POSTUPY A FORMY LOGICKHO MYSLENIA VO VKLADOVOM SLOHOVOM

  • Slides: 16
Download presentation
POSTUPY A FORMY LOGICKÉHO MYSLENIA VO VÝKLADOVOM SLOHOVOM POSTUPE

POSTUPY A FORMY LOGICKÉHO MYSLENIA VO VÝKLADOVOM SLOHOVOM POSTUPE

VÝKLADOVÝ SLOHOVÝ POSTUP Na zopakovanie: Výklad - objektívne, logicky vysvetľuje neznáme javy 1. známe

VÝKLADOVÝ SLOHOVÝ POSTUP Na zopakovanie: Výklad - objektívne, logicky vysvetľuje neznáme javy 1. známe fakty 2. novinky (analýza) 3. zhrnutie Úvaha - autor rozoberá už známu otázku, ale subjektívne, . zo svojho hľadiska 1. načrtnutie problému 2. rozoberanie problému (interpretácia) 3. konečné stanovisko

 LOGIKA = SPRÁVNE USUDZOVANIE - schopnosť vyvodiť správne riešenie VÝSLEDKY 7 -10 bodov

LOGIKA = SPRÁVNE USUDZOVANIE - schopnosť vyvodiť správne riešenie VÝSLEDKY 7 -10 bodov Vynikajúce. Ťažko môže byt niekto lepší ako vy. Vaša logika je priam železná. 5 -6 bodov Logické uvažovanie patri k vašim silným stránkam. 3 -4 body Zlatá stredná cesta, teda žiaden génius, ale hlupák ešte tiež nie. 2 -0 bodov Vaše silne stránky sa neprejavujú práve v logike.

POSTUPY A FORMY LOGICKÉHO MYSLENIA 1. INDUKCIA - poznávací postup, pri ktorom z jednotlivých

POSTUPY A FORMY LOGICKÉHO MYSLENIA 1. INDUKCIA - poznávací postup, pri ktorom z jednotlivých konkrétnych prípadov, vyvodzujeme všeobecný záver - umožňuje tvorbu teórií a hypotéz - môže byť zakončená syntézou, ale záver nemusí byť jednoznačný Príklady indukcie: Ak sú labute biele v Ázii, Európe, Amerike, Afrike, tak môžeme tvrdiť, že všetky labute sú biele.

V troch literárnych dielach nájdeme konkrétne, spoločné znaky charakteristické pre určité literárne obdobie (napr.

V troch literárnych dielach nájdeme konkrétne, spoločné znaky charakteristické pre určité literárne obdobie (napr. renesanciu). Tieto znaky zovšeobecníme, a tak môžeme obdobie charakterizovať. Aristoteles hovorí: „Indukcia nemá odhaľovať nové pravdy, ale skôr len rozširovať chápanie už poznaných právd. “

3. DEDUKCIA - myšlienkový postup od všeobecného ku konkrétnemu, ale i od neznámeho k

3. DEDUKCIA - myšlienkový postup od všeobecného ku konkrétnemu, ale i od neznámeho k známemu - odvodzovanie určitého záveru zo všeobecných právd - može byť zakončená analýzou/rozborom/vyslovením premisií (premisa - označuje predpoklad - výrok, z ktorého vyplýva v úsudku nový výrok či záver ) Príklady dedukcie : Každý človek je smrteľný. Chuck Norris je človek. Chuck Norris JE SMRTEĽNÝ.

 http: //www. yout ube. com/watch ? v=4 VH 7 Uwow Zgs

http: //www. yout ube. com/watch ? v=4 VH 7 Uwow Zgs

3. KOMPARÁCIA (POROVNANIE/POROVNÁVANIE) – operácia myslenia, ktorá vyúsťuje do zistenia, či sú dve predmety/javy

3. KOMPARÁCIA (POROVNANIE/POROVNÁVANIE) – operácia myslenia, ktorá vyúsťuje do zistenia, či sú dve predmety/javy rovnaké, podobné alebo odlišné – vyhľadávanie spoločných/odlišných znakov – môžeme ju využívať ako v jazyku tak v literatúre

Príklady na jazyk: a ) akostné prídavné mená vyjadrujú určitú vlastnosť a dajú sa

Príklady na jazyk: a ) akostné prídavné mená vyjadrujú určitú vlastnosť a dajú sa stupňovať múdry – múdrejší – najmúdrejší b ) vzťahové sú odvodené z konkrétneho podstatného mena a nestupňujú sa oceľový – oceľovejší – najoceľovejší

Zhrnutie v skratke Porovnajte tieto obrázky.

Zhrnutie v skratke Porovnajte tieto obrázky.

 2. ZOVŠEOBECNENIE (GENERALIZÁCIA) - myšlienkový postup, pri ktorom na základe opakujúcich sa znakov

2. ZOVŠEOBECNENIE (GENERALIZÁCIA) - myšlienkový postup, pri ktorom na základe opakujúcich sa znakov predmetov formulujeme výrok, ktorý patrí pre celú triedu predmetov - urobenie všeobecne platným

5. KONKRETIZÁCIA - „uvedenie príkladu“ - od všeobecného -> ku konkrétnemu - napr. ak

5. KONKRETIZÁCIA - „uvedenie príkladu“ - od všeobecného -> ku konkrétnemu - napr. ak tvrdenie alebo definíciu aplikujeme na určitý . . príklad SEPARÁCIA

Zdroje : www. vytvarna. szm. sk/obrazky/vsp. doc http: //sk. wikipedia. org/wiki/Hlavn%C 3%A 1_str%C 3%A

Zdroje : www. vytvarna. szm. sk/obrazky/vsp. doc http: //sk. wikipedia. org/wiki/Hlavn%C 3%A 1_str%C 3%A 1 nka http: //www. youtube. com/watch? v=4 VH 7 Uwow. Zgs http: //www. cudzieslova. sk

Katarína Jarošová Jaroslav Fedor Jana Gogová Ivan Pavlov ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ!

Katarína Jarošová Jaroslav Fedor Jana Gogová Ivan Pavlov ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ!