika vrednovanja prepoznati važnost pisanog praćenja učenikovih postignuća - predložiti primjere opisnog praćenja učenikovih postignuća u različitim elementima -nabrojati najčešće greške u ocjenjivanju -raspraviti o mogućnostima poboljšanja kvalitete vrednovanja

Uvodna aktivnost - Zadatak: PROBLEMI U OCJENJIVANJU Na papirić napiši najčešći problem koji ti

Uvodna aktivnost - Zadatak: PROBLEMI U OCJENJIVANJU Na papirić napiši najčešći problem koji ti se javlja u ocjenjivanju

VREDNOVANJE ØPRAĆENJE ØPROVJERAVANJE ILI PROCJENJIVANJE ØOCJENJIVANJE

VREDNOVANJE ØPRAĆENJE ØPROVJERAVANJE ILI PROCJENJIVANJE ØOCJENJIVANJE

PRAĆENJE PRAVILNIK O NAČINIMA, POSTUPCIMA I ELEMENTIMA VREDNOVANJA UČENIKA U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI

PRAĆENJE PRAVILNIK O NAČINIMA, POSTUPCIMA I ELEMENTIMA VREDNOVANJA UČENIKA U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI (Narodne novine, broj 87/08. , 86/09. , 92/10. i 105/10. -ispr. ) Članak 2. Praćenje je sustavno uočavanje i bilježenje zapažanja o postignutoj razini kompetencija i postavljenim zadacima definiranim nacionalnim i predmetnim kurikulumom, nastavnim planom i programom te strukovnim i školskim kurikulumom.

Zadatak Podijelite uloge i odigrajte situaciju Izvijestite o radu svoje grupe

Zadatak Podijelite uloge i odigrajte situaciju Izvijestite o radu svoje grupe

Praćenje učenikova rada obuhvaća učiteljeve djelatnosti: v praćenje razvoja cjelokupne učenikove ličnosti u odgojnoobrazovnom

Praćenje učenikova rada obuhvaća učiteljeve djelatnosti: v praćenje razvoja cjelokupne učenikove ličnosti u odgojnoobrazovnom procesu vpraćenje i razvijanje individualnih zanimanja i sposobnosti vprocjenjivanje uzroka učenikova zaostajanja u svladavanju nastavnih sadržaja v razvijanje odgovornog odnosa prema radu v stalnu suradnju s roditeljima v pronalaženje postupaka za otklanjanje nekih smetnji u učenikovom napredovanju

Opisno praćenje vsamostalnost u učenju v motiviranost za rad v napredovanje učenika visticanje konkretnog

Opisno praćenje vsamostalnost u učenju v motiviranost za rad v napredovanje učenika visticanje konkretnog učenikovog rada, odnosno postignuća, rezultata s natjecanja u školi izvan nje v kreativnost u izražavanju v položaj učenika u razrednom kolektivu, druženje, obilježja ličnosti (samo pozitivna) v pedagoško-prognostičke napomene o potrebnim promjenama u odnosu prema školskim obvezama, učenicima i dr.

Opisno praćenje v postignuti rezultati na kontrolnim ispitima, testovima te školskim zadaćama (broj točno

Opisno praćenje v postignuti rezultati na kontrolnim ispitima, testovima te školskim zadaćama (broj točno odgovorenih pitanja, broj ukupnih pitanja te datum kada je test proveden) v novije smjernice u obrazovanju zahtijevaju nastavnikovo istraživanje i stvaranje alternativnih metoda vrednovanja učenikova uspjeha (npr. portfolio)

U rubriku bilježaka upisuju se učenikovi uspjesi i pozitivna obilježja, a ne neuspjesi. Ako

U rubriku bilježaka upisuju se učenikovi uspjesi i pozitivna obilježja, a ne neuspjesi. Ako je potrebno upozoriti na poboljšanje i promjene, treba to činiti biranim riječima koje ne vrijeđaju učenika. O učeniku zapisujemo ona zapažanja koja su bitna za samoga učenika i koja mogu pomoći u konačnome ocjenjivanju te u daljnjem pedagoškom tretmanu. Opisna ocjena utječe na zaključnu 10 do 20 %

Zadatak Napišite prijedloge praćenja na 3 razine za sljedeće elemente (sastavnice): 1. Sistematičnost u

Zadatak Napišite prijedloge praćenja na 3 razine za sljedeće elemente (sastavnice): 1. Sistematičnost u usvajanju gradiva 2. Samostalnost u radu 3. Praktičan rad/vježbe 4. Suradnja (u paru, grupi, timu, . . . ) 5. Komunikacija s učiteljem/ostalim učenicima 6. Odnos prema radu i aktivnost na nastavi 7. Napredovanje/nazadovanje u radu 8. Prijedlog mjera za napredovanje u radu

PROVJERAVANJE ILI PROCJENJIVANJE Provjeravanje podrazumijeva procjenu postignute razine kompetencija u nastavnome predmetu ili području

PROVJERAVANJE ILI PROCJENJIVANJE Provjeravanje podrazumijeva procjenu postignute razine kompetencija u nastavnome predmetu ili području i drugim oblicima rada u školi tijekom školske godine. Rezultat: OCJENA Što ocjenjujemo ?

OCJENJIVANJE Ocjenjivanje je pridavanje brojčane ili opisne vrijednosti rezultatima praćenja i provjeravanja učenikovog rada

OCJENJIVANJE Ocjenjivanje je pridavanje brojčane ili opisne vrijednosti rezultatima praćenja i provjeravanja učenikovog rada prema sastavnicama ocjenjivanja svakoga nastavnog predmeta.

MZOS RAVNATELJI MA UČENICI MA KOME JE OCJENJIVANJ E VAŽNO? RODITELJII MA UČITELJIMA

MZOS RAVNATELJI MA UČENICI MA KOME JE OCJENJIVANJ E VAŽNO? RODITELJII MA UČITELJIMA

TRADICIONALNA NASTAVA vprati i ocjenjuje ostvarenost obrazovne zadaće v usmjerena na provjeravanje znanja, dakle

TRADICIONALNA NASTAVA vprati i ocjenjuje ostvarenost obrazovne zadaće v usmjerena na provjeravanje znanja, dakle kognitivno područje razvoja SUVREMENA NASTAVA vu procesu praćenja i ocjenjivanja uvažava učenikovu osobnost – njegove sposobnosti, vještine, (psihomotorički razvoj), osjećaje, stavove, mišljenja, navike (afektivni razvoj)

Najveći problemi u ocjenjivanju (prema iskazu nastavnika biologije) Ø Nerealna očekivanja učenika i roditelja

Najveći problemi u ocjenjivanju (prema iskazu nastavnika biologije) Ø Nerealna očekivanja učenika i roditelja Vrijednosni sustav našeg društva Nedostatno vježbanje samoprocjene Ø Objektivnost Nedostatno razrađeni elementi i kriteriji Ø Nedostatak vremena Preopsežan program (? ) Prevelik broj učenika u odjeljenjima Nerazrađene tehnike praćenja i ocjenjivanja

Dvojbe pri ocjenjivanju: Što ocjenjujemo? . . . Kojom ocjenom? Koja su mjerila za

Dvojbe pri ocjenjivanju: Što ocjenjujemo? . . . Kojom ocjenom? Koja su mjerila za ocjenjivanje? Kako zaključiti ocjenu? Koliko često ocjenjivati? Kako provesti ocjenjivanje?

Ocjenjivanje je mjerenje znanja predmet mjerenja (znanje – u širem smislu) Ø Ø instrument

Ocjenjivanje je mjerenje znanja predmet mjerenja (znanje – u širem smislu) Ø Ø instrument kojim se mjeri (učitelj/nastavnik) Ø tehnike mjerenja (različiti načini ispitivanja).

ZNANJE nije izravno dostupno mjerenju – posredno zaključujemo na temelju odgovora Sastavnice(elementi)ocjenjivanja (ŠTO? )

ZNANJE nije izravno dostupno mjerenju – posredno zaključujemo na temelju odgovora Sastavnice(elementi)ocjenjivanja (ŠTO? ) Mjerila (kriteriji) ocjenjivanja (KAKO? )

UČITELJ/NASTAVNIK Øučitelj je u ulozi i instrumenta i mjeritelja definira značenje ocjene, definira što

UČITELJ/NASTAVNIK Øučitelj je u ulozi i instrumenta i mjeritelja definira značenje ocjene, definira što mjeri i mjerila Øbrojčano ista ocjena ima različito značenje kod različitih učitelja, a i kod istog učitelja

TEHNIKE MJERENJA Načini vrednovanja postignuća Usmeno üRazgovor üNastup üIzlaganje üIzvođenje praktičnoga rada uz objašnjenje

TEHNIKE MJERENJA Načini vrednovanja postignuća Usmeno üRazgovor üNastup üIzlaganje üIzvođenje praktičnoga rada uz objašnjenje ü. . . Pisano üZOT üTest znanja üEsej üVišeminutni kontrolni rad ü. . .

Učitelj kao mjerni instrument UZROCI SLABE METRIJSKE VRIJEDNOSTI OCJENA Tehnike ispitivanja i ocjenjivanja Učeničke

Učitelj kao mjerni instrument UZROCI SLABE METRIJSKE VRIJEDNOSTI OCJENA Tehnike ispitivanja i ocjenjivanja Učeničke osobine i snalaženje u ispitnoj situaciji

Uzroci slabe metrijske vrijednosti ocjena koji se odnose na učitelja/nastavnika Osobni stav učitelja (umjeren,

Uzroci slabe metrijske vrijednosti ocjena koji se odnose na učitelja/nastavnika Osobni stav učitelja (umjeren, strog, blag) Halo-efekt Logička pogreška Pogreška sredine Pogreška diferencijacije Pogreška kontrasta Prilagođavanje kriterija skupini učenika Različiti kriteriji na polugodištu i na kraju godine

“Istraživanja jasno pokazuju da ocjene koje učenici dobivaju na ispitima nisu ni objektivne, ni

“Istraživanja jasno pokazuju da ocjene koje učenici dobivaju na ispitima nisu ni objektivne, ni pouzdane ni valjane i da je za učenika često «važnije tko ga ispituje, nego koliko je njegovo poznavanje predmeta» “ (Bujas, 1943. )

PASIVNI TIP UČITELJA AKTIVNI TIP UČITELJA § postavi pitanje i pasivno čeka odgovor §

PASIVNI TIP UČITELJA AKTIVNI TIP UČITELJA § postavi pitanje i pasivno čeka odgovor § postavlja brojna podpitanja i daje objašnjenja §kvaliteta odgovora ovisi § učenika navodi na točan o vještini govornog odgovor izražavanja, čuvstvenoj § učenikovo je znanje otpornosti, vještini prilagođavanja često precijenjeno zahtjevima učitelja i razumijevanju postavljenog pitanja Učitelji ispituju na različite načine, uvjereni da su upravo ti načini najprikladniji

Uzroci slabe metrijske vrijednosti ocjena koji se odnose na tehniku ispitivanja § Prednosti i

Uzroci slabe metrijske vrijednosti ocjena koji se odnose na tehniku ispitivanja § Prednosti i loše strane svake tehnike § Oblik pitanja § Dužina trajanja ispitivanja

Usmeno ispitivanje -najčešći oblik provjeravanja znanja u našim školama Prednosti: lakše se uočavaju kvalitativne

Usmeno ispitivanje -najčešći oblik provjeravanja znanja u našim školama Prednosti: lakše se uočavaju kvalitativne razlike u znanju, bolja je provjera razumijevanja i slično, … Loše strane: vremenska neekonomičnost, subjektivnost, tip pitanja i slično, …

Dužina trajanja ispitivanja Prekratko premalo informacija da bi se moglo valjano i pouzdano zaključiti

Dužina trajanja ispitivanja Prekratko premalo informacija da bi se moglo valjano i pouzdano zaključiti o kvaliteti znanja Predugo previše informacija veći utjecaj prvih ili češće, zadnjih odgovora (bolje se pamte) Optimalno vrijeme trajanja usmenog ispitivanja u višim razredima iznosi 6 minuta.

Pisani rad Prednosti: svi se učenici ispitaju odjednom, mogu se pripremiti različiti zadatci, prednost

Pisani rad Prednosti: svi se učenici ispitaju odjednom, mogu se pripremiti različiti zadatci, prednost za učenike koji se teško usmeno izražavaju, … Loše strane: treba puno vremena za ispravljanje, teško čitljivi rukopisi…

Uzroci slabe metrijske vrijednosti ocjena koji se odnose na učenika 1. nedovoljna jasnoća i

Uzroci slabe metrijske vrijednosti ocjena koji se odnose na učenika 1. nedovoljna jasnoća i neodređenost odgovora 2. učenikove verbalne mogućnosti 3. mogućnost opažanja i vještog korištenja percipiranih podataka 4. emocionalna otpornost učenika

Zaključna ocjena Aritmetička sredina? Koliko je poticajna i pravedna?

Zaključna ocjena Aritmetička sredina? Koliko je poticajna i pravedna?

 • pisane provjere znanja: • pisao “ispravak” onoga dijela jezičnih sadržaja iz kojega

• pisane provjere znanja: • pisao “ispravak” onoga dijela jezičnih sadržaja iz kojega je dobio slabiju ocjenu:

1. UČENIK • • nakon 3 zaključio da mu je to garancija za 2

1. UČENIK • • nakon 3 zaključio da mu je to garancija za 2 ako pokuša ispraviti 1 može dobiti novu i smanjiti šanse za 2 ne dođe na “ispravak”, ali donese ispričnicu ima dovoljan, a nema elementarnih znanja iz polovice gradiva 2. UČENIK • • uporan, učio, naučio nastavne sadržaje za ocjenu dobar na kraju imaju istu zaključnu ocjenu Hoće li samome sebi ubuduće postavljati više ciljeve, više se truditi, težiti da ono što radi izvrsno?

Zadatak Učiteljica mora ocijeniti završni ispit i zaključiti godišnje ocjene. Pomozite joj u nekoliko

Zadatak Učiteljica mora ocijeniti završni ispit i zaključiti godišnje ocjene. Pomozite joj u nekoliko “teških“ slučajeva

KAKO UNAPRIJEDITI OCJENJIVANJE ZNANJA U ŠKOLI?

KAKO UNAPRIJEDITI OCJENJIVANJE ZNANJA U ŠKOLI?

Suvremeni pristup vrednovanju Ciljevi obrazovanja Očekivana postignuća Odgovarajući sadržaj Strategije poučavanja Za odgovarajući sadržaj

Suvremeni pristup vrednovanju Ciljevi obrazovanja Očekivana postignuća Odgovarajući sadržaj Strategije poučavanja Za odgovarajući sadržaj Zadaci Instrumentarij vrednovanja S obzirom na sadržaj

Zašto valja razmišljati o razinama učeničkih postignuća? Odnos razina postignuća i kriterija ocjenjivanja potrebno

Zašto valja razmišljati o razinama učeničkih postignuća? Odnos razina postignuća i kriterija ocjenjivanja potrebno je pojasniti: • sebi • učenicima • roditeljima

Koliki postotak znanja zastari nakon… Vrsta znanja 5 god 10 god 20 god školsko

Koliki postotak znanja zastari nakon… Vrsta znanja 5 god 10 god 20 god školsko 15 30 50 fakultetsko 32 50 72 stručno 50 80 92 iz tehnologije 72 95 99 informatičko 92 100

Razine učeničkih postignuća Bloom: 60 -tih godina prošlog stoljeća kognitivna, psihomotorička, afektivna domena Kognitivna

Razine učeničkih postignuća Bloom: 60 -tih godina prošlog stoljeća kognitivna, psihomotorička, afektivna domena Kognitivna domena: reprodukcija, razumijevane, primjena, analiza, sinteza, vrednovanje Psihomotorička domena: razvoj tijela i vještina Afektivna domena: oblikovanje stavova, razvijanje osjetljivosti

Metode vrednovanja • Tradicionalne – – Pisani zadaci Usmeni zadaci Praktični zadaci Opažanje tijekom

Metode vrednovanja • Tradicionalne – – Pisani zadaci Usmeni zadaci Praktični zadaci Opažanje tijekom nastave • Alternativne/ komplementarne - Praćenje-promatranje – Istraživanje (učeničko) – Projekt (učenički) – Portfolijo (učenički) – Samoocjenjivanje Kombiniranje tradicionalnih i komplementarnih metoda

Vrijedno je prisjetiti se: § ocjenjivati u skladu s Pravilnikom § izraditi mjerila (kriterije)

Vrijedno je prisjetiti se: § ocjenjivati u skladu s Pravilnikom § izraditi mjerila (kriterije) ocjenjivanja i informirati o tome učenike i roditelje § unaprijed planirati pitanja i način ispitivanja § stvoriti opuštenu atmosferu tijekom provjere znanja § što češće ispitivati i ocjenjivati

§ što prije ispraviti kontrolne radove § javno ocijeniti učenika i komentirati ocjenu §

§ što prije ispraviti kontrolne radove § javno ocijeniti učenika i komentirati ocjenu § podcrtati greške i tražiti da ih učenik samostalno ispravi § ocijeniti i nakon što učenik samostalno ispravi greške ako je postigao definiranu razinu kvalitete

§ kad god učenik nije zadovoljan ocjenom, dati mu priliku za ispravljanje § svaku

§ kad god učenik nije zadovoljan ocjenom, dati mu priliku za ispravljanje § svaku ocjenu odmah upisati u imenik § ne prijetiti lošom ocjenom § provjeravati znanje na različite načine

§ individualno informirati roditelja § raditi u timu sa sustručnjacima § povremeno provjeravati vlastiti

§ individualno informirati roditelja § raditi u timu sa sustručnjacima § povremeno provjeravati vlastiti kriterij ocjenjivanja § razvijati sposobnost učenika za samoocjenjivanje.

USPOREĐIVATI I OTKRITI ŠTO UČENIK NE MOŽE I NE ZNA OBJEKTIVNOST INDIVIDUALIZACIJA RAZVOJ SAMOPOŠTOVANJA

USPOREĐIVATI I OTKRITI ŠTO UČENIK NE MOŽE I NE ZNA OBJEKTIVNOST INDIVIDUALIZACIJA RAZVOJ SAMOPOŠTOVANJA UČITELJI I UČENICI SU SURADNICI

Završna aktivnost Vrednovanje stručnoga usavršavanja Ispunite, molim Vas, evaluacijski listić

Završna aktivnost Vrednovanje stručnoga usavršavanja Ispunite, molim Vas, evaluacijski listić

Literatura: Vizek Vidović V. , Vlahović Štetić V. , Rijavec M. , Miljković D.

Literatura: Vizek Vidović V. , Vlahović Štetić V. , Rijavec M. , Miljković D. (2003. ). Psihologija obrazovanja, Zagreb: IEP-VERN’ Jensen E. Super- nastava. Nastavne strategije za kvalitetnu školu i uspješno učenje, Zagreb: Educa Kyriacou, C. (2001. ). Temeljna nastavna umijeća, Zagreb: Educa Grgin, T. (2001. ) Školsko ocjenjivanje znanja, Naklada Slap, Jastrebarsko. Mužić, V. (1979. ) Metodologija pedagoških istraživanja, Svjetlost, Sarajevo Bognar, L. , Matijević, M. (2002. ). Didaktika, Zagreb: Školska knjiga Matijević, M. (2004. ) Ocjenjivanje u osnovnoj školi, Tipex, Zagreb. Matijević, M. , D. Radovanović (2011. ) Nastava usmjerena na učenika, Školske novine, Zagreb Furlan, I. (1970. ) Upoznavanje ispitivanje i ocjenjivanje učenika, PKZ, Zagreb. PP prezentacije Đurđice Kaurloto Martinić, Luči Lončar, Diane Garašić i Elvire Nimac PRAVILNIK o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi), Narodne novine, broj 87/08. , 86/09. , 92. /10. i 105/10. )