POJAM I ELEMENTI DRAVE i PRAVA VRSTE DRAVNE

  • Slides: 18
Download presentation
POJAM I ELEMENTI DRŽAVE i PRAVA VRSTE DRŽAVNE VLASTI I NJENA ORGANIZACIJA =K

POJAM I ELEMENTI DRŽAVE i PRAVA VRSTE DRŽAVNE VLASTI I NJENA ORGANIZACIJA =K

POJAM PRAVA • POJAM PRAVA I POJAM DRŽAVE • POJAM DRUŠTVENE NORME • POJAM

POJAM PRAVA • POJAM PRAVA I POJAM DRŽAVE • POJAM DRUŠTVENE NORME • POJAM PRAVNE NORME • SASTAVNI DELOVI PRAVE NORME: DISPOZICIJA I SANKCIJA • IZVRŠENJE NORME ZAVISI OD MOTIVACIJE POJEDINCA!

PRAVNI AKTI USTAV ZAKON PODZAKONSKI AKTI

PRAVNI AKTI USTAV ZAKON PODZAKONSKI AKTI

HAMURABIJEV ZAKONIK (1680 g. p. n. e) • Ako neko čoveka, većeg položaja od

HAMURABIJEV ZAKONIK (1680 g. p. n. e) • Ako neko čoveka, većeg položaja od svog udari po obrazu, da mu se (javno) bičem od goveđe žile udari šezdeset udaraca. • Ako je slobodan čovek udario po obrazu slobodnog čoveka da plai minu srebra. • Ako rob udari po obrazu slobodnog čoveka da _________.

HAMURABIJEV ZAKONIK (1680 g. p. n. e) • Ako čovek drugom čoveku uništi oko,

HAMURABIJEV ZAKONIK (1680 g. p. n. e) • Ako čovek drugom čoveku uništi oko, da se uništi njegovo • Ako čovek drugome čoveku slomi kost, da mu se slomi kost. • Ako građevinar čoveku napravi kuću i ne napravi je čvrsto i kuća koju je podigao, sruši se i ubije vlasnika____________.

HAMURABIJEV ZAKONIK (1680 g. p. n. e) • Ako rob kaže gospodaru: “ti nisi

HAMURABIJEV ZAKONIK (1680 g. p. n. e) • Ako rob kaže gospodaru: “ti nisi moj gospodar”, a ako gospodar na sudu dokaže da je to zaista njegov rob, gospodar da mu_______. • Ako čovek otvori svoj kanal za navodnjavanje, ali je nemarljiv i voda poplavi polje njegovog suseda, ovome će odmeriti žito prema prinosu kod suseda.

HAMURABIJEV ZAKONIK (1680 g. p. n. e) • Ako čovek okleveta drugog čoveka i

HAMURABIJEV ZAKONIK (1680 g. p. n. e) • Ako čovek okleveta drugog čoveka i klevetu iskaže pred sudom, ali ne može da dokaže, ko je oklevetao da se ubije.

HAMURABIJEV ZAKONIK (1680 g. p. n. e) • Ako čovek drugome pripiše vradžbine, ali

HAMURABIJEV ZAKONIK (1680 g. p. n. e) • Ako čovek drugome pripiše vradžbine, ali to ne može da dokaže, i onaj, kome se to pripisuje, ode na reku, skoči u reku: ako ga reka uzme, ko ga je okrivio uzeće njegovu kuću. Ali, ako reka pokaže da je nevin i on pliva, onaj koji mu je prebacio vradžbine da se ubije, a onaj koji je skočio u reku uzeće kuću svoga obedioca.

HAMURABIJEV ZAKONIK (1680 g. p. n. e) • Ako čovek ukrade goveče ili ovcu

HAMURABIJEV ZAKONIK (1680 g. p. n. e) • Ako čovek ukrade goveče ili ovcu ili svinju ii barku, ako ukradeno pripada bogu ili dvoru, daće tridesetrostruko, ako pripada muškenu, naknadiće desetostruko, ako lopov nema da plati________.

ZAKON O RADU RS ČL. 66 ST. 1 ZAPOSLENI IMA PRAVO NA ODMOR IZMEĐU

ZAKON O RADU RS ČL. 66 ST. 1 ZAPOSLENI IMA PRAVO NA ODMOR IZMEĐU DVA UZASTOPNA RADNA DANA U TRAJANJU OD ___ ČASOVA NEPREKIDNO. ČL. 67 ST. 1 ZAPOSLENI IMA PRAVO NA NEDELJNI ODMOR U TRAJANJU OD _____ ČASA. ST. 2 NEDELJNI ODMOR SE PO PRAVILU KORISTI ______. ST. 3 POSLODAVAC MOŽE DA ODREDI DRUGI DAN ZA KORIŠĆENJE NEDELJNOG ODMORA AKO PRIRODA POSLA I ORGANIZACIJA RADA TO ZAHTEVAJU.

KRIVIČNI ZAKONIK RS ČL. 113 KO DRUGOG LIŠI ŽIVOTA KAZNIĆE SE ZATVOROM OD __

KRIVIČNI ZAKONIK RS ČL. 113 KO DRUGOG LIŠI ŽIVOTA KAZNIĆE SE ZATVOROM OD __ DO __GODINA. ČL. 203 KO TUDJU POKRETNU STVAR ODUZME DRUGOM U NAMERI DA NJENIM PRISVAJANJEM SEBI ILI DRUGOME PRIBAVI PROTIVPRAVNU IMOVINSKU KORIST, KAZNIĆE SE NOVČANOM KAZNOM ILI ZATVOROM DO __ GODINE. ČL. 187 KO ZAKLJUČI NOVI BRAK IAKO SE VEĆ NALAZI U BRAKU, KAZNIĆE SE NOVČANOM KAZNOM ILI ZATVOROM DO __GODINE.

KRIVIČNI ZAKONIK RS ČL. 171 KO ZA DRUGOGA IZNOSI ILI PRONOSI ŠTOGOD NEISTINITO ŠTO

KRIVIČNI ZAKONIK RS ČL. 171 KO ZA DRUGOGA IZNOSI ILI PRONOSI ŠTOGOD NEISTINITO ŠTO MOŽE ŠKODITI NJEGOVOJ ČASTI ILI UGLEDU KAZNIĆE SE NOVČANOM KAZNOM OD TRIDESET DO STODVADESET DNEVNIH IZNOSA ILI NOVČANOM KAZNOM OD DVADESET HILJADA D 0 DVESTA HILJADA.

KRIVIČNI ZAKONIK RS ČL. 187 KO ZAKLJUČI NOVI BRAK IAKO SE VEĆ NALAZI U

KRIVIČNI ZAKONIK RS ČL. 187 KO ZAKLJUČI NOVI BRAK IAKO SE VEĆ NALAZI U BRAKU, KAZNIĆE SE NOVČANOM KAZNOM ILI KAZNOM ZATVORA DO __ GODINE. ČL. 206 KO UPOTREBOM SILE PROTIV NEKOG LICA ILI PRETNJOM DA ĆE NEPOSREDNO NAPASTI NA ŽIVOT ILI TELO ODUZME TUĐU POKRETNU STVAR U NAMERI DA NJENIM PRISVAJANJEM SEBI ILI DRUGOME PRIBAVI PROTIVPRAVNU IMOVINSKU KORIST KAZNIĆE SE ZATVOROM OD __ DO___ GODINA.

KRIVIČNI ZAKONIK RS ČL. 117 KO LIŠI ŽIVOTA PUNOLETNO LICE IZ SAMILOSTI ZBOG TEŠKOG

KRIVIČNI ZAKONIK RS ČL. 117 KO LIŠI ŽIVOTA PUNOLETNO LICE IZ SAMILOSTI ZBOG TEŠKOG ZDRAVSTVENOG STANJA U KOME SE TO LICE NALAZI, A NA NJEGOV OZBILJAN I IZRIČIT ZAHTEV, KAZNIĆE SE ZATVOROM OD ___MESECI DO ___ GODINA.

PORODIČNI ZAKON RS ČL. 15 BRAK SKLAPAJU DVA LICA RAZLIČITOG POLA DAVANJEM IZJAVA VOLJE

PORODIČNI ZAKON RS ČL. 15 BRAK SKLAPAJU DVA LICA RAZLIČITOG POLA DAVANJEM IZJAVA VOLJE PRED MATIČAREM. ČL. 17 BRAK NE MOŽE SKLOPITI LICE KOJE JE VEĆ U BRAKU ČL. 18 BRAK NE MOŽE SKLOPITI LICE KOJE JE NESPOSOBNO ZA RASUĐIVANJE

PORODIČNI ZAKON RS ČL. 19 • BRAK NE MOGU SKLOPITI KRVNI SRODNICI U PRAVOJ

PORODIČNI ZAKON RS ČL. 19 • BRAK NE MOGU SKLOPITI KRVNI SRODNICI U PRAVOJ LINIJI, A OD SRODNIKA U POBOČNOJ LINIJI BRAK NE MOGU SKLOPITII: ROĐENI BRAT I SESTRA, BRAT I SESTRA PO OCU ILI MAJCI , STRIC I SINOVICA, UJAK I SESTRIČINA, TETKA I BRATANAC, TETKA I SESTRIĆ, DECA ROĐENE BRAĆE I SESTARA, TE DECA BRAĆE I SESTARA PO OCU ILI MAJCI.

PORODIČNI ZAKON RS ČL. 20 SRODSTVO ZASNOVANO USVOJENJEM (ADOPTIVNO SRODSTVO) PREDSTAVLJA SMETNJU ZA ZAKLJUČENJE

PORODIČNI ZAKON RS ČL. 20 SRODSTVO ZASNOVANO USVOJENJEM (ADOPTIVNO SRODSTVO) PREDSTAVLJA SMETNJU ZA ZAKLJUČENJE BRAKA NA ISTI NAČIN KAO I KRVNO SRODSTVO. ČL. 21 BRAK NE MOGU SKLOPITI TAZBINSKI SRODNICI U PRVOM STEPENU PRAVE LINIJE: SVEKAR I SNAHA , ZET I TAŠTA, OČUH I PASTORKA, TE MAĆEHA I PASTORAK.

PORODIČNI ZAKON RS ČL. 22 BRAK NE MOGU SKLOPITI STARALAC I ŠTIĆENIK. ČL. 23

PORODIČNI ZAKON RS ČL. 22 BRAK NE MOGU SKLOPITI STARALAC I ŠTIĆENIK. ČL. 23 BRAK NE MOŽE SKLOPITI LICE KOJE NIJE NAVRŠILO 18 GODINA ČL. 24 BRAK NE MOŽE SKLOPITI LICE ČIJE VOLJA NIJE SLOBODNA