Poiaton pomoc Slovenskej republike pri plnen zvzkov vyplvajcich

  • Slides: 21
Download presentation
Počiatočná pomoc Slovenskej republike pri plnení záväzkov, vyplývajúcich zo Štokholmského dohovoru o perzistentných organických

Počiatočná pomoc Slovenskej republike pri plnení záväzkov, vyplývajúcich zo Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach PCB a PCB zariadenia Stanovenie cieľov a priorít v oblasti POPs v Slovenskej republike Bratislava 26. marec 2004 Paed. Dr. Martin Murín, technický poradca Ekotoxikologické centrum Bratislava s. r. o. Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Akčné plány a stratégie Akčný plán: Opatrenia pre inštitucionálne a legislatívne posilnenie Akčný plán

Akčné plány a stratégie Akčný plán: Opatrenia pre inštitucionálne a legislatívne posilnenie Akčný plán : Výroba, použitie, skladované zásoby a odpady POPs Pesticídov (Annex A, Part 1 Chemicals) Akčný plán : Výroba, použitie, identifikácia, označovanie, vyraďovanie, uchovávanie a skládkovanie PCB a zariadení s obsahom PCB (Annex A, Part II Chemicals) Akčný plán : Výroba, použitie, skladovanie, a skládkovania DDT odpadov (Annex B Chemicals) Akčný plán : Úniky z Unintentional Production PCDDs/PCDFs, HCB a PCB Stratégia: Úniky zo skladovaných zásob a odpadov: pesticídov, DDT, PCB and HCB (Annex A, B and C Chemicals) Akčný plán : Identifikácia, Containment and Clean-up znečistených území (Annex A, B and C Chemicals) Stratégia pre výmenu informácií Akčný plán : Účasť verejnosti Akčný plán : Monitoring Akčný plán : Reporting Stratégia pre výskum a vývoj

Inventarizácia PCB zariadení v SR (2003) Typ Kondenzátory Ident. Neident. kusov ton 17296 13130

Inventarizácia PCB zariadení v SR (2003) Typ Kondenzátory Ident. Neident. kusov ton 17296 13130 30426 (170) Transformátory 200 206 406 (82) Iné zariadenia 119 310 429 (92) 17615 13646 31261 (344) Spolu

“Expertný odhad” zásoby POPs v SR ü 1 000 ton – PCB stockpile –

“Expertný odhad” zásoby POPs v SR ü 1 000 ton – PCB stockpile – Chemko ü do 1 000 ton – PCB zariadenia ü do 1 500 ton - PCB odpady ü ? 40 000 ton – PCBs znečistené sedimenty ü do 50 ton – chlórované pesticídy odpady z výroby

Zemplínska Šírava

Zemplínska Šírava

Suma PCB Laborec-Lastomír (r. km 31) roky 1991 - 2000

Suma PCB Laborec-Lastomír (r. km 31) roky 1991 - 2000

Suma PCB – podzemná voda okres Michalovce

Suma PCB – podzemná voda okres Michalovce

Denný príjem PCB – slovenská populácia ako % of TDI

Denný príjem PCB – slovenská populácia ako % of TDI

PCB – vajcia, mäso, mlieko (mg/kg fat)

PCB – vajcia, mäso, mlieko (mg/kg fat)

Ciele a priority pre PCB a PCB zariadenia zabezpečiť priebežnú inventarizáciu zariadení s obsahom

Ciele a priority pre PCB a PCB zariadenia zabezpečiť priebežnú inventarizáciu zariadení s obsahom PCB; zabezpečiť environmentálne vhodné zneškodnenie PCB na území SR, pri uplatnení BAT/BEP; zabezpečiť a vykonať dekontamináciu znečistených území; zabezpečiť vypracovanie a uplatnenie technických noriem týkajúcich sa analýzy, prepravy, uskladnenia, výmeny, dekontaminácie a zneškodnenia PCB; pripraviť a realizovať informačnú kampaň na zvýšenie informovanosti verejnosti ale najmä adekvátne školenie štátnych i súkromných subjektov.

0 Aktivita/činnosť požadovaný výstup / indikátor splnenia časový horizont zodpoved ná inštitúcia /rezort/ orgán

0 Aktivita/činnosť požadovaný výstup / indikátor splnenia časový horizont zodpoved ná inštitúcia /rezort/ orgán 1 2 3 4 1. Zabezpečiť priebežnú s obsahom PCB; inventarizáciu zariadení 1. 1 pripraviť Slovenskú agentúru Zahájenie plnej Jún 2004 životného prostredia na prebratie činnosti funkcie centrálneho štátneho pracoviska subjektu zodpovedného za spravovanie databázy inventarizovaných zariadení s obsahom PCB 1. 2 vypracovať kontrolné mechanizmy a spoluprácu kontrolných orgánov pre nakladanie s PCB zariadeniami a odpadmi v Slovenskej republike MŽP SR / SAZP Dohoda September MŽP SR, kontrolných 2004 SIŽP, orgánov – SEI podpísaná a implementova ná v pláne kontrol

1. 3 Pripraviť Slovenskú inšpekciu Vypracovaný Január životného prostredia pre výkon a plnený plán

1. 3 Pripraviť Slovenskú inšpekciu Vypracovaný Január životného prostredia pre výkon a plnený plán 2005 kontroly na tomto úseku po vstupe kontrol legislatívnych nástrojov v platnosť (aj finančné zabezpečenie pre výkon kontrolných analýz); MŽP SR, SIŽP 1. 4 zabezpečiť dostupnosť metód pre zisťovanie prítomnosti PCB, dostatok kapacít pre vykonávanie analýz a postupy pre vzorkovanie a manipuláciu vrátane nakladania pri zneškodňovaní SNAS 1. 5 prerokovať a pripraviť schémy Realizácia pozitívneho pôsobenia na subjekty informačnej aktívne si plniace povinnosti v tejto kampane oblasti, najmä malé a stredné podniky Prijatie December odporúčaní pre 2004 metody stanovenia, realizácia okružných testov December 2004 MŽP SR, MH SR

1. 6 doplniť informácie nahlásených zariadení, kde nie sú údaje presné, alebo nedávajú možnosť

1. 6 doplniť informácie nahlásených zariadení, kde nie sú údaje presné, alebo nedávajú možnosť na zabezpečenie presnej identifikácie typu, množstva a koncentrácií PCB; 1. 7 rozšíriť inventarizáciu zariadení na Prijatie vyhlášky zariadenia s obsahom náplne menším než 5 dm 3, ktorých je v prevádzke prevažné množstvo; na základe skúseností dopracovať a doplniť návod na inventarizáciu zariadení s obsahom PCB v Slovenskej republike; Doplnenie priebežne databázy na základe upresnených informácií 31. 12. 200 5 SAŽP MŽP SR

Aktivita/činnosť požadovaný výstup / indikátor splnenia časový horizont zodpoved ná inštitúcia /rezort/ orgán zabezpečiť

Aktivita/činnosť požadovaný výstup / indikátor splnenia časový horizont zodpoved ná inštitúcia /rezort/ orgán zabezpečiť environmentálne vhodné zneškodnenie PCB na území SR, pri uplatnení BAT/BEP; Zabezpečiť účinnú podporu Prijatie a realizácia 2004 programu nespaľovacích projektu 2010 technologií na deštrukciu PCB Vypracovať stratégiu pre dekontamináciu a zneškodnenie PCB látok v Slovenskej republike a zabezpečiť jej plnenie v zmysle záväzkov vyplývajúcich najmä z príslušných smerníc EU s aktívnou podporou štátu; vyčlenenie prostriedkov na dekontamináciu zariadení v štátnom a verejnom sektore a u drobných držiteľov zariadení s obsahom PCB - MŽP SR Prijatie a realizácia 31. 12. 20 programu štátnej 10 podpory zberu, bezpečného skladovania a konečného zneškodnenia PCB látok Vláda SR

Vytvorenie legislatívnych podmienok pre Uprava uplatnenie nespaľovacích technologií pri vyhlášky konečnom zneškodnení PCB 2004

Vytvorenie legislatívnych podmienok pre Uprava uplatnenie nespaľovacích technologií pri vyhlášky konečnom zneškodnení PCB 2004 MŽP SR Zneškodnenie PCB za podpory štátu Deštrukcia zásob v SR Do 31. 12. 2010 Zabezpečiť vypracovanie technických noriem pre dekontamináciu zariadení s obsahom PCB a ich uplatnenie zavedením systému autorizovaných organizácií pre výkon týchto činností. Táto úloha súvisí aj so záväzkom Slovenskej republiky akceptovať príslušné EÚ normy (EN). Vypracovanie December a prijatie 2004 Technických noriem Zabezpečiť vypracovanie technických noriem pre zneškodnenie PCB kondenzátorov a ich uplatnenie zavedením systému autorizovaných organizácií pre výkon týchto činností. Táto úloha súvisí aj so záväzkom Slovenskej republiky akceptovať príslušné EÚ normy (EN). Vypracovanie December MŽP SR a prijatie 2004 SNAS Technických noriem Vláda SR MŽP SR SNAS

časový horizont zodpovedn á inštitúcia /rezort/ orgán Zabezpečiť pokračovanie Monitoring monitoringu znečistených území s

časový horizont zodpovedn á inštitúcia /rezort/ orgán Zabezpečiť pokračovanie Monitoring monitoringu znečistených území s cieľom určenia rozsahu kontaminácie a priebehu dekontaminačných prác priebežne MŽP SR Vypracovať stratégiu pre Prijatie dekontamináciu znečistených a implementácia území stratégie 31. 12. 2004 MŽP SR Aktivita/činnosť požadovaný výstup zabezpečiť a vykonať dekontamináciu znečistených území Postupná dekontaminácia Zahájenie a úspešné 31. 12. 2015 znečistených území, vyčlenenie vykonanie finančných zdrojov dekontaminácie Vláda SR

Aktivita/činnosť požadovaný výstup ú indikátor splnenia časový horizont zodpovedn á inštitúcia /rezort/ orgán zabezpečiť

Aktivita/činnosť požadovaný výstup ú indikátor splnenia časový horizont zodpovedn á inštitúcia /rezort/ orgán zabezpečiť vypracovanie a uplatnenie technických noriem týkajúcich sa analýzy, prepravy, uskladnenia, výmeny, dekontaminácie a zneškodnenia PCB vypracovať systém a technické normy pre Technické výmenu zariadení, ktoré obsahujú PCB a sú normy ešte v prevádzke; 31. 12. 2004 MŽP SR, SNAS vypracovať systém pre výmenu zariadení, Vyhláška ktoré obsahujú PCB a sú ešte v prevádzke 31. 12. 2004 MŽP SR vypracovať postupy pre kontrolu Technické a označovanie zariadení ktoré boli normy dekontaminované 31. 12. 2004 MŽP SR, SNAS vytvoriť systém autorizovaných subjektov Zavedenie pre nakladanie s PCB v zmysle špeciálnych autorizácie činností akými sú demontáž kondenzátorov, recyklácia, respektíve čistenie transformátorov 31. 12. 2004 MŽP SR

Aktivita/činnosť požadovaný výstup / indikátor splnenia časový horizont 5. pripraviť a realizovať informačnú kampaň

Aktivita/činnosť požadovaný výstup / indikátor splnenia časový horizont 5. pripraviť a realizovať informačnú kampaň na zvýšenie informovanosti verejnosti ale najmä adekvátne školenie štátnych i súkromných subjektov 5. 1 definovať krátkodobé, Prijatie a realizácia 31. 12. 2004 strednodobé a dlhodobé ciele informačnej kampane štátnej politiky v tejto oblasti a nástroje zabezpečenia aktivít vedúce ku znižovaniu zdravotných a environmentálnych rizík zodpovedn á inštitúcia /rezort/ orgán MŽP SR