PODNIKATESK TATISTIKY tatistiky vroby a sluieb tatistika produkcie

  • Slides: 77
Download presentation
PODNIKATEĽSKÉ ŠTATISTIKY štatistiky výroby a služieb štatistika produkcie

PODNIKATEĽSKÉ ŠTATISTIKY štatistiky výroby a služieb štatistika produkcie

OKEČ

OKEČ

A sekcia 01 divízia 01. 4 skupina 01. 49 trieda 01. 49. 5 podtrieda

A sekcia 01 divízia 01. 4 skupina 01. 49 trieda 01. 49. 5 podtrieda

Podnikateľská štatistika 4 informácie o produkčných ekonomických aktivitách 4 základ národných účtov 4 hodnotenie

Podnikateľská štatistika 4 informácie o produkčných ekonomických aktivitách 4 základ národných účtov 4 hodnotenie vývoja základných makro údajov – krátkodobé – dlhodobé 4 štruktúra hospodárenia 4 sledovanie hospodárskych cyklov 4 predikcia vývoja

Podnikateľská štatistika

Podnikateľská štatistika

Produkcia

Produkcia

Produkcia

Produkcia

Produkcia

Produkcia

Produkcia

Produkcia

Produkcia

Produkcia

Priemysel vyčerpávajúce zisťovanie: 4 priemyselné podniky zapísané v OR s počtom zamestnancov 20 a

Priemysel vyčerpávajúce zisťovanie: 4 priemyselné podniky zapísané v OR s počtom zamestnancov 20 a viac 4 priemyselné podniky zapísané v OR s počtom zamestnancov do 19 vrátane, ročný obrat nad 5 mil. Eur 4 vybrané mal podniky s prevažne priemyselnou činnosťou 4 vybrané organizácie bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť, v ktorých je významný objem výroby priemyselných výrobkov 4 divízie SK NACE rev. 2 5 - 39;

Priemysel

Priemysel

Priemysel

Priemysel

Priemysel 4 tržby 4 počet zamestnancov 4 produkcia 4 medzispotreba 4 pridaná hodnota 4

Priemysel 4 tržby 4 počet zamestnancov 4 produkcia 4 medzispotreba 4 pridaná hodnota 4 investície 4 odpisy

Priemysel 4 Index priemyselnej produkcie 4 výroba vybraných priemyselných výrobkov (CAP 2015) 4 tržby

Priemysel 4 Index priemyselnej produkcie 4 výroba vybraných priemyselných výrobkov (CAP 2015) 4 tržby (bez DPH, spotrebnej dane) 4 mesačná produktivita práce a tržieb za vlastné výkony a tovar 4 tržby z predaja do zahraničia

Priemysel

Priemysel

Priemysel

Priemysel

Priemysel

Priemysel

Priemysel

Priemysel

Priemysel

Priemysel

Poľnohospodárstvo 4 Právnické osoby zapísané aj nezapísané v obchodnom registri a fyzické osoby, bez

Poľnohospodárstvo 4 Právnické osoby zapísané aj nezapísané v obchodnom registri a fyzické osoby, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v poľnohospodárskom registri ŠÚ SR, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 4 01. 1– Pestovanie netrvácnych plodín, 4 01. 2 – Pestovanie trvácnych plodín, 4 01. 3 – Rozmnožovanie rastlín, 4 01. 5 – Zmiešané hospodárstvo.

Rybolov 4 právnické osoby zapísané aj nezapísané v obchodnom registri, fyzické osoby, bez ohľadu

Rybolov 4 právnické osoby zapísané aj nezapísané v obchodnom registri, fyzické osoby, bez ohľadu na počet zamestnancov, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 4 03 – Rybolov a akvakultúra 4 Slovenský rybársky zväz – RADA.

Pôdohospodárstvo Vyčerpávajúce zisťovania

Pôdohospodárstvo Vyčerpávajúce zisťovania

Poľnohospodárstvo a lesníctvo

Poľnohospodárstvo a lesníctvo

Pôdohospodárstvo 4 zelenina - len ako hlavná plodina 4 spotreba priemyselných hnojív za hospodársky

Pôdohospodárstvo 4 zelenina - len ako hlavná plodina 4 spotreba priemyselných hnojív za hospodársky rok tzn. 1. 7. bežného roka do 30. 6. nasledujúceho roka 4 predaj výrobkov za kalendárny rok 4 úroveň poľnohospodárskej výroby sa počíta na stredný stav obyvateľstva 4 VDJ (? ) 4 medzispotreba

Poľnohospodárstvo

Poľnohospodárstvo

Poľnohospodárstvo a lesníctvo

Poľnohospodárstvo a lesníctvo

Poľnohospodárstvo a lesníctvo

Poľnohospodárstvo a lesníctvo

Poľnohospodárstvo a lesníctvo

Poľnohospodárstvo a lesníctvo

Poľnohospodárstvo a lesníctvo

Poľnohospodárstvo a lesníctvo

Poľnohospodárstvo a lesníctvo

Poľnohospodárstvo a lesníctvo

Energetika 4 Výrobcovia tepla, ak prevádzkujú aspoň jeden zdroj s inštalovaným výkonom 0, 35

Energetika 4 Výrobcovia tepla, ak prevádzkujú aspoň jeden zdroj s inštalovaným výkonom 0, 35 MW a vyšším, výrobcovia elektriny a jednotky, ktoré sa zaoberajú rozvodom elektriny a tepla.

Energetika 4 Podniky zapísané v obchodnom registri, s počtom zamestnancov 20 a viac, ktoré

Energetika 4 Podniky zapísané v obchodnom registri, s počtom zamestnancov 20 a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií ŠÚ SR, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností divízia 24 (okrem 24. 4) 4 a organizácie bez ohľadu na počet zamestnancov, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností 05 a 08. 92 – Ťažba uhlia a lignitu a ťažba rašeliny, 46. 71 – Veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami a súvisiacimi produktmi a všetci výrobcovia, dovozcovia, vývozcovia a skladovatelia sledovaných produktov

Energetika Vyčerpávajúce zisťovania

Energetika Vyčerpávajúce zisťovania

Energetika 4 Energetické zdroje (spotrebitelia, dodávatelia, výpočet) – bilancia tuhých palív – bilancia plynných

Energetika 4 Energetické zdroje (spotrebitelia, dodávatelia, výpočet) – bilancia tuhých palív – bilancia plynných palív – bilancia ropy a ropných produktov – bilancia obnoviteľných zdrojov

Energetika 4 Ukazovatele – hrubá domáca spotreba – transformácia - vstup – transformácia -

Energetika 4 Ukazovatele – hrubá domáca spotreba – transformácia - vstup – transformácia - výstup – spätné toky – straty pri prenose a v rozvodoch – spotreba energetického odvetvia

Energetika

Energetika

Stavebníctvo

Stavebníctvo

Stavebníctvo 4 Podniky zapísané v OR, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, a fyzické

Stavebníctvo 4 Podniky zapísané v OR, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, a fyzické osoby zapísané v živnostenskom registri alebo podnikajúce podľa iného ako živnostenského zákona s počtom zamestnancov 20 a viac; 4 podniky zapísané v OR s počtom zamestnancov od 0 do 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 5 miliónov eur a viac; 4 vybrané podniky zapísané v OR s počtom zamestnancov od 0 do 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar do 5 miliónov eur, 41 až 43 – Stavebníctvo. Výberové zisťovanie

Stavebníctvo 4 Štvrťročný výkaz o začatých, rozostavaných a dokončených bytoch 4 vyčerpávajúce zisťovanie 4

Stavebníctvo 4 Štvrťročný výkaz o začatých, rozostavaných a dokončených bytoch 4 vyčerpávajúce zisťovanie 4 Stavebné úrady a špeciálne stavebné úrady. Vyčerpávajúce zisťovanie

Stavebníctvo 4 Ukazovatele – stavebná produkcia vykonaná vlastnými zamestnancami – stavebná produkcia podľa dodávateľských

Stavebníctvo 4 Ukazovatele – stavebná produkcia vykonaná vlastnými zamestnancami – stavebná produkcia podľa dodávateľských zmlúv – nová výstavba, rekonštrukcie a modernizácie – opravy a údržba – robotníci na stavebných prácach – priemerná nominálna mesačná mzda – produktivita práce

Stavebníctvo

Stavebníctvo

Obchod, pohostinstvo, ubytovanie 4 Podniky zapísané v OR, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami,

Obchod, pohostinstvo, ubytovanie 4 Podniky zapísané v OR, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, a fyzické osoby zapísané v živnostenskom registri alebo podnikajúce podľa iného ako živnostenského zákona s počtom zamestnancov 20 a viac; 4 podniky zapísané v OR s počtom zamestnancov od 0 do 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 5 miliónov eur a viac; 4 vybrané podniky zapísané v OR s počtom zamestnancov od 0 do 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar do 5 miliónov eur, 4 45 až 47– Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov a 4 55 a 56 – Ubytovacie a stravovacie služby Výberové zisťovanie

Obchod, pohostinstvo, ubytovanie 4 Ukazovatele – tržby za vlastné výkony a tovar – priemerný

Obchod, pohostinstvo, ubytovanie 4 Ukazovatele – tržby za vlastné výkony a tovar – priemerný počet zamestnancov – priemerná nominálna mesačná mzda

Obchod 4 vnútorný obchod – veľkoobchod a maloobchod a oprava Ma M – maloobchod

Obchod 4 vnútorný obchod – veľkoobchod a maloobchod a oprava Ma M – maloobchod – veľkoobchod 4 ukazovatele – maloobchod – veľkoobchod – IKT – potreby pre domácnosť

Obchod 4 sieť maloobchodu 4 obchodný dom 4 nákupne stredisko 4 hypermarket 4 zmiešaná

Obchod 4 sieť maloobchodu 4 obchodný dom 4 nákupne stredisko 4 hypermarket 4 zmiešaná predajňa 4 supermarket 4 pevné stánky

Ubytovanie, CR 4 právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia bez ohľadu na počet

Ubytovanie, CR 4 právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť, ktoré sú vedené v registri ubytovacích zariadení ŠÚ SR a poskytovali prechodné ubytovanie návštevníkom v ubytovacích zariadeniach 4 domácnosti, členovia domácnosti

Ubytovanie, CR Výberové zisťovania (CR 3 -04, CR 1 -12) Vyčerpávajúce zisťovanie (CR 6

Ubytovanie, CR Výberové zisťovania (CR 3 -04, CR 1 -12) Vyčerpávajúce zisťovanie (CR 6 -01)

Ubytovanie 4 ubytovacie a stravovacie služby – ubytovanie (hotelového a penziónoveho typu) – činnosti

Ubytovanie 4 ubytovacie a stravovacie služby – ubytovanie (hotelového a penziónoveho typu) – činnosti reštaurácií a pohostinstiev (stále a sezónne jednotky) 4 ubytovacie a stravovacie služby – ubytovanie (hotelového a penziónoveho typu) – činnosti reštaurácií

Ubytovacie služby

Ubytovacie služby

Doprava, skladovanie a poštové služby Výberové zisťovanie

Doprava, skladovanie a poštové služby Výberové zisťovanie

Doprava, skladovanie 4 doprava - všetky subjekty poskytujúce verejnú dopravu 4 MHD - BA,

Doprava, skladovanie 4 doprava - všetky subjekty poskytujúce verejnú dopravu 4 MHD - BA, BB, KE, PO, ZA

Doprava 4 tržby za výkony a tovar 4 priemerný počet zamestnancov 4 priemerná nominálna

Doprava 4 tržby za výkony a tovar 4 priemerný počet zamestnancov 4 priemerná nominálna mesačná mzda 4 vlastná preprava 4 cudzia doprava 4 osobná doprava 4 nákladná doprava v členení podľa typu dopravy

Doprava 4 infraštruktúra 4 cestná sieť – cesty I. , II. a III. triedy,

Doprava 4 infraštruktúra 4 cestná sieť – cesty I. , II. a III. triedy, rýchlostné komunikácie, diaľnice – miestne komunikácie I. - IV. triedy (raz za 3 roky) 4 železničné trate – dvojkoľajové, elektrifikované 4 splavné toky – kanály

Informácie a komunikácia, informačné služby (IKT) 4 53 – Poštové služby a služby kuriérov,

Informácie a komunikácia, informačné služby (IKT) 4 53 – Poštové služby a služby kuriérov, (Vyčerpávajúce zisť. ) 4 59 – Výroba filmov, videozáznamov a televíznych 4 4 programov, 60 – Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie, 61 – Telekomunikácie, 62 – Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby a 63 – Informačné služby;

Informácie a komunikácia, informačné služby (IKT) 4 podniky z OR, bez ohľadu na prevažujúcu

Informácie a komunikácia, informačné služby (IKT) 4 podniky z OR, bez ohľadu na prevažujúcu činnosť 4 domácnosti (SODB, VZPS, SILC, . . ) 4 hlavné telefónne prípojky 4 mobilné telefóny 4 intranet 4 práca s PC 4 internet, e-mail, WWW

Tele-komunikácie

Tele-komunikácie

Energetika

Energetika