Populationsekologi och evolutionr ekologi 2242021 Habitat z Platsen

  • Slides: 17
Download presentation
Populationsekologi och evolutionär ekologi 2/24/2021

Populationsekologi och evolutionär ekologi 2/24/2021

Habitat z Platsen eller miljön där en organism lever, z lövgrodan lever i en

Habitat z Platsen eller miljön där en organism lever, z lövgrodan lever i en våtmark eller damm, z ekorren i en granskog. z För växter används oftast begreppet ståndort, då är bla klimat, näringstillgång, topografi och jordens fuktighet viktig. z Observera att arter kan ha sitt habitat i olika biotoper - de orden är inte synonymer - tex lax som kan leva både i saltvatten och i sötvatten. 2/24/2021

Ekologisk nisch z Nischen är det levnadsområde där en enskild art kan överleva och

Ekologisk nisch z Nischen är det levnadsområde där en enskild art kan överleva och reproducera sig. z Ekorre: lever av både frön och smådjur - tex fågelungar, z dagaktiv, z lever mycket uppe i träd - hoppar från träd till träd, z konkurrerar med skogsmus och korsnäbb om granfrön men finns på olika platser i skogen z två arter kan aldrig uppta exakt samma nisch - Gauses princip. 2/24/2021

Verklig och teoretisk nisch z Svartmes, tofsmes och talltita konkurrerar om födan. z I

Verklig och teoretisk nisch z Svartmes, tofsmes och talltita konkurrerar om födan. z I verkligheten bebor arten inte alla miljöområden där den teoretiskt kan leva. z Artens verkliga nisch (realized niche) är en del av den teoretiska nischen (fundamental niche). z På grund av konkurrens tvingas varje art att utveckla en egen ekologisk nisch. z En art med en nisch som är väldigt olik andra arters nischer har bättre överlevnadsförmåga. 2/24/2021 Källa Wikipedia

Populationsstorlek z En populations tillväxt begränsas av miljön. z Abiotiska faktorer tex väder och

Populationsstorlek z En populations tillväxt begränsas av miljön. z Abiotiska faktorer tex väder och klimat. z Predation från rovdjur (människan) eller parasiter. z Konkurrens inom och mellan arter om resurser påverkar också populationsstorleken negativt. z Mutualism påverkar - kan vara obligat eller fakultativ. z Inflyttning och utflyttning, födelse och död påverkar också pop. storleken. z Migration =, immigration, emigration z Nativitet, mortalitet 2/24/2021

Populationsstorlek z När arten nått upp till ekosystemets bärkraft uppstår en S-kurva, där populationsstorleken

Populationsstorlek z När arten nått upp till ekosystemets bärkraft uppstår en S-kurva, där populationsstorleken varierar lite upp och ned. Grafen från anderhag. net/undervisning/blogg 2/24/2021

Populationsstorlek z När rovdjur saknades i ekosystemet ökade antalet hjortar i till det tiodubbla

Populationsstorlek z När rovdjur saknades i ekosystemet ökade antalet hjortar i till det tiodubbla och toleransgränsen (bärkraften) passerades. z Sedan förstördes betesmarken av överkonsumtion och stora delar av hjortstammen dog av svält. z Rovdjuren har en mycket viktig roll i ekosystemen. z Observera vad som skett med toleransgränsen. 2/24/2021 Bild ur Peinerud Biologi A

Populationstillväxt z I början av en arts tillväxt sker en exponentiell tillväxt. z Den

Populationstillväxt z I början av en arts tillväxt sker en exponentiell tillväxt. z Den brukar vanligen sakta in, men om kurvan bryts genom en plötslig, kraftig minskning av populationen, en katastrof eller krasch, får man en J-kurva. z En art känd för sådana krascher är lämmeln. 2/24/2021

Hur tar man reda på populationsstorleken? z Provytemetoden z Fångståterfångstmetoden 2/24/2021

Hur tar man reda på populationsstorleken? z Provytemetoden z Fångståterfångstmetoden 2/24/2021

Vad behöver du veta om en art för att kunna skydda den? z Åtgärdsprogram

Vad behöver du veta om en art för att kunna skydda den? z Åtgärdsprogram för hotade arter görs av länsstyrelsen i respektive län. z Euphydryas maturna asknätfjäril - har Länstyrelsen i Örebro ansvar för. z Länk till åtgärdsprogram och infoblad om asknätfjäril. 2/24/2021

Biologisk mångfald eller biodiversitet z ”Variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung… detta innefattar

Biologisk mångfald eller biodiversitet z ”Variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung… detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem” Ur Konventionen om biologisk mångfald, Rio 1992 2/24/2021

Biologisk mångfald och habitat z Ett habitat med många olika nischer ger möjligheter till

Biologisk mångfald och habitat z Ett habitat med många olika nischer ger möjligheter till stor biodiversitet och har bättre möjlighet att klara störningar 2/24/2021

Begränsade resurser habitat och nisch Abiotiska miljöfaktorer salthalt temperatur Biotiska miljöfaktorer Konkurrenter inom arten

Begränsade resurser habitat och nisch Abiotiska miljöfaktorer salthalt temperatur Biotiska miljöfaktorer Konkurrenter inom arten och mellan arter parasiter inkl. bakterier och virus Begränsade resurser Ljus, skydd, vatten (på land 2/24/2021 Bytesdjur, växter som föda

Ekosystemtjänster 2/24/2021 Bild Fredrik Moberg, Albaeco

Ekosystemtjänster 2/24/2021 Bild Fredrik Moberg, Albaeco

Resiliens z Ekosystemets förmåga att återhämta sig eller motstå olika störningar. z Chock, stress,

Resiliens z Ekosystemets förmåga att återhämta sig eller motstå olika störningar. z Chock, stress, storm, bränder och föroreningar. z En del av begreppet hållbar utveckling. 2/24/2021

Frågor z Varför är biologisk mångfald viktig? z Hur bevarar man biologisk mångfald? 2/24/2021

Frågor z Varför är biologisk mångfald viktig? z Hur bevarar man biologisk mångfald? 2/24/2021

Vad gör de här? zhttp: //anderhag. net/undervisning/blogg/? p=91 zhttp: //www. youtube. com/watch? v=Pg. Np

Vad gör de här? zhttp: //anderhag. net/undervisning/blogg/? p=91 zhttp: //www. youtube. com/watch? v=Pg. Np Nw 4 XXRE 2/24/2021