Pojcie planowania zasady planowania Maciej Nagrski 212022 1

  • Slides: 17
Download presentation
Pojęcie planowania / zasady planowania. Maciej Nagórski 2/1/2022 1

Pojęcie planowania / zasady planowania. Maciej Nagórski 2/1/2022 1

Co to jest planowanie ? • PLANOWANIE - jako element zarządzania polega na decydowaniu

Co to jest planowanie ? • PLANOWANIE - jako element zarządzania polega na decydowaniu o podjęciu działań zorientowanych na wywołanie zjawisk, które nie zaistniałyby samoistnie. Maciej Nagórski 2/1/2022 2

Czym jest plan? • Jest określeniem celu (-ów) do osiągnięcia, terminów (choć nie zawsze),

Czym jest plan? • Jest określeniem celu (-ów) do osiągnięcia, terminów (choć nie zawsze), zasobów (szeroko pojętych, np. pieniądze, materiały, pomoc innych, wiedza, umiejętności, . . . ) i sposobów dojścia do celu. Dobrze jeśli plan pokazuje środki oceny jego realizacji - w trakcie i na zakończenie. Maciej Nagórski 2/1/2022 3

„Istota Planowania” Na proces planowania składają sie trzy główne grupy czynności: • diagnoza teraźniejszości:

„Istota Planowania” Na proces planowania składają sie trzy główne grupy czynności: • diagnoza teraźniejszości: gdzie jesteśmy? • projekt i wybór celów: gdzie chcemy być? • projekt i wybór środków działania: jak osiągnąć cele? Maciej Nagórski 2/1/2022 4

 • Dobry plan to taki, który w realizacji oferuje duże prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu

• Dobry plan to taki, który w realizacji oferuje duże prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu w określonym czasie. Pierwszym i najważniejszym elementem planowania jest wyznaczenie celu. Maciej Nagórski 2/1/2022 5

Jak dobrze stawiać i realizować cele? • S. M. A. R. T. – to

Jak dobrze stawiać i realizować cele? • S. M. A. R. T. – to koncepcja formułowania celów w dziedzinie planowania, będąca zbiorem pięciu postulatów dotyczących cech, którymi powinien się charakteryzować poprawnie sformułowany cel. Maciej Nagórski 2/1/2022 6

Co oznacza skrót S. M. A. R. T. ? CEL POWINIEN BYĆ: • S-

Co oznacza skrót S. M. A. R. T. ? CEL POWINIEN BYĆ: • S- Sprecyzowany/ Prost/ zrozumiały - jego zrozumienie powinno stanowić kłopotu, sformułowanie powinno być jednoznaczne i nie pozostawiające miejsca na luźną interpretację. W jaki sposób chcesz ten cel osiągnąć? • M- Mierzalny - a więc tak sformułowany, by można było liczbowo wyrazić stopień realizacji celu, lub przynajmniej umożliwić jednoznaczną "sprawdzalność" jego realizacji, • A - Ambitny/ Atrakcyjny aby nie był nudny oraz wzbudzał ciekawość i chęć do działania, taki, który nie przychodzi łatwo. Z drugiej strony cel zbyt ambitny podkopuje wiarę w jego osiągnięcie i tym samym motywację do jego realizacji. • „ Michał Anioł powiedział „ Największym niebezpieczeństwem dla większości z nas nie jest to, że mierzymy za wysoko i nie osiągamy celu, ale to że mierzymy za nisko i cel osiągamy. " • R- Realny/ Realistyczny - cel powinien być ważnym krokiem naprzód, inaczej mówiąc realistyczny jednocześnie musi stanowić określoną wartość dla tego, kto będzie go realizował. • T - Terminowy/ Określony w czasie - cel powinien mieć dokładnie określony horyzont czasowy w jakim zamierzamy go osiągnąć. Maciej Nagórski 2/1/2022 7

Etapy procesu planowania. • • ustalenie celów, (S. M. A. R. T. ) zidentyfikowanie

Etapy procesu planowania. • • ustalenie celów, (S. M. A. R. T. ) zidentyfikowanie problemów, poszukiwanie alternatywnych rozwiązań, ocenianie konsekwencji, dokonanie wyboru, wdrażanie planu, kontrola realizacji. Maciej Nagórski 2/1/2022 8

Etapy planowania • etap przedsiębiorczości - na tym etapie menedżerowie mało korzystają z funkcji

Etapy planowania • etap przedsiębiorczości - na tym etapie menedżerowie mało korzystają z funkcji planowania, raczej odpowiadają na pojawiające się nieliczne problemy. • etap luki administracyjnej - zaczyna się rozwijać sformalizowane planowanie, zwłaszcza w celu zwiększenia skuteczności. • etap luki oczekiwań - tworzone są plany oceniające wizje dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa. • etap strategicznego rozwoju - menedżerowie zajmują się problemami wzrostu, poszukują sposobów rozszerzania i dywersyfikacji działalności ustabilizowanego przedsiębiorstwa. Maciej Nagórski 2/1/2022 9

Rodzaje planowania (z uwagi na czas realizacji) • strategiczne (powyżej 5 lat) - plan

Rodzaje planowania (z uwagi na czas realizacji) • strategiczne (powyżej 5 lat) - plan przyszłości, dzięki • • któremu o wiele łatwiej wytyczyć ścieżki postępowania i realizacji (co zamierza się osiągnąć w życiu, lista wartości). długoterminowe (od 2 do 5 lat) - konkretne przedsięwzięcia służące realizacji nadrzędnego celu. średnioterminowe (od kilku miesięcy do roku) - to odpowiedź na pytanie co należy zrobić, aby zrealizować plan długoterminowy. krótkoterminowe (do trzech miesięcy) - krótkie zadania do wykonania. bieżące - codziennie lub w skali tygodnia (godziny i terminy spotkań, spraw do załatwienia). Maciej Nagórski 2/1/2022 10

Zasady planowania: Wyróżnia się następujące elementarne zasady planowania: • • • Zasada ścisłości i

Zasady planowania: Wyróżnia się następujące elementarne zasady planowania: • • • Zasada ścisłości i elastyczności, Zasada szczegółowości (programowanie, a planowanie), Zasada modelowania (cele, parametry, ograniczenia, obszar swobody), Zasada prognozowania, Zasada optymalności (np. minimalizacja kosztów), Zasada alokacji, Zasada bilansowania (zadań i kosztów, efekty, przychody i rozchody), Zasada etapowania (podział zadań w czasie, ustalanie horyzontu planowania), Zasada wykonalności i ryzyka, Zasada wariantowania (projekcji, planu), Zasada koordynacji. Z poszczególnych zasad planowania wynikają zalecenia odnośnie stosowanych metod i technik szczegółowych, które stanowią instrumentarium kierownictwa organizacji Maciej Nagórski 2/1/2022 11

Organizacja Planowania w Przedsiębiorstwie • Etapy procedury sporządzania i realizacji planów. • Powiązanie procesów

Organizacja Planowania w Przedsiębiorstwie • Etapy procedury sporządzania i realizacji planów. • Powiązanie procesów planowania z hierarchią organizacyjną. • Czynniki wpływające na skuteczność planowania. Maciej Nagórski 2/1/2022 12

Organizacja Planowania w Przedsiębiorstwie: A. Etapy procedury sporządzania i realizacji planów: • • 1.

Organizacja Planowania w Przedsiębiorstwie: A. Etapy procedury sporządzania i realizacji planów: • • 1. Ustalanie celów. 2. Ocena sytuacji. 3. Ustalanie procedury. 4. Sprawdzenie wykonalności planu i kosztów jego realizacji. • 5. Wdrażanie planu. Maciej Nagórski 2/1/2022 13

Organizacja Planowania w Przedsiębiorstwie cd: B. Powiązanie procesów planowania z hierarchią organizacyjną: Poziom hierarchii

Organizacja Planowania w Przedsiębiorstwie cd: B. Powiązanie procesów planowania z hierarchią organizacyjną: Poziom hierarchii organizacyjnej Główne zadania planistyczne kierownicy średniego szczebla plany i cele do realizacji przez poszczególne jednostki organizacyjne kierownicy niższego szczebla konkretne cele i zadania do realizacji w ustalonych terminach zarząd, rada nadzorcza Maciej Nagórski plany strategiczne 2/1/2022 14

Organizacja Planowania w Przedsiębiorstwie cd: C. Czynniki wpływające na skuteczność planowania: Zasady skutecznego planowania:

Organizacja Planowania w Przedsiębiorstwie cd: C. Czynniki wpływające na skuteczność planowania: Zasady skutecznego planowania: • Misja i cele firmy musza być jasno sformułowane i znane kierownictwu i pracownikom. • Planowanie musi się zaczynać na najwyższym szczeblu struktury – zarząd dynamizuje i koordynuje procesy planistyczne. • W przedsiębiorstwie musi funkcjonować sprawny system informacyjny, zapewniający prawdziwe, aktualne i istotne informacje o sytuacji przedsiębiorstwa i jego otoczeniu. • W większych firmach planowanie musi być procesem zorganizowanym i sformalizowanym. • Planowanie musi być procesem ciągłym. • Plany muszą odznaczać się elastycznością, tak, aby przedsiębiorstwo mogło szybko reagować na niekorzystne zmiany i nowe możliwości. Maciej Nagórski 2/1/2022 15

Organizacja Planowania w Przedsiębiorstwie cd: Przeszkody utrudniające planowanie: Niechęć do wyznaczania celów i strategii

Organizacja Planowania w Przedsiębiorstwie cd: Przeszkody utrudniające planowanie: Niechęć do wyznaczania celów i strategii wynikająca ze: • Strachu przed niepowodzeniem, • Brak nawyków planowania, • Brak zaangażowania, • Dążenie do utrzymania stanu bieżącego (lęk przed nowością). • Opór wobec zmian. • Brak dostatecznej informacji, stanowiącej podstawę procesów planowania Maciej Nagórski 2/1/2022 16

Dziękuję za uwagę Bibliografia: - http: //pl. wikipedia. org/wiki/Planowanie Istota, zasady i metody planowania

Dziękuję za uwagę Bibliografia: - http: //pl. wikipedia. org/wiki/Planowanie Istota, zasady i metody planowania w przedsiębiorstwie. doc. Małagosia H. (Maggie 13) Stawianie celów - „Szkolenie wstępne dla Przedstawicieli PF Jelfa SA ) Maciej Nagórski 2/1/2022 17