Postup stanovenia hodnoty cestnch vozidiel poda prlohy 6

  • Slides: 58
Download presentation
Postup stanovenia hodnoty cestných vozidiel podľa prílohy č. 6 k vyhláške č. 492/2004 Z.

Postup stanovenia hodnoty cestných vozidiel podľa prílohy č. 6 k vyhláške č. 492/2004 Z. z. (14. 12. 2004) a vyhlášky č. 626/2007 Z. z. (14. 12. 2007) Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. A. ZÁKLADNÉ POJMY A NÁZVOSLOVIE 1. Cestné vozidlo 16. Koef. amortizácia za skutočné km 31. Koef. platnosti kontroly techn. stavu 2. Základné časti voz. - technická skupina 17. Zákl. amortizácia za dobu prevádzky 32. Koef. poškodenia vozidla haváriou 3. Životnosť vozidla 18. Celková základná amortizácia 33. Koef. počtu držiteľov vozidla 4. Prognózovaná životnosť 19. Obstarávacia cena vozidla 34. Koef. spôsobu prevádzky vozidla 5. Údržba a oprava 20. Východisková hodnota vozidla 35. Koeficient dopytu trhu 6. Modernizácia, prestavba 21. Východiskový technický stav skupiny 36. Všeobecná hodnota vozidla 7. Mimoriadna výbava 22. Východiskový technický stav vozidla 37. Reprodukčná obstarávacia hodnota 8. Doba prevádzky 23. Zrážka, prirážka za technický stav 38. Výška škody 9. Predpokladaný ročný jazdný výkon 24. Technický stav skupiny 10. Predpokladaný zostatkový techn. stav 25. Pomerný diel skupiny 11. Predpokladaná efektívna životnosť 26. Pomerný technický stav skupiny 12. Predpokladaný počet najazdených km 27. Technický stav vozidla 13. Počet skutočne najazdených km 28. Technická hodnota vozidla 14. Rozdiel v počte najazdených km 29. Techn. hodnota mimoriadnej výbavy B. VÝPOČET HODNOTY VOZIDLA 15. Koeficient najazdených km 30. Koeficient predajnosti vozidla C. STANOVENIE VÝŠKY ŠKODY © 2005 AGENTÚRA AUTO DATA, spol. s r. o.

A-1. Cestné vozidlo je motorové vozidlo, nemotorové vozidlo, prípojné vozidlo, zvláštne motorové a nemotorové

A-1. Cestné vozidlo je motorové vozidlo, nemotorové vozidlo, prípojné vozidlo, zvláštne motorové a nemotorové vozidlo (prípojný stroj) a ostatné vozidlá zaradené podľa § 2 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 Z. z. do kategórií: L M 1 M 2, M 3 N O R R, S, T A. ZÁKLADNÉ POJMY A NÁZVOSLOVIE Naspäť © 2005 AGENTÚRA AUTO DATA, spol. s r. o.

A- 2. Základné časti vozidla - technická skupina Technickou skupinou sa na účely stanovenia

A- 2. Základné časti vozidla - technická skupina Technickou skupinou sa na účely stanovenia hodnoty vozidla rozumie funkčne, konštrukčne a montážne jednotný celok. Rozdelenie vozidla na skupiny závisí od jeho technickej koncepcie. motor a spojka karoséria prevodovka zadná náprava rám vonkajšia a vnútorná výbava predná náprava plášte pneumatík A. ZÁKLADNÉ POJMY A NÁZVOSLOVIE Naspäť Pomerné diely skupiny © 2005 AGENTÚRA AUTO DATA, spol. s r. o.

A- 3. Životnosť vozidla je čas, počas ktorého je vozidlo pri dodržaní určeného systému

A- 3. Životnosť vozidla je čas, počas ktorého je vozidlo pri dodržaní určeného systému údržby a opráv schopné bezpečne plniť požadované funkcie až do dosiahnutia medzného stavu. X Medzný stav je stav vozidla, keď sa musí jeho ďalšie používanie prerušiť. Životnosť vozidla závisí od doby prevádzky, počtu najazdených kilometrov, prípadne od odpracovaného počtu prevádzkových hodín. Na účely stanovenia hodnoty vozidla sa technický stav vozidla rovná zostatkovému percentu technickej životnosti vozidla. 2006 2001 počet skutočne najazdených kilometrov - PSKM = 119. 180 [km ] doba prevádzky, vek vozidla - T = 59 [ mesiacov ] 4. Prognózovaná životnosť vozidla je predpokladaná technická životnosť vozidla určená na základe jeho zatriedenia do príslušnej kategórie pri bežnej starostlivosti o vozidlo. A. ZÁKLADNÉ POJMY A NÁZVOSLOVIE Naspäť © 2005 AGENTÚRA AUTO DATA, spol. s r. o.

A- 5. Údržba a oprava vozidla ÚDRŽBA je súhrn predpísaných úkonov zabezpečujúcich technickú spôsobilosť

A- 5. Údržba a oprava vozidla ÚDRŽBA je súhrn predpísaných úkonov zabezpečujúcich technickú spôsobilosť prevádzky vozidla a jej hospodárnosť. Patrí sem ošetrenie vozidla, technická prehliadka, výmena alebo doplnenie prevádzkových náplní, umývanie a čistenie, výmena drobných súčiastok a podobne. OPRAVA je súhrn úkonov, ktorými sa odstraňujú následky mechanického poškodenia alebo opotrebovania celku, skupín , prípadne dielov vozidla. Opravou sa obnovujú správne a predpísané funkcie vozidla, pričom opravované diely nemusia mať vždy predpísané rozmery nových dielov. CELKOVÁ OPRAVA - CO obnovuje v medziach povolených tolerancií pôvodné technické vlastnosti skupín alebo súčiastok celkov vozidla. Rozumie sa ňou výmena všetkých poškodených alebo opotrebovaných súčiastok za nové, opravované alebo renovované. GENERÁLNA OPRAVA - GO obnovuje v medziach povolených tolerancií pôvodné technické vlastnosti vozidla. Rozumie sa ňou úplná demontáž vozidla na diely alebo až na súčiastky, výmena chybných dielov za nové, opravené alebo renovované a opätovná montáž vozidla vrátane obnovenia povrchovej úpravy. Ak sa niektorá hlavná skupina neopravuje, nejde o GO ale len o CO. A. ZÁKLADNÉ POJMY A NÁZVOSLOVIE Naspäť © 2005 AGENTÚRA AUTO DATA, spol. s r. o.

A- 6. Modernizácia a prestavba MODERNIZÁCIA je úprava vozidla, skupiny, dielu alebo mimoriadnej výbavy

A- 6. Modernizácia a prestavba MODERNIZÁCIA je úprava vozidla, skupiny, dielu alebo mimoriadnej výbavy vykonaná s cieľom zvýšiť jeho výkonnosť spoľahlivosť alebo životnosť. Pri motorových vozidlách je to napríklad zníženie spotreby paliva a exhalátov výfukových plynov výmenou niektorých dielov motora za novšie, alebo pre daný typ vozidla použiteľné modifikácie, výmena klasického zapaľovania za bezkontaktné elektronické zapaľovanie, dodatočná montáž katalyzátora výfukových plynov a podobne. PRESTAVBA podľa § 101 vyhlášky znamená zmenu niektorej podstatnej časti mechanizmu vozidla alebo konštrukcie alebo takú úpravu vozidla, pri ktorej nastala zmena a) podvozkovej časti, hmotnosti, rozmerov a obsaditeľnosti vozidla, riadenia alebo bŕzd a kategórie vozidla, b) druhu pohonu, c) druhu alebo typu motora, d) druhu, prípadne typu karosérie alebo nadstavby A. ZÁKLADNÉ POJMY A NÁZVOSLOVIE Naspäť © 2005 AGENTÚRA AUTO DATA, spol. s r. o.

A- 7. Mimoriadna výbava je vybavenosť vozidla nad rámec štandardne dodávanej výbavy výrobcom daného

A- 7. Mimoriadna výbava je vybavenosť vozidla nad rámec štandardne dodávanej výbavy výrobcom daného typu vozidla. Mimoriadna výbava nie je zahrnutá v základnej cene vozidla. Pri určovaní mimoriadnej výbavy znalec vychádza z údajov a katalógov výrobcov, z údajov a katalógov autorizovaných predajcov, prípadne z iných katalógov a zdrojov. Povinná výbava v automobile A. ZÁKLADNÉ POJMY A NÁZVOSLOVIE Doplnková výbava Naspäť © 2005 AGENTÚRA AUTO DATA, spol. s r. o.

A- 8. Doba prevádzky - (T) je vek vozidla (skupiny) uvedený v mesiacoch od

A- 8. Doba prevádzky - (T) je vek vozidla (skupiny) uvedený v mesiacoch od dátumu jeho (jej) prvého uvedenia do prevádzky, prípadne od uvedenia do prevádzky po vykonaní celkovej opravy (CO) alebo generálnej opravy (GO), po dátum ohodnotenia. Ak vozidlo nebolo uvedené do prevádzky v tom istom roku, ako je jeho rok výroby, uvažuje sa doba prevádzky od 1. januára roka nasledujúceho po roku výroby. To neplatí pri vozidlách modelového radu o rok vyššieho, ako je ich rok výroby. Tu znalec zohľadní dobu prevádzky od skutočného uvedenia vozidla do prevádzky. Ak ide o vozidlá, pri ktorých nemožno zistiť presný dátum prvého uvedenia do prevádzky, znalec ho stanoví na 1. júl v roku výroby vozidla. WVGZZZ 7 LZ 4 D 000000 modelový rok: 2004 rok výroby: 2004 zaradené do prevádzky: 11. 03. 2005 WVGZZZ 7 LZ 5 D 000000 modelový rok: 2005 rok výroby: 2004 zaradené do prevádzky: 11. 12. 2004 zaradené do prevádzky: 15. 03. 2005 WVGZZZ 7 LZ 4 D 000000 modelový rok: 2004 rok výroby: 2004 zaradené do prevádzky: neznáme A. ZÁKLADNÉ POJMY A NÁZVOSLOVIE Riešenia: Príklady: 1) nezaradené 1 x do prevádzky v roku výroby 01. 2005 2) modelový rok je vyšší ako rok výroby 11. 12. 2004 15. 03. 2005 3) neznámy dátum prvého zaradenia do prevádzky Naspäť 01. 07. 2004 © 2005 AGENTÚRA AUTO DATA, spol. s r. o.

A- 9. Predpokladaný ročný jazdný výkon - (PKV) vyjadruje priebeh predpokladaného ročného jazdného výkonu

A- 9. Predpokladaný ročný jazdný výkon - (PKV) vyjadruje priebeh predpokladaného ročného jazdného výkonu určených kategórií vozidiel za ich predpokladanú dobu prevádzky. Znalec stanoví PKV na základe zaradenia vozidla do príslušnej kategórie podľa kapitoly B. A- 10. Predpokladaný zostatkový technický stav - (PZTS) vyjadruje predpokladané zostatkové percento prevádzkyschopnosti vozidla (skupiny) určitej kategórie pri určitej dobe prevádzky a pre niektoré kategórie vozidiel aj pri určenom počte najazdených kilometrov. A- 11. Predpokladaná efektívna životnosť - (PEZ) vozidla (skupiny) je predpokladaná doba prevádzky, pri ktorej vozidlo (skupina) je schopné plniť svoju funkciu do dosiahnutia predpokladaného zostatkového technického stavu (PZTS). A. ZÁKLADNÉ POJMY A NÁZVOSLOVIE Naspäť © 2005 AGENTÚRA AUTO DATA, spol. s r. o.

A- 12. Predpokladaný počet najazdených kilometrov - (PRKM) vyjadruje predpokladaný počet najazdených kilometrov určených

A- 12. Predpokladaný počet najazdených kilometrov - (PRKM) vyjadruje predpokladaný počet najazdených kilometrov určených kategórií vozidiel za ich skutočnú dobu prevádzky. Je daný dvanástinou súčinu predpokladaného ročného jazdného výkonu (PKV) s dobou prevádzky vozidla (T). PRKM = PKV 12 . TT [km] Ak je predpokladaný počet najazdených kilometrov (PRKM) väčší ako súčin predpokladanej efektívnej životnosti (PEZ) a predpokladaného ročného jazdného výkonu (PKV), predpokladaný počet najazdených kilometrov (PRKM) sa rovná súčinu predpokladanej efektívnej životnosti (PEZ) a predpokladaného jazdného výkonu (PKV). Maximálna hodnota predpokladaného počtu najazdených kilometrov (PRKM) je určená násobkom predpokladaného kilometrového výkonu (PKV) s predpokladanou efektívnou životnosťou (PEZ). PRKMmax n = PKVn. PEZn [km] A- 13. Počet skutočne najazdených kilometrov - (PSKM) určuje počet skutočne najazdených kilometrov vozidla od jeho prvého uvedenia do prevádzky, prípadne od uvedenia do prevádzky po vykonaní generálnej (celkovej) opravy, po dátum ohodnotenia. A. ZÁKLADNÉ POJMY A NÁZVOSLOVIE Naspäť © 2005 AGENTÚRA AUTO DATA, spol. s r. o.

A- 14. Rozdiel v počte najazdených kilometrov - (RKM) je to rozdiel medzi počtom

A- 14. Rozdiel v počte najazdených kilometrov - (RKM) je to rozdiel medzi počtom skutočne najazdených kilometrov (PSKM) a predpokladaným počtom najazdených kilometrov (PRKM). PSKM - PRKM = PSKM [km] A- 15. Koeficient najazdených kilometrov - (k. KM) vyjadruje amortizáciu vozidla vzhľadom na predpokladaný počet najazdených kilometrov A- 16. Koeficient amortizácie za skutočne najazdené kilometre - (k. AM) vyjadruje vplyv skutočne najazdených kilometrov na celkovú základnú amortizáciu vozidla. Rovná sa desaťtisícine súčinu rozdielu v počte najazdených kilometrov (RKM) s koeficientom najazdených kilometrov (k. KM). k. AM = A. ZÁKLADNÉ POJMY A NÁZVOSLOVIE Naspäť RKM. k. KM 104 [%] Zbierka zákonov č. 626/2007 Vyhláška MSSR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobec nej hodnoty majetku sa mení a dopĺňa takto: 6. V prílohe č. 6 časti A šestnástom bode sa slovo „desaťtisícine“ nahrádza slovom „tisícine“ a vo vzorci v menovateli číslo „ 104 “ nahrádza číslom „ 103 “. © 2005 AGENTÚRA AUTO DATA, spol. s r. o.

A- 17. Základná amortizácia za dobu prevádzky vozidla (skupiny) - (ZAV) je to amortizácia,

A- 17. Základná amortizácia za dobu prevádzky vozidla (skupiny) - (ZAV) je to amortizácia, ktorá vyjadruje predpokladaný pokles technického stavu (skupiny) za dobu jeho (jej) prevádzky. Určuje sa pomocou amortizačných stupníc a vzorcov určených pre jednotlivé kategórie vozidiel na základe doby prevádzky ohodnocovaného vozidla. Maximálna hodnota základnej amortizácie za dobu prevádzky (ZAV) je limitovaná hodnotou predpokladaného zostatkového technického stavu (PZTS). Základná amortizácia za dobu prevádzky (ZAV) nemôže byť vyššia, ako je rozdiel 100% a hodnoty predpokladaného zostatkového stavu (PZTS). ZAV max n = 100 - PZTSnn [%] A- 18. Celková základná amortizácia vozidla - (ZA) vyjadruje opotrebenie, ktoré sa rovná priemernému opotrebeniu porovnateľného (etalónovému) vozidlu rovnakého veku, rovnakej doby prevádzky a rovnakého počtu najazdených kilometrov priemernej primeranej údržbe. Celková základná amortizácia vozidla pri kategóriách vozidiel s predpísaným predpokladaným (PRKM) je súčtom základnej amortizácie za dobu prevádzky počtom najazdených kilometrov (PRKM) vozidla (ZAV) a vzťahu určujúceho zvýšenie, prípadne zníženie celkovej základnej amortizácie za počet skutočne najazdených kilometrov. ZA = VTSV 100 . ZAV. k. AM 100 + ZAV [%] VTSV - východiskový technický stav vozidla [%] ZAV - základná amortizácia za dobu prevádzky vozidla [%] k. AM - koeficient amortizácie za skutočne najazdené kilometre [%] A. ZÁKLADNÉ POJMY A NÁZVOSLOVIE Naspäť © 2005 AGENTÚRA AUTO DATA, spol. s r. o.

A- 19. Obstarávacia cena vozidla - (OC) je cena, za ktorú bolo vozidlo obstarané.

A- 19. Obstarávacia cena vozidla - (OC) je cena, za ktorú bolo vozidlo obstarané. Obstarávacia cena vozidla nemusí byť totožná s jeho východiskovou hodnotou (VH). A- 20. Východisková hodnota vozidla - (VHV) (TH) , všeobecnej hodnoty vozidla (VŠH) a na sa používa na výpočet technickej hodnoty vozidla (TH) výpočet reprodukčnej obstarávacej hodnoty vozidla (ROH). A- 21. Východiskový technický stav skupiny - (VTSS) je vyjadrený v %v čase jej uvedenia do prevádzky, ktorý udáva jej technický stav v porovnaní s novou skupinou. Skupina sa začína amortizovať od svojho prvého uvedenia do prevádzky. Ak na skupine nebola vykonaná celková oprava, tak východiskový technický stav sa rovná 100%. A- 22. Východiskový technický stav vozidla - (VTSV) je váženým aritmetickým priemerom východiskových technických skupín vozidla vyjadrený v %. n VTSSi. PDSii i=1 [%] VTSV = n PDSi i=1 A. ZÁKLADNÉ POJMY A NÁZVOSLOVIE Naspäť stavov jednotlivých © 2005 AGENTÚRA AUTO DATA, spol. s r. o.

A- 23. Zrážka, prirážka za technický stav - (ZP) vyjadruje lepší alebo horší technický

A- 23. Zrážka, prirážka za technický stav - (ZP) vyjadruje lepší alebo horší technický stav skupiny, dielu mimoriadnej výbavy, prípadne vozidla ako celku, než je predpokladaný stav daný základnou amortizáciou skupiny, dielu mimoriadnej výbavy, prípadne vozidla. A- 24. Technický stav skupiny - (TSS) je zvyšok technickej životnosti skupiny v porovnaní s novou skupinou vyjadrený v %. TSSi = A. ZÁKLADNÉ POJMY A NÁZVOSLOVIE [ VTSSii . (100 - Za ZAi i )]. (100 + ZPi) 104 Naspäť [%] © 2005 AGENTÚRA AUTO DATA, spol. s r. o.

A- 25. Pomerný diel i- tej skupiny - (PDSi) je to percentuálne vyjadrenie podielu

A- 25. Pomerný diel i- tej skupiny - (PDSi) je to percentuálne vyjadrenie podielu príslušnej skupiny na novom vozidle ako celku bez mimoriadnej výbavy 170. 246, - Sk = 23% 148. 040, - Sk = 20% 8 7 6 5 4 3 2 1 PDSi = HNSi n . 100 [%] = HNSi i=1 HNSi = 10, 5% 66. 618, - Sk = 9% 48. 113, - Sk = 6, 5% - hodnota i-tej skupiny ako nového dielu u autorizovaného predajcu HNS i = 30% 222. 060, - Sk n i=1 77. 721, - Sk - súčet hodnôt všetkých technických skupín vozidla ako náhradných dielov u autorizovaného predajcu 7. 402, - Sk = 1% 0, - Sk = 0% n 740. 200, - Sk A. ZÁKLADNÉ POJMY A NÁZVOSLOVIE Naspäť Základné časti vozidla PDS i = 100% i=1 © 2005 AGENTÚRA AUTO DATA, spol. s r. o.

A- 26. Pomerný technický stav i-tej skupiny - (PTSSi) je to pomerný diel, ktorý

A- 26. Pomerný technický stav i-tej skupiny - (PTSSi) je to pomerný diel, ktorý predstavuje hodnota konkrétnej i-tej technickej skupiny z nového vozidla. TSSi i. PDS TSS PDSi i PTSSi = [%] 100 A- 27. Technický stav vozidla - (TSV) je to zvyšok technickej životnosti vozidla vyjadrený v %. Určuje ju súčet pomerných technických stavov (PTSS) jednotlivých skupín vozidla. n TSV = PTSS i [%] i=1 A- 28. Technická hodnota vozidla - (TH) je to zvyšok technickej životnosti vozidla vyjadrený v slovenských korunách. TH = A. ZÁKLADNÉ POJMY A NÁZVOSLOVIE TSV. VHV Naspäť 100 + TH THMV MV [Sk] © 2005 AGENTÚRA AUTO DATA, spol. s r. o.

A- 29. Technická hodnota mimoriadnej výbavy - (THMV) je to hodnota zvyšujúca technickú hodnotu

A- 29. Technická hodnota mimoriadnej výbavy - (THMV) je to hodnota zvyšujúca technickú hodnotu vozidla o hodnotu jeho mimoriadnej výbavy. THMV = TSMV. VH 100 [Sk] TSMV = technický stav mimoriadnej výbavy [%] VH = východisková hodnota mimoriadnej výbavy [Sk] A- 30. Koeficient predajnosti vozidla - (kp) vyjadruje predajnosť hodnoteného vozidla k rozhodnému dátumu. Je súčinom koeficientu platnosti kontroly technického stavu vozidla, koeficientu poškodenia vozidla haváriou, koeficientu počtu držiteľov vozidla, koeficientu spôsobu prevádzky vozidla a koeficientu dopytu trhu. kp = k 1. k 2. k 33. k 44. kk 55 [-] A- 31. Koeficient platnosti kontroly technického stavu vozidla - (k 1) vyjadruje vplyv platnosti kontroly technického stavu vozidla, prípadne iných povinných kontrol na predajnosť vozidla k dátumu jeho ohodnotenia. A- 32. Koeficient poškodenia vozidla haváriou - (k 2) vyjadruje vplyv prípadných opráv poškodení vozidla na jeho predajnosť. A. ZÁKLADNÉ POJMY A NÁZVOSLOVIE Naspäť © 2005 AGENTÚRA AUTO DATA, spol. s r. o.

A- 33. Koeficient počtu držiteľov vozidla - (k 3) vyjadruje vplyv počtu predchádzajúcich držiteľov

A- 33. Koeficient počtu držiteľov vozidla - (k 3) vyjadruje vplyv počtu predchádzajúcich držiteľov vozidla na jeho predajnosť. A- 34. Koeficient spôsobu prevádzky vozidla - (k 4) zohľadňuje vplyv spôsobu používania vozidla na jeho predajnosť. A- 35. Koeficient dopytu trhu - (k 5) vyjadruje pomer medzi priemernou predajnou cenou predmetného typu vozidla na voľnom trhu v porovnaní s jeho priemernou technickou hodnotou (TH) k rozhodnému dátumu. n k 5 i priemerná predajná cena i=1 [-] k 5 = = n priemerná TH TH k 5 i = pomer predajnej ceny a TH vozidla „i“ zo skúmaného súboru „n“ vozidiel [-] n = počet skúmaných vozidiel [-] TH = technická hodnota vozidla [Sk] A. ZÁKLADNÉ POJMY A NÁZVOSLOVIE Naspäť © 2005 AGENTÚRA AUTO DATA, spol. s r. o.

A- 36. Všeobecná hodnota vozidla - (VŠH) je hodnota vozidla v danom mieste a

A- 36. Všeobecná hodnota vozidla - (VŠH) je hodnota vozidla v danom mieste a čase v slovenských korunách, pri ktorej stanovení sú okrem vplyvu opotrebenia zahrnuté aj vplyvy trhu (predajnosť typu vozidla). Vyjadruje hodnotu vozidla pri jeho predaji obvyklým spôsobom na voľnom trhu k rozhodnému dátumu. Je súčinom technickej hodnoty vozidla (TH) s koeficientom predajnosti (kp). VŠH = TH . kk 5 p [ Sk] Znalec v znaleckom posudku vždy uvedie, či vypočítaná všeobecná hodnota vozidla je vrátane DPH alebo bez DPH. A- 37. Reprodukčná obstarávacia hodnota vozidla - (ROH) je hodnota vozidla v slovenských korunách, ktorú treba uhradiť pri obstaraní porovnateľného vozidla obvyklým spôsobom na voľnom trhu v rozhodnej dobe vrátane primeraných a obvyklých nákladov na jeho zaobstaranie. Je rovná súčtu všeobecnej hodnoty vozidla (VŠH) a nákladov na zaobstaranie vozidla (NZ). ROH = VŠH + NZ [ Sk] Znalec v znaleckom posudku vždy uvedie, či vypočítaná reprodukčná hodnota vozidla je vrátane DPH alebo bez DPH. A- 38. Výška škody - (VŠ) je podľa Občianskeho zákonníka skutočná škoda, ktorá vznikla na vozidle jeho poškodením, prípadne odcudzením. Pod pojmom skutočná škoda sa rozumie zmenšenie majetku poškodeného alebo náklady potrebné na to, aby sa dosiahol predchádzajúci stav. Na stanovenie výšky škody je rozhodujúca cena veci v čase , keď bola poškodená. A. ZÁKLADNÉ POJMY A NÁZVOSLOVIE Naspäť © 2005 AGENTÚRA AUTO DATA, spol. s r. o.

Postup stanovenia hodnoty cestných vozidiel podľa prílohy č. 6 k vyhláške č. 492/2004 Z.

Postup stanovenia hodnoty cestných vozidiel podľa prílohy č. 6 k vyhláške č. 492/2004 Z. z. (14. 12. 2004) a vyhlášky č. 626/2007 Z. z. (14. 12. 2007) Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. B. VÝPOČET HODNOTY CESTNÝCH VOZIDIEL 1. Identifikácia vozidla 16. Výpočet koeficientu predajnosti 2. Údaje o opravách a poškodení 17. Výpočet všeobecnej hodnoty vozidla 3. Výbava vozidla 18. Výpočet reprodukčnej hodnoty vozidla 4. Obhliadka vozidla 5. Skúšobná jazda 6. Technický stav skupín vozidla 7. Stanovenie východiskovej hodnoty vozidla 8. Rozdelenie vozidiel do kategórií 9. Výpočet základnej amortizácie vozidla 10. Amortizačné stupnice 11. Rozdelenie vozidla na technické skupiny 12. Stanovenie a výpočet technického stavu 13. Určenie technickej hodnoty mimoriadnej výbavy 14. Stanovenie východiskového technického stavu skupiny A. ZÁKLADNÉ POJMY A NÁZVOSLOVIE 15. Výpočet technickej hodnoty vozidla C. STANOVENIE VÝŠKY ŠKODY NA CESTNÝCH VOZIDLÁCH © 2005 AGENTÚRA AUTO DATA, spol. s r. o.

B - 1. Identifikácia vozidla sa vykoná overením údajov v dokumentácii vozidla a ich

B - 1. Identifikácia vozidla sa vykoná overením údajov v dokumentácii vozidla a ich porovnaním so skutočne zistenými údajmi pri obhliadke vozidla. B - 2. Údaje o opravách a poškodení vozidla, opravách hlavných skupín a ich výmenách Údaje o predchádzajúcich opravách a poškodení vozidla, opravách hlavných skupín a ich výmene majú podstatný vplyv na následné vyhodnotenie ich technického stavu. B - 3. Výbava vozidla v posudku je potrebné uviesť opis a zoznam výbavy a to, či táto výbava podľa údajov výrobcu zodpovedá alebo nezodpovedá uvedenému typu a modelu vozidla, prípadne či výbava nie je úplná. Uvádza sa tiež stav mimoriadnej výbavy, pokiaľ ju vozidlo má. A. ZÁKLADNÉ POJMY A NÁZVOSLOVIE Naspäť © 2005 AGENTÚRA AUTO DATA, spol. s r. o.

B - 4. Obhliadka vozidla pozostáva z vizuálnej kontroly jednotlivých skupín a častí vozidla,

B - 4. Obhliadka vozidla pozostáva z vizuálnej kontroly jednotlivých skupín a častí vozidla, spravidla bezdemontážnou diagnostikou skupín; v prípade potreby aj s demontážou a s použitím diagnostických prístrojov. obhliadka slúži na zistenie technického stavu vozidla a jeho skupín v potrebnom rozsahu. Z obhliadky vykoná znalec zápis. B - 5. Skúšobná jazda Ak technický stav umožňuje vykonať skúšobnú jazdu, znalec ju vykoná v rozsahu, ktorý je potrebný na zistenie požadovaných údajov. Pri skúšobnej jazde vedie vozidla podľa možností znalec sám, čo je na subjektívne hodnotenie správania vozidla veľmi dôležité. Údaje z hodnotenia jednotlivých skupín pri jazde sú súčasťou celkového hodnotenia skupiny (vozidla). B - 6. Technický stav skupín Znalec v znaleckom posudku opíše technický stav jednotlivých skupín vozidla podľa rozdelenia vozidla na skupiny tak, aby vyjadril stav skupiny, jej podskupín a jednotlivých najdôležitejších dielov v potrebnom rozsahu. stav skupiny je primeraný prevádzkovému režimu A. ZÁKLADNÉ POJMY A NÁZVOSLOVIE Naspäť stav skupiny je lepší © 2005 AGENTÚRA AUTO DATA, spol. s r. o.

B - 7. Stanovenie východiskovej hodnoty vozidla Pri určovaní východiskovej hodnoty vozidla (VHV) sa

B - 7. Stanovenie východiskovej hodnoty vozidla Pri určovaní východiskovej hodnoty vozidla (VHV) sa postupuje podľa nasledujúceho postupu: a) pre vozidlá kategórie, ktoré sú k rozhodnému dátumu predávané na trhu SR, je východiskovou hodnotou (VH) údaj zistený z cenníka autorizovaných predajcov predmetných vozidiel, prípadne z iných hodnoverných a preskúmateľných zdrojov relevantných k rozhodnému dátumu. Pri určovaní východiskovej hodnoty je potrebné dbať na zhodnosť typu, ako aj výbavu ohodnocovaného vozidla a vozidla z cenníka; b) pre vozidlá ktoré sa v SR ako nové predávali, ale sa už k rozhodnému dátumu nepredávajú, je východiskovou hodnotou posledná predajná cena nového vozidla príslušného typu, v predmetnej výbave, zistená z cenníka autorizovaných predajcov predmetných vozidiel, prípadne z iných hodnoverných a preskúmateľných zdrojov k rozhodnému dátumu; c) pre vozidlá vyrobené v ČSSR, ČSFR a v bývalých socialistických štátoch do roku výroby 1992, je východiskovou hodnotou posledná predajná cena uvedeného typu nového vozidla na trhu v bývalej ČSSR, resp. ČSFR. Pokiaľ ohodnocovaný typ vozidla nebol predávaný na trhu v bývalej ČSSR, resp. ČSFR, stanoví sa jeho východisková d) alebo e) e) tohto bodu. Pri určovaní hodnota podľa písmena d) východiskovej hodnoty podľa tohto písmena sa prihliada na prípadné technické zlepšenia a modernizáciu príslušného typu; A. ZÁKLADNÉ POJMY A NÁZVOSLOVIE Naspäť © 2005 AGENTÚRA AUTO DATA, spol. s r. o.

B - 7. Stanovenie východiskovej hodnoty vozidla d) pre vozidlá, ktoré sa v sieti

B - 7. Stanovenie východiskovej hodnoty vozidla d) pre vozidlá, ktoré sa v sieti predajcov SR resp. ČSSR, ČSFR a bývalých socialistických štátoch nepredávajú a ani nepredávali, je východiskovou hodnotou (VH) posledná predajná cena nového vozidla predmetného typu a predmetnej výbavy na trhu v SRN zistená z cenníka autorizovaných predajcov, prípadne z iných preskúmateľných zdrojov, prepočítaná na slovenské koruny. Pokiaľ je k dispozícii iba údaj o cene v DEM, prepočíta sa tento údaj hodnotou kurzu NBS DEM k 30. 12. 2001. Pokiaľ sa predmetný typ vozidla na trhu v SRN nepredával, určí sa VHV na základe cenníkov autorizovaných predajcov iných krajín EU, prípadne pomocou iných hodnoverných a preskúmateľných prameňov, ktoré v znaleckom posudku uvedie. Ak je cena vozidla v pôvodnej mene krajiny EÚ, ktorá sa stala členom Európskej menovej únie, prepočíta túto menu na EUR kurzom platným ku dňu 30. 12. 2001 a následne na slovenské koruny kurzom NBS k rozhodnému dátumu. A. ZÁKLADNÉ POJMY A NÁZVOSLOVIE Naspäť Ak sa počíta všeobecná alebo reprodukčná obstarávacia hodnota vozidla v úrovni s DPH, je potrebné zohľadniť východiskovú hodnotu vozidla vrátane DPH v krajine, z ktorej cena pochádza. © 2005 AGENTÚRA AUTO DATA, spol. s r. o.

B - 7. Stanovenie východiskovej hodnoty vozidla Pokiaľ sa predmetný typ vozidla ako nový

B - 7. Stanovenie východiskovej hodnoty vozidla Pokiaľ sa predmetný typ vozidla ako nový nepredával v žiadnej krajine EÚ určí sa východisková hodnota na základe poslednej predajnej ceny nového vozidla v krajine jeho pôvodu. Od tejto ceny sa odpočíta DPH a prípadne aj iné dane, ak tvoria súčasť ceny v krajine pôvodu vozidla. Takto získaná cena v pôvodnej mene sa prepočíta na slovenské koruny platným kurzom NBS k dátumu ohodnotenia. Pokiaľ takéto vozidlo na základe krajiny svojho pôvodu podlieha platbe cla, prípadne iným povinným poplatkom, zarátajú sa do východiskovej hodnoty; e) vo výnimočných prípadoch, keď nie je možné jednoznačne použiť určenie východiskovej hodnoty podľa písmen a) a) , b) b) , c) c) , d) d) , použije sa na výpočet hodnoty vozidla tzv. porovnateľná východisková hodnota. - porovná sa prevodové ústrojenstvo Ak sa počíta všeobecná alebo reprodukčná obstarávacia hodnota vozidla v úrovni s DPH, je potrebné zohľadniť východiskovú hodnotu vozidla vrátane DPH v krajine, z ktorej cena pochádza. - porovná sa zdvihový objem valcov, výkon a konštrukciu motorov - porovná sa príslušenstvo a výbava Nie je možné porovnávať generačne rozdielne vozidlá - porovná sa značka, typ a rok výroby f) Pri určovaní všetkých východiskových hodnôt je potrebné vychádzať z cien nových vozidiel. A. ZÁKLADNÉ POJMY A NÁZVOSLOVIE Naspäť © 2005 AGENTÚRA AUTO DATA, spol. s r. o.

B - 8. Rozdelenie vozidiel do kategórií Cestné vozidlá sa na účely stanovenia ich

B - 8. Rozdelenie vozidiel do kategórií Cestné vozidlá sa na účely stanovenia ich hodnoty rozdeľujú do kategórií podľa nasledujúcej tabuľky (v zátvorke je uvedená príslušná kategorizácia podľa § 2 vyhlášky): Kategória Označenie v zmysle vyhl. 116/1997 Z. z. 1. Osobné nemotorové vozidlá a invalidné motorové vozíky (R) 1. 1 1. 2 1. 3 Bicykle detské a bez prevodov, kolobežky Bicykle s prevodmi a špeciálne (športové) ZAV [%] ZAV = T 0, 0149 T 0, 0187 Ručné nemotorové vozíky ZAV = - 8, 65 + 1. 4 Nemotorové a motorové invalidné vozíky A. ZÁKLADNÉ POJMY A NÁZVOSLOVIE Naspäť k. KM [-] ZAV = - 32, 0 + T + 1, 0385 0, 0139 T + 9, 6 0, 0094 PKV [km/rok] PZTS [%] PEZ [roky] - - 25 7 - - 20 10 - - 25 8 - - 20 9 © 2005 AGENTÚRA AUTO DATA, spol. s r. o.

B - 8. Rozdelenie vozidiel do kategórií Cestné vozidlá sa na účely stanovenia ich

B - 8. Rozdelenie vozidiel do kategórií Cestné vozidlá sa na účely stanovenia ich hodnoty rozdeľujú do kategórií podľa nasledujúcej tabuľky (v zátvorke je uvedená príslušná kategorizácia podľa § 2 vyhlášky): Kategória 2. 2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 Označenie v zmysle vyhl. 116/1997 Z. z. ZAV [%] Motocykle (L) Malé motocykle a štvorkolky nepodliehajúce evidencii s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou do 50 km/hod. a ľubovolným druhom pohonu T + 1, 1854 ZAV = - 9, 88 + 0, 0121 Motocykle s evidenčným číslom a zdvih. objemom valcov motora do 125 cm 3 a trojkolky a štvorkolky ZAV = - 3, 24 + s ľubovolným druhom pohonu a s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou nad 50 km/hod. Motocykle s evidenčným číslom a zdvih. objemom ZAV = valcov motora od 125 cm 3 do 500 cm 3 vrátane Motocykle s evidenčným číslom a zdvih. objemom ZAV = valcov motora nad 500 cm 3 A. ZÁKLADNÉ POJMY A NÁZVOSLOVIE Naspäť k. KM [-] T + 0, 1944 0, 0185 T 0, 0249 PKV [km/rok] PZTS [%] PEZ [roky] - - 10 10 1, 69 4 200 15 12 1, 13 5 000 15 15 0, 9 6 200 15 15 © 2005 AGENTÚRA AUTO DATA, spol. s r. o.

B - 8. Rozdelenie vozidiel do kategórií Cestné vozidlá sa na účely stanovenia ich

B - 8. Rozdelenie vozidiel do kategórií Cestné vozidlá sa na účely stanovenia ich hodnoty rozdeľujú do kategórií podľa nasledujúcej tabuľky (v zátvorke je uvedená príslušná kategorizácia podľa § 2 vyhlášky): Kategória Označenie v zmysle vyhl. 116/1997 Z. z. 3. Osobné motorové vozidlá , dodávkové, mikrobusy a ich modifikácie (M 1) 3. 1 Vozidlá vyrobené v ČSFR a bývalých socialistických štátoch do 31. 12. 1991 ZAV = - 8, 7 + Vozidlá so zdvihovým objemom valcov motora do 1100 cm 3 ZAV = - 8, 7 + Vozidlá so zdvihovým objemom valcov motora od 1100 cm 3 do 1600 cm 3 vrátane ZAV = 3. 2 3. 3 3. 4 3. 5 Vozidlá so zdvihovým objemom valcov motora od 1600 cm 3 do 2000 cm 3 vrátane ZAV [%] ZAV = T + 1, 0446 0, 0138 T 0, 0199 T 0, 0222 k. KM [-] PKV [km/rok] PZTS [%] PEZ [roky] 0, 708 12 000 15 10 0, 586 14 500 15 10 0, 5 13 000 15 12 0, 36 16 500 10 15 0, 28 18 800 10 17 0, 350 20 000 30 10 Vozidlá so zdvihovým objemom valcov motora nad 2000 cm 3 ZAV = Luxusné vozidlá vybraných výrobcov so zdvihovým objemom nad 2600 cm 3 ZAV = -18, 85 + 3. 7 Vozidlá s elektrickým druhom pohonu (elektromobily) ZAV = - 9, 2 + T + 1, 0446 0, 0152 0, 533 15 000 20 10 3. 8 Vozidlá s hybridným druhom pohonu a vozidlá s motorom druhu Wankel ZAV = - 8, 7 + T + 1, 0446 0, 0128 0, 607 14 000 15 10 3. 6 A. ZÁKLADNÉ POJMY A NÁZVOSLOVIE Naspäť T 0, 0252 T + 5, 6538 0, 0159 © 2005 AGENTÚRA AUTO DATA, spol. s r. o.

B - 8. Rozdelenie vozidiel do kategórií Cestné vozidlá sa na účely stanovenia ich

B - 8. Rozdelenie vozidiel do kategórií Cestné vozidlá sa na účely stanovenia ich hodnoty rozdeľujú do kategórií podľa nasledujúcej tabuľky (v zátvorke je uvedená príslušná kategorizácia podľa § 2 vyhlášky): Kategória Označenie v zmysle vyhl. 116/1997 Z. z. 4. Úžitkové vozidlá , špeciálne úžitkové vozidlá a ich modifikácie (N) 4. 1 Úžitkové vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3 500 kg ZAV = - 13, 63 + Úžitkové vozidlá s celkovou hmotnosťou od 3 501 kg do 12 000 kg ZAV = - 6, 64 + Úžitkové vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 12 000 kg ZAV = - 6, 64 + 4. 2 4. 3 4. 4 ZAV [%] Úžitkové vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 12 000 kg používané v diaľkovej doprave ZAV = - 6, 64 + a spĺňajúce medzinárodné normy a predpisy A. ZÁKLADNÉ POJMY A NÁZVOSLOVIE Naspäť T + 1, 6358 0, 0088 T + 0, 3984 0, 009 k. KM [-] PKV [km/rok] PZTS [%] PEZ [roky] 0, 40 30 000 15 7 0, 36 36 000 10 7 0, 21 60 000 10 7 0, 11 120 000 10 7 © 2005 AGENTÚRA AUTO DATA, spol. s r. o.

B - 8. Rozdelenie vozidiel do kategórií Cestné vozidlá sa na účely stanovenia ich

B - 8. Rozdelenie vozidiel do kategórií Cestné vozidlá sa na účely stanovenia ich hodnoty rozdeľujú do kategórií podľa nasledujúcej tabuľky (v zátvorke je uvedená príslušná kategorizácia podľa § 2 vyhlášky): Kategória Označenie v zmysle vyhl. 116/1997 Z. z. 5. Traktory, pojazdné a účelové stroje (T; S; R) 5. 1 Kolesové traktory ZAV [%] ZAV = - 5, 45 + k. KM [-] T + 0, 4909 0, 0165 PKV [km/rok] PZTS [%] PEZ [roky] - - 20 10 5. 2 Pásové traktory ZAV = 0, 9722. T - - 30 6 5. 3 Pojazdné stroje na zemné, stavebné a cestné ZAV = 0, 9722. T práce - - 30 6 5. 4 Pojazdné poľnohospodárske stroje ZAV = 0, 625. T - - 25 10 5. 5 Pojazdné žeriavy ZAV = 0, 368. T - - 25 17 5. 6 Pojazdná manipulačná technika na ložné a skladové operácie ZAV = 0, 9722. T - - 30 6 5. 7 Stroje na báze ručných motorových vozíkov a traktorov ZAV = 0, 625. T - - 25 10 A. ZÁKLADNÉ POJMY A NÁZVOSLOVIE Naspäť © 2005 AGENTÚRA AUTO DATA, spol. s r. o.

B - 8. Rozdelenie vozidiel do kategórií Cestné vozidlá sa na účely stanovenia ich

B - 8. Rozdelenie vozidiel do kategórií Cestné vozidlá sa na účely stanovenia ich hodnoty rozdeľujú do kategórií podľa nasledujúcej tabuľky (v zátvorke je uvedená príslušná kategorizácia podľa § 2 vyhlášky): Kategória Označenie v zmysle vyhl. 116/1997 Z. z. 6. Autobusy, ich modifikácie, trolejbusy a ich modifikácie (M 2; M 3) ZAV [%] 6. 1 Autobusy s celkovou hmotnosťou do 5 000 kg ZAV = - 10, 00 + a do 19 miest na sedenie T + 1, 2 0, 012 T + 0, 2476 6. 2 Autobusy mestskej prepravy osôb 6. 3 Autobusy linkovej prímestskej prepravy osôb ZAV = - 5, 08 + (hmotnosť nad 5 000 kg) T + 0, 2476 Autobusy diaľkovej prepravy osôb (hmotnosť nad 5 000 kg) ZAV = - 7, 50 + T + 0, 85 Trolejbusy ZAV = - 8, 09 + 6. 4 6. 5 A. ZÁKLADNÉ POJMY A NÁZVOSLOVIE ZAV = - 5, 08 + Naspäť 0, 0133 0, 0165 T + 0, 9417 0, 0211 k. KM [-] PKV [km/rok] PZTS [%] PEZ [roky] 0, 45 22 000 20 8 0, 138 65 000 10 10 0, 100 90 000 10 10 0, 064 110 000 15 12 0, 063 110 000 10 13 © 2005 AGENTÚRA AUTO DATA, spol. s r. o.

B - 8. Rozdelenie vozidiel do kategórií Cestné vozidlá sa na účely stanovenia ich

B - 8. Rozdelenie vozidiel do kategórií Cestné vozidlá sa na účely stanovenia ich hodnoty rozdeľujú do kategórií podľa nasledujúcej tabuľky (v zátvorke je uvedená príslušná kategorizácia podľa § 2 vyhlášky): Kategória Označenie v zmysle vyhl. 116/1997 Z. z. 7. Prívesy a návesy k vozidlám 2. a 3. kategórie (0) 7. 1 Prívesy za motocykle a postranné vozíky k motocyklom ZAV = - 2, 28 + 7. 2 Nákladné prívesy za osobné a terénne automobily a ich modifikácie ZAV = - 7, 01 + 7. 3 Obytné prívesy a návesy za osobné a terénne ZAV = - 7, 01 + automobily a ich modifikácie 8. Prívesy a návesy na vozidlá 4. , 5. , 6. kategórie (0) 8. 1 Valníkové prívesy a návesy 8. 2 8. 3 8. 4 0, 0236 T + 0, 8417 0, 0171 T + 1, 0522 ZAV [%] ZAV = - 8, 8 + Obytné prívesy a návesy ZAV = - 3, 67 + Naspäť PKV [km/rok] PZTS [%] PEZ [roky] - - 15 15 - - 15 12 - - 15 15 PKV [km/rok] PZTS [%] PEZ [roky] - - 10 10 - - 10 7 - - 10 11 - - 15 15 0, 0214 ZAV = - 15, 58 + Špeciálne prívesy a návesy k. KM [-] T + 0, 1233 ZAV = - 25, 31 + Vyklápacie prívesy a návesy A. ZÁKLADNÉ POJMY A NÁZVOSLOVIE ZAV [%] k. KM [-] T + 6, 0750 0, 0095 T + 1, 8692 0, 0077 T + 1, 0565 0, 0136 T + 0, 3076 0, 0229 © 2005 AGENTÚRA AUTO DATA, spol. s r. o.

B - 9. Výpočet základnej amortizácie vozidla a) (ZAV) sa vypočíta podľa amortizačnej stupnice

B - 9. Výpočet základnej amortizácie vozidla a) (ZAV) sa vypočíta podľa amortizačnej stupnice a vzorca pre príslušnú kategóriu vozidla B -- 8. Pri kategóriách, kde nie je uvedený koeficient najazdených podľa tabuľky v bode B kilometrov (k. KM) a predpokladaný ročný jazdný výkon (PKV), základná amortizácia za dobu prevádzky (ZAV) sa súčastne rovná jeho celkovej základnej amortizácii (ZA). Pri kategóriách vozidiel s určeným koeficientom najazdených km a predpokladaným ročným e). jazdným výkonom ďalej znalec postupuje podľa písmen b) až e). b) podľa amortizačnej stupnice príslušnej kategórie vozidla sa vypočíta predpokladaný počet najazdených kilometrov (PRKM) k dátumu ohodnotenia a koeficient počtu najazdených kilometrov (k. KM). Nie je prípustné prekročiť maximálnu hodnotu predpokladaného počtu najazdených km (PRKM), ktorá je obmedzená technickou podmienkou uvedenou v bode 10 tejto kapitoly. . TT [km] 12 Na základe zisteného skutočného počtu najazdených km (PSKM) sa vypočíta rozdiel v počte najazdených km (PKM) podľa vzorca PRKM = c) PKV PKM = RSKM PSKM - PRKM [km] d) Vypočíta sa koeficient vplyvu skutočne najazdených kilometrov (k. AM): k. AM = A. ZÁKLADNÉ POJMY A NÁZVOSLOVIE Naspäť RKM . 104 kk. KM KM [%] © 2005 AGENTÚRA AUTO DATA, spol. s r. o.

B - 9. Výpočet základnej amortizácie vozidla e) Vypočíta sa celková základná amortizácia (ZAi)

B - 9. Výpočet základnej amortizácie vozidla e) Vypočíta sa celková základná amortizácia (ZAi) jednotlivých skupín: VTSSi ZAi = VTSS VTSVi 100 . ZAV . k. AM 100 + ZAV [%] VTSSi - východiskový technický stav vozidla [%] ZAV - základná amortizácia za dobu prevádzky vozidla [%] k. AM - koeficient amortizácie za skutočne najazdené km [%] V prípade, ak VTSS = 100%, postupuje sa podľa zjednodušeného vzorca: ZA = (100 - ZAV ) . k. AM 100 + ZAV [%] Ak pri obhliadke vozidla alebo jeho skupiny zaradeného do kategórie s určeným koeficientom najazdených km (k. KM) a predpokladaným počtom najazdených km (PRKM) nemožno hodnoverne zistiť počet skutočne najazdených km (PSKM), základná amortizácia za dobu prevádzky vozidla (ZAV) sa rovná celkovej základnej amortizácii (ZA). V takomto prípade sa musí venovať zvýšenú pozornosť prehliadke jednotlivých skupín vozidla a pri ďalších výpočtoch zrážkou alebo prirážkou za technický stav vyjadriť ich skutočný technický stav. Pokiaľ sú na vozidle technické skupiny, ktoré majú rozdielne vstupné parametre pre výpočet celkovej základnej amortizácie (ZA), musí byť vypočítaná pre každú skupinu zvlášť. Postupuje sa podľa bodu 12. tejto kapitoly. A. ZÁKLADNÉ POJMY A NÁZVOSLOVIE Naspäť © 2005 AGENTÚRA AUTO DATA, spol. s r. o.

B - 10. Amortizačné stupnice Každá kategória vozidiel má na účely ich ohodnocovania stanovený

B - 10. Amortizačné stupnice Každá kategória vozidiel má na účely ich ohodnocovania stanovený vzorec pre výpočet základnej amortizácie za dobu prevádzka (ZAV) a hodnotu predpokladaného zostatkového technického stavu (PZTS). Taktiež má uvedenú predpokladanú efektívnu životnosť (PEZ) a niektoré vybrané kategórie vozidiel majú určený aj koeficient najazdených km (KKM) a predpokladaný ročný jazdnýBvýkon - 8. (PKV). Pozri tabuľku B - 8. Maximálna hodnota základnej amortizácie za dobu prevádzky (ZAV) je limitovaná hodnotou predpokladaného zostatkového technického stavu (PZTS). Základná amortizácia za dobu prevádzky (ZAV) nemôže byť vyššia, ako je rozdiel 100% a hodnoty predpokladaného zostatkového stavu (PZTS). ZAV max n = 100 - PZTSnn [%] Maximálna hodnota predpokladaného počtu najazdených kilometrov (PRKM) je určená násobkom predpokladaného kilometrového výkonu (PKV) s predpokladanou efektívnou životnosťou (PEZ). PRKMmax n = PKVn. PEZn [km] PRKMmax n - maximálny predpokladaný počet najazdených km pre n-tú kategóriu vozidla [ km ] PKVn - predpokladaný jazdný výkon pre n-tú kategóriu vozidla [ km ] PEZn - predpokladaná efektívna životnosť pre n-tú kategóriu vozidla [ roky ] A. ZÁKLADNÉ POJMY A NÁZVOSLOVIE Naspäť © 2005 AGENTÚRA AUTO DATA, spol. s r. o.

B - 11. Rozdelenie vozidiel na technické skupiny (stanovenie hodnôt pomerných dielov skupín -

B - 11. Rozdelenie vozidiel na technické skupiny (stanovenie hodnôt pomerných dielov skupín - PDS) Pre potreby stanovenia hodnoty sa rozdelí vozidlo na pomerné diely skupín (PDS). Hodnota (PDS) musí zodpovedať približnému cenovému podielu predmetnej skupiny z celého nového vozidla. PDSi i = HNSi . 100 [%] n i =1 HNS i Ak je technický stav všetkých skupín vozidla rovnaký, možno použiť zjednodušený spôsob výpočtu (TSV). V takomto prípade vozidlo nie je potrebné rozdeliť na jednotlivé technické skupiny a určiť jednotlivé pomerné diely každej skupiny (PDS), ale do prvého stĺpca tabuľky na výpočet „vozidlo ako celok“. (TSV) sa namiesto jednotlivých skupín vozidla uvedie „vozidlo Vzhľadom na odlišný priebeh životnosti však možno oddeliť skupinu pneumatiky a zvlášť vypočítať pomerný technický stav PTSS - vozidla ako celku bez pneumatík a zvlášť PTSS - pneumatík. A. ZÁKLADNÉ POJMY A NÁZVOSLOVIE Naspäť © 2005 AGENTÚRA AUTO DATA, spol. s r. o.

B - 12. Stanovenie a výpočet technického stavu vozidla (TSV) a technického stavu skupín

B - 12. Stanovenie a výpočet technického stavu vozidla (TSV) a technického stavu skupín (TSS) Pre potreby stanovenia hodnoty sa rozdelí vozidlo na pomerné diely skupín PDSn. Tabuľka na výpočet technického stavu vozidla (TSV). Skupina PDS [%] karoséria 23 100 motor 20 100 prevodovka 10, 5 100 predná náprava 9 100 zadná náprava 6, 50 100 výbava rám ZA[%] ZA ZP [%] ZP 30 100 - - 1 - - - 100 VTSS = - - Z Pneumatiky pneumatiky Spolu VTSS [%] A. ZÁKLADNÉ POJMY A NÁZVOSLOVIE Naspäť TSS[%] - PTSS [%][%] PTSS TSV = © 2005 AGENTÚRA AUTO DATA, spol. s r. o.

B - 12. Stanovenie a výpočet technického stavu vozidla (TSV) a technického stavu skupín

B - 12. Stanovenie a výpočet technického stavu vozidla (TSV) a technického stavu skupín (TSS) Pre potreby stanovenia hodnoty sa rozdelí vozidlo na pomerné diely skupín PDSn. Tabuľka na výpočet technického stavu vozidla (TSV). Skupina PDS [%] celé vozidlo R 99 Pneumatiky pneumatiky 1 Spolu 100 VTSS [%] ZA ZA[%] ZP ZP [%] - - TSS[%] PTSS [%][%] PTSS 100 - - VTSS = - TSV = - Stanovenie technického stavu vozidla (TSV) sa zakladá na posúdení skutočného technického stavu jeho skupín a porovnaní s predpokladaným stavom (určeným na základe celkovej amortizácie) za rovnakú dobu prevádzky pri rovnakom počte najazdených km príslušnými skupinami. Predpokladaným stavom sa rozumie priemerný porovnateľný technický stav skupín vozidla rovnakej ohodnocovanej kategórie s rovnakou dobou prevádzky i rovnakým počtom najazdených km (t. j. na základe skúseností a poznatkov stanovený porovnávací etalón). Znalec ďalej zrážkou alebo prirážkou za technický stav (ZP) zhodnotí skutočný stav skupiny, prípadne celého vozidla a postupne vypočíta technický stav vozidla (TSS) pomocou vzorca: TSSi = A. ZÁKLADNÉ POJMY A NÁZVOSLOVIE [ VTSSi. (100 - ZAi)]. (100 + ZPi) 104 Naspäť [%] © 2005 AGENTÚRA AUTO DATA, spol. s r. o.

B - 12. Stanovenie a výpočet technického stavu vozidla (TSV) a technického stavu skupín

B - 12. Stanovenie a výpočet technického stavu vozidla (TSV) a technického stavu skupín (TSS) Na vypočítanie pomerných technických stavov skupín (PTSS) na základe už vypočítaných technických stavov skupín (TSS) sa použije vzorec: TSSi. PDSi PTSSi = 100 [%] Technický stav vozidla (TSV) sa rovná súčtu pomerných technických stavov jeho skupín. n TSV = i=1 PTSS i [%] Ak sa ohodnocuje vozidlo (prípadne samostatná technická skupina) s mimoriadne vysokým počtom najazdených km, môže sa stať, že jeho (jej) základná amortizácia, prípadne základná amortizácia niektorej technickej skupiny vozidla, presahuje 100%. V takom prípade sa nepoužijú zrážky ani prirážky za technický stav (ZP), ale priamo na základe výsledkov obhliadky vozidla (skupiny), skúšobnej jazdy a prípadnom vyhodnotení iných podkladov (napr. dokladov o opravách) sa určí technický stav jednotlivých technických skupín vozidla (alebo samostatnej technickej skupiny). Skupina PDS [%] VTSS [%] ZA [%] ZP [%] TSS [%] 36, 85 karoséria 23 100 66, 5 +10 motor 20 108, 7 - A. ZÁKLADNÉ POJMY A NÁZVOSLOVIE Naspäť PTSS [%] 8, 475 © 2005 AGENTÚRA AUTO DATA, spol. s r. o.

B - 12. 1 Stanovenie technického stavu skupiny „pneumatiky“ Pretože priebeh životnosti pneumatík je

B - 12. 1 Stanovenie technického stavu skupiny „pneumatiky“ Pretože priebeh životnosti pneumatík je odlišný od priebehu životnosti ostatných skupín vozidla, ich TSS sa stanoví nasledujúcim spôsobom: a) pri tejto skupine sa nestanovuje východiskový technický stav (VTSS) ani základná amortizácia (ZA) a nepoužije sa zrážka ani prirážka (ZP) Skupina PDS [%] VTSS [%] ZA [%] celé vozidlo 99 100 33, 5 pneumatiky 1 - - ZP [%] TSS [%] PTSS [%] -10 30, 15 29, 848 - b) pri obhliadke vozidla sa zistí celkový stav skupiny pneumatiky, pričom sa zameriava hlavne na to, či ide o pneumatiky určené pre daný typ vozidla; ďalej sa zisťuje zhodnosť použitých pneumatík, výška dezénu, rovnomernosť opotrebenia, prípadné poškodenie a vek plášťov pneumatík. c) na základe vyššie uvedených údajov sa stanoví priemerný technický stav pneumatík, pričom sa dbá na platné právne predpisy a technické normy. d) v prípade použitia pneumatík vyššej kvality, ako sú pneumatiky štandardne dodávané pre daný typ vozidla, musí sa táto skutočnosť zohľadniť. A. ZÁKLADNÉ POJMY A NÁZVOSLOVIE Naspäť © 2005 AGENTÚRA AUTO DATA, spol. s r. o.

B – 13. Určenie technickej hodnoty mimoriadnej výbavy (THMV) Mimoriadna výbava sa na účely

B – 13. Určenie technickej hodnoty mimoriadnej výbavy (THMV) Mimoriadna výbava sa na účely výpočtu hodnoty vozidiel (HMV) rozdeľuje do dvoch základných skupín: a) mimoriadna výbava nahrádzajúca pôvodné diely (skupiny) štandardne vybaveného vozidla, ale rozširujúca jeho technické, úžitkové, prípadne estetické vlastnosti, b) mimoriadna výbava vybaveného vozidla. nahrádzajúca pôvodné diely, prípadne skupiny štandardne Technická hodnota mimoriadnej výbavy sa vypočíta podľa týchto vzorcov: TSMVi = THMV i (100 - ZAi) (100 + ZPi) [%] 100 TSMVi. VHi) = 100 THMV = n i=1 TH MV i [Sk] TSMVi = technický stav i- tej mimoriadnej výbavy [%] ZA i = základná amortizácia i- tej mimoriadnej výbavy [%] ZP i = zrážka, prirážka za technický stav i- tej mimoriadnej výbavy [%] VH i = východisková hodnota i- tej mimoriadnej výbavy [Sk] THMV i = technická hodnota i- tej mimoriadnej výbavy [Sk] A. ZÁKLADNÉ POJMY A NÁZVOSLOVIE Naspäť © 2005 AGENTÚRA AUTO DATA, spol. s r. o.

B – 14. Stanovenie východiskového technického stavu skupiny (VTSS) Východiskový technický stav skupiny (VTSS)

B – 14. Stanovenie východiskového technického stavu skupiny (VTSS) Východiskový technický stav skupiny (VTSS) sa uvádza v 2. stĺpci tabuľky na výpočet technického stavu vozidla (v zmysle bodu 12). Rozumie sa ňou technický stav skupiny na začiatku jej uvedenia do nového cyklu prevádzky (ako novej alebo po CO ) v porovnaní s novou skupinou. VTSS = 100%, iba ak ide o skupinu, ktorá bola daná do prevádzky ako nová, bez celkovej opravy. VTSS jednotlivých skupín po vykonaní celkovej opravy (CO) sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: Druh vykonanej opravy Preukázateľné vykonanie CO Vykonanie CO výrobcom poverenou opravovňou, príp. na preukázateľne veľmi vysokej odbornej úrovni, za použitia originálnych náhradných dielov, tesniacich hmôt a montážnych technológií Skupina VTSS [%] Motor + spojka 50 80 Prevodovka, rozvodovka, prídavná prevodovka, hnacie hriadele zad. /pred. nápravy, spojovací hriadeľ (vždy iba ako príslušný celok) 50 80 Predná náprava + mech. riadenia 60 85 Stredná alebo zadná náprava 60 85 Rám 65 85 Valníková nadstavba 50 85 Skriňa karosérie 40 50 Výbava karosérie individuálne* Mechanická alebo mechanicko-hydraulická nadstavba 60 80 * Určuje sa individuálne podľa množstva a pomeru nových a renovovaných dielov skupiny „výbava vozidla“. A. ZÁKLADNÉ POJMY A NÁZVOSLOVIE Naspäť © 2005 AGENTÚRA AUTO DATA, spol. s r. o.

B – 15. Výpočet technickej hodnoty vozidla (TH) Technická hodnota vyjadruje zvyšok technickej životnosti

B – 15. Výpočet technickej hodnoty vozidla (TH) Technická hodnota vyjadruje zvyšok technickej životnosti vozidla vyjadrený v slovenských korunách a nie sú v nej zahrnuté vplyvy zohľadňujúce trhové a ekonomické podmienky. Pri výpočte technickej hodnoty sa postupuje podľa vzťahu: TSV. VHV TSV + TH TH = THMV MV 100 [Sk] TSV = technický stav vozidla [%] VHV = východisková hodnota vozidla [Sk] THMV = technická hodnota mimoriadnej výbavy [Sk] B – 16. Výpočet koeficientu predajnosti (kp) Koeficient predajnosti (kp) sa vypočíta ako súčin koeficientov (postup sa musí náležito zdôvodniť) : kp = k 1. kk 22. k 3. kk 44. kk 55 [-] k 1 = koeficient platnosti kontroly technického stavu [-] k 2 = koeficient poškodenia vozidla haváriou [-] k 3 = koeficient počtu držiteľov vozidla [-] k 4 = koeficient spôsobu prevádzky vozidla [-] k 5 = koeficient dopytu trhu [-] A. ZÁKLADNÉ POJMY A NÁZVOSLOVIE Naspäť © 2005 AGENTÚRA AUTO DATA, spol. s r. o.

B – 16. 1 Koeficient platnosti kontroly technického stavu (k 1) k 1 vyjadruje

B – 16. 1 Koeficient platnosti kontroly technického stavu (k 1) k 1 vyjadruje vplyv platnosti kontroly technického stavu vozidla, prípadne iných povinných kontrol na predajnosť vozidla k dátumu jeho ohodnotenia. Hodnota k 1 sa stanovuje nasledovným spôsobom: a) Vozidlá 2. 1 Vozidlá kategórie: kategórie 2. 1 Do absolvovania prvej kontroly technického stavu od jeho prvého uvedenia do prevádzky je : k 1 = 1, 00 [-] V nasledujúcom období prevádzky sa postupuje podľa vzorca: k 1 = 0, 93 + 0, 002. M [-] b) Vozidlá 2. 2 2. 3; 2. 3 3; 3 4. 1; 4. 1 5. 1 Vozidlá kategórie: kategórie 2. 2; 5. 1 a 77 Do absolvovania prvej kontroly technického stavu od jeho prvého uvedenia do prevádzky je : k 1 = 1, 00 [-] V nasledujúcom období prevádzky sa postupuje podľa vzorca: k 1 = 0, 91 + 0, 005. M [-] c) Vozidlá kategórie: 4. 2; Vozidlá 4. 2 4. 3; 4. 3 4. 4; 4. 4 6; 6 8 používané na zdravotnícku službu, banskú záchrannú službu, poruchovú službu plynárenských zariadení, vozidlá používané na taxislužbu, vozidlá požičovne automobilov a vozidlá autoškoly schválené na cvičné účely. Do absolvovania prvej kontroly technického stavu od jeho prvého uvedenia do prevádzky je: k 1 = 1, 00 [-] V nasledujúcom období prevádzky sa postupuje podľa vzorca: k 1 = 0, 92 + 0, 01. M [-] d) Vozidlá kategórie: kategórie 6. 4 Vozidlá 6. 4 používané na medzinárodnú prepravu osôb Do absolvovania prvej kontroly technického stavu od jeho prvého uvedenia do prevádzky je : k 1 = 1, 00 [-] V nasledujúcom období prevádzky sa postupuje podľa vzorca: k 1 = 0, 96 + 0, 01. M [-] M = počet mesiacov platnosti kontroly technického stavu vozidla e) Ostatné kategórie vozidiel: 2. 4 5. 2; 5. 3; 5. 4; 5. 5; 5. 6; 5. 7 A. ZÁKLADNÉ POJMY A NÁZVOSLOVIE Naspäť k 1 = 1, 00 [-] © 2005 AGENTÚRA AUTO DATA, spol. s r. o.

B – 16. 2 Koeficient poškodenia vozidla haváriou (k 2) k 2 vyjadruje vplyv

B – 16. 2 Koeficient poškodenia vozidla haváriou (k 2) k 2 vyjadruje vplyv prípadných opráv poškodení vozidla na jeho predajnosť. Jeho hodnota sa stanovuje nasledovným spôsobom: 1) Oprava poškodenia skupín (okrem pneumatík a brzdového systému) haváriou výmenou dielov len za použitia rozoberateľných spojov predpísanou technológiou: a) vozidlá s dobou prevádzky kratšou ako 1 rok: k 2 = 0, 98 [] b) vozidlá s dobou prevádzky dlhšou ako 1 rok a kratšou ako 3 roky: k 2 = 0, 99 [] c) vozidlá s dobou prevádzky ako 3 roky: bez použitia vyrovnávacieho k 2 = 1, 00 [2) Oprava výmenou celých dielov za použitia dlhšou zváracej technológie ]zariadenia: a) vozidlá s dobou prevádzky kratšou ako 3 roky: k 2 = 0, 97 [] b) vozidlá s dobou prevádzky dlhšou ako 3 roky a kratšou ako 4 roky: k 2 = 0, 99 [] c) vozidlá s doboukarosérie prevádzky ako 4 roky: k 2 = 1, 00 [3) Oprava nosných častí skeletu nadlhšou vyrovnávacom zariadení: ] a) vozidlá s dobou prevádzky kratšou ako 3 roky: k 2 = 0, 95 [] b) vozidlá s dobou prevádzky dlhšou ako 3 roky a kratšou ako 8 rokov: k 2 = 0, 97 [] c) vozidláoprava: s dobou prevádzky dlhšou ako 8 rokov: kk 2 == 0, 98 4) Žiadna významnejšia 1, 00 [[2 ]] A. ZÁKLADNÉ POJMY A NÁZVOSLOVIE Naspäť © 2005 AGENTÚRA AUTO DATA, spol. s r. o.

B – 16. 3 Koeficient počtu držiteľov vozidla (k 3) k 3 vyjadruje vplyv

B – 16. 3 Koeficient počtu držiteľov vozidla (k 3) k 3 vyjadruje vplyv počtu držiteľov na jeho predajnosť. Pri jeho stanovení sa postupuje podľa vzorca: D = počet držiteľov vozidla [-] k 3 = 1, 01 - 0, 01 D [-] V prípade, že nie je možné hodnoverne preukázať skutočný počet držiteľov (neuskutočnené prepisy, krádež vozidla a podobne), k 3 = 0, 95 [-] B – 16. 4 Koeficient spôsobu prevádzky vozidla (k 4) k 4 zohľadňuje vplyv spôsobu používania vozidla. Určuje sa podľa tabuliek: Koeficient spôsobu používania vozidiel zaradených do 3. kategórie: Kategória Kategória 3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 3. 5 3. 6 3. 7 3. 8 Vozidlo je používané ako: referentské 0, 96 0, 94 0, 93 0, 95 1, 0 0, 96 0, 94 zásobovacie 0, 95 0, 93 0, 92 0, 95 1, 0 0, 95 0, 93 výcvikové - autoškola 0, 94 0, 92 0, 91 0, 94 1, 0 taxi 0, 97 0, 95 0, 94 0, 96 0, 98 0, 97 0, 95 požičovňa 0, 95 0, 93 0, 92 0, 95 0, 96 0, 95 0, 93 len na reprezentáciu 1, 0 súkromné 1, 0 0, 94 0, 92 1, 06 1, 05 1, 02 1, 0 1, 0 Koeficient spôsobu používania vozidiel zaradených do 4. kategórie: Vozidlo je používané v: Kategória 4. 1 Kategória 4. 2 Kategória 4. 3 Kategória 4. 4 normálnych podmienkach 1, 0 Koeficient spôsobu používania vozidiel zaradených do ostatných kategórií: sťažených podmienkach 0, 93 0, 95 0, 97 1, 0 k 4 = 1. 0 A. ZÁKLADNÉ POJMY A NÁZVOSLOVIE Naspäť © 2005 AGENTÚRA AUTO DATA, spol. s r. o.

B – 16. 5 Koeficient dopytu trhu (k 5) k 5 vyjadruje pomer medzi

B – 16. 5 Koeficient dopytu trhu (k 5) k 5 vyjadruje pomer medzi priemernou predajnou cenou predmetného typu vozidla v porovnaní s jeho priemernou technickou hodnotou (TH) k rozhodnému dátumu. Pri jeho stanovení sa postupuje takto: n k 5 i priemerná predajná cena i=1 [-] = k 5 = n priemerná TH TH k 5 i = pomer predajnej ceny a TH vozidla „i“ zo skúmaného súboru „n“ vozidiel [-] n = počet skúmaných vozidiel [-] TH = technická hodnota vozidla [Sk] Pri výpočte koeficientu dopytu trhu sa vychádza z reálnych predajných cien porovnateľných vozidiel rovnakého typu a porovnateľného technického stavu, ktoré sa zistia z inzertnej tlače, z inzertných portálov, verejnej informačnej elektronickej siete Internet, z vlastného prieskumu trhu, prípadne z iných preskúmateľných a hodnoverných zdrojov. A. ZÁKLADNÉ POJMY A NÁZVOSLOVIE Naspäť © 2005 AGENTÚRA AUTO DATA, spol. s r. o.

B – 17. Výpočet všeobecnej hodnoty vozidla (VŠH) Všeobecná hodnota vozidla je hodnota v

B – 17. Výpočet všeobecnej hodnoty vozidla (VŠH) Všeobecná hodnota vozidla je hodnota v slovenských korunách, ktorej výpočet zahŕňa okrem vplyvov opotrebenia aj vplyv trhu (predajnosť typu vozidla). Vypočíta sa takto: VŠH = TH. kp [Sk] TH = technická hodnota vozidla [Sk] kp = koeficient predajnosti [-] B – 18. Výpočet reprodukčnej obstarávacej hodnoty vozidla (ROH) Pri jej výpočte sa vychádza z aktuálneho vývoja na trhu, aktuálnych ekonomických podmienok a právnych noriem. ROH sa rovná súčtu všeobecnej hodnoty vozidla (VŠH) a nákladov na obstaranie vozidla (NZ). ROH = VŠH + NZ [Sk] NZ = náklady na zaobstaranie vozidla predstavujú bežné priemerné náklady potrebné na zaobstaranie podobného typu porovnateľného vozidla v danom regióne a v rozhodnom čase; napr. obvyklá marža predajcu, náklady na prihlásenie vozidla do evidencie a podobne [Sk] povinná tabuľka pre zoradenie výpočtu ROH VHV [Sk] TSV [%] TH [Sk] KP [-] VŠH [Sk] ROH [Sk] A. ZÁKLADNÉ POJMY A NÁZVOSLOVIE Naspäť © 2005 AGENTÚRA AUTO DATA, spol. s r. o.

Postup stanovenia hodnoty cestných vozidiel podľa prílohy č. 6 k vyhláške č. 492/2004 Z.

Postup stanovenia hodnoty cestných vozidiel podľa prílohy č. 6 k vyhláške č. 492/2004 Z. z. (14. 12. 2004) a vyhlášky č. 626/2007 Z. z. (14. 12. 2007) Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. C. STANOVENIE VÝŠKY ŠKODY NA CESTNÝCH VOZIDLÁCH 1. Identifikácia vozidla 16. Výpočet koeficientu predajnosti vozidla pred opravou 2. Údaje o opravách a poškodení C-1. Výpočet všeobecnej hodnoty vozidla pred opravou (VŠH 1) 3. Výbava vozidla C-1. Výpočet reprodukčnej hodnoty vozidla (ROH 1) 4. Obhliadka vozidla C-2. Stanovenie nákladov na opravu poškodenia vozidla (NO) 5. Skúšobná jazda C-2. 1. Náklady na materiál (NM) 6. Technický stav skupín vozidla C-2. 2. Náklady na opravárenské práce (NP) 7. Stanovenie východiskovej hodnoty vozidla C-2. 3. Náklady na likvidáciu nepoužiteľného odpadu (NL) 8. Rozdelenie vozidiel do kategórií C-3. Stanovenie hodnoty zvyškov (HZ) 9. Výpočet základnej amortizácie vozidla C-4. Výpočet technického stavu skupín po oprave (TSS 2) 10. Amortizačné stupnice C-5. Neštandardné opravy 11. Rozdelenie vozidla na technické skupiny C-6. Výpočet technickej hodnoty vozidla po oprave (TH 2) 12. Stanovenie a výpočet technického stavu C-7. Stanovenie koeficientu predajnosti po oprave (k. P 2) 13. Určenie technickej hodnoty mimoriadnej výbavy C-8. Výpočet všeobecnej hodnoty vozidla po oprave (VŠH 2) 14. Stanovenie východiskového technického stavu skupiny A. ZÁKLADNÉ POJMY A NÁZVOSLOVIE 15. Výpočet technickej hodnoty vozidla B. VÝPOČET HODNOTY CESTNÝCH VOZIDIEL © 2005 AGENTÚRA AUTO DATA, spol. s r. o.

C – 1. Výpočet výšky škody na vozidle (VŠ) Pod pojmom škoda sa rozumie

C – 1. Výpočet výšky škody na vozidle (VŠ) Pod pojmom škoda sa rozumie ujma, ktorá nastala na majetku poškodeného a ktorú možno objektívne vyjadriť v peniazoch. Výška škody je podľa § 442 Občianskeho zákonníka tzv. skutočná škoda. Pojem skutočná škoda znamená zmenšenie majetku poškodeného alebo náklady potrebné na to, aby sa dosiahol predchádzajúci stav. Na stanovenie výšky škody je rozhodujúca cena veci v čase poškodenia ( s prihliadnutím na pokles ceny vyplývajúci z veku, amortizácie, funkčnosti, prípadne s prihliadnutím na vzrast ceny). Výška škody sa teda vypočíta ako tzv. skutočná škoda. Pri jej výpočte musí byť zohľadnené zlepšenie alebo zhoršenie technického stavu vozidla vykonanou opravou, prípadne jeho nezmenenie. identifikáciu aa obhliadku vozidla Na účely stanovenia výšky škody je potrebné vykonať identifikáciu podľa kapitoly B. B všeobecnú hodnotu vozidla pred jeho poškodením: (VŠH 1), a) stanoviť Všeobecnú VŠH 1 = TH TH 11. kk. P 1 P 1 [Sk] TH 1 = technická hodnota vozidla pred poškodením [Sk] k. P 1 = koeficient predajnosti vozidla pred poškodením [-] reprodukčnú obstarávaciu stanoviť Reprodukčnú obstarávaciuhodnotuvozidla pred jeho poškodením: (ROH 1); ROH 1 = VŠH 1 + NZ [Sk] NZ = náklady na zaobstaranie vozidla predstavujú bežné priemerné náklady potrebné na zaobstaranie podobného typu porovnateľného vozidla v danom regióne a v rozhodnom čase; napr. obvyklá marža predajcu, náklady na prihlásenie vozidla do evidencie a podobne [Sk] A. ZÁKLADNÉ POJMY A NÁZVOSLOVIE Naspäť © 2005 AGENTÚRA AUTO DATA, spol. s r. o.

C – 1. Výpočet výšky škody na vozidle (VŠ) b) stanoviť náklady na opravu

C – 1. Výpočet výšky škody na vozidle (VŠ) b) stanoviť náklady na opravu poškodenia vozidla (NO); c) porovnať náklady na opravu poškodenia vozidla (NO) s reprodukčnou obstarávacou hodnotou vozidla bezprostredne pred jeho poškodením (ROH 1) ak: NO ROH 1 - ide o tzv. úplné zničenie vozidla (totálnu škodu), ďalej sa postupuje podľa písmena d) a f); ak: NO ROH 1 - postupuje sa podľa písmena e) a g), prípadne podľa písmena h); d) stanoviť hodnotu predajných zvyškov vozidla (HZ). Hodnotou predajných zvyškov vozidla sa rozumie výkupná hodnoty týchto zvyškov u predajcu opotrebovaných náhradných dielov po odpočítaní nákladov na ich demontáž z vozidla a očistenie, prípadne preskúšanie; e) stanoviť všeobecnú hodnotu vozidla po oprave poškodenia (VŠH 2). Pri výpočte je potrebné venovať zvýšenú pozornosť technickému stavu opravovaných skupín vozidla po oprave poškodenia a jeho zlepšeniu, prípadne zhoršeniu a takisto vplyvu zmeny technického stavu na predajnosť vozidla; f) ak: NO ROH 1 - výška škody sa vypočíta podľa vzorca: ROH 11 + NL) - HZ [Sk] VŠ = ( ROH NL = náklady na likvidáciu nepoužiteľného odpadu vzniknutého pri získaní predajných zvyškov vozidla [Sk] HZ = hodnota predajných zvyškov vozidla [Sk] A. ZÁKLADNÉ POJMY A NÁZVOSLOVIE Naspäť © 2005 AGENTÚRA AUTO DATA, spol. s r. o.

C – 1. Výpočet výšky škody na vozidle (VŠ) g) ak: NO ROH 1

C – 1. Výpočet výšky škody na vozidle (VŠ) g) ak: NO ROH 1 - výška škody sa vypočíta podľa vzorca: VŠ = NO + ( VŠH 11 - VŠH 2 ) - HZ [Sk] h) NO = náklady na opravu poškodenia HZ = hodnota predajných zvyškov vozidla [Sk] ak: VŠH 1 = VŠH 2 - výška škody sa vypočíta podľa vzorca: VŠ = NO - HZ [Sk] NO = náklady na opravu poškodenia HZ = hodnota predajných zvyškov vozidla [Sk] C – 2. Stanovenie nákladov na opravu poškodenia vozidla (NO) Náklady na opravu poškodenia vozidla (NO) sa rovnajú súčtu nákladov na opravárenské práce (NP), nákladov na materiál (NM) potrebný na opravu poškodenia a nákladov na likvidáciu nepoužiteľného odpadu vzniknutého pri oprave poškodenia vozidla (NL). NP + NL NO = NM NL [Sk] NM + NP A. ZÁKLADNÉ POJMY A NÁZVOSLOVIE Naspäť © 2005 AGENTÚRA AUTO DATA, spol. s r. o.

C – 2. 1. Náklady na materiál (NM) Ide o náklady na materiál potrebný

C – 2. 1. Náklady na materiál (NM) Ide o náklady na materiál potrebný na opravu poškodenia. Znalec odborným posúdením vyhodnotí, ktoré diely vozidla je možné ekonomicky opraviť a ktoré je potrebné vymeniť. C – 2. 2. Náklady na opravárenské práce (NP) Sú to náklady na vykonanie opravárenských úkonov nevyhnutných na odstránenie poškodenia vozidla. Vypočítajú sa ako súčin času (T) nevyhnutného na vykonanie opravy v normohodinách (Nh), prípadne časových alebo pracovných jednotkách (ČJ, PJ) a sadzby za 1 Nh, ČJ alebo PJ. Tieto sadzby sú rozdielne pri jednotlivých typoch vozidiel a v jednotlivých opravovniach. Pri výpočte výšky škody sa zohľadňujú hodinové sadzby opravovní oprávnených výrobcom vozidla v danom regióne. NP = TONh NP = TOČJ TONh SNh TOČJ SPJ = = = . . . SNh [Sk] SČJ [Sk] SPJ [Sk] čas opravy v normohodinách [Nh], sadzba za 1 normohodinu [Sk], čas opravy v časových jednotkách [ČJ], sadzba za 1 časovú jednotku [Sk], A. ZÁKLADNÉ POJMY A NÁZVOSLOVIE Naspäť © 2005 AGENTÚRA AUTO DATA, spol. s r. o.

C – 2. 3. Náklady na likvidáciu nepoužiteľného odpadu vzniknutého pri oprave poškodenia vozidla

C – 2. 3. Náklady na likvidáciu nepoužiteľného odpadu vzniknutého pri oprave poškodenia vozidla (NL) predstavujú náklady spojené s likvidáciou nepoužiteľných častí vozidla. Možno ich však uplatniť len vtedy, ak už nie sú zahrnuté do opravárenského úkonu. Náklady na likvidáciu nepoužiteľného odpadu môžu vzniknúť aj pri získavaní predajných zvyškov z totálne zničeného vozidla. Pri ich stanovení sa uvádza podrobná špecifikácia. C – 3. Stanovenie hodnoty predajných zvyškov vozidla (HZ) Hodnotu predajných zvyškov vozidla možno stanoviť ako celok alebo jednotlivých časti vozidla. Hodnota predajných zvyškov vozidla je priemerná výkupná hodnota týchto zvyškov u predajcov opotrebovaných náhradných dielov. Pri stanovení hodnoty jednotlivých predajných zvyškov je potrebné odpočítať náklady na ich demontáž z vozidla a očistenie, prípadne preskúšanie. A. ZÁKLADNÉ POJMY A NÁZVOSLOVIE Naspäť © 2005 AGENTÚRA AUTO DATA, spol. s r. o.

C - 4. Výpočet technického stavu jednotlivých skupín po oprave poškodenia (TSS 2) Výpočet

C - 4. Výpočet technického stavu jednotlivých skupín po oprave poškodenia (TSS 2) Výpočet technického stavu skupín po oprave poškodenia (TSS 2 i) vychádza z reálnych zhodnotení, prípadne znehodnotení skupín po oprave poškodenia. V praxi možno iba veľmi ťažko dosiahnuť, aby technický stav vozidla po oprave poškodenia bol presne taký istý ako pred poškodením. Pri výpočte zhodnotenia či znehodnotenia skupín vozidla opravou sa najprv vypočíta technický stav vozidla pred poškodením (TSV 1) podľa tabuľky: Skupina PDS[%] VTSS 11 [%] ZA ZA 11 [%] ZP ZP[%] karoséria 22 100 37, 05 +5 motor 20 100 37, 05 prevodovka 10 100 náprava zadná 4 náprava predná výbava vozidla PTSS [%][%] PTSS 1 1 66, 10 14, 54 - 62, 95 12, 59 37, 05 - 62, 95 6, 30 100 37, 05 - 62, 95 2, 52 11 100 37, 05 - 62, 95 6, 92 30 100 37, 05 - 62, 95 18, 89 3 - pneumatiky Spolu TSS [%] 1 1[%] 100 - - VTSV 1 = 20, 00 0, 60 TSV 1 = VTSV 1 = východiskový technický stav vozidla pred opravou poškodenia A. ZÁKLADNÉ POJMY A NÁZVOSLOVIE Naspäť © 2005 AGENTÚRA AUTO DATA, spol. s r. o.

C - 4. Výpočet technického stavu jednotlivých skupín po oprave poškodenia (TSS 2) Znalec

C - 4. Výpočet technického stavu jednotlivých skupín po oprave poškodenia (TSS 2) Znalec dôkladne vyhodnotí technológiu opravy vozidla a percentuálne určí, či sa opravou technická skupina zhodnotí alebo znehodnotí. Parameter, ktorý určuje zhodnotenie, resp. znehodnotenie skupiny, sa nazýva vplyv opravy (VO). Znalec potom vypočíta technický stav skupiny po oprave poškodenia (TSS 2 i). TSS 2 i = TSS 1 i. Skupina 100 + VO i [%] 100 PDS[%] TSS 1 [%] karoséria VO [%] +2 TSS 2 [%] PTSS 2 [%] motor prevodovka - pneumatiky Spolu 100 VTSV = VTSV 1 1= - - TSV 2 = Spôsobom uvedeným vv kapitole B B tejto prílohy sa postupuje pri výpočte technického stavu vozidla po poškodení (TSV 2) a jeho všeobecnej hodnoty po poškodení (VŠH 2). A. ZÁKLADNÉ POJMY A NÁZVOSLOVIE Naspäť © 2005 AGENTÚRA AUTO DATA, spol. s r. o.

C – 5. Neštandardné opravy V prípadoch, keď opravu poškodenia vozidla nevykonala autorizovaná opravovňa

C – 5. Neštandardné opravy V prípadoch, keď opravu poškodenia vozidla nevykonala autorizovaná opravovňa (dielňa), resp. neboli dodržané postupy predpísané výrobcom vozidla, znalec sám, na základe zisteného skutočného stavu, určí TH opravovanej skupiny. C – 6. Výpočet technickej hodnoty vozidla po oprave poškodenia (TH 2) Technická hodnota vozidla po oprave poškodenia (TH 2) vyjadruje zvyšok technickej životnosti vozidla vyjadrenej v Sk po oprave poškodenia. Pri výpočte (TH 2) sa postupuje podľa vzťahu: . TSV 2 VHV + TH [Sk] THMV 2 TH 2 = MV 2 100 TSV 2 = technický stav vozidla po oprave [%] VHV = východisková hodnota vozidla [Sk] THMV 2 = technická hodnota mimoriadnej výbavy po oprave [Sk] C – 7. Stanovenie koeficientu predajnosti vozidla po oprave poškodenia (kp 2) Pri výpočte koeficientu predajnosti vozidla po oprave poškodenia (kp 2) treba počítať s prípadnými zmenenými hodnotami koeficientov platnosti osvedčenia o evidencii vozidla (k 11), poškodenia haváriou (k 22), počtu držiteľov vozidla (k 32), spôsobu prevádzky vozidla (k 42), ako aj dopytu trhu (k 52). k. P 2 = kk 12 k [-] 12. kk 22 22. kk 32 4242. k 5252 A. ZÁKLADNÉ POJMY A NÁZVOSLOVIE Naspäť © 2005 AGENTÚRA AUTO DATA, spol. s r. o.

C – 8. Výpočet všeobecnej hodnoty vozidla po oprave poškodenia (VŠH 2) Všeobecná hodnota

C – 8. Výpočet všeobecnej hodnoty vozidla po oprave poškodenia (VŠH 2) Všeobecná hodnota vozidla po oprave poškodenia je hodnota v slovenských korunách, ktorej výpočet zahŕňa okrem vplyvov opotrebenia aj vplyv trhu (predajnosť typu vozidla). Vypočíta sa takto: VŠH 2 = TH 22. k. P 2 [Sk] TH 2 = technická hodnota vozidla po oprave poškodenia [Sk] k. P 2 = koeficient predajnosti vozidla po oprave poškodenia [-] Vypočítané hodnoty po oprave poškodenia znalec zoradí do tabuľky: VHV [Sk] TH 22 [%] k. P 2 [-][-] VŠH 2 [Sk] Znalec vždy uvedie, či vypočítané hodnoty sú vrátane DPH alebo bez DPH. A. ZÁKLADNÉ POJMY A NÁZVOSLOVIE Naspäť © 2005 AGENTÚRA AUTO DATA, spol. s r. o.