PO IG Priorytet 1 Badania i rozwj nowoczesnych

  • Slides: 12
Download presentation
PO IG: Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii: Działanie 1. 1. Wsparcie badań

PO IG: Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii: Działanie 1. 1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy. Poddziałanie 1. 1. 2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych Zadanie badawcze nr 6: Materiały kompozytowe o zwiększonej wytrzymałości i odporności termicznej z wykorzystaniem żywic polimerowych do zastosowań w lotnictwie Zespoły wykonawców: PRz: Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego PW: Katedra Chemii i Technologii Polimerów PL: Katedra Podstaw Inżynierii Produkcji 10. 07. 09 ZB 6. Materiały kompozytowe o zwiększonej wytrzymałości i odporności termicznej z wykorzystaniem żywic polimerowych do zastosowań w lotnictwie 1

PO IG: Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii: Działanie 1. 1. Wsparcie badań

PO IG: Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii: Działanie 1. 1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy. Poddziałanie 1. 1. 2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych Lista wykonawców: PRz • • • prof. Henryk Galina dr Maciej Heneczkowski dr Mariusz Oleksy dr Mossety-Leszczak dr Jaromir Lechowicz mgr Piotr Murias inż. Barbara Krawczyk mgr Beata Smusz mgr Marek Furman 10. 07. 09 Lista wykonawców: PRz, cd. • dyplomanci: mgr, mgr A. Bachorz, E. Panek, M. Perchacz, R. Puzio • studenci IV r. : M. Krawczyk, P. Pomykała, A. Wilkos, A. Fiejtek, A. Czuczumaj, J. Kucharska, A. Kudła, R. Oliwa, M. Popławski wszyscy z Koła Naukowego „Esprit” ZB 6. Materiały kompozytowe o zwiększonej wytrzymałości i odporności termicznej z wykorzystaniem żywic polimerowych do zastosowań w lotnictwie 2

PO IG: Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii: Działanie 1. 1. Wsparcie badań

PO IG: Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii: Działanie 1. 1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy. Poddziałanie 1. 1. 2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych Lista wykonawców: PW • • • prof. Zbigniew Florjańczyk prof. Irena Kulszewicz-Bajer prof. Małgorzata Zagórska dr Ireneusz Wielgus mgr Krzysztof Łokaj 10. 07. 09 Lista wykonawców: PL • prof. Józef Kuczmaszewski • dr Anna Rudawska • mgr Maciej Włodarczyk ZB 6. Materiały kompozytowe o zwiększonej wytrzymałości i odporności termicznej z wykorzystaniem żywic polimerowych do zastosowań w lotnictwie 3

PO IG: Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii: Działanie 1. 1. Wsparcie badań

PO IG: Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii: Działanie 1. 1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy. Poddziałanie 1. 1. 2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych 10. 07. 09 ZB 6. Materiały kompozytowe o zwiększonej wytrzymałości i odporności termicznej z wykorzystaniem żywic polimerowych do zastosowań w lotnictwie 4

PO IG: Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii: Działanie 1. 1. Wsparcie badań

PO IG: Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii: Działanie 1. 1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy. Poddziałanie 1. 1. 2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych 10. 07. 09 ZB 6. Materiały kompozytowe o zwiększonej wytrzymałości i odporności termicznej z wykorzystaniem żywic polimerowych do zastosowań w lotnictwie 5

PO IG: Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii: Działanie 1. 1. Wsparcie badań

PO IG: Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii: Działanie 1. 1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy. Poddziałanie 1. 1. 2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych Wnioski z przeprowadzonych badań literaturowych i wizyt w PZL Mielec i PZL Świdnik • Kompozyty dla lotnictwa (inaczej, niż dla przemysłu kosmicznego) wykonywane są z modyfikowanych żywic epoksydowych. Wzmocnienie stanowią włókna ciągłe, szklane, lub węglowe, rzadziej z aramidów, najczęściej w formie tkanin. • Do wyrobu kompozytów stosowane są tradycyjne żywice epoksydowe, a także gatunki o zmniejszonej palności – w większości importowane – o nieujawnionym składzie. • W coraz większym stopniu wykorzystywane są prepregi. 10. 07. 09 ZB 6. Materiały kompozytowe o zwiększonej wytrzymałości i odporności termicznej z wykorzystaniem żywic polimerowych do zastosowań w lotnictwie 6

PO IG: Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii: Działanie 1. 1. Wsparcie badań

PO IG: Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii: Działanie 1. 1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy. Poddziałanie 1. 1. 2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych Wnioski z przeprowadzonych badań literaturowych i wizyt w PZL Mielec i PZL Świdnik • Nowoczesna modyfikacja żywic dla ich uniepalnienia polega na chemicznemu wbudowaniu fosforu i/lub krzemu do żywicy i/lub układu utwardzającego. Prowadzone są próby syntezy żywic zawierających fosfor i wykorzystania komercyjnych utwardzaczy fosforowych. • Spośród związków krzemowych modyfikujących układy epoksydowe najbardziej efektywnymi uniepalniaczami są reaktywne polisiloksany o budowie łańcuchowej lub poliedryczne silseskwioksany. 10. 07. 09 ZB 6. Materiały kompozytowe o zwiększonej wytrzymałości i odporności termicznej z wykorzystaniem żywic polimerowych do zastosowań w lotnictwie 7

PO IG: Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii: Działanie 1. 1. Wsparcie badań

PO IG: Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii: Działanie 1. 1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy. Poddziałanie 1. 1. 2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych Wnioski z przeprowadzonych badań literaturowych i wizyt w PZL Mielec i PZL Świdnik • Ponadto żywice modyfikuje także się napełniaczami (np. Al(OH)3). Jako środki uniepalniające szczególnie efektywne działają nanonapełniacze. • W pierwszej kolejności badane będzie uniepalniające działanie nanocząstek otrzymanych z bemitu (partnerzy z PW) i glinokrzemianów warstwowych z wprowadzonymi grupami polepszającymi kompatybilność tych materiałów z żywicami. 10. 07. 09 ZB 6. Materiały kompozytowe o zwiększonej wytrzymałości i odporności termicznej z wykorzystaniem żywic polimerowych do zastosowań w lotnictwie 8

PO IG: Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii: Działanie 1. 1. Wsparcie badań

PO IG: Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii: Działanie 1. 1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy. Poddziałanie 1. 1. 2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych Wnioski z przeprowadzonych badań literaturowych i wizyt w PZL Mielec i PZL Świdnik • Nowe żywice i układy żywice/utwardzacze charakteryzowane będą poprzez kompleksowe oznaczenie ich reaktywności (wykresy TTT: time-temperature-transformation) oraz przez oznaczenie lepkości, zdolności do przesycania wzmocnienia, adhezji (partnerzy z PL), właściwości mechanicznych oraz palności. • W przypadku formowania prepregów korzystne wydaje się wyposażenie zewnętrznych warstw w środki spieniające. 10. 07. 09 ZB 6. Materiały kompozytowe o zwiększonej wytrzymałości i odporności termicznej z wykorzystaniem żywic polimerowych do zastosowań w lotnictwie 9

PO IG: Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii: Działanie 1. 1. Wsparcie badań

PO IG: Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii: Działanie 1. 1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy. Poddziałanie 1. 1. 2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych Dotychczasowe, wymierne wyniki badań • Publikacje: – Galina H. , Heneczkowski M. , Oleksy M. , Mossety-Leszczak B. : Palność materiałów polimerowych, Zesz. Nauk. Polit. Rzesz. , Seria Chemia, 2009, 20, 33 -36 – Oleksy M. , Heneczkowski M. , Galina H. , : Uniepalnione kompozyty polimerowe, Zesz. Nauk. Polit. Rzesz. , Seria Chemia, 2009, 20, 33 -36 • Wystąpienia konferencyjne: – Galina H. , Mossety-Leszczak B. , Żywice i sieci epoksydowe o właściwościach anizotropowych, VI Kongres Technologii Chemicznej, Warszawa, 20 -25 czerwca 2009. 10. 07. 09 ZB 6. Materiały kompozytowe o zwiększonej wytrzymałości i odporności termicznej z wykorzystaniem żywic polimerowych do zastosowań w lotnictwie 10

PO IG: Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii: Działanie 1. 1. Wsparcie badań

PO IG: Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii: Działanie 1. 1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy. Poddziałanie 1. 1. 2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych Fragment strony tytułowej pracy magisterskiej p. mgra inż. Rafała Puzio. Praca obroniona 8. 06. 2009 r. 10. 07. 09 ZB 6. Materiały kompozytowe o zwiększonej wytrzymałości i odporności termicznej z wykorzystaniem żywic polimerowych do zastosowań w lotnictwie 11

PO IG: Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii: Działanie 1. 1. Wsparcie badań

PO IG: Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii: Działanie 1. 1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy. Poddziałanie 1. 1. 2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych Inne prace magisterskie związane z tematyką Projektu, przedstawione i obronione w Katedrze Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego: Magdalena Perchacz: Otrzymywanie kompozytów polimerowych z ciekłokrystalicznych żywic epoksydowych i wybranych napełniaczy – opiekun: dr inż. Beata Mossety. Leszczak Ewelina Panek: Wykorzystanie ciekłokrystalicznych żywic epoksydowych jako matryc dla kompozytów polimerowych z wybranymi napełniaczami – opiekun: dr inż. Beata Mossety. Leszczak Anna Bachórz: Termoplastyczne kompozyty z nanobentonitami – opiekun: dr Maciej Heneczkowski 10. 07. 09 ZB 6. Materiały kompozytowe o zwiększonej wytrzymałości i odporności termicznej z wykorzystaniem żywic polimerowych do zastosowań w lotnictwie 12