Pojcie dziaalnoci gospodarczej Podstawa prawna Wiele definicji legalnych

  • Slides: 6
Download presentation
Pojęcie działalności gospodarczej

Pojęcie działalności gospodarczej

Podstawa prawna • Wiele definicji legalnych w różnych aktach prawnych • Definicja podstawowa dla

Podstawa prawna • Wiele definicji legalnych w różnych aktach prawnych • Definicja podstawowa dla publicznego prawa gospodarczego – art. 2 ustawy – Prawo przedsiębiorców

Zarobkowy charakter • działalność nastawiona na osiągnięcie zysku • chodzi o cel (zamiar), a

Zarobkowy charakter • działalność nastawiona na osiągnięcie zysku • chodzi o cel (zamiar), a nie rezultat (może ona przynosić stratę) • nie ma znaczenia, czy ma to być główne czy też uboczne źródło dochodu • osiągnięcie zysku nie musi być również celem samym w sobie, może być także celem ubocznym, środkiem do celu głównego (akcesoryjna działalność gospodarcza); • wyklucza działalność o charakterze charytatywnym albo pro publico bono

Zorganizowanie • Odpowiednie rozplanowanie działalności; przesądza o jej profesjonalnym charakterze • Wyklucza działalności przypadkową

Zorganizowanie • Odpowiednie rozplanowanie działalności; przesądza o jej profesjonalnym charakterze • Wyklucza działalności przypadkową • Aspekt formalny (jego przejawem będzie wypełnienie obowiązków o charakterze formalnoprawnym, np. zarejestrowanie działalności, dokonanie niezbędnych zgłoszeń podatkowych, do ubezpieczeń społecznych itp. ) • Aspekt materialny (jego wyrazem będzie nabycie potrzebnego sprzętu, uzyskanie tytułu prawnego do lokalu, zatrudnianie pracowników, pozyskiwanie kapitału itp. )

Ciągłość • Wyklucza działalność o charakterze incydentalnym, sporadycznym • Działalność ma cechować się powtarzalności

Ciągłość • Wyklucza działalność o charakterze incydentalnym, sporadycznym • Działalność ma cechować się powtarzalności pewnych czynności • Założenie o nieokreślonym terminie zakończenia wykonywania działalności, a przynajmniej o terminie odpowiednio odległym czasowo • Nie jest wykluczona działalność sezonowa • Nie wyklucza jej również instytucja zawieszenia działalności gospodarczej

Wykonywanie działalności we własnym imieniu • Przesłanka przedmiotowa, służy jednak określeniu podmiotu wykonywanej działalności

Wykonywanie działalności we własnym imieniu • Przesłanka przedmiotowa, służy jednak określeniu podmiotu wykonywanej działalności • Nie przesądza, że działalność ma być wykonywana osobiście przez przedsiębiorcę • Odnosi się do dwóch aspektów: • Bezpośrednie nabywanie praw i obowiązków przez podmiot, w którego imieniu czynność jest dokonywana • Stanowi o odrębności prawnej podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą