Portfolio Hvad er portfolio Hvilke typer findes der

  • Slides: 11
Download presentation
Portfolio Hvad er portfolio? Hvilke typer findes der? Hvad karakteriserer en faglig udviklingssamtale? Hvad

Portfolio Hvad er portfolio? Hvilke typer findes der? Hvad karakteriserer en faglig udviklingssamtale? Hvad kan portfolio og SUS bruges til i en uddannelsesmæssig sammenhæng?

Hvad er en portfolio? ”Beholder” Etablere og synliggøre noget ud fra et bestemt mål

Hvad er en portfolio? ”Beholder” Etablere og synliggøre noget ud fra et bestemt mål kan vise brede eller udvikling over tid metode til at reflektere over udvikling der er sket eller brede man kan vise • materiale samling, pædagogisk redskab for eksempel at styrke læringsprocesser, evalueringsform • fokusere på produkt (summativ evaluering, dokumentere egne læreprocesser) eller process (formativ evaluering, fremme læreprocesser) • metode til at støtte egen læring (fastholdelse og dokumentation, praktisk erfaring med metoden – hvor svært er det? , refleksion, navigationsredskab i forhold til uddannelsen) og fagfelt der studeres i teori og praksis • •

Hvad er portfolio? • • • • Citater fra Portfolio i et lærings- og

Hvad er portfolio? • • • • Citater fra Portfolio i et lærings- og uddannelsesperspektiv Repræsenterer en praksisorienteret metode Kan ses i relation til pædagogiske modeller for metakognition, refleksion og udvikling af ansvar for egen læring Anvendelse begrundes i at den reducerer barrierer mellem teori og praksis Anvendt som et vigtigt hjælpmiddel for lærere i individualiseringen af undervisning En metode til at understøtte den enkelte persons refleksion, dokumentation og vurdering/evaluering Kan betyde et opgør med mere traditionelle eksamensforståelser Fungerer som bindeled mellem et uddannelses- og kvalificeringsforløbs overordnede mål og den enkeltes baggrund, ønsker og mål for læring og læreprocessen Både et dokumentionsmiddel og et udviklingsredskab Kan fastholde den studerende på et eller flere læringsmål og danne grundlag for en formativ evaluering gennem løbende feedback og selv-evaluering Begrundelsen kan være at motivere til videre læring og at understøtte læring Målbeskrivelse ses som et vigtigt omdrejningspunkt Formålet er at udvikle evnen til at reflektere over egen læring En ego-centreret process?

Hvilke typer findes der og hvad karakteriserer dem? Præsentationsportfolio Præsenterer de ypperste produkter Udviklingsportfolio

Hvilke typer findes der og hvad karakteriserer dem? Præsentationsportfolio Præsenterer de ypperste produkter Udviklingsportfolio Kan dokumentere progression inden for et felt Læringsportfolio Evalueringsportfolio Projekt- eller processportfolio Ansættelsesportfolio Fokuserer på læreprocessen Bliver brugt som arbejds- og læringsredskab Indeholder dokumentation for et givet forløb med henblik på summativ evaluering Indeholder et eller flere færdige produkter og en logbog der viser detaljer i processen frem til det færdige resultat Minder om et udvidet curriculum vitae

Hvad er en læringsportfolio? • Konstruktivistisk læringssyn • Hjælpemiddel til den studerendes egen refleksionsproces

Hvad er en læringsportfolio? • Konstruktivistisk læringssyn • Hjælpemiddel til den studerendes egen refleksionsproces • Skriftlig og mundtlig refleksion • Tilbagemeldinger på eget arbejde • Ejerskab • Konstruktionsproces - Ny forståelse • Læringsstøtteværktøj • En støtte for eksternalisering af ens tanker • Et ordensredskab

Hvad er en e-læringsportfolio? • Kan være web-baseret eller elektronisk baseret • Adgang til

Hvad er en e-læringsportfolio? • Kan være web-baseret eller elektronisk baseret • Adgang til den, uanset hvor man sidder og arbejder med netadgang • Mulighed for let og fleksibelt at understøtte videndeling • Inkluderer kommunikationsfaciliteter i den elektroniske portfolio • Skabe en kontekst, som er gensidigt inspirerende

Hvad er effekten af portfolio? • • • læringen i centrum bevidstgørelse om egen

Hvad er effekten af portfolio? • • • læringen i centrum bevidstgørelse om egen læring inddrager erfaringer i læreprocessen fordrer og forudsætter selvstændighed fordrer og fremmer kritisk sans mulighed teori og praksis-integration øget ejerskab i forhold til læringen mulighed for differentieret undervisning mulighed for kvalitativ dokumentation mulighed formativ evaluering

Hvad karakteriserer en faglig udviklingssamtale? • Samtalen går ud på at finde et her

Hvad karakteriserer en faglig udviklingssamtale? • Samtalen går ud på at finde et her og nu støttende fundament. Vi prøver sammen at finde konstruktive tanker som kan udføres i handling, så man hermed får mulighed for en større livskvalitet i nuet. I samtalen gives oplysning om hvilken problematik man har. Det kan være : stress, modløshed, mindreværdsfølelse, overgreb, angst, sorg, depression, traumer, udbrændthed, søvnløshed m. m. Samtalen er et tilbud, hvor man har mulighed for bearbejdning af sine følelser, og kan få hjælp til at få styr på det tankekaos, der tit opleves når man har det svært. Et af målene for samtalen er, at man kommer til at opleve større accept og forståelse af sig selv og sin situation, og at der vil vise sig flere muligheder for handling og nytænkning lige her og nu. • • I løbet af samtalen vil vi bl. a. tale om: - Følelser - Tanker og forestillinger - Oplevelsen af dig selv - Relationen til andre mennesker - m. m. En samtale vil som regel have varighed af 1 - 1½ time www. nordlys. dk www. denterapeutiskesamtale. dk

Hvad karakteriserer en faglig udviklingssamtale? fortsat • I et organisatorisk perspektiv defineres medarbejderudviklingssamtalen som

Hvad karakteriserer en faglig udviklingssamtale? fortsat • I et organisatorisk perspektiv defineres medarbejderudviklingssamtalen som en dialog om udviklingen af den enkeltes kompetencer (menneskelige ressourcer og opgave-udførelse) i samklang med organisationens krav. MUS bliver hermed ikke et mål i sig selv, men et middel til at bringe sammenhæng mellem medarbejdernes, organisa-tionens og den enkelte afdelings mål og planer (Steen, 2000). Organisatorisk skal MUS ses i lyset af den fokus på human resource development, som findes i alle moderne virksomheder (Werner & De. Simone, 2005). • Det er muligt at hente vellykket inspiration fra medarbejderudviklingssamtalen i arbejdssammenhæng til systematiske udviklingssamtaler i uddannelsessammenhæng Følgende elementer fra medarbejderudvikingssamtalen vil kunne inspirere i uddannelsessammenhæng: det systematiske og velforberedte i designet, opnået gennem skemaudfyldelse før og efter selve samtaleforløbet • • • • opmærksomheden omkring samtalernes sproglige/dialogiske form som forudsætning for deres succes, herunder krav om bevidst sproglig adfærd i relation til bl. a. lytning, spørgsmålsformulering, afsendelse af anerkendende signaler, nærvær og indlevelse evnen til at skabe sammenhæng mellem organisationens og den enkeltes mål og planer, uden at det ene hensyn udraderer det andet

Hvad er fordelene og ulemperne? • Fordele: Målrette eleven og uddanne færdige kompetence reflekterende

Hvad er fordelene og ulemperne? • Fordele: Målrette eleven og uddanne færdige kompetence reflekterende kandidater der er afklarede med et CV, eye opener med hensyn til nye muligheder • Ulemper: Kemi mellem elev og samtalepartner, taler fra forskellige verdener, partner er afgørende ellers sker reflektion ikke

Litteraturhenvisninger • • Lorentsen, Annette (2008) Portfoliounderstøttede udviklingssamtaler i videregående uddannelse - evaluering af

Litteraturhenvisninger • • Lorentsen, Annette (2008) Portfoliounderstøttede udviklingssamtaler i videregående uddannelse - evaluering af en case, Arbejdspapirer om læring / Working Papers on Learning · 4 · 2008 Lund, Birthe (red) (2008) Portfolio i et lærings- og uddannelsesperspektiv, Aalborg Universitetsforlag