Plnovanie kvality Vchodisk plnovania kvality Postup plnovania kvality

  • Slides: 12
Download presentation
Plánovanie kvality Východiská plánovania kvality Postup plánovania kvality produktu Zistenie potrieb zákazníkov Ivana Tomková

Plánovanie kvality Východiská plánovania kvality Postup plánovania kvality produktu Zistenie potrieb zákazníkov Ivana Tomková 5. ročník CR

Plánovanie kvality = projektovanie v čase a priestore prebiehajúcich procesov vývoja produktu alebo systému

Plánovanie kvality = projektovanie v čase a priestore prebiehajúcich procesov vývoja produktu alebo systému + programovanie rozvoja zobrazovaním jeho budúcnosti

Manažérske procesy (1) Plánovanie kvality (2) Riadenie kvality činnosti stanovené vo fáze plánovania sa

Manažérske procesy (1) Plánovanie kvality (2) Riadenie kvality činnosti stanovené vo fáze plánovania sa realizujú, hodnotia sa dosahované výsledky s plánovanými cieľmi (3) Zlepšovanie kvality zlepšovanie existujúceho stavu a jeho výsledkom je dosiahnutie vyššej úrovne kvality, než bolo plánované

(1) Plánovanie kvality • aktivity uskutočňujúce sa vo fáze návrhu a vývoja produktu •

(1) Plánovanie kvality • aktivity uskutočňujúce sa vo fáze návrhu a vývoja produktu • na výslednej kvalite sa podieľajú asi 80% • odstraňovanie nezhôd vo fáze plánovania produktu si vyžaduje oveľa nižšie náklady • súčasťou môžu byť aj plány kvality Naplánovaná kvalita nemôže zostať nemenná!

Východiská plánovania kvality (1) dosiahnutie potrebnej kvality produktov a prevencia nezhôd (2) stanovenie cieľov

Východiská plánovania kvality (1) dosiahnutie potrebnej kvality produktov a prevencia nezhôd (2) stanovenie cieľov kvality, ktoré zahŕňajú kvantifikované údaje o znakoch kvality Marketingový výskum a skúmanie potrieb zákazníkov!

Predvýrobné etapy

Predvýrobné etapy

Dôvody plánovania kvality • rozhoduje o spokojnosti zákazníkov • predchádza vzniku nezhôd pri realizácii

Dôvody plánovania kvality • rozhoduje o spokojnosti zákazníkov • predchádza vzniku nezhôd pri realizácii produktu a jeho používaní • v predvýrobných etapách vzniká najviac nezhôd • ich odstraňovanie je v priebehu plánovania kvality najmenej nákladné • zvyšuje dôveru zákazníkov k produktom

Postup plánovania kvality produktu Identifikácia zákazníkov → Zistenie potrieb zákazníkov → Preklad potrieb zákazníkov

Postup plánovania kvality produktu Identifikácia zákazníkov → Zistenie potrieb zákazníkov → Preklad potrieb zákazníkov do reči → producenta Určenie merateľných parametrov → Zavedenie merania → Vývoj produktu → Optimalizácia návrhu produktu Vývoj procesu Optimalizácia a preukázanie spôsobilosti procesu Prevod do výrobných inštrukcií → → Zoznam zákazníkov Potreby zákazníkov (v ich reči) Potreby zákazníkov (v reči producenta) Merateľné parametre Potreby zákazníkov v merateľných parametroch Charakteristiky produktu Cieľové parametre produktu Charakteristiky procesu Proces pripravený k prevodu do výrobných inštrukcií Proces pripravený na výrobu

Použitá literatúra • MATEIDES, A. , STRAŠÍK, A. 2004. Manažérstvo kvality. Banská Bystrica: Ekonomická

Použitá literatúra • MATEIDES, A. , STRAŠÍK, A. 2004. Manažérstvo kvality. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta UMB, 2004. • http: //www. standard-team. com/index. php? lang=sk Manažérstvo kvality - odborný slovník manažérstva kvality • http: //kst. utc. sk/predmety/kvs/07_Ekonomika_kvality_we b. pdf

Ďakujem za pozornosť

Ďakujem za pozornosť