Potrditev elaboratov o oblikovanju cen ka na C

  • Slides: 42
Download presentation
Potrditev elaboratov o oblikovanju cen ka na CČ liz a izvajanja javnih služb N

Potrditev elaboratov o oblikovanju cen ka na CČ liz a izvajanja javnih služb N cij GREz ni ce a ODVAJANJA ODPADNIH VODA ČIŠČENJA ODPADNIH VODA ZBIRANJA, OBDELAVE in ODLAGANJA KOMUNALNIH ODPADKOV Marko KLJUN, Kočevje, 23. 12. 2014

ZAKAJ? I. namenska zgodba • doseči vračanje najemnine v izgradnjo nove infrastrukture • nihče

ZAKAJ? I. namenska zgodba • doseči vračanje najemnine v izgradnjo nove infrastrukture • nihče ne bo tega odnesel domov ali se s tem okoristil • gre za gradnjo kanalizacije za tiste občane, ki jo nimajo, jo pa državni predpisi zahtevajo II. KOMUNALA nima notranjih rezerv • v preteklih letih smo izčrpali vse notranje rezerve III. komunikacija z uporabniki • vemo kako informacije prestaviti uporabnikom • ustanovitev skupine, ki bo aktivno sodelovala pri predstavljanju novih cen med uporabniki ter tudi načrtovala ukrepe za dolgoročne vplive na zmanjševanje nastalih stroškov tako pri občanih kot pri podjetju

ZAKAJ? • cene so bile v preteklosti državno regulirane oz. bolje rečeno blokirane (vpliv

ZAKAJ? • cene so bile v preteklosti državno regulirane oz. bolje rečeno blokirane (vpliv na potrošniško košarico) daljše obdobje • tekom let zahtevani višji standard vzdrževanja z novimi tehnologijami, terciarno čiščenje, dušik, fosfor in UV dezinfekcija • uvajanje novih storitev, odvoz embalaže od vrat do vrat, odvoz BIO-zabojnikov • rast cen v preteklosti – gorivo 73%, minimalna plača 61% • obstoječe cene niso stroškovne cene – pokrivanje izgub v podjetju iz drugih dejavnosti in iz proračuna Občine Kočevje • izčrpane vse notranje rezerve v podjetju • namesto gradnje novih sistemov kanalizacij po vaseh – sredstva iz proračuna namenjena za pokrivanje izgub izvajanja dejavnosti in subvencioniranje cen • prikrajšana določena območja občine pri kvaliteti življenja (predvsem ruralni predeli, ki so do sedaj prispevali za mestni del občine)

ZAKAJ? • trajnostna skrb za ohranjanje naravnih virov • EU zahteva – proizvajalec plača

ZAKAJ? • trajnostna skrb za ohranjanje naravnih virov • EU zahteva – proizvajalec plača • stroške pokriva tisti, ki jih neposredno povzroča, le tako se obnaša racionalno in optimizira svoje početje • če se poračunava kolektivno plačamo vsi iz naslova davkov, opravljena storitev stane enako • EU – zahteva preprečevanja subvencioniranja gospodarstva preko nestroškovnih cen, prepovedane državne pomoči • prepovedano odlaganje na odlagališču nenevarnih odpadkov Mozelj po 16. 9. 2013 • izgubljena finančna sredstva, ker se ni zapolnilo odlagališča Mozelj z odpadki od drugod, sklepa OS 3. izredne in 17. redne seje v letu 2012 (vsaj 40. 000 EUR izgubljeno mesečno = cca. 1, 5 MIO ) • vsaj 4 x višja cena odlaganja drugod

KAKO? • od leta 2013 v veljavi Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev

KAKO? • od leta 2013 v veljavi Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja • predpisuje enotno metodologijo oblikovanja cen GJS • državni predpis za vse izvajalce in občine – v preteklosti vsak po svoje • potrebno oblikovati nove cene v predvidenem roku • sprejem novih cen s potrditvijo elaboratov na OS • kazni tržne inšpekcije za neoblikovanje cen po Uredbi • pred sabo imate elaborat predlaganih izračunanih cen za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod ter ravnanja z odpadki za občino Kočevje

VSEBINA UREDBE omr e stroš žnina ki iz vaja nja stori tve • pokrivanje

VSEBINA UREDBE omr e stroš žnina ki iz vaja nja stori tve • pokrivanje stroškovnih cen • enake cene na enoto za vse uporabnike (gospodinjstva, gospodarstvo) • možnost oblikovanja subvencije za gospodinjstva • vsakoletni obvezni popravki cen ( v + ali -), poračunavanje • cena posamezne GJS sestavljena iz dveh delov 1. omrežnine / cene javne infrastrukture 2. cene izvajanja storitev javne službe – stroškov podjetja, ki izvaja GJS

OMREŽNINA ≈ najemnina LAST NOST SISTE M • višina OMREŽNINE je posledica VELIKOSTI in

OMREŽNINA ≈ najemnina LAST NOST SISTE M • višina OMREŽNINE je posledica VELIKOSTI in STANJA omrežja • upravljalec na omrežnino NIMA VPLIVA • odvisna od najemnine in števila priključkov – uporabnikov • zbrana sredstva nakazana na TRR Občine po računu za najemnino • sredstva namenjena za izgradnjo nove infrastrukture A in š tevila upora bniko v

cena izvajanja STORITEV VS I st roš ki, kol ičin e, c • strošek

cena izvajanja STORITEV VS I st roš ki, kol ičin e, c • strošek izvajalca GJS za opravljanje posamezne storitve • IZRAČUN 1. planirani predračunski stroški 2. planirana predračunska količina opravljenih storitev javne službe 3. cena na enoto • delitev med uporabnike glede na porabljene količine • primerljivost z ostalimi izvajalci GJS glede na naravne danosti, velikost območja, hribovitost, tip poselitve, gostoto poselitve, št. priključitev na km ena na eno to

pro ble KANALIZACIJA - odvajanje mn aje • cena oblikovana z elaboratom in potrjena

pro ble KANALIZACIJA - odvajanje mn aje • cena oblikovana z elaboratom in potrjena na OS konec leta 2013 ma nov ozg raje nih kan aliz aci j • veljavna od 1. 1. 2014 (predhodna sprememba leta 2003) • že vsebuje omrežnino kot ceno storitve • predlog nove cene izključno kot posledica nove infrastrukture, ki smo jo prejeli v najem (Šalka vas, Dolga vas – Livold, Breg, Podgorska) • novozgrajena kanalizacija amortizacijo povišala za cca. 130. 000 € • upoštevali stopnjo izkoriščenosti glede na število izvedenih hišnih priključkov ter število projektiranih hišnih priključko • kljub temu cca. 60. 000 € višja najemnina

pro ble KANALIZACIJA - odvajanje mn aje ma nov ozg • trenutna subvencija je

pro ble KANALIZACIJA - odvajanje mn aje ma nov ozg • trenutna subvencija je 50% tako na omrežnino kot tudi na izvajanje storitve raje nih kan aliz • vse cene so brez DDV in brez vključene subvencije predlog cene [€] Odvajanje veljavne cene [€] razl. [%] omrežnina odvajanja OV za DN 20 (3/4") €/mesec 3, 0813 2, 1210 0, 9603 45, 3 cena storitve odvajanja odpadne vode €/m 3 0, 2696 0, 2760 -0, 0064 -2, 3 Premer vodomera DN ≤ 20 < DN < 40 ≤ DN < 50 ≤ DN < 65 ≤ DN < 80 ≤ DN < 100 ≤ DN < 150 ≤ DN Faktor omrežnine 1 3 10 15 30 50 100 200 • • • omrežnina odvisna od nazivne velikosti vodnega števca (podatek Hydrovod) cena za omrežnino za števec DN 20 (faktor 1) x faktor omrežnine uporabnikovega števca zaračunana količina odvisna od porabe po števcu vode (podatek Hydrovod) aci j

ČIŠČENJE zni žan je c e ne izv aja n ja s tori t

ČIŠČENJE zni žan je c e ne izv aja n ja s tori t ve • enako kot kanalizacija • cena oblikovana z elaboratom in potrjena na OS konec leta 2013 • veljavna od 1. 1. 2014 (predhodna sprememba leta 2003) • že vsebuje omrežnino kot ceno storitve • dve skupini uporabnikov • cene za tiste, ki so priključeni na kanalizacijo ter tiste, ki imajo greznice ali MKČN • vsi plačujejo pavšalno glede na porabljeno količino pitne vode, čiščenje greznic ali MKČN že vključeno v ceni • spremembe zaradi sprememb števila in velikosti priključkov • nižja cena izvajanja storitev

zni žan ČIŠČENJE je c e izv aja n ja s • trenutna subvencija

zni žan ČIŠČENJE je c e izv aja n ja s • trenutna subvencija je 50% tako na omrežnino kot tudi na izvajanje storitve • vse cene so brez DDV in brez vključene subvencije Čiščenje ne predlog cene [€] veljavne cene [€] razl. [%] omrežnina čiščenja OV za DN 20 (3/4") €/mesec 3, 3646 3, 3112 0, 0534 1, 6 cena storitve čiščenja odpadne vode €/m 3 0, 2916 0, 3437 -0, 0521 -15, 2 cena storitve čiščenja za greznice in mkčn €/m 3 0, 3488 0, 4054 -0, 0566 -14, 0 tori t ve

ODVAJANJE in ČIŠČENJE zni žan je c e ne izv aja n ja s

ODVAJANJE in ČIŠČENJE zni žan je c e ne izv aja n ja s tori t ve • sredstva za subvencijo iz proračuna Občine Kočevje • trenutna subvencija je 50% tako na omrežnino kot tudi na izvajanje storitve • za subvencioniranje cene storitve in omrežnine je bilo v lanskem letu namenjeno 304. 944, 99 € • trenutni sklep predvideva letno 5% zmanjševanje subvencije • v preteklih letih za subvencioniranje najemnine v skladu s Pogodbo o najemu in uporabi infrastrukture za izvajanje GJS namenjenih skupno že 2. 126. 858, 20 € • predlog samo subvencioniranje cen izvajanja javne službe v višini 45%

VP LIV ODVAJANJE in ČIŠČENJE • 4 -članska družina, s povprečno porabo 3 m

VP LIV ODVAJANJE in ČIŠČENJE • 4 -članska družina, s povprečno porabo 3 m 3 vode na osebo mesečno NA CE N izv E pr i aja nje 45% s sto ritv ubven e cij i na • brez sprememb cen odpadkov, samo vpliv zmanjšanja subvencij ter večje omrežnine GREZNICE KANALIZACIJA NOVO PAZI – taksa kanalizacija 10 x nižja od greznic KANAL. 2015 2014 brez subv. 15, 07 s subv. 11, 75 STARO 7, 68 GREZNICE 2015 2014 brez subv. 14, 61 s subv. 12, 45 10, 82 od tega 6, 34 samo taksa državi

ODVAJANJE in ČIŠČENJE Subvencioniranje v skladu s Pogodbo o najemu in uporabi iz leta

ODVAJANJE in ČIŠČENJE Subvencioniranje v skladu s Pogodbo o najemu in uporabi iz leta 2010 LETO 2011 2012 2013 2014 SKUPAJ: Ravnanje s komunalnimi odpadki 52. 051, 84 52. 657, 32 53. 109, 26 52. 919, 90 210. 919, 90 Odvajanje in čiščenje odpadne vode 443. 299, 13 433. 858, 65 522. 775, 18 516. 005, 34 1. 915. 938, 30 Subvencioniranje v skladu z novosprejetimi cenami po Uredbi in elaboratu LETO 2014 Ravnanje s komunalnimi odpadki 0, 00 Odvajanje in čiščenje odpadne vode 304. 944, 99 SU BV sku ENC pno IJE z v le a od Izčrp tu 2 vaja avaj op 014 nje i 820 n či rorač u š. 95 0, 3 čenje n 3 €

SU BV E NC PR I J A S EDL Sku AM OG paj

SU BV E NC PR I J A S EDL Sku AM OG paj oce sto O NA n v le jen ritv IZV t u 2 o za e AJA Greznice in MKČN 015 odp NJE adn Predlagana cena Predvidene količine 1 elaboratu 2014 v eur mesečno v m 3 43. e vo 0, 3488 22. 604, 83 110 de € ODVAJANJE in ČIŠČENJE Vpliv na proračun glede na višino subvencije Čiščenje Odvajanje Predlagana cena Predvidene količine elaboratu 2014 v eur mesečno v m 3 0, 2696 32. 844, 36 Subvencija cene storitve STOPNJA 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% ZNESEK 47. 816, 13 42. 503, 22 37. 190, 32 31. 877, 42 26. 564, 52 21. 251, 61 15. 938, 71 10. 625, 81 5. 312, 90 0, 00 Subvencija omrežnina letno STOPNJA ZNESEK 45% 60. 091, 14 40% 53. 414, 35 35% 46. 737, 56 30% 40. 060, 76 25% 33. 383, 97 20% 26. 707, 17 15% 20. 030, 38 10% 13. 353, 59 5% 6. 676, 79 0% 0, 00 V E IT Predlagana cena elaboratu 2014 v eur 0, 2916 R O ST OM A N I N Ž E R Predvidene količine mesečno v m 3 32. 844, 36 Subvencija cene storitve STOPNJA 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% ZNESEK 51. 718, 04 45. 971, 59 40. 225, 14 34. 478, 69 28. 732, 24 22. 985, 79 17. 239, 35 11. 492, 90 5. 746, 45 0, 00 Subvencija omrežnina letno STOPNJA 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% ZNESEK 102. 856, 82 91. 428, 28 79. 999, 75 68. 571, 21 57. 142, 68 45. 714, 14 34. 285, 61 22. 857, 07 11. 428, 54 0, 00 Subvencija cene storitve STOPNJA 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% ZNESEK 42. 576, 65 37. 845, 91 33. 115, 17 28. 384, 44 23. 653, 70 18. 922, 96 14. 192, 22 9. 461, 48 4. 730, 74 0, 00 Subvencija omrežnina letno STOPNJA ZNESEK 45% 102. 856, 82 40% 91. 428, 28 35% 79. 999, 75 30% 68. 571, 21 25% 57. 142, 68 20% 45. 714, 14 15% 34. 285, 61 10% 22. 857, 07 5% 11. 428, 54 0% 0, 00

cen ODPADKI a iz leta • obstoječa cena iz leta 2005 • cena ŠE

cen ODPADKI a iz leta • obstoječa cena iz leta 2005 • cena ŠE NI potrjena skladno z elaboratom • obstoječa cena za zbiranja in odlaganje skupaj 2, 52 € na osebo • • • prepoved odlaganja na odlagališču Mozelj odpadke v Mozlju prevzema podizvajalec, ki jih na drugi lokaciji obdela in odloži uvajanje novih storitev, odvoz embalaže od vrat do vrat, odvoz BIO-zabojnikov rast cen v preteklosti – gorivo 73%, minimalna plača 61% obstoječe cene niso stroškovne cene – pokrivanje izgub v podjetju iz drugi dejavnosti in iz proračuna Občine Kočevje 200 5

cen ODPADKI a iz leta 200 • MKO – mešani komunalni odpadki • EMB

cen ODPADKI a iz leta 200 • MKO – mešani komunalni odpadki • EMB – embalaža • LZF – ločeno zbrane frakcije (papir, steklo, nevarni odpadki, tekstil, kosovni odpadki, …) • BIO – biološki odpadki (biološko razgradljivi kuhinjski odpadki in zeleni vrtni odpad) 5

ODPADKI barva zabojnika MKO EMB RJAV RUMEN pokrov ali zabojnik LZF PAPIR moder BIO

ODPADKI barva zabojnika MKO EMB RJAV RUMEN pokrov ali zabojnik LZF PAPIR moder BIO STEKLO zeleno ostalo z napisi rjav zabojnik z rdečim pokrovom velikost zabojnika 120 l, tudi 1100 l, 5000 l in 7000 l 240 l, tudi 1100 l in 5000 l kontejner 1100 l lokacija zabojnika pri uporabniku obvezna storitev od vrat do vrat ekološki otoki termin odvoza na 2 tedna gospodinjstva 1 x ali 2 x na teden bloki na klic pravne osebe - kontejner na 2 tedna gospodinjstva 1 x na teden bloki na klic pravne osebe - kontejner papir – 1 x na teden okolica papir – 2 x na teden mesto steklo – na 2 tedna ZC ali letni urnik ali klic 1 x na teden poletni čas, na 2 tedna zimski čas 1 x na teden bloki število ekip rjav teden 2 smetarki cel teden, 1 smetarka 3, 5 dni v rumenem tednu 1 smetarka 2 dni po ½ dneva samonakladalni na klic rumen teden 2 smetarki cel teden, 1 smetarka 2 dni po ½ dneva v rjavem tednu 1 smetarka ¾ dneva samonakladalni na klic 2, 5 rumeni teden, 3 dnevi v rjavem tednu za papir ½ dneva za steklo kosovni na klic v času 1. 4. -10. 6. in 1. 9. -10. 11. četrtek vsak teden vsak petek poletni čas vsak 2. petek zimski čas prevzemniki podizvajalec (cena €/tono) sheme (brezplačno –obvezani k predaji) del sheme (brezplačno) del prodaja (zaslužek) del predaja (stroški) kompostarna Mozelj (obč. infr. ) (lastna cena kompostiranja) nastali stroški zbiranje obdelava odlaganje letno opravljeni km z zbiranjem • zbiranje 120 l zabojnik zbirni center premične zbiralnice zbiranje vsi pri uporabniku bodisi zabojnik od vrat do vrat ali hišno kompostiranje zbiranje in kompostiranje obdelava in razgradnja vključeni v ceno ob nakupu embaliranega izdelka obdelava posamezne LZF trenutno v obstoječi ceni zaradi neuveljavitve novih cen 40. 000 17. 500 22. 0000 + individualni odvoz kosovnih s TGM 7. 000 zbrane količine [ton] 2. 031 610 710 517 delež 53 16 19 14

ODPADKI kol ičin ep ada jo

ODPADKI kol ičin ep ada jo

tren utn ODPADKI Storitev enota • diagram količin, deležev cena brez DDV cena z

tren utn ODPADKI Storitev enota • diagram količin, deležev cena brez DDV cena z 9, 5% DDV zbiranje in odvoz €/m 3 8, 3486 9, 1417 odlaganje odpadkov €/m 3 5, 8185 6, 3713 zbiranje, odvoz in odlaganje €/m 3 14, 1671 15, 5130 PVC vrečka 65 l €/kos 0, 9208 1, 0083 zbiranje, odvoz in odlaganje Na osebo se zaračuna 178 l vseh komunalnih odpadkov (vključujoč vse frakcije, MKO, EMB, LZF in BIO) Cena na osebo tako znaša 2, 52 € brez DDV in 2, 76 € z DDV a ce na

ODPADKI - uredba UR ZA EDBA HT EV E • ločeno se vodijo stroški

ODPADKI - uredba UR ZA EDBA HT EV E • ločeno se vodijo stroški za ZBIRANJE, OBDELAVO in ODLAGANJE • ločeno se vodijo stroški za MKO, EMB, LZF in BIO • vsi planski stroški se razdelijo glede na planske zbrane količine odpadkov • cena izražena v EUR na kg • zaračunava se cena v kg, sorazmerno glede na prostornino zabojnika pri uporabniku in pogostost odvoza • ugotovi se specifična teža glede na letne zbrane količine odpadkov in letno odpeljan volumen zabojnikov – ključ za preračun med kg in l

ODPADKI - uredba

ODPADKI - uredba

ODPADKI - uredba UR ZA EDBA HT EV E • ločeno se zaračuna cena

ODPADKI - uredba UR ZA EDBA HT EV E • ločeno se zaračuna cena javne infrastrukture ter cena izvajanja storitve posamezne obvezne občinske javne službe ZBIRANJE določenih vrst komunalnih odpadkov, OBDELAVA določenih vrst komunalnih odpadkov, ODLAGANJE ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in • cena javne infrastrukture je del cene, ki vključuje stroške javne infrastrukture javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki

pre tvo ODPADKI - cena na kg rnik ce me na na dm k

pre tvo ODPADKI - cena na kg rnik ce me na na dm k aso g in v • uporabniku se zaračunajo naslednje postavke Šifra 3. 3. 1. 1 3. 1. 2 3. 2. 1 3. 2. 2 4. 4. 1. 1 4. 1. 2 5 5. 1. 1 5. 1. 2 Cena na kg zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov zbiranje komunalnih odpadkov*, ki vključuje cena javne infrastrukture 0, 0031 cena storitve 0, 1708 zbiranje bioloških odpadkov**, ki vključuje cena javne infrastrukture 0, 0000 cena storitve 0, 1032 obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov obdelava komunalnih odpadkov, ki vključuje cena javne infrastrukture 0, 0000 cena storitve 0, 0000 odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov odlaganje komunalnih odpadkov, ki vključuje cena javne infrastrukture 0, 0000 cena storitve 0, 1501 Storitev Brez zabojnikov za biološki odpad A. Predvidena količina zbranih odpadkov B. Predviden inštaliran volumen zabojnikov A. /B. Preračunana specifična teža zbranih odpadkov 3. 500. 000, 00 kg 28. 234. 092 l 0, 1240 kg/l Samo zabojniki za biološki odpad A. Predvidena količina zbranih BIO odpadkov B. Predviden inštaliran volumen BIO zabojnikov A. /B. Preračunana specifična teža zbranih BIO odpadkov 550. 000, 00 kg 4. 745. 200 l 0, 1159 kg/l olu mn om

ODPADKI - obračun pre dlo g • na fizično osebo v gospodinjstvu se mesečno

ODPADKI - obračun pre dlo g • na fizično osebo v gospodinjstvu se mesečno obračuna 100 litrov zbranih MKO sorazmerno z maso (12, 3964 kg, pretvornik potrjen z Elaboratom) • pravnim osebam se zaračuna cena izražena v kg, sorazmerno glede na prostornino in pogostost odvoza zabojnika za MKO • odvoz embalaže in ločeno zbranih frakcij (papir, steklo, …) in oddaja komunalnih odpadkov v zbirnem centru Mozelj, razen oddaja gradbenih odpadkov nad 1. 500 kg na osebo letno in azbesta, so vključeni v ceno ravnanja z mešanimi komunalnimi odpadki, • za od 1 do 7 uporabnikov gospodinjstva se za zbiranje uporablja 120 l zabojnik za MKO in 240 l zabojnik za embalažo, za več kot 7 oseb se lahko namesti dodatni zabojnik za MKO in embalažo, • na pisno željo uporabnika je mogoče določiti tudi večji zabojnik, pri čemer se dodatne količine upoštevajo pri mesečnem obračunu, • razmerje inštaliranega volumna (volumen zabojnika in frekvenca odvoza) nameščenih zabojnikov za MKO proti zabojnikom za embalažo lahko doseže najmanj faktor 1 proti 2 (MKO : embalaža = 1 : 2) • (Primer: MKO : embalaža = 1 : 2 = 0, 5 je sprejemljivo; MKO : embalaža = 1 : 3 = 0, 33 je nesprejemljivo) • v kolikor uporabnik preseže razmerje 1: 2 med nameščenimi zabojniki za MKO in embalažo, si je dolžan zagotoviti dodatni inštaliran volumen MKO do vzpostavitve razmerja 1: 2. Na pisno željo uporabnika, se ta volumen lahko zagotovi samo obračunsko brez namestitve dodatnega zabojnika za MKO, • zbiranje bioloških odpadkov se zaračunava mesečno glede na mesečno povprečje letno odpeljanega volumna zabojnika za biološke odpadke za posamezno odjemno mesto.

ODPADKI - sprememba cene pre dlo g Cene ravnanja z odpadki 2014 v EUR

ODPADKI - sprememba cene pre dlo g Cene ravnanja z odpadki 2014 v EUR brez subvencije zbiranja MKO (100 l na osebo) DA Cena za 4 člansko družino NE S z BIO 11, 05 brez BIO 11, 05 Cene ravnanja z odpadki 2015 v EUR brez subvencije zbiranja MKO (100 l na osebo) 201 Cena za 4 člansko družino 5 z BIO 22, 57 brez BIO 17, 59 Cena odvoza 120 l zabojnika za BIO 4, 98 EUR na mesec Razlika glede na 2014 z BIO 11, 52 brez BIO 6, 54 Cene ravnanja z odpadki 2015 v EUR pri X% subvenciji zbiranja MKO (100 l na osebo) sub ven 201 cija 5 Cena za 4 člansko družino s subv. SUBVENCUA 45% 40% 30% 20% 10% z BIO 18, 4 18, 86 19, 79 20, 72 21, 64 Vse cene v EUR z DDV brez BIO 13, 42 13, 88 14, 81 15, 74 16, 67 Razlika subv. Skupna subv. z / brez BIO Občine 4, 17 173. 641, 97 3, 71 154. 348, 42 2, 78 115. 761, 31 1, 85 77. 174, 21 0, 93 38. 587, 10 Razlika glede na 2014 z BIO 7, 35 7, 81 8, 74 9, 67 10, 59 brez BIO 2, 37 2, 83 3, 76 4, 69 5, 62

pre ODPADKI - gospodarstvo • imajo inštalirane prevelike zabojnike • nekateri odvoz samo MKO

pre ODPADKI - gospodarstvo • imajo inštalirane prevelike zabojnike • nekateri odvoz samo MKO • predvidevamo samo nujne odvoze • ne bo praznih pobiranj tvo 2014 (MKO + LZF + BIO) 2015 MKO € 2014 € 2015 rnik Sprememba gospodarstvo 111, 42 191, 47 278, 20 382, 95 Mol, d. o. o. * 500, 15 15, 42 141, 67 42, 50 283, 34 49, 58 1205, 07 ce me na na dm k aso g in v Hofer Melamin 9, 64 Smola Janez s. p. 401, 69 Gimnazija in srednja šola 120, 51 Glasbena šola 803, 38 Osnovna šola stara cerkev 140, 59 OŠ Ljubo šercer 340, 01 964, 06 258, 55 733, 09 OŠ Zbora odposlancev -kontejner 62, 34 470, 92 176, 74 OŠ ob Rinži - Mestni log OŠ Zbora odposlancev -Bračičeva 1205, 07 DOM STAREJŠIH OBČANOV 49, 21 80, 34 ITAS CAS 21, 25 60, 25 NOLIK 141, 67 401, 69 488, 76 1385, 84 198, 34 562, 37 KOČEVSKI TISK ROTIS TUŠ olu mn om

ODPADKI - primerjava pre tvo rnik ce me na na dm k aso g

ODPADKI - primerjava pre tvo rnik ce me na na dm k aso g in v olu mn om

POLOŽNICE- primerjava pre tvo rnik ce me na na dm k aso g in

POLOŽNICE- primerjava pre tvo rnik ce me na na dm k aso g in v olu mn om

POLOŽNICE- primerjava KAN + BIO 2015 2014 brez subv. 37, 64 s subv. 30,

POLOŽNICE- primerjava KAN + BIO 2015 2014 brez subv. 37, 64 s subv. 30, 14 prik l kan jučen aliz i na aci jo KAN - BIO 2015 18, 72 2014 brez subv. 32, 66 s subv. 25, 17 18, 72

POLOŽNICE- primerjava GR+ BIO 2015 2014 brez subv. 37, 18 s subv. 30, 94

POLOŽNICE- primerjava GR+ BIO 2015 2014 brez subv. 37, 18 s subv. 30, 94 Gre zni MK ce ali ČN GR- BIO 2015 21, 86 2014 brez subv. 32, 20 s subv. 25, 96 21, 86

niž anj PREDLOGI • ODPADKI • pripraviti občane • LOČEVANJE – LOČEVANJE - LOČEVANJE

niž anj PREDLOGI • ODPADKI • pripraviti občane • LOČEVANJE – LOČEVANJE - LOČEVANJE • vsi moramo delati na ločevanju odpadkov • petstopenjska hierarhična lestvica odpadkov e st roš in p kov p ri u ri iz por vaja preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov abn l ikih cu GJ S ponovno uporabi … recikliraj … drugi postopki predelave (npr. energetska izraba) varno in okolju prijazno odstranjevanje, odlaganje • rešitev samo znižanje skupnih stroškov • vse ostalo samo spreminjanje cene na enoto, pri čemer se povezano spreminja število enot, ni učinka • načini • prihranki pri izvajalcu – zniževanje stroškov omejitve, obdelava in odlaganje pri podizvajalcu • prihranki pri uporabnikih • dosledno ločevanje, manjše količine MKO, manjša teža nižji stroški obdelave in odlaganja • edina dolgoročna in pravilna rešitev • EMB konča v zabojniku za EMB, saj je tako nastali strošek samo z zbiranjem • dosledno ločevanje papirja, saj se s tem ustvarja višji prihodek • sprememba režima odvoza odpadkov • odvoz MKO na 3 tedne ali več

PREDLOGI pre tvo rnik ce me na na dm k aso g in v

PREDLOGI pre tvo rnik ce me na na dm k aso g in v • vračanje BIO zabojnikov, v kolikor je možnost lastnega kompostiranja • prehodno obdobje do sprejetja naslednjega elaborata za odpadke v letu 2016 • oblikovanje cene na dejansko odpeljane volumne zabojnikov • v vmesenem času prevetritev linij, saj lahko le zmanjšanje terminov odvoza prinese prihranke – 1 x na 3 tedne MKO • zmanjšanje števila odvozov od večstanovanjskih objektov – skratka optimizacija poti smetarskih vozil • omogočanje nakupa manjši posod za gospodinjstva z eno ali dvema osebama • osveščanje občanov o pomembnosti zmanjšanja zabojnikov, le na ta način bodo vsi prisiljeni k ločevanju • doseči izenačitev volumna odpeljanih odpadkov na osebo, sedaj precej različno razmerje od 35 do 250 l odpeljanega volumna na osebo mesečno • varčevanje z vodo – manjša poraba, manj stroškov s čiščenjem • preprečevanje dotoka meteornih vod na čistilno, s tem nižji stroški obratovanja • preprečevanje zlivanja odpadnih olj v odtok olu mn om

ODLAGALIŠČE MOZELJ ZA MU JEN • zaprtje odlagališča v treh letih po prenehanju odlaganja

ODLAGALIŠČE MOZELJ ZA MU JEN • zaprtje odlagališča v treh letih po prenehanju odlaganja (52. členom Uredbe o odlagališčih odpadkov (Ur. l. RS, št. 10/2014)) • 15. 9. 2013 konec odlaganja, preteklo že več kot 1 leto • 1, 5 MIO EUR za izvedbo zapiralnih del • za potrebe zapiranja se potrebuje OVD (podobno kot za obratovanje) • pogoj za pridobitev OVD je garancija za 30 let po zaprtju – izvajanje vzdrževalnih del in predpisanih meritev • tej garanciji se reče finančno jamstvo ( v obliki depozita, bančne garancije ali zavarovalne police) • za naše odlagališče predvideno 4, 2 MIO EUR – nezmožnost pridobiti sredstva v tej višini, enak problem v celotni državi • v trenutko do dokončanja je potrebno zagotoviti sredstva tako za izvedbo kot za jamstvo!!! • po zaprtju se sprosti del sredstev namenjen zapiranju, 30 let se vsako leto zmanjšujejo ta sredstva v jamstvu • zahteva EU po zaprtju vseh odlagališč, ki nimajo OVD za obratovanje • zamujena priložnost, ker se ni zapolnilo z odpadki od drugod, sklepa OS 3. izredne in 17. redne seje v letu 2012 AP RIL OŽ NO ST

ODLAGALIŠČE MOZELJ ZA MU JEN AP RIL OŽ NO • Za odlagališče Mozelj je

ODLAGALIŠČE MOZELJ ZA MU JEN AP RIL OŽ NO • Za odlagališče Mozelj je bilo pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje za obdobje 2004 -2007, podaljšano do 2008 in nato do 15. 7. 2009. Skladno s takrat veljavno zakonodajo smo na ARSO vložili vlogo za podaljšanje obratovanja odlagališča po 16. 7. 2009 do 31. 12. 2013 oziroma 31. 12. 2015. Odpadki so se odlagali do 31. 01. 2013, ko je v veljavo stopila odločba IRSO z dne 30. 11. 2012 (št. 06113 -378/2006 -50). Istočasno je podjetje prejelo tudi odločbo ARSO o zavrnitvi vloge za izdajo OVD (35468 -21/2009 -18). Na obe odločbi sta bili vloženi pritožbi. Zaradi dolgotrajnega reševanja pritožbe zoper odločbe IRSKO smo aprila 2013 ministrstvo pozvali k hitrejšemu reševanju zadeve. Na poziv odgovora nismo prejeli. Odločbo MKO, s katero so ugodili naši pritožbi (št. 0618 -1055/2013 -4), smo prejeli 06. 2013. Na osnovi te odločbe smo skladiščene odpadke (od 1. 2. 2013 do 6. 6. 2013) obdelali in odložili do 25. 6. 2013. 08. 2013 je bila ponovno izdana odločba IRSKO, ki je po 16. 09. 2013 prepovedovala skladiščenje in odlaganje odpadkov na odlagališču. 12. 09. 2013 je bila prejeta odločba MKO-ja, s katero so odpravili zavrnilno odločbo ARSO o izdaji OVD in zadevo vrnili v ponovno odločanje prvostopnemu organu – ARSO je podjetje 22. 11. 2013 pozval k izjasnitvi o nekaterih dejstvih in okoliščinah ter o predložitvi finančnega jamstva v ustrezni obliki v roku 8 dni od prejema poziva. Prošnjo podjetja po podaljšanju tega roka je upravni organ zavrnil in istočasno, ker finančno jamstvo ni bilo predloženo in st tem ni bil izpolnjen eden glavnih pogojev za izdajo OVD, z izdajo odločbe (35468 -21/2009 -27) zavrnil vlogo za izdajo OVD. V predpisanem roku je podjetja vložilo pritožbo, ki pa je bila zavrnjena z odločbo na MKO-ja (35402 -1/2014/2). Na odločbo pritožbe nismo podali, s 16. 05. 2014 je odločitev ARSO postala pravnomočna in dokončna. ST

VPRAŠANJA • ?

VPRAŠANJA • ?

KONEC • !

KONEC • !

Ka nal iza cija

Ka nal iza cija

CČ N

CČ N

OD PA D KI

OD PA D KI

KONEC 2 • !

KONEC 2 • !