Pradkime susipainimo kelion su pal popieiumi Jonu Pauliumi

  • Slides: 23
Download presentation
Pradėkime susipažinimo kelionę su pal. popiežiumi Jonu Pauliumi II (Karolis Juzefas Voityla) 1920 –

Pradėkime susipažinimo kelionę su pal. popiežiumi Jonu Pauliumi II (Karolis Juzefas Voityla) 1920 – 2005 Parengė tikybos mokytoja Jadvyga Dapšienė, Telšių “Atžalyno” pagrindinė mokykla

Pažinkim Palaimintąjį Visuotinės Bažnyčios vyriausiąjį Popiežių, Dievo tarnų tarną, popiežių JONĄ PAULIŲ II. •

Pažinkim Palaimintąjį Visuotinės Bažnyčios vyriausiąjį Popiežių, Dievo tarnų tarną, popiežių JONĄ PAULIŲ II. • Remdamiesi medžiaga, parašykite individualiai, aptarkite grupėse ir pristatykite teisingai mažiausiai 10 faktų apie pal. popiežių Joną Paulių II.

 • Lenkas Karolis Juzefas Voityla išrinktas popiežiumi 1978 m. spalio 16 d. •

• Lenkas Karolis Juzefas Voityla išrinktas popiežiumi 1978 m. spalio 16 d. • Tai 264 - asis Bažnyčios vadovas. • Nuo 1523 m. į Popiežiaus postą buvo renkami vien Italijos atstovai. • Pirmais popiežius slavas per visą apaštalo Petro Sosto istoriją. • Jam buvo suteiktas naujas vardas – Jono Pauliaus II. • Iki išrinkimo popiežiumi, 1958 m. tapo jauniausiu Lenkijos vyskupu (jam buvo 38 m. ). • 1963 m. paskiriamas Krokuvos arkivyskupu - metropolitu. • Kardinolo titulas suteikiamas 1966 m. • 2011 m. gegužės 1 d. popiežius Jonas Paulius II paskelbtas palaimintuoju.

Gimė 1920 m. pietų Lenkijoje Vadovicu miestelyje. Jo tėvas dirbo siuvėju, po to Austrovengrijos

Gimė 1920 m. pietų Lenkijoje Vadovicu miestelyje. Jo tėvas dirbo siuvėju, po to Austrovengrijos kariuomenėje tarnavo karininku, susikūrus Lenkijos respublikai – dirbo geležinkelininku. Motina kilusi iš Lietuvos, mokėsi Vilniaus mokytojų seminarijoje ir vėliau dirbo mokytoja. Jono Pauliaus II biustas gimtajame Karolio Voitylos mieste Vadovicuose

Prisiminimai apie vaikystę „Pamatysite, mano Lolus taps dideliu žmogumi. “ • Motina, dar kūdikio

Prisiminimai apie vaikystę „Pamatysite, mano Lolus taps dideliu žmogumi. “ • Motina, dar kūdikio lopšelyje, Karolį vadindavo malonybiniu vardu – „Lolus“. • Voitylų šeimoje buvo laikomasi katalikiško tikėjimo tradicijų. • Prie įėjimo į butą stovėjo indelis su švęstu vandeniu. • Kambariuose ant sienų kabėjo šventi paveikslai, o svečių kambary stovėjo altorėlis, prie kurio šeima kas rytą melsdavosi, o neretą vakarą balsiai skaitoma Biblija.

Prisiminimai apie vaikystę „Pamatysite, mano Lolus taps dideliu žmogumi. “ • Būdamas paaugliu Karolis

Prisiminimai apie vaikystę „Pamatysite, mano Lolus taps dideliu žmogumi. “ • Būdamas paaugliu Karolis jau tarnaudavo mišioms. • Tėvas prižiūrėdavo, kad vaikas dorai melstųsi ir būtų tikras katalikas. • Mama mirė, kai Karolis mokėsi trečioje klasėje. • Kai Karoliui sukako 21 metai, jau buvo netekęs abiejų tėvų, brolio ir sesers.

Pomėgiai Poezija Vadovavo mokyklos Marijos bendrovei (rašė eilėraščius, pjeses) Aktorystė Domėjosi filosofija Teatras Sportas

Pomėgiai Poezija Vadovavo mokyklos Marijos bendrovei (rašė eilėraščius, pjeses) Aktorystė Domėjosi filosofija Teatras Sportas (futbolas, baidarės) Mėgo užsienio kalbas

1938 m. Karolis Voityla baigė vidurinę mokyklą. • 1939 m. studijos pogrindžio universitete. •

1938 m. Karolis Voityla baigė vidurinę mokyklą. • 1939 m. studijos pogrindžio universitete. • 1942 m. mokėsi Jgelonskio universiteto katalikiškojo fakulteto kursuose, kuriems vadovavo kardinolas Adomas–Sapiega. • Po 2–jų metų Karolis Voityla tampa seminaristu. Mokėsi Romoje. • 1946 m. spalio 13 kardinolas Adomas– Sapiega suteikia Voitylai subdiakono įšventinimus, o po savaitės – diakono. • Visų Šventųjų dieną (lapkričio 1) kardinolas Sapiega Karolį Voitylą įšventino Romos katalikų bažnyčios šventiku. STUDIJOS

„Sek paskui mane!“ • 1958 m. rugsėjo 28 d. K. J. Voityla paskirtas Krokuvos

„Sek paskui mane!“ • 1958 m. rugsėjo 28 d. K. J. Voityla paskirtas Krokuvos vyskupo padėjėju. • 1964 m. sausio 13 d. įšventintas į Krokuvos arkivyskupus. • 1966 m. birželio 26 d. popiežius Paulius VI suteikia Voitylai kardinolo titulą. • 1978 m. spalio 16 d. K. J. Voityla išrinktas popiežiumi.

„Ateitis prasideda dabar, ne rytoj“ Popiežius Jonas Paulius II Šventojo Petro aikštėje (1985 m.

„Ateitis prasideda dabar, ne rytoj“ Popiežius Jonas Paulius II Šventojo Petro aikštėje (1985 m. ) • Būdamas 36 metų jis tampa Liublianos Etikos instituto profesoriumi. • Krikščionybės etikos klausimais jis parašė apie 300 straipsnių. • 120 filosofinių ir Dievą šlovinančių kūrinių. • Parašė 5 knygas. • Svarbiausiąja Popiežiaus Jono Pauliaus II bestselerio knyga tapo jo “Peržengti vilties slenkstį”, kuri pasirodė prieš 10 metų ir pasklido pasauly 20 mln. egzempliorių tiražu. • Parašė 14 popiežiškųjų enciklikų.

Popiežiaus Jono Pauliaus II veiklos bruožai • • • Jis nuosekliai propagavo civilizuotojo pasaulio

Popiežiaus Jono Pauliaus II veiklos bruožai • • • Jis nuosekliai propagavo civilizuotojo pasaulio bendrabūvio principus. 1979 m. jis pasmerkė Jaltos susitarimus ir Europos padalijimą tarp didžiųjų valstybių. Prisidėjo prie to, kad buvo sužlugdyta komunistinio valdymo sistema. Ganytojiškais tikslais aplankė daugelį pasaulio valstybių. Tuo laiku buvo reabilituotas didysis astronomas Galileo Galilėjus. Būdamas popiežiumi beatifikavo 1340 žmonių ir kanonizavo 483 šventuosius. Atgailavo dėl daugiaamžio žydų persekiojimo. Atsiprašė už praeityje katalikų padarytas nuodėmes ir klaidas. Ypatingas jo vaidmuo – santykis su jaunimu, gebėjo sužadinti jaunimo entuziazmą Kristui. Sukrėtė pasaulį savo liudijimu ligos ir mirties akivaizdoje. Jis palaikė pasaulinio pašaukimo į šventumą mokymą, kurio svarbiausias tikslas buvo mokyti žmones apie krikščionybę.

Tai buvo Romos Popiežius, kuris pirmasis iš visų buvusių: • • aplankė žydų sinagogą,

Tai buvo Romos Popiežius, kuris pirmasis iš visų buvusių: • • aplankė žydų sinagogą, kalbėjo protestantų bažnyčioje, ėjo į musulmonų mečetę, nuvyko į stačiatikių šalį, pabuvo roko muzikos koncerte, futbolo rungtynėse, mankštinosi kalnų trasose, plaukiojo baseine, žaidė tenisą, čiuožė slidėmis, • laisvai kalbėjo keliomis užsienio kalbomis.

Aplinkinius žavėjo savo paprastumu, nuolankumu, didžiu pamaldumu, tyrumu, atlaidumu, gailestingumu, meile artimui, šiltais santykiais

Aplinkinius žavėjo savo paprastumu, nuolankumu, didžiu pamaldumu, tyrumu, atlaidumu, gailestingumu, meile artimui, šiltais santykiais su jaunimu ir rūpesčiu socialiniais klausimais. Jono Pauliaus II vizitas Lietuvoje. 1993 m.

Pasikėsinimas į popiežių Joną Paulių II • 1981 m. gegužės 13 d. turkų teroristas

Pasikėsinimas į popiežių Joną Paulių II • 1981 m. gegužės 13 d. turkų teroristas Mehmetas Ali Agca (Mechmetas Alis Ahdža), Švento Petro aikštėje pasikėsino į Popiežių – iš trijų metrų atstumo du kartus šovė į jį. • Chirurgams, po keletos valandų operacijos, pavyko Popiežių išgelbėti. • Po to Popiežius Jonas Pauliaus II susitiko su teroristu ir ilgai su juo kalbėjosi. • Po pokalbio teroristas atgailavo, ašarojosi. • Sukruvintus savo drabužius Popiežius paaukojo Čenstakavo Juodajai Madonai, o kulką – Fatimos šventovės Dievo motinai.

Ganytojiškos kelionės • Jono Pauliaus II-ojo pontifikato metu, popiežius aplankė 129 valstybes. • Atliko

Ganytojiškos kelionės • Jono Pauliaus II-ojo pontifikato metu, popiežius aplankė 129 valstybes. • Atliko apie 250 apaštališkų ganytojiškų kelionių. • Aplankė apie 1022 pasaulio miestus. • Nukeliavo daugiau kaip 1, 1 mln. kilometrų. • Per jo vizitus susirinkdavo keliamilijoninės eilės. • Vienas pirmųjų oficialių Jono Pauliaus II-ojo vizitų buvo 1979 m. į Lenkiją. Jono Pauliaus II-ojo aplankytos šalys

Ganytojiška kelionė į Lietuvą 1993 m. rugsėjo „Atkeliauju pas jus pirmiausia kaip Ganytojas, 4

Ganytojiška kelionė į Lietuvą 1993 m. rugsėjo „Atkeliauju pas jus pirmiausia kaip Ganytojas, 4 -8 d. tad trokštu padrąsinti toliau kurti naują Lietuvą, štai jau laisvą ir siekiančią kuo geriau išvystyti savo galimybes” (Šventojo Tėvo kalba Vilniaus oro uoste, 1993 09 04). Nebijokite, Bičiuliai, atverti durų Kristui! Jis pažįsta žmogaus širdį. . . Jonas Paulius II, Lietuva

Jono Pauliaus II malda Aušros vartuose • Vatikane yra Lietuvių koplyčia, kurią puošia toks

Jono Pauliaus II malda Aušros vartuose • Vatikane yra Lietuvių koplyčia, kurią puošia toks pat paveikslas kaip čia. Iš ten Petro įpėdinis mintimis dažnai jungiasi prie maldos, kuri šioje vietoje kyla į Dievą. “Šiandien, savo apaštalinės kelionės į Baltijos kraštus pradžioje, džiaugiuosi, kad čia esu ne tik dvasia, bet ir kūnu. Kaip visuotinės Bažnyčios ganytojas, jūsų maldų lydimas, ateinu sudėti į motiniškas Marijos rankas savo padėką ir prašymus. "

Jonas Paulius II Šiluvoje » Štai atvykstu padėkoti šios tautos tikinčiųjų vardu: per Tavo

Jonas Paulius II Šiluvoje » Štai atvykstu padėkoti šios tautos tikinčiųjų vardu: per Tavo užtarimą išmušė prisikėlimo ir vilties valanda šioje Tau pašvęstoje žemėje. Kanoje išprašei, kad Tavo Sūnus vandenį paverstų vynu. » Padėk lietuvių tautai skausmingą praeities patirtį paversti džiugia ateitimi: ten, kur buvo persekiojami ir skriaudžiami tikintieji, dabar teįsigali religinė ir visuomeninė taika; kur vyravo neapykanta, teviešpatauja atlaidumas; kur siautėjo nepakantumas, dabar visi tesuranda bendrą kalbą ir tarpusavio pasitikėjimą“.

Popiežius Jonas Paulius II Kryžių kalne Popiežiaus Jono Pauliaus II liudijimas apie Kryžių kalną

Popiežius Jonas Paulius II Kryžių kalne Popiežiaus Jono Pauliaus II liudijimas apie Kryžių kalną – Dievo meilės žmonijai simbolį – pasklido po visą pasaulį, rado atgarsį daugybės maldininkų širdyse.

Jono Pauliaus II mirtis ir laidotuvės ( „Aš džiaugiuosi, džiaukitės ir jūs

Jono Pauliaus II mirtis ir laidotuvės ( „Aš džiaugiuosi, džiaukitės ir jūs". ) • Savo žemiškąją kelionę 2005 metų balandžio 2 dieną 22 val. 37 min. Lietuvos laiku baigė Jonas Paulius II. • Kaip skelbia italų laikraščiai, paskutinis jo ištartas žodis buvo „Amen”. • Po dviejų valandų nuo popiežiaus mirties į šv. Petro aikštę susirinko maždaug 130 tūkstančių žmonių. • Popiežiaus Jono Pauliaus II kūnas ilsisi Vatikano bazilikos kriptos kape, prie pat pirmojo Romos vyskupo, apaštalo šv. Petro ir daugelio jo įpėdinių.

Lietuvių pagarba popiežiui Lietuvos banko proginė moneta, skirta Jono Pauliaus II apsilankymui Lietuvoje pažymėti

Lietuvių pagarba popiežiui Lietuvos banko proginė moneta, skirta Jono Pauliaus II apsilankymui Lietuvoje pažymėti (reversas, 1993 m. ) Atminimo lenta Vilniaus katedroje Popiežiaus Jono Pauliaus II paminklas Kaune šalia Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios, 2011 m. Paminklas Jonui Pauliui II Šiauliuose Paminklas Jonui Pauliui II, Šiluva, Raseinių raj.

Pal. popiežiaus Jono Pauliaus II kanonizacija vyks 2014 m. balandžio 27 d. - Dievo

Pal. popiežiaus Jono Pauliaus II kanonizacija vyks 2014 m. balandžio 27 d. - Dievo Gailestingumo sekmadienį Per jo laidotuves 2005 metų balandžio 8 dieną maldininkų minia skandavo „Santo subito“ („šventuoju nedelsiant“).

Prisimink ir išvardink mažiausiai 10 faktų apie pal. Popiežių Joną Paulių II

Prisimink ir išvardink mažiausiai 10 faktų apie pal. Popiežių Joną Paulių II