Poslovne Banke Stojiev Nenad III 6 Pojam poslovne

  • Slides: 14
Download presentation
Poslovne Banke Stojićev Nenad III 6

Poslovne Banke Stojićev Nenad III 6

Pojam poslovne banke n n n Banke su finansijske institucije koje primaju depozite od

Pojam poslovne banke n n n Banke su finansijske institucije koje primaju depozite od ljudi koji štede i daju pozajmice ljudima koji pozajmljuju, kojima nedostaje novac za obavljanje određenog posla. Pojam banke potiče od latinske reči banco, koja označava klupu, tezgu i sl. Prva moderna banka bila je Banka Svetog Đorđa (Casa di Santa Giorgio) je osnovana 1407. god. u Đenovi u Italiji. Banka je finansijska organizacija koja za predmet delatnosti ima zaključivanje i izvršavanje bankarskih poslova. Banka je pravno lice, ona ima pravnu i poslovnu sposobnost u granicama registrovanog predmeta poslovanja.

Vrste banaka n 1. 2. 3. 4. 5. Standardna podela banaka: Centralne (emisione) i

Vrste banaka n 1. 2. 3. 4. 5. Standardna podela banaka: Centralne (emisione) i Komercijalne ili poslovne. Prema poslovima kojima se bave komercijalne banke se najčešće dele na: opšte (univerzalne), hipotekarne, založne, depozitne, za kreditiranje izvoza i osiguranje izvoznih poslova.

Osnivanje banke § Banka se prema važećim propisima osniva kao akcionarsko društvo - AD,

Osnivanje banke § Banka se prema važećim propisima osniva kao akcionarsko društvo - AD, § Banka se osniva: 1. ugovorom o osnivanju i statutom 2. obezbeđenjem sredstava u osnivački kapital banke. § Osnivači banke mogu biti domaća i strana pravna i fizička lica.

Postupak osnivanja n n n n Zaključenje ugovora o osnivanju od strane osnivača. Podnošenje

Postupak osnivanja n n n n Zaključenje ugovora o osnivanju od strane osnivača. Podnošenje zahteva za izdavanje dozvole za rad banke kod NBS ocenjuje ispunjenost zakonskih uslova i opravdanost osnivanja banke (max 60 dana). NBS donosi rešenje o izdavanju dozvole za rad banke. Po prijemu dozvole za rad održava se osnivačka skupština. Na osnivačkoj skupštini donosi se Statut banke, bira upravni odbor, imenuje vršilac dužnosti direktora i usvaja poslova politika banke. Podnošenje prijave za upis banke u sudski registar.

Kapital banke Akcionarski kapital banke obezbeđuju osnivači banke unošenjem svojih uloga pri osnivanju banke.

Kapital banke Akcionarski kapital banke obezbeđuju osnivači banke unošenjem svojih uloga pri osnivanju banke. n Ovi ulozi mogu biti u novčanom ili u nenovčanom obliku (zgrade, oprema i druga sredstva koja su u funkciji poslovanja banke). § Minimalna vrednost akcionarskog kapitala pri osnivanju banke je 10. 000 eura u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu na dan uplate tih sredstava. § Vrednost osnivačkog kapitala u ovoj visini osnivači su dužni da unesu pri osnivanju banke. n

Delatnost i pravila poslovanja banke n n n 1. 2. Banka samostalno obavlja delatnost

Delatnost i pravila poslovanja banke n n n 1. 2. Banka samostalno obavlja delatnost za koju je registrovana, radi sticanja profita. Zakonom je određeno kojim se delatnostima banka može baviti. Pri tome treba razlikovati: apsolutne bankarske poslove (obavlja ih sama) relativne bankarske poslove (mogu ih obavljati i druga lica)

Primer poslovne banke Komercijalna banka AD Beograd

Primer poslovne banke Komercijalna banka AD Beograd

Opšti podaci § Komercijalna banka postoji više od 40 godina. § Danas banka ima

Opšti podaci § Komercijalna banka postoji više od 40 godina. § Danas banka ima 24 filijale širom zemlje, 228 ekspozitura, 3085 zaposlenih, više od 1. 300. 000 otvorenih računa i preko 900. 000 klijenata. § Kapital od 305. 000 eura čini je drugom po veličini u Srbiji. Odmah iza Intesa banke. § Osim u Srbiji, Komercijalna banka posluje u Crnoj Gori - Komercijalna banka A. D. Budva, Republici Srpskoj – Komercijalna banka A. D. Banja Luka.

Usluge koje vrši Komercijalna banka: n n n Usluge građanima, Usluge mikro klijentima, Usluge

Usluge koje vrši Komercijalna banka: n n n Usluge građanima, Usluge mikro klijentima, Usluge pravnim licima, Platne kartice, Hartije od vrednosti, Kombank online.

Poslovni rezultat: n n Banka je u 2010. godini ostvarila dobitak iz poslovanja u

Poslovni rezultat: n n Banka je u 2010. godini ostvarila dobitak iz poslovanja u iznosu od 2, 7 milijardi dinara, što je porast od 35, 8% odnosu na prethodnu godinu. Za 2011. godinu plan banke je preko 3 milijarde dinara dobiti što je i ostvareno već na devetomesečnom izveštaju.

Organizacija u Komercijalnoj banci n n n Upravni odbor Izvršni odbor Menadžment banke (izvršni

Organizacija u Komercijalnoj banci n n n Upravni odbor Izvršni odbor Menadžment banke (izvršni direktori, direktori sektora i direktori filijala)

Banka sa značajnom korporativnom odgovornošću: n n n 40 godina Banke - 40 zasađena

Banka sa značajnom korporativnom odgovornošću: n n n 40 godina Banke - 40 zasađena platana u bulevaru Kralja Aleksandra u BG 40 lap top računara najboljim učenicima ekonomskih škola u Srbiji 40 računara za osnovne škole u nerazvijenim opštinama

KRAJ Hvala na pažnji!!!

KRAJ Hvala na pažnji!!!