POMOCN VDY HISTORICK Tematick oblast Diplomatika Datum vytvoen

  • Slides: 10
Download presentation
POMOCNÉ VĚDY HISTORICKÉ Tematická oblast Diplomatika Datum vytvoření 1. 12. 2012 Ročník 6. ročník

POMOCNÉ VĚDY HISTORICKÉ Tematická oblast Diplomatika Datum vytvoření 1. 12. 2012 Ročník 6. ročník osmiletého nebo 1. ročník čtyřletého gymnázia Stručný obsah Student se seznámí s jednotlivými druhy písemností úředního charakteru, které vznikaly ve středověku. Způsob využití Výklad je vhodné použít při výkladu látky o vrcholném středověku v českém království. Autor Mgr. Michael Dvorský Kód VY_32_INOVACE_17_DDVR 04

DIPLOMATIKA Název diplomatika vznikl z latinského diploma, tj. listina Zabývá se studiem vzniku a

DIPLOMATIKA Název diplomatika vznikl z latinského diploma, tj. listina Zabývá se studiem vzniku a vývoje listin a jiných písemností úředního charakteru. Pro naše dějiny je důležitá diplomatika latinská, ale i osmanská, byzantská, ruská, arabská nebo řecká. Jako věda vzniká v 17. století.

Listiny: 1. 2. 3. Listiny jsou písemnosti, podávající svědectví o faktu právní povahy. Mandáty

Listiny: 1. 2. 3. Listiny jsou písemnosti, podávající svědectví o faktu právní povahy. Mandáty (ordonance, dekrety, patenty) nařizovaly vykonat činnost jednorázové povahy a obsahovaly nařízení panovníka nebo instituce. Listy obsahují aktuální sdělení určité osobě.

Úřední knihy: n n n Desky zemské byly knihy, zaznamenávající všechny majetkové přesuny, prohlášené

Úřední knihy: n n n Desky zemské byly knihy, zaznamenávající všechny majetkové přesuny, prohlášené na zemském soudu pro šlechtu. K založení zemských desk dochází někdy v rozmezí let 1260 – 1278. Dělily se na: desky půhonné, které evidovaly půhony, tedy popohnání před soud. desky trhové, zde se zapisovaly změny v držbě nemovitostí (prodej, koupě). desky zápisné, do kterých se zaznamenaly dluhy. desky památné kam se dostaly rozsudky zemského soudu a usnesení zemského sněmu.

n n n Desky dvorské byly vedeny u dvorského soudu pro leníky českého krále.

n n n Desky dvorské byly vedeny u dvorského soudu pro leníky českého krále. Urbáře byly soupisy platů odváděných vrchnosti z poddanských hospodářství. Gruntovnice evidovaly pozemkový majetek poddaných.

n n Katastry byly soupisy půdy pro berní účely. Tereziánský katastr z roku 1757

n n Katastry byly soupisy půdy pro berní účely. Tereziánský katastr z roku 1757 jako první evidoval dominikální, tady panskou půdu. Matriky byly úřední knihy, do nichž se zapisovala jména pro potřeby příslušné instituce. Rozšířily se po roce 1563, kdy tridentský koncil nařídil katolickým farám vedení matrik. Civilní matriky byly zavedeny roku 1870.

Zemské desky http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Desky_zemske_kniha. jpg

Zemské desky http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Desky_zemske_kniha. jpg

Listina Karla IV. pražskému arcibiskupovi, ve které mu uděluje privilegium korunovat české krále n

Listina Karla IV. pražskému arcibiskupovi, ve které mu uděluje privilegium korunovat české krále n http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Listina_Karel_IV. jpg

Patent Josefa II. o zrušení nevolnictví http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Tituln%C 3%AD_list_Patentu_o_zru%C 5%A 1

Patent Josefa II. o zrušení nevolnictví http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Tituln%C 3%AD_list_Patentu_o_zru%C 5%A 1 en%C 3%AD_nevolnictv%C 3%AD_z_16_listopadu_1781. gif

ÚKOLY n n Jaké důležité patenty vydal Josef II. ? V jaké instituci je

ÚKOLY n n Jaké důležité patenty vydal Josef II. ? V jaké instituci je možné seznámit se s historickým materiálem pro studium středověké diplomatiky? § Např. Toleranční patent nebo patent o zrušení nevolnictví. § V archivu.