Plns uzmjdarbb 2 tma 1 Defincija Plns ir

  • Slides: 18
Download presentation
Plāns uzņēmējdarbībā 2. tēma 1

Plāns uzņēmējdarbībā 2. tēma 1

 Definīcija: Plāns ir uzņēmuma darbības organizācijas strukturēts apraksts, kas paredzēts noteiktu iepriekš izvirzītu

Definīcija: Plāns ir uzņēmuma darbības organizācijas strukturēts apraksts, kas paredzēts noteiktu iepriekš izvirzītu mērķu sasniegšanai noteiktā laika periodā. 2

Plānu ir nepieciešams izstrādāt lai: 1. Uzsāktu uzņēmējdarbību un noskaidrotu nepieciešamo resursu daudzumu un

Plānu ir nepieciešams izstrādāt lai: 1. Uzsāktu uzņēmējdarbību un noskaidrotu nepieciešamo resursu daudzumu un novērtētu biznesa idejas realitāti un izvēlētās darbības izdevīgumu; 2. Izvērtētu esošo uzņēmumu un izanalizētu tālākās attīstības iespējas; 3. Piesaistīt kompanjonu vai investoru; 4. Privatizētu kādu objektu. 3

 Plāns atšķiras pēc satura atkarībā no tā veidošanas un izmantošanas mērķa: mērķa 1.

Plāns atšķiras pēc satura atkarībā no tā veidošanas un izmantošanas mērķa: mērķa 1. Pārliecināt un ieinteresēt citus saistībā ar uzņēmuma darbību. Piemēram, - investēt līdzekļus utt. Tajā jābūt: a) Pierādījumiem par uzņēmuma darbības efektivitāti; b) Uzņēmuma attīstības perspektīvām; c) Īsam, kodolīgam, bet ar augstu informatīvo kapacitāti; d) Viegli uztveramam un saprotamam; e) Pārliecinošam par nepieciešamo līdzekļu izmantošanas efektivitāti un drošumu; 4

Plāns uzņēmuma iekšējām vajadzībām. Tam jābūt: 2. Maksimāli reālam; b) Balstītam uz pārbaudītiem faktiem;

Plāns uzņēmuma iekšējām vajadzībām. Tam jābūt: 2. Maksimāli reālam; b) Balstītam uz pārbaudītiem faktiem; c) Lietderīgam; d) Elastīgam. a) 5

 Plāna izstrādāšana un izmantošana dod šādus pozitīvus ieguvumus: 1. Plāna sagatavošanas process, iepriekšēja

Plāna izstrādāšana un izmantošana dod šādus pozitīvus ieguvumus: 1. Plāna sagatavošanas process, iepriekšēja tā sastāvdaļu analīze liek bez aizspriedumiem un emocijām izvērtēt uzņēmējdarbības ideju, apsverot visas būtiskākās nianses; 2. Plāns var būt par darba instrumentu, lai popularizētu vai iepazīstinātu ar savām idejām mērķa auditoriju; 3. Plāna sastādīšanas procesā paaugstinās uzņēmēja kvalifikācija, jo ir detalizēti jāanalizē: a) Uzņēmuma darbība, b) Ražošanas process, c) Konkurētspējas paaugstināšanas iespējas, d) Kvalitātes vadības process, e) Peļņas optimizēšana utt. 6

Plāna vispārējais saturs 1. Plāna kopsavilkums (rezumējums): a) c) plāna izstrādāšanas mērķi, īss uzņēmuma,

Plāna vispārējais saturs 1. Plāna kopsavilkums (rezumējums): a) c) plāna izstrādāšanas mērķi, īss uzņēmuma, projekta vai ieceres raksturojums, darbības virziena raksturojums, d) uzņēmuma stāvoklis un attīstības perspektīvas nākotnē. 2. Uzņēmuma vispārējais raksturojums: a) uzņēmuma nosaukums un rekvizīti, īsa uzņēmuma darbības un attīstības vēsture, atrašanās vietas novērtējums (ekonomiskais un ģeogrāfiskais), vides faktoru vērtējums, infrastruktūra, uzņēmuma juridiskais pamatojums (uzņēmējdarbības forma, uzņēmuma pamatkapitāls, īpašnieki un viņu ieguldījuma apjoms un sadalījums, b) b) c) d) 7

e) f) g) 8 uzņēmējdarbības uzsākšanai nepieciešamo līdzekļu (pamatlīdzekļu un apgrozāmo) un kapitāla novērtējums

e) f) g) 8 uzņēmējdarbības uzsākšanai nepieciešamo līdzekļu (pamatlīdzekļu un apgrozāmo) un kapitāla novērtējums (paša un piesaistītā). Uzņēmuma reģistrēšanas un dibināšanas izmaksas, uzņēmuma stratēģiskie mērķi un plāni, perspektīvas, nozares apraksts, tās perspektīvas, valdības pasākumi, kas regulē nozares attīstību.

3. Produkcijas vai pakalpojuma raksturojums: a) produkta ražošanas (pakalpojuma sniegšanas) pamatojums. Produkta dzīvotspēja, īss

3. Produkcijas vai pakalpojuma raksturojums: a) produkta ražošanas (pakalpojuma sniegšanas) pamatojums. Produkta dzīvotspēja, īss tehnoloģiskā procesa raksturojums, nepieciešamās iekārtas un aprīkojums, to pirkšanas vai nomāšanas iespējas, produkta apraksts – izskats, iepakojums, preču zīmes, patenti, standarti, garantijas, serviss, kvalitāte un to nodrošināšanas pasākumi, pamatpakalpojumi un papildus pakalpojumi, nepieciešamās izejvielas un materiāli. To iespējamie piegādātāji. Sagādes procesa organizācija. Aptuveni produkcijas realizācijas apjomi, to ietekmējošie faktori. b) c) d) e) f) g) 9

4. Uzņēmuma vadība un personāls a) d) uzņēmuma darbībai nepieciešamo darbinieku skaita pamatojums un

4. Uzņēmuma vadība un personāls a) d) uzņēmuma darbībai nepieciešamo darbinieku skaita pamatojums un viņu kvalifikācija, uzņēmuma organizatoriskā un pārvaldes struktūra, darbinieku motivēšana. Plānotā darba samaksas sistēma, plānotā personāla izmaksas. 5. Tirgus analīze a) potenciālie pircēji, klienti (mērķa tirgus novērtējums), galvenie faktori, kas ietekmē pircēja rīcību – cena, kvalitāte, apkalpošana, atrašanās vieta, reputācija, reklāma u. c. konkurenti un to salīdzinošais vērtējums – priekšrocības un trūkumi, ziņas par tirgus ietilpību – augošs, neitrāls vai krītošs pieprasījums. Tirgus attīstības tendences. b) c) d) 10

SVID (SWOT) analīze SVID analīze ir metodiska uzņēmuma darbības mikro un makro vides elementu

SVID (SWOT) analīze SVID analīze ir metodiska uzņēmuma darbības mikro un makro vides elementu analīze ar mērķi noskaidrot uzņēmuma perspektīvās attīstības potences. Analīzes process ietver: ietver Uzņēmuma spēka, vājumu (iekšējā vide) un iespēju, draudu (ārējā vide) apzināšanu, kā arī, iekšējo un ārējo vidi veidojošo elementu savstarpējo sabalansētību un savstarpējās izslēgšanas iespējas. 11

Paraugs 12

Paraugs 12

SVID grafiskā analīze 13

SVID grafiskā analīze 13

6. Mārketinga stratēģija a) d) produkta koncepcija (produkta priekšrocības). Tirgus niša utt, preces (pakalpojuma)

6. Mārketinga stratēģija a) d) produkta koncepcija (produkta priekšrocības). Tirgus niša utt, preces (pakalpojuma) cenas veidošanas principi. Cenu politika, produkcijas realizācijas kanāli, reklāma, pārdošanas veicināšana. Sabiedriskās domas veidošana. 7. Risks un galvenās problēmas a) galvenie riska faktori, kas ietekmē uzņēmējdarbību, pasākumu plāns risku mazināšanai. b) c) b) 14

Risku analīze ir ar uzņēmuma: a) saimniecisko darbību saistīto vispārējo, kā arī b) realizējamo

Risku analīze ir ar uzņēmuma: a) saimniecisko darbību saistīto vispārējo, kā arī b) realizējamo projektu tieši ietekmējošo, negatīvo faktoru, t. sk. , šo faktoru mazināšanas iespēju apzināšana un analīze. Praksē risku analīzi veic tabulārā veidā, kur atspoguļo: a) riska faktorus; b) riska faktoru rašanās cēloņus un sekas; c) ietekmes īpatsvaru un procesiem uzņēmējdarbībā; d) vadīšanas metodes; e) prognozētās izmaksas. 15

Risku analīzes piemērs ! Riska faktorus nosauc ņemot vērā to teorētisko iedalījumu grupās. Pakārtoti

Risku analīzes piemērs ! Riska faktorus nosauc ņemot vērā to teorētisko iedalījumu grupās. Pakārtoti šīm grupām nosauc konkrētos risku veidus, kas ir tieši saistīti ar konkrētā projekta realizāciju – parasti tas izpaužas apakšpunktu veidā. 16 Riska faktoru rašanās cēloņus un sekas min ciešā sasaiknē ar konkrētā uzņēmuma saimniecisko darbību un realizējamā projekta īpatnībām. Šeit uzrāda konkrētā 1. kolonnā minētā riska ietekmes īpatsvaru uz saimnieciskās darbības procesiem kopējā risku nomenklatūrā. Ņemot vērā riska veida un uzņēmuma saimnieciskās darbības īpatnības, minēt darbības, ar kuru palīdzību varētu mazināt / vadīt risku Šajā kolonnā uzrāda prognozētās izmaksas, kas veidosies vadot konkrēto riska veidu. ! Nosauktajām izmaksām obligāti ir jābūt interpretētām (tekstā vai tabulā pamatotām) Avots (tabulas): Alsiņa, R. , Gertners, G. Uzņēmējdarbības plānošana. – Rīga: RTU, 2001. – 102 lpp.

8. Finanšu plāns a) d) kredīta (investīciju) atmaksāšanas plāns, bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins,

8. Finanšu plāns a) d) kredīta (investīciju) atmaksāšanas plāns, bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, naudas plūsmas pārskats. 9. Secinājumi un priekšlikumi b) c) 10. Pielikumi a) b) c) d) e) 17 nomas līgumi, preču piegādes līgumi, ekoloģiskās ekspertīzes slēdziens, patenti, uzņēmēja kompetenci apliecinoši dokumenti utt.

Paldies par uzmanību! 18

Paldies par uzmanību! 18