Plnn NSBSP 2017 2020 Informace z kraj R

  • Slides: 27
Download presentation
Plnění NSBSP 2017 -2020 Informace z krajů ČR – shrnutí plnění za rok 2018

Plnění NSBSP 2017 -2020 Informace z krajů ČR – shrnutí plnění za rok 2018 Ing. Ondřej Valach Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

ČR 2018: 565 usmrcených osob = např. velikost obce Rusava, ORP Kroměříž, Zlínský kraj

ČR 2018: 565 usmrcených osob = např. velikost obce Rusava, ORP Kroměříž, Zlínský kraj

Silnice II. a III. třídy: V ČR za 2018 usmrceno 220 osob = např.

Silnice II. a III. třídy: V ČR za 2018 usmrceno 220 osob = např. velikost obce Hostětín, ORP Uherské Hradiště

Nehodovost ve Zlínském kraji § nejvíce osob usmrceno na silnicích I. třídy (10 osob)

Nehodovost ve Zlínském kraji § nejvíce osob usmrceno na silnicích I. třídy (10 osob) a silnicích III. třídy (6 osob) § ekonomická ztráta ve Zlínském kraji za rok 2018 činila 3, 7 miliard Kč

Zlínský kraj v pořadí úrovně bezpečnosti mezi kraji ČR 1. 2. 3. 4. 5.

Zlínský kraj v pořadí úrovně bezpečnosti mezi kraji ČR 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Karlovarský kraj Kraj Vysočina Liberecký kraj Plzeňský kraj Olomoucký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj ZLÍNSKÝ KRAJ (posun z 11. - 13. místa v roce 2017 v rámci ČR) Jihočeský kraj Ústecký kraj Středočeský kraj Moravskoslezský kraj Jihomoravský kraj

Akční program – je realizační částí NSBSP a zabývá se plněním opatření a aktivit

Akční program – je realizační částí NSBSP a zabývá se plněním opatření a aktivit vedoucí k naplnění strategického cíle NSBSP OPATŘENÍ P – Podpůrná opatření PODPORA REALIZACE PRO NAPLNĚNÍ CÍLŮ NSBSP P 6 Vytvořit krajské a místní Strategie bezpečnosti silničního provozu, jako nezbytného dokumentu k plnění NSBSP. Poskytovat veřejnosti pravidelné informace o těchto strategiích a jejich plnění na webových stránkách kraje/obce Krajské strategie bezpečnosti silničního provozu mají vytvořeny kraje: Jihočeský, Liberecký a Zlínský kraj. Plně kompatibilní s NSBSP na roky 2017– 2020 má v ČR pouze ZLÍNSKÝ kraj. Pouze částečně kompatibilní „Strategii“ mají zpracovanou v Kraji Vysočina, hl. m. Praha, Jihomoravském, Libereckém, Pardubickém a Plzeňském kraji (AP – opatření „Účastník“). Místní Strategii má z celé ČR pouze město OTROKOVICE – jako první v ČR! Viz: http: //www. otrokovice. cz/strategie%2 Dbezpecnosti%2 Dsilnicniho%2 Dprovozu%2 Dmesta%2 Dotrokovice%2 Dna%2 Dobdobi%2 D 2018%2 D 2025/d 11848/p 1=11672 V rámci řešení projektu TA ČR je zpracovávána SBSP pro město Valašské Meziříčí (dle Strategie 2021 -2030), dále je aktuálně zpracována SBSP pro město Kroměříž a Vizovice. Místní strategie navazují ve všech částech na nově koncipovanou NSBSP BESIP na roky 2021 – 2030. Dopravní konference s BESIPEM a FZŠ, 19. 9. 2019, Zlín Ing. Ondřej Valach

Název akce, místo, datum Akční program - plnění BEZPEČNÁ KOMUNIKACE OPATŘENÍ K 1 APLIKACE

Název akce, místo, datum Akční program - plnění BEZPEČNÁ KOMUNIKACE OPATŘENÍ K 1 APLIKACE EVROPSKÉ SMĚRNICE „BEZPEČNÁ INFRASTRUKTURA“ 2008/96/ES A JEJÍ ROZŠÍŘENÍ NA OSTATNÍ SÍŤ SILNIC K 1. 6 Zajistit v každém kraji alespoň jednoho odborně vyškoleného bezpečnostního auditora dopravně inženýrských úseků krajských úřadů (směrnice „Bezpečná infrastruktura“). Zlínský kraj zatím nemá odborně vyškoleného auditora provádění BI. CDV nabízí školení: https: //www. cdv. cz/file/skoleni-auditorubezpecnosti-pozemnich-komunikaci/ Dopravní konference s BESIPEM a FZŠ, 19. 9. 2019, Zlín Ing. Ondřej Valach

Název akce, místo, datum Akční program - plnění BEZPEČNÁ KOMUNIKACE OPATŘENÍ K 3 VÝSTAVBA

Název akce, místo, datum Akční program - plnění BEZPEČNÁ KOMUNIKACE OPATŘENÍ K 3 VÝSTAVBA OBCHVATŮ MĚST A OBCÍ K 3. 1 Zajistit postupnou výstavbu obchvatů měst a obcí a zpracovat návrhy výstavby obchvatů měst a obcí, s přihlédnutím ke kategorii komunikace, dopravnímu zatížení, velikosti sídla, nákladům a dalším aspektům. Na silnicích II. a III. třídy plněno průběžně. Zlínský kraj uvedl výstavbu obchvatů na silnicích II. třídy: II/497 Uherské Hradiště II/490 Zlín – přivaděč na R 49 napojení II/495 na II/490 a odvedení dopravy mimo centrum části města Uherského Brodu - Újezdec II/438 Bystřice pod Hostýnem - Poličná Dopravní konference s BESIPEM a FZŠ, 19. 9. 2019, Zlín Ing. Ondřej Valach

Název akce, místo, datum Akční program - plnění BEZPEČNÁ KOMUNIKACE OPATŘENÍ K 4 ÚPRAVY

Název akce, místo, datum Akční program - plnění BEZPEČNÁ KOMUNIKACE OPATŘENÍ K 4 ÚPRAVY DOPRAVNÍHO PROSTORU PRO ZRANITELNÉ ÚČASTNÍKY SILNIČNÍHO PROVOZU K 4. 1 Prosazovat systematický rozvoj „Zón 30“ na obslužných komunikacích. Aktivita plněna jen v omezené míře. 4. 2 Instalovat vjezdové ostrůvky na stávajících komunikacích a nových stavbách. Aktivita dle podané informace byla realizována na silnici č. II/436. K 4. 3 Realizovat dělicí pásy, parkovací a odbočovací pruhy na silnicích I. , II. a III. třídy. Aktivita dle podané informace nebyla realizována (na silnicích v majetku kraje). Dopravní konference s BESIPEM a FZŠ, 19. 9. 2019, Zlín Ing. Ondřej Valach

Název akce, místo, datum Akční program - plnění BEZPEČNÁ KOMUNIKACE OPATŘENÍ K 4 ÚPRAVY

Název akce, místo, datum Akční program - plnění BEZPEČNÁ KOMUNIKACE OPATŘENÍ K 4 ÚPRAVY DOPRAVNÍHO PROSTORU PRO ZRANITELNÉ ÚČASTNÍKY SILNIČNÍHO PROVOZU K 4. 4 Zajistit úpravy bezpečného dopravního prostoru. V Zlínském kraji bylo realizováno. K 4. 5 Zlepšovat přehlednost přechodů pro chodce a míst pro přecházení a zajištění jejich řádné viditelnosti. V Zlínském kraji bylo realizováno na silnici: III/43732 - Slavkov pod Hostýnem; II/490 - Všetuly; II/490 - Bohuslavice; II/437 - Bystřice pod Hostýnem; II/439 - Kelč; K 4. 6 Zavádět dynamickou detekci přítomnosti chodce na přechodu tam, kde je to nezbytné s ohledem na bezpečnost chodce a řidiče. Ve většině krajů ČR je realizace opatření K 4. 5 a K 4. 6 je na vysoké úrovni – přechody upravovány i moderními systémy s detekcí chodce, apod. Dopravní konference s BESIPEM a FZŠ, 19. 9. 2019, Zlín Ing. Ondřej Valach

Název akce, místo, datum Akční program - plnění BEZPEČNÁ KOMUNIKACE OPATŘENÍ K 4 ÚPRAVY

Název akce, místo, datum Akční program - plnění BEZPEČNÁ KOMUNIKACE OPATŘENÍ K 4 ÚPRAVY DOPRAVNÍHO PROSTORU PRO ZRANITELNÉ ÚČASTNÍKY SILNIČNÍHO PROVOZU K 4. 7 Budovat bezpečnou cyklistickou infrastrukturu. Pro bezpečnost a komfort oddělené přepravy chodců a cyklistů budovat cyklistické přejezdy: http: //www. czrso. cz/file/norma–csn– 73– 61– 10–a–cyklistika/ Za kraj nebyla podána informace. Informaci podala ORP. K 4. 8 Rozvíjet sdílený prostor na místních komunikacích. V krajích ČR realizováno ve velmi omezené míře. Ve Zlínském kraji prozatím nebylo realizováno. Dopravní konference s BESIPEM a FZŠ, 19. 9. 2019, Zlín Ing. Ondřej Valach

Název akce, místo, datum Akční program - plnění BEZPEČNÁ KOMUNIKACE OPATŘENÍ K 5 ÚPRAVY

Název akce, místo, datum Akční program - plnění BEZPEČNÁ KOMUNIKACE OPATŘENÍ K 5 ÚPRAVY KŘIŽOVATEK K 5. 1 Revidovat stavební uspořádání, srozumitelnost a viditelnost dopravního značení (nejen u křižovatek). Prováděno. K 5. 2 Uplatňovat technická opatření na křižovatkách k zamezení nedání přednosti v jízdě a to jak v extravilánu, tak i intravilánu. V roce 2018 nerealizováno. K 5. 3 Revidovat rozhledové trojúhelníky křižovatek pozemních komunikací. Revize prováděna ve všech krajích. Jen s rozdílnou frekvencí: od měsíčně až ročně. Ve Zlínském kraji prováděno ročně. K 5. 4 Zajistit výstavbu okružních křižovatek jako jednoho z činitelů bezpečné pozemní komunikace. V roce 2018 nebyla výstavba provedena. V ostatních krajích ČR výstavba probíhá kontinuálně. Dopravní konference s BESIPEM a FZŠ, 19. 9. 2019, Zlín Ing. Ondřej Valach

Název akce, místo, datum Akční program - plnění BEZPEČNÁ KOMUNIKACE OPATŘENÍ K 6 ZKVALITNĚNÍ

Název akce, místo, datum Akční program - plnění BEZPEČNÁ KOMUNIKACE OPATŘENÍ K 6 ZKVALITNĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ, VYBAVENÍ KOMUNIKACÍ A POVRCHOVÝCH VLASTNOSTÍ VOZOVEK K 6. 1 Průběžně seznamovat odpovědné krajské pracovníky s novelami TP formou školení pro správce PK. odpovědné pracovníky v terénu. Aktivita realizována pravidelným školením. K 6. 3 Revidovat vybavení komunikací z hlediska bezpečnosti a odstraňovat zjištěné nedostatky. Je v plně v kompetenci správců komunikací, s pravidelnou kontrolou pracovníků KÚ. . K 6. 4 Odstraňovat, případně chránit pevné překážky v ochranném pásmu silnic. Aktivita v kompetenci správců komunikací v rámci kontrolní činnosti. K 6. 5 Kontrolovat plnění povinnosti řádné péče správců pozemních komunikací, včetně údržby krajnic, příkopů a silniční zeleně; stanovit sankce za zjištěné nedostatky. Ponecháno v kompetenci správců komunikací s aktivní spolupráci Policie ČR – oznámení o nedostatcích. Dopravní konference s BESIPEM a FZŠ, 19. 9. 2019, Zlín Ing. Ondřej Valach

Název akce, místo, datum Akční program - plnění BEZPEČNÁ KOMUNIKACE OPATŘENÍ K 6 ZKVALITNĚNÍ

Název akce, místo, datum Akční program - plnění BEZPEČNÁ KOMUNIKACE OPATŘENÍ K 6 ZKVALITNĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ, VYBAVENÍ KOMUNIKACÍ A POVRCHOVÝCH VLASTNOSTÍ VOZOVEK K 6. 6 Zajistit pravidelné měření a hodnocení proměnných parametrů vozovek správci pozemních komunikací, označování nevyhovujících úseků dopravními značkami. Na silnicích II. i III. třídy je prováděno měření PVV. K 6. 7 Systematicky odstraňovat úseky s nevyhovujícími povrchovými parametry vozovek. Úseky s nevyhovujícím povrchem jsou opravovány. K 6. 8 Instalovat svodidla proti podjetí v místech nebezpečí vyjetí s častými nehodami takového typu. Osazení svodidly proti podjetí není realizováno – nejsou identifikována místa na silnicích v majetku kraje. Dopravní konference s BESIPEM a FZŠ, 19. 9. 2019, Zlín Ing. Ondřej Valach

Název akce, místo, datum Akční program - plnění BEZPEČNÁ KOMUNIKACE OPATŘENÍ K 6 ZKVALITNĚNÍ

Název akce, místo, datum Akční program - plnění BEZPEČNÁ KOMUNIKACE OPATŘENÍ K 6 ZKVALITNĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ, VYBAVENÍ KOMUNIKACÍ A POVRCHOVÝCH VLASTNOSTÍ VOZOVEK K 6. 9 Ověřovat možnosti prvků fyzického oddělení protisměrných jízdních pruhů na dvoupruhových silnicích, s jejich následnou instalací na vybraných úsecích. Kraj nemá v majetku silnice s vhodnými úseky pro možnost oddělení jízdních pruhů. K 6. 10 Ověřovat nové účinné informace směrem k řidiči v místech práce na silnici a jejich řádné označování, a to zejména prostřednictvím kooperativních systémů ITS. Dále ověřovat varování řidičů o překážkách při jízdě za snížené viditelnosti (mlha, sněžení, hustý déšť apod. ) jako např. varování o dopravní nehodě nebo o koloně před řidičem či o pomalu jedoucím vozidle údržby, příp. se světelným vozíkem. Ve Zlínském kraji na silnicích II. a III. třídy nejsou prozatím vytipována vhodná místa. Zdroj: https: //c-roads. cz/? page_id=1623 Dopravní konference s BESIPEM a FZŠ, 19. 9. 2019, Zlín Ing. Ondřej Valach

Název akce, místo, datum Akční program - plnění BEZPEČNÁ KOMUNIKACE OPATŘENÍ K 7 ZABEZPEČENÍ

Název akce, místo, datum Akční program - plnění BEZPEČNÁ KOMUNIKACE OPATŘENÍ K 7 ZABEZPEČENÍ ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDŮ K 7. 1 Zkvalitnit dopravní značení na železničních přejezdech v kříženích s pozemními komunikacemi všech tříd, včetně polních, lesních a účelových komunikací. Realizováno pravidelnou činností. Realizováno ve spolupráci s Policií ČR. K 7. 2 Zajistit průběžnou údržbu rozhledových polí úrovňových křížení pozemních komunikací s drahami. Realizováno ve spolupráci s Policií ČR. K 7. 3 Zlepšovat technické zabezpečení železničních přejezdů moderními systémy pro monitorování a detekci dopravně bezpečnostních deliktů, a to včetně konkrétních viníků. Dále ověřovat a postupně nasazovat kooperativní systémy ITS pro informování řidičů v blízkém okolí přejezdu o blížícím se vlaku. ŘSZK spolupracuje se SŽDC, aby železniční přejezdy byly zabezpečeny nejmodernějšími systémy. Dopravní konference s BESIPEM a FZŠ, 19. 9. 2019, Zlín Ing. Ondřej Valach

Název akce, místo, datum Akční program - plnění BEZPEČNÁ KOMUNIKACE OPATŘENÍ K 8 NASAZOVÁNÍ

Název akce, místo, datum Akční program - plnění BEZPEČNÁ KOMUNIKACE OPATŘENÍ K 8 NASAZOVÁNÍ SYSTÉMŮ ITS PRO MONITOROVÁNÍ A ŘÍZENÍ PROVOZU K 8. 2 Instalovat systémy na monitorování a vyhodnocování dopravní situace s možností dalších funkcionalit (detekce odcizených vozidel, kontrola platnosti technické kontroly, dálniční známky, pojištění vozidla apod. ). Zlínský kraj zatím nemá vytipována místa pro umístění systémů. K 8. 3 Postupně zavádět systémy pro detekci jízdy (chůze) na červenou, s možností nepřetržitého snímání dopravních situací na křižovatkách a rozlišení registračních značek přestupců. Zatím nejsou vytipovány křižovatky pro instalaci systémů snímání dopravní situace. K 8. 6 Vytipovat místa pro postupné zavádění systémů vysokorychlostního vážení (WIM) a odstavné plochy pro nízkorychlostní vážení vozidel. Bez podání informace. Nízkorychlostní vážení je prováděno na silnici I/50 – Starý Hrozenkov. Dopravní konference s BESIPEM a FZŠ, 19. 9. 2019, Zlín Ing. Ondřej Valach

Název akce, místo, datum Akční program - plnění BEZPEČNÁ KOMUNIKACE OPATŘENÍ K 8 NASAZOVÁNÍ

Název akce, místo, datum Akční program - plnění BEZPEČNÁ KOMUNIKACE OPATŘENÍ K 8 NASAZOVÁNÍ SYSTÉMŮ ITS PRO MONITOROVÁNÍ A ŘÍZENÍ PROVOZU K 8. 7 Pilotní testování a postupné zavádění inteligentních dopravních systémů snižujících nehodovost v silničním provozu či snižující následky nehod v podmínkách ČR. Nebyla podána informace. K 8. 9 Zprovoznit systém e. Call plně zprovozněn. Zdroj: https: //ec. europa. eu Dopravní konference s BESIPEM a FZŠ, 19. 9. 2019, Zlín Ing. Ondřej Valach

Název akce, místo, datum Akční program - plnění BEZPEČNÉ VOZIDLO OPATŘENÍ V 1 ZAJIŠTĚNÍ

Název akce, místo, datum Akční program - plnění BEZPEČNÉ VOZIDLO OPATŘENÍ V 1 ZAJIŠTĚNÍ STÁTNÍHO ODBORNÉHO DOZORU V 1. 3 Zajistit nízkorychlostní a vysokorychlostní vážení vozidel. Ve Zlínském kraji je zajištěno nízkorychlostní vážení. Dopravní konference s BESIPEM a FZŠ, 19. 9. 2019, Zlín Ing. Ondřej Valach

Název akce, místo, datum Akční program - plnění BEZPEČNÉ VOZIDLO OPATŘENÍ V 2 ROZŠÍŘENÍ

Název akce, místo, datum Akční program - plnění BEZPEČNÉ VOZIDLO OPATŘENÍ V 2 ROZŠÍŘENÍ INFORMOVANOSTI ŘIDIČE O MOŽNOSTECH NOVÝCH TECHNOLOGIÍ A JEJICH DOPADU NA BEZPEČNOST V 2. 1 Zvýšit informovanost motoristické veřejnosti o bezpečných, účinných informačních a komunikačních systémech – ITS technologií ve vozidlech (dle doporučení Evropské komise). Zajišťováno ze strany krajských koordinátorů, resp. odkazů na stránky BESIP. www. ibesip. cz Dopravní konference s BESIPEM a FZŠ, 19. 9. 2019, Zlín Ing. Ondřej Valach

Název akce, místo, datum Akční program - plnění BEZPEČNÝ ÚČASTNÍK OPATŘENÍ Ú 1 ZAJIŠTĚNÍ

Název akce, místo, datum Akční program - plnění BEZPEČNÝ ÚČASTNÍK OPATŘENÍ Ú 1 ZAJIŠTĚNÍ PRŮBĚŽNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ Ú 1. 1 Materiálně a metodicky podpořit realizaci dopravní výchovy ze strany MD BESIP a zřizovatelů MŠ a ZŠ. Poskytována jak materiální, tak i finanční podpora: nákup pomůcek, vybavení a provoz DDH atd. Ú 1. 2 Metodicky podpořit zapojení rodičů do systému dopravní výchovy. Podpora zapojení rodičů do DV je realizována formou informační podpory pro bezpečnou jízdu na kole a převážení dětí na kole a podporou bezpečné chůze. www. detivdoprave. cz Dopravní konference s BESIPEM a FZŠ, 19. 9. 2019, Zlín Ing. Ondřej Valach

Název akce, místo, datum Akční program - plnění BEZPEČNÝ ÚČASTNÍK OPATŘENÍ Ú 3 ZDŮRAZNĚNÍ

Název akce, místo, datum Akční program - plnění BEZPEČNÝ ÚČASTNÍK OPATŘENÍ Ú 3 ZDŮRAZNĚNÍ VLIVU ALKOHOLU A NÁVYKOVÝCH LÁTEK NA BEZPEČNOST VŠECH ÚČASTNÍKŮ PROVOZU Ú 3. 1 Preventivně informační aktivity zaměřit na nebezpečí plynoucí z užívání alkoholu, návykových látek a léků, nejen pro řidiče – držitele všech skupin ŘO, ale také pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Podpora ze strany KÚ pro organizace, které zajišťují preventivní aktivity v dané oblasti. Dopravní konference s BESIPEM a FZŠ, 19. 9. 2019, Zlín Ing. Ondřej Valach

Název akce, místo, datum Akční program - plnění BEZPEČNÝ ÚČASTNÍK OPATŘENÍ Ú 4 PODPORA

Název akce, místo, datum Akční program - plnění BEZPEČNÝ ÚČASTNÍK OPATŘENÍ Ú 4 PODPORA ZKVALITNĚNÍ VÝUKY V AUTOŠKOLÁCH Ú 4. 5 Provádět intenzivní státní odborný dozor a dohled nad kvalitou výuky a výcviku v autoškolách a při provádění zkoušek z odborné způsobilosti. SOD ze strany KÚ je prováděn. SOD nad prováděním zkoušky z odborné způsobilosti není realizovaný. Dopravní konference s BESIPEM a FZŠ, 19. 9. 2019, Zlín Ing. Ondřej Valach

Název akce, místo, datum Akční program - plnění BEZPEČNÝ ÚČASTNÍK OPATŘENÍ Ú 5 ZVÝŠENÍ

Název akce, místo, datum Akční program - plnění BEZPEČNÝ ÚČASTNÍK OPATŘENÍ Ú 5 ZVÝŠENÍ VYMAHATELNOSTI PRÁVA Ú 5. 2 Pravidelně vyhodnocovat účinnost vymahatelnosti práva v oblasti dopravních deliktů. Neprováděno. Ú 5. 3 Zefektivnit přeshraniční vymáhání sankcí stanovených v souvislosti se spácháním vybraných dopravních deliktů (zprovoznění modulu CBE) EUCARIS. Dopravní konference s BESIPEM a FZŠ, 19. 9. 2019, Zlín Ing. Ondřej Valach

Název akce, místo, datum Akční program - plnění BEZPEČNÝ ÚČASTNÍK OPATŘENÍ Ú 6 ZVÝŠENÍ

Název akce, místo, datum Akční program - plnění BEZPEČNÝ ÚČASTNÍK OPATŘENÍ Ú 6 ZVÝŠENÍ VYMAHATELNOSTI PRÁVA Ú 6. 2 Rozšířit měření rychlosti vozidel na pozemních komunikacích, které jsou v působnosti obcí. Ve Zlínském kraji je ze strany ORP prováděno měření se záznamem přestupce. - nejvyšší počet zaznamenaných překročení nejvyšší dovolené rychlosti je uváděn z Valašského Meziříčí 18 971 Dopravní konference s BESIPEM a FZŠ, 19. 9. 2019, Zlín Ing. Ondřej Valach

Název akce, místo, datum Akční program - plnění VYHODNOCENÍ ZA ROK 2018 Informace o

Název akce, místo, datum Akční program - plnění VYHODNOCENÍ ZA ROK 2018 Informace o plnění NSBSP za rok 2018 je k dispozici na web stránce MD, samostatného oddělení BESIP: https: //www. ibesip. cz/Pro-odborniky/Narodni-strategie-BESIP Informace o plnění KS BSP Zlínského kraje: https: //www. kr-zlinsky. cz/strategie-bezpecnosti-silnicniho-provozu-zlinskehokraje-na-obdobi-2012 -2020 -cl-2014. html Dopravní konference s BESIPEM a FZŠ, 19. 9. 2019, Zlín Ing. Ondřej Valach

Děkuji vám za pozornost. Ing. Ondřej Valach ondrej. valach@cdv. cz telefon: +420 725 337

Děkuji vám za pozornost. Ing. Ondřej Valach ondrej. [email protected] cz telefon: +420 725 337 738 Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Líšeňská 33 a, 636 00 Brno www. cdv. cz