Polazite Poslovi i uloge nastavnika Realizacija nastave Planiranjeprogramiranje

  • Slides: 21
Download presentation
Polazište: Poslovi i uloge nastavnika Realizacija nastave Planiranje-programiranje nasta Evaluacija nastave Delovanje u kolektivu

Polazište: Poslovi i uloge nastavnika Realizacija nastave Planiranje-programiranje nasta Evaluacija nastave Delovanje u kolektivu Delovanje u društvu

Polazište: ŠTA JE NASTAVA planiranje Evaluacija realizacija Planiranjepriprema

Polazište: ŠTA JE NASTAVA planiranje Evaluacija realizacija Planiranjepriprema

Polazište: Konstruktivno usaglašavanje Ciljevi i željeni ishodi Šta će učenici umeti na kraju? Proces

Polazište: Konstruktivno usaglašavanje Ciljevi i željeni ishodi Šta će učenici umeti na kraju? Proces učenja i podučavanja Kakav je nastavni proces / aktivnosti tokom nastave Ocenjivanje Koje zadatke učenik ispunjava kao pokazatelj učenja i ostvarenosti ciljeva / ishoda?

Šta radi nastavnik ? - uloga u planiranju, programiranju, evaluaciji? - kako se priprema

Šta radi nastavnik ? - uloga u planiranju, programiranju, evaluaciji? - kako se priprema – planira? Priprema: o DUGOROČNA o KRATKOROČNA Priprema: o USMENA o PISANA

Nastavni sadržaji – jedan od orijentira pri planiranju ocenjivanja o DEKLARATIVNA ZNANJA (podaci, činjenice

Nastavni sadržaji – jedan od orijentira pri planiranju ocenjivanja o DEKLARATIVNA ZNANJA (podaci, činjenice specifične za jednu oblast) o INSTRUMENTALNA, PROCEDURALNA ZNANJA (metode, postupci, tehnike intelektualnog rada specifične za oblast) o STRUKTURALNA (osnovni modeli mišljenja u naučnoj oblasti) (prema radovima Lava Vigotskog, Ivana Ivića, Ane Pešikan…)

Različite vrste znanja kao osnova za razradu ciljeva i zadataka. . . i načina

Različite vrste znanja kao osnova za razradu ciljeva i zadataka. . . i načina ocenjivanja: o Pamćenje (podaci, činjenice) o Razumevanje, analiza i primena (osposobljavanje za objašnjavanje, upoređivanje, analiziranje, navođenja primera, korišćenje u drugačijoj situaciji. . . ) o Evaluacija (osposobljavanje da procenjuju i zauzimaju lični odnos prema sadržaju. . . i prema sopstvenom znanju, načinu razmišljanja, učenju) o Kreiranje (konstruisanje, planiranje, stvaranje, otkrivanje. . . )

IV NASTAVNIKOVO PLANIRANJE EVALUACIJE: ŠTA I KAKO Planiranje i evaluacija u nastavi L. Radulović

IV NASTAVNIKOVO PLANIRANJE EVALUACIJE: ŠTA I KAKO Planiranje i evaluacija u nastavi L. Radulović

Šta nas očekuje o Oblici ocenjivanja o Kriterijumi ocenjivanja o Povratna informacija. Oblici ocene

Šta nas očekuje o Oblici ocenjivanja o Kriterijumi ocenjivanja o Povratna informacija. Oblici ocene

ZAŠTO planiranje evaluacije u radu nastavnika Praćenje i ocenjivanje = deo nastave Planiranje evaluacije

ZAŠTO planiranje evaluacije u radu nastavnika Praćenje i ocenjivanje = deo nastave Planiranje evaluacije Evaluacija (praćenje i ocenjivanje učenika evaluacija nastave i rada nastavnika) podaci: za planiranje nastave, za ocenjivanje

Zašto da nastavnik planira evaluaciju ? o Da bi se postigli ciljevi nastave /

Zašto da nastavnik planira evaluaciju ? o Da bi se postigli ciljevi nastave / da bi učenici učili, da bi ocenjivanje i ocene tome doprinosile (ciljevi za učenike i za grupu se postižu nastavnim procesom u celini) o Da bi se razvijala nastava (polazeći od saznanja kako učenici nešto razumeju i kako teče nastavni proces, odlučuje se o sledećim koracima, tempu, načinu rada. . . ) Da bi evaluacija ispunjavala svoju svrhu

Nastavnikovo planiranje i realizacija evaluacije ŠTA I KAKO PLANIRATI

Nastavnikovo planiranje i realizacija evaluacije ŠTA I KAKO PLANIRATI

Šta obuhvata planiranje praćenja i ocenjivanja o šta ćemo pratiti/ocenjivati o kako ćemo pratiti/ocenjivati

Šta obuhvata planiranje praćenja i ocenjivanja o šta ćemo pratiti/ocenjivati o kako ćemo pratiti/ocenjivati : -Koje aktivnosti / način prikupljanja podataka / oblici ocenjivanja -Ko učestvuje i na koji način -Razrada kriterijuma / razumevanje kriterijuma -Kako ćemo analizirati podatke o dalje aktivnosti (povratna informacija / ocena. . . )

šta ćemo pratiti/ocenjivati o Nastavni proces, rad nastavnika + o Postignuća -Kognitivno + afektivno

šta ćemo pratiti/ocenjivati o Nastavni proces, rad nastavnika + o Postignuća -Kognitivno + afektivno + psihomotorno. . . -Različiti nivoi – vrste znanja o Zalaganje, aktivnosti, interesovanja o Napredovanje

Šta obuhvata planiranje praćenja i ocenjivanja učeničkog napredovanja i postignuća - kako? o Planirati

Šta obuhvata planiranje praćenja i ocenjivanja učeničkog napredovanja i postignuća - kako? o Planirati aktivnosti 1. kroz koje će učenici razumevati ciljeve nastave i kriterijume ocenjivanja (ili učestvovati u njihovom kreiranju), 2. kroz koje će učenici i nastavnici pratiti napredak i dobijati podatke o napredovanju, 3. kroz koje će se učenici osposobljavati za dobijanje i razumevanje povratne informacije. . .

Šta obuhvata planiranje praćenja i ocenjivanja: o Planirati aktivnosti o Planirati kriterijume

Šta obuhvata planiranje praćenja i ocenjivanja: o Planirati aktivnosti o Planirati kriterijume

Kako procenjujemo: kriterijumi ocenjivanja = merila kroz koja su operacionalizovana očekivanja: o očekivano i/ili

Kako procenjujemo: kriterijumi ocenjivanja = merila kroz koja su operacionalizovana očekivanja: o očekivano i/ili realizovano postignuće o drugi aspekti aktivnosti i napredovanja učenika.

Šta obuhvata planiranje praćenja i ocenjivanja: o Planirati aktivnosti o Planirati kriterijume o Način

Šta obuhvata planiranje praćenja i ocenjivanja: o Planirati aktivnosti o Planirati kriterijume o Način davanja povratne informacije i oblik ocene

Povratna informacija Zašto o daje se da je učenik razume i da mu bude

Povratna informacija Zašto o daje se da je učenik razume i da mu bude od pomoći o da ga osposobljava za samoocenjivanje Kada o Samostalno o Obrazloženje numeričke ocene o Opisna ocena

Opisno ocenjivanje o analitičko ocenjivanje o namenjeno učeniku, nastavniku i roditelju o služi optimalnoj

Opisno ocenjivanje o analitičko ocenjivanje o namenjeno učeniku, nastavniku i roditelju o služi optimalnoj organizaciji rada učenika i rada sa učenicima o Iskazuje: -opis i nivo učeničkog postignuća (znanja, veštine, sposobnosti, stavovi, interesovanja, koje je učenik razvio) -u odnosu na mogućnosti i zalaganje, interesovanja, pažnju + sugestije za dalji rad.

Opisna ocena o Informativna i razumljiva roditelju i učeniku -analitična -jasna, jednostavna -funkcionalna o

Opisna ocena o Informativna i razumljiva roditelju i učeniku -analitična -jasna, jednostavna -funkcionalna o Sadrži: -opis i nivo postignuća -mogućnosti, interesovanja, aktivnosti učenika (zalaganje, pažnju, interesovanja. . . ) -sugeriše i specifikuje dalje učenje. . .

“Ugrađeno” u nastavni proces o projekt metoda Kako ocenjujemo: o debata o kviz o

“Ugrađeno” u nastavni proces o projekt metoda Kako ocenjujemo: o debata o kviz o igra uloga Eseji i zadaci za rad o studija slučaja o studentsko konstruisanjekod testakuće: o. . . o pronađi argumente Postupci, metode , tehnike i analize o prikupi relevantne činjenice o pripremi prezentaciju Kontrolni sa otvorenom knjigom q Adekvatno korišćenje o integrišiinformacija ideje više iz izvora teorija. . . q Pozivanje na literaturu Øocenjivanje q Građenje struktura Øvršnjačko ocenjivanje Øsamoocenjivanje