Podnoszenie kompetencji pracownikw JST oferta ksztacenia ustawicznego UMCS

  • Slides: 20
Download presentation
Podnoszenie kompetencji pracowników JST - oferta kształcenia ustawicznego UMCS Alicja Borzęcka-Szajner Dyrektor Centrum Kształcenia

Podnoszenie kompetencji pracowników JST - oferta kształcenia ustawicznego UMCS Alicja Borzęcka-Szajner Dyrektor Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów „UMCS dla Samorządu”, Lublin 12. 03. 2015 r. www. umcs. pl

Zmieniająca się sytuacja społeczno-ekonomiczna w naszym kraju, w tym zmieniające się przepisy prawa powszechnie

Zmieniająca się sytuacja społeczno-ekonomiczna w naszym kraju, w tym zmieniające się przepisy prawa powszechnie obowiązującego powodują, że od pracowników, w tym od pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego wymaga się ciągłego podnoszenia kompetencji zawodowych. Sytuacja ta powoduje konieczność kształcenie ustawicznego będącego – procesem stałego odnawiania, doskonalenia i rozwijania kwalifikacji ogólnych i zawodowych jednostki, trwającym w ciągu całego jej życia. Doskonałym sposobem na doskonalenie kompetencji zawodowych i społecznych pracowników JST jest udział w proponowanych przez UMCS różnych formach kształcenia ustawicznego rozpoczynając od studiów podyplomowych, poprzez kursy i szkolenia itp. realizowanych w ramach działań komercyjnych, jak również finansowanych ze środków zewnętrznych. Oferta edukacyjna UMCS w tym zakresie kierowana jest zarówno do osób które samodzielnie, bądź też kierowane przez pracodawcę podnoszą swoje kompetencje w ramach grup zrekrutowanych z osób z rynku, jak również w formie konkretnego zamówienia danej JST. „UMCS dla Samorządu”, Lublin 12. 03. 2015 r www. umcs. pl

Zakres tematyczny proponowanych form kształcenia jest niezwykle szeroki, co wynika ze faktu, iż Uczelnia

Zakres tematyczny proponowanych form kształcenia jest niezwykle szeroki, co wynika ze faktu, iż Uczelnia nasza prowadzi działalność naukowo-badawczą oraz dydaktyczną m. in. w następujących dziedzinach nauki: społecznych, prawnych, ekonomicznych, matematycznych, fizycznych, nauk o Ziemi, nauk biologicznych, humanistycznych, chemicznych, sztuk plastycznych czy też muzycznych. W ramach proponowanych form kształcenia zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy zatrudnienie w Uczelni, jak również eksperci z zewnątrz pracujący na co dzień m. in. w przedsiębiorstwach, organizacjach pozarządowych, jak również jednostkach administracji rządowej, czy też samorządowej. Można stwierdzić, że zajęcia prowadzą u nas najlepsi specjaliści. „UMCS dla Samorządu”, Lublin 12. 03. 2015 r www. umcs. pl

Studia Podyplomowe w UMCS w liczbach Obecnie UMCS oferuje 90 kierunków studiów podyplomowych na

Studia Podyplomowe w UMCS w liczbach Obecnie UMCS oferuje 90 kierunków studiów podyplomowych na 12 wydziałach w tym 5 kierunków w Wydziale Zamiejscowym Puławach Planowane jest uruchomienie nowych kierunków studiów: ü Negocjacje, mediacje i arbitraż ü Zarządzanie porządkiem publicznym ü Administrowanie bezpieczeństwem wewnętrznym www. umcs. pl

Wydział Artystyczny • oferuje 9 kierunków studiów podyplomowych Wydział Biologii i Biotechnologii • oferuje

Wydział Artystyczny • oferuje 9 kierunków studiów podyplomowych Wydział Biologii i Biotechnologii • oferuje 4 kierunki studiów podyplomowych Wydział Chemii • oferuje 4 kierunki studiów podyplomowych Wydział Ekonomiczny • oferuje 7 kierunków studiów podyplomowych Wydział Filozofii i Socjologii • oferuje 4 kierunki studiów podyplomowych Wydział Humanistyczny • oferuje 17 kierunków studiów podyplomowych „UMCS dla Samorządu”, Lublin 12. 03. 2015 r www. umcs. pl

Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki • oferuje 8 kierunków studiów podyplomowych Wydział Nauk o

Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki • oferuje 8 kierunków studiów podyplomowych Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej • oferuje 3 kierunki studiów podyplomowych Wydział Pedagogiki i Psychologii • oferuje 21 kierunków studiów podyplomowych Wydział Politologii • oferuje 6 kierunków studiów podyplomowych Wydział Prawa i Administracji • oferuje 4 kierunki studiów podyplomowych Wydział Zamiejscowy w Puławach • Oferuje 5 kierunków studiów podyplomowych „UMCS dla Samorządu”, Lublin 12. 03. 2015 r www. umcs. pl

Studia podyplomowe proponowane przez poszczególne Wydziały UMCS trwają od dwóch do czterech semestrów. Liczba

Studia podyplomowe proponowane przez poszczególne Wydziały UMCS trwają od dwóch do czterech semestrów. Liczba godzin do realizacji przez uczestnika studiów podyplomowych wynosi w zależności od długości studiów od 170 do blisko 400 godzin. Co do zasady roczny kosztów studiów wynosi średnio ok. 3000 - 3500 PLN. Koszt ten może być jednak mniejszy przy organizacji studiów podyplomowych na zamówienie danej JST przy określonej liczbie osób. Biorąc pod uwagę zadania realizowane przez poszczególne JST zaczynając od porządku publicznego, przez planowanie przestrzenne, kulturę, ochronę zdrowia, pomoc społeczną, edukację id. - proponowaną przez UMCS ofertę można podzielić na pewne grupy tematyczne skierowane do konkretnej grupy docelowej. Jednakże jest to podział dość umowny, a każda z osób zainteresowanych znajdzie w ofercie UMCS interesujące ją zagadnienia. „UMCS dla Samorządu”, Lublin 12. 03. 2015 r www. umcs. pl

Dla liderów, przywódców i nie tylko q Przywództwo publiczne Jednostka realizująca : Wydział Ekonomiczny

Dla liderów, przywódców i nie tylko q Przywództwo publiczne Jednostka realizująca : Wydział Ekonomiczny Liczba godzin: 176 Koszt: 3750 zł q Lider aktywnej polityki społecznej w samorządzie Jednostka realizująca: Wydział Filozofii i Socjologii Liczba godzin: 250 Koszt: 3500 zł q Administracja publiczna Jednostka realizująca: Wydział Prawa i Administracji Liczba godzin: 200 Koszt: 3900 zł q Samorząd terytorialny Jednostka realizująca: Wydział Prawa i Administracji Liczba godzin: 200 Koszt: 3900 zł q Fundusze Europejskie w samorządzie terytorialnym Jednostka realizująca: Wydział Politologii Liczba godzin: 250 Koszt: 3000 zł „UMCS dla Samorządu”, Lublin 12. 03. 2015 r www. umcs. pl

Dla pracowników ochrony zdrowia i nie tylko q Zarządzanie w opiece zdrowotnej Jednostka realizująca:

Dla pracowników ochrony zdrowia i nie tylko q Zarządzanie w opiece zdrowotnej Jednostka realizująca: Wydział Filozofii i Socjologii Liczba godzin: 250 Koszt: 3700 zł q Asystent osoby starszej Jednostka realizująca: Wydział Pedagogiki i Psychologii Liczba godzin: 270 Koszt: 3000 zł q Asystent rodziny Jednostka realizująca: Wydział Pedagogiki i Psychologii Liczba godzin: 360 Koszt: 3150 zł q Interwencja kryzysowa w pracy socjalnej Jednostka realizująca” Wydział Pedagogiki i Psychologii Liczba godzin: 210 Koszt: 3150 zł www. umcs. pl

Dla pracowników urzędów, archiwów i nie tylko q Tradycyjne i elektroniczne zarządzanie dokumentami Jednostka

Dla pracowników urzędów, archiwów i nie tylko q Tradycyjne i elektroniczne zarządzanie dokumentami Jednostka realizująca: Wydział Humanistyczny Liczba godzin: 240 Koszt: 3170 zł q Tworzenie kolekcji cyfrowych Jednostka realizująca: Wydział Humanistyczny Liczba godzin: 180 Koszt: 3000 zł q Administrowanie sieciami komputerowymi Jednostka realizująca: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Liczba godzin: 240 Koszt: 3500 zł q Archiwistyka Jednostka realizująca: Wydział Humanistyczny Liczba godzin: 210 Koszt: 3000 zł q Nowe technologie dla kultury i administracji Jednostka realizująca: Wydział Humanistyczny Liczba godzin: 220 Koszt: 3000 zł www. umcs. pl

Dla oświaty i nie tylko – mamy ofertę ponad 40 kierunków i są to

Dla oświaty i nie tylko – mamy ofertę ponad 40 kierunków i są to m. in. : q Nauczanie przyrody w szkołach ponadgimnazjalnych q Animacja artystyczna q Nowe technologie w warsztacie nauczyciela q Arteterapia z elementami psychologii twórczości q Pedagogika lecznicza q Diagnoza i terapia neuropsychologiczna q Pedagogika Marii Montessori q Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna q Pedagogika specjalna z elementami twórczości pedagogicznej q Pedagogiczne studia kwalifikacyjne q Emisja głosu q Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami q Etyka edukacyjnymi wynikającymi w niepełnosprawności q Fizyka q Surdologopedia q Fotografia q Terapia widzenia q Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo q Translatoryka q Kształcenie zdalne w edukacji q Turystyka historyczna w społecznościach lokalnych q Kurator sądowy q Wczesna edukacja dziecka q Logopedia q Wczesne wspomaganie dzieci z autyzmem q Matematyka i ich rodzin q Mediacja szkolna i sądowa q Wiedza o społeczeństwie q Muzykoterapia q Nauczanie biologii w szkołach ponadpodstawowych q Nauczanie chemii q Nauczanie geografii w szkołach ponadpodstawowych q Nauczanie języka polskiego jako obcego www. umcs. pl

Dla pracowników z obszaru ochrony środowiska, gospodarki przestrzennej, turystycznej i nie tylko q Prawne

Dla pracowników z obszaru ochrony środowiska, gospodarki przestrzennej, turystycznej i nie tylko q Prawne instrumenty ochrony środowiska Jednostka realizująca: Wydział Prawa i Administracji Liczba godzin: 180 Koszt: 3500 zł q Zarządzanie zasobami przyrody i środowiska Jednostka realizująca: Wydział Biologii i Biotechnologii Liczba godzin: 355 Koszt: 4800 zł q Systemy Informacji Geograficznej w praktyce Jednostka realizująca: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Liczba godzin: 450 Koszt: 6450 zł q Zarządzanie w turystyce Jednostka realizująca: Wydział Ekonomiczny / Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Liczba godzin: 210 Koszt: 2950 zł q Turystyka historyczna w społecznościach lokalnych Jednostka realizująca: Wydział Humanistyczny Liczba godzin: 360 Koszt: 4650 zł www. umcs. pl

Dla specjalistów różnych dziedzin q Zamówienia publiczne Jednostka realizująca: Wydział Prawa i Administracji Liczba

Dla specjalistów różnych dziedzin q Zamówienia publiczne Jednostka realizująca: Wydział Prawa i Administracji Liczba godzin: 208 Koszt: 4200 zł q Rachunkowość Jednostka realizująca: Wydział Ekonomiczny Liczba godzin: 226 Koszt: 3750 zł q Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Jednostka realizująca : Wydział Prawa i Administracji Liczba godzin: 200 Koszt: 3000 zł www. umcs. pl

Uniwersytet realizuje studia podyplomowe zamawiane / finansowane ze środków zewnętrznych np. : Tak już

Uniwersytet realizuje studia podyplomowe zamawiane / finansowane ze środków zewnętrznych np. : Tak już wspominano na początku prezentacji UMCS realizuje studia podyplomowe zamawiane przez jednostki (w ramach budżetów tych jednostek) ale również pozyskuje na to środki zewnętrzne. Przykładem ostatnio zrealizowanego projektu na zamówienia są studia podyplomowe z zakresu Turystyki historycznej (szczegóły w kolejny slajdzie). Obecnie Uczelnia w ramach Wydziału Prawa i Administracji rozpoczyna realizację finansowanych, ze środków zewnętrznych z Funduszu Stypendialno. Szkoleniowego, studia podyplomowe pt. Prawne instrumenty ochrony środowiska www. umcs. pl

Uniwersytet realizuje studia podyplomowe zamawiane / finansowane ze środków zewnętrznych np. : Turystyka historyczna

Uniwersytet realizuje studia podyplomowe zamawiane / finansowane ze środków zewnętrznych np. : Turystyka historyczna w społecznościach lokalnych. Studia realizowane były w latach 2013 -2014 na zamówienie Urzędu Miasta Kraśnik i zostały objęte honorowym patronatem Ambasadora Węgier. Nawiązywały do historycznych tradycji współpracy polsko-węgierskiej w Kraśniku i idei kultywowania dziedzictwa przyjaźni między obu narodami. Po raz pierwszy na uczelni wyższej na Lubelszczyźnie w programie studiów realizowano kurs nauki języka węgierskiego. Prawne instrumenty ochrony środowiska – bezpłatne dla uczestników Studia są odpowiedzią na potrzeby wynikające z szybkiego rozwoju regulacji prawnych w obszarze ochrony środowiska i ich coraz większego wpływu na kolejne dziedziny życia. Program studiów uwzględnia najaktualniejsze problemy ochrony środowiska w wymiarze globalnym (tzw. „pakiet klimatyczny”, zagadnienia związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii czy problematyki tzw. prawa emisyjnego), jak i lokalnym (zrównoważony rozwój rolnictwa, ochronę bioróżnorodności, programy rolno-środowiskowe) w szerokim spektrum tematycznym (ochrona wód, powietrza, gleby, zasobów naturalnych, postępowanie z odpadami i opakowanymi) i w szerokim kontekście ochrona środowiska kulturowego, ochrona środowiska w stanie klęski żywiołowej czy w procesie budowlanym. www. umcs. pl

Kursy i szkolenia W ofercie UMCS obok studiów podyplomowych znajdują się również kursy dokształcające

Kursy i szkolenia W ofercie UMCS obok studiów podyplomowych znajdują się również kursy dokształcające oraz szkolenia, w tym podnoszące kompetencje miękkie, takie jak np. komunikacja interpersonalna, budowa zespołu, zarządzanie czasem. Biorąc pod uwagę zatrudnianą przez Uniwersytet dużą grupę specjalistów z różnych dziedzin jesteśmy w stanie przygotować ofertę dostosowaną do wymagań pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Zajęcia mogłyby odbywać się zarówno w siedzibie UMCS lub w miejscu wskazanym przez JST. . www. umcs. pl

Dotychczasowa współpraca z JST realizowana ze środków zewnętrznych Wsparcie udzielone na rzecz pracowników jednostek

Dotychczasowa współpraca z JST realizowana ze środków zewnętrznych Wsparcie udzielone na rzecz pracowników jednostek samorządu terytorialnego w ramach projektów realizowanych przez UMCS dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej wyniosła łącznie 17 718 521 PLN. Były to m. in. : 2006 - 2008 Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie: doradztwa zawodowego, prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość, zakresie ICT, języków obcych oraz pedagogiki specjalnej, nauczania drugiego przedmiotu. 2007 - 2008 Szkoła równych szans – Programy rozwojowe dla szkół z zakątków Lubelszczyzny – blisko 5 mln zł na wsparcie merytoryczne i finansowe 55 szkół wszystkich szczebli z terenu powiatów chełmskiego i tomaszowski w przygotowaniu i wdrożeniu programów rozwojowych, ukierunkowanych na zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych. 2009 - 2010 Zarządzanie i administrowanie oświatą - studia podyplomowe dla osób z obszarów wiejskich województwa lubelskiego zatrudnionych w oświacie. 2009 - 2011 Lepsza szkoła - podyplomowe studia kwalifikacyjne z zakresu Terapii Pedagogicznej i Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej dla nauczycieli z terenów wiejskich województwa lubelskiego 2010 - 2011 Nauczyciel europejski - studia podyplomowe w zakresie edukacji europejskiej, regionalnej i międzykulturowej dla nauczycieli z obszarów wiejskich województwa lubelskiego. 2012 Nauczyciel nowych możliwości - szkolenia dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół średnich z zakresu nauczania przyrody, fizyki, biologii, chemii oraz z zakresu Wykorzystania technik multimedialnych w dydaktyce, Wykorzystania technologii ICT w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych. 2010 -2012 Studia podyplomowe dla pracowników organizacji pomocy społecznej na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Zrealizowane kierunki: Organizacja pomocy społecznej, Aktywizacja kapitału społecznego, Ekonomia społeczna, Zarządzanie projektami a polityka Unii Europejskiej, Zarządzanie w administracji publicznej, Administracja i zarządzanie, Zarządzanie funduszami europejskimi www. umcs. pl

Uniwersytet Dziecięcy W ofercie UMCS znajduje się również UD którego działalność skierowana może być

Uniwersytet Dziecięcy W ofercie UMCS znajduje się również UD którego działalność skierowana może być zarówno do podopiecznych jednostek samorządu terytorialnego, jak również do rodzin samych pracowników. UD funkcjonuje w UMCS od października 2012 roku. Jego celami strategicznymi są przede wszystkim: rozwój dzieci, pobudzanie ich zainteresowania światem, nauką oraz badaniami, ukazywanie i rozpowszechnianie korzyści płynących ze zdobywania i posiadania wiedzy, a także promocja kształcenia przez całe życie. Więcej informacji nt. form działalności UD znajdziecie Państwo w prezentacji Pani Anny Bukowskiej W roku akademickim 2014/2015 mamy blisko 7. 000 małych żaków w 5 grupach: Lublin, Puławy, Kraśnik, Nałęczów i Końskowola. www. umcs. pl

Uniwersytet III Wieku Oferta współpracy w zakresie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku poprzez objęcie patronatem

Uniwersytet III Wieku Oferta współpracy w zakresie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku poprzez objęcie patronatem filii zamiejscowych, który również jak UD może być skierowany do podopiecznych i klientów jednostek samorządu terytorialnego, jak również rodzin pracowników JST. Uczelnia w porozumieniu z samorządami lokalnymi uruchamia zamiejscowe grupy Uniwersytetów III Wieku i sprawuje nad nimi patronat merytoryczny poprzez ustalenie programu studiów, zapewnia obsadę zajęć oraz dba o wysoki poziom jakości kształcenia. Proponujemy Państwu współpracę przy tworzeniu grup zamiejscowych Uniwersytetów III Wieku. Uniwersytet obejmując patronat merytoryczny nad uruchamianymi UTW prowadzi edukację z różnych dyscyplin nauki, zapewnienia profesjonalną obsadę zajęć w ramach programu studiów, prowadzi doradztwo w doborze tematyki zajęć i wykładowców, upowszechniania i popiera różne formy aktywności intelektualnej, udostępniania, w miarę możliwości Uczelni, pomieszczenia i sale dydaktyczne. W roku akad. 2014/2015 realizujemy zajęcia w dwóch grupach: w Hrubieszowie i Końskowoli. Planujemy jeszcze w tym semestrze uruchomić kolejną grupę w Nałęczowie. Jesteśmy otwarci na uruchamianie kolejnych grup w nowych miejscach. www. umcs. pl

Zapraszamy do nawiązania współpracy z UMCS oraz kontaktu z Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów

Zapraszamy do nawiązania współpracy z UMCS oraz kontaktu z Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów jest centralną jednostką administracyjną koordynującą proces tworzenia oferty edukacyjnej Uczelni, jak również sprawującą nadzór nad kształceniem m. in. na studiach podyplomowych oraz kursach dokształcających. Jest jednostką pozyskującą i realizującą projekty edukacyjne ze środków zewnętrznych (POKL, Erasmus+, FSS i inne). Osoby do kontaktu: Alicja Borzęcka - Szajner – Dyrektor Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów, e-mail: alicja. [email protected] umcs. lublin. pl Małgorzata Jaruga – Kierownik Biura ds. Kształcenia Ustawicznego CKi. OS, e-mail: malgorzata. [email protected] lublin. pl tel. 81 537 -54 -92 www. umcs. pl