Planiranje i pouavanje Hrvatskoga jezika uz prilagodbu sadraja

  • Slides: 27
Download presentation

Planiranje i poučavanje Hrvatskoga jezika uz prilagodbu sadržaja (i pristupa) Svatko je svoj, jedinstven

Planiranje i poučavanje Hrvatskoga jezika uz prilagodbu sadržaja (i pristupa) Svatko je svoj, jedinstven webinar, Profil-Klett, Zagreb, 10. studenog 2020. Sandra Vitković, prof. , Snježana Čubrilo, prof.

Sadržaj 1. dio: Izrada izvedbenoga kurikuluma (IOOP-a) Slovo zakona Koraci u oblikovanju Primjeri Snježana

Sadržaj 1. dio: Izrada izvedbenoga kurikuluma (IOOP-a) Slovo zakona Koraci u oblikovanju Primjeri Snježana Čubrilo 2. dio: Primjer poučavanja Sandra Vitković

Slovo zakona vnoj i o n s o u anju v o z a

Slovo zakona vnoj i o n s o u anju v o z a r b o goju i d o o n o Zak školi vnim o z a r b o o srednjoj odgojn m i n b pose s i c i n Uče a potrebam 63. ) k a n a l Č ( čenici u i t i v o r a D 65. ) k a n a l Č ( ama ć o k š e t s Učenici Učenic i s teš koćam a su: - uče nici s teškoć - uče ama u nici s razvoj teškoć u ama u proble učenju mima , u ponaš emoci a nju i onalni m proble - uče nici s mima teškoć ama uvjeto vanim odgoj socija nim, lnim, e konom kultur skim, nim i j ezični čimbe m nicima.

Slovo zakona Na Zak teme ona lju član ka 65. o od stav osn

Slovo zakona Na Zak teme ona lju član ka 65. o od stav osn goju ka ovn i ob 2. oj r a i zova mini s r e nju star dnjo u j š z n a spor koli nost ta do i, o (…) braz nosi ovan ja i I M O IK K N S L L I V O A K Š R M P O O N K V U S J O L N N O A S K V O Š O U O O Z J A A N R M D B A E O Ć R I O S K U J Š E O T G D S O A K I N E Č U U J O V Z A R https: //narodne-novine. nn. hr/clanci/sluzbeni/2015_03_24_510. html

Redoviti program uz prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke, Članak 6. (1) Redoviti program uz

Redoviti program uz prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke, Članak 6. (1) Redoviti program uz prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke određuje se učenicima koji s obzirom na vrstu teškoće ne mogu svladavati nastavni plan i program/kurikulum bez sadržajnog ograničavanja te im je zbog specifičnosti u funkcioniranju potreban individualizirani pristup u radu i sadržajna prilagodba.

Redoviti program uz prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke, Članak 6. 3) Sadržajna prilagodba podrazumijeva

Redoviti program uz prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke, Članak 6. 3) Sadržajna prilagodba podrazumijeva individualiziranu prilagodbu nastavnih sadržaja redovitog programa sukladno sposobnostima i sklonostima učenika, a zahtijeva smanjivanje opsega nastavnih sadržaja. Opseg nastavnih sadržaja može se umanjiti do najniže razine usvojenosti obrazovnih postignuća propisanih nastavnim planom i programom/kurikulumom za razred u koji je učenik uključen, a iznad razine posebnog programa. Razine prema kurikulumu: zadovoljavajuća, dobra, vrlo dobra, iznimna

Članak 7. 2) Prilagodba sadržaja srednjoškolskih programa mora učeniku omogućavati razinu usvojenosti programa potrebnu

Članak 7. 2) Prilagodba sadržaja srednjoškolskih programa mora učeniku omogućavati razinu usvojenosti programa potrebnu za polaganje državne mature i nastavak obrazovanja, stjecanje kompetencija potrebnih za pristup tržištu rada uz pridržavanje zahtjeva struke te se izrađuje u suradnji sa stručnjacima agencija nadležnih za odgoj i obrazovanje.

Uputa MZO - planiranje rada s učenicma s teškoćama (14. 5. 2018. ) Redoviti

Uputa MZO - planiranje rada s učenicma s teškoćama (14. 5. 2018. ) Redoviti program uz prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke Kao pisani dokument izrađuje se na početku školske godine kao individualni odgojno-obrazovni plan (IOOP) za svakog pojedinog učenika. Individualizirani (individualni) odgojno-obrazovni plan treba sadržavati: odgojno-obrazovne ishode (sadržaji i aktivnosti) očekivane razine usvojenosti odgojno-obrazovnih ishoda (ciljevi za učenika) planirane oblike podrške i prilagodbe pristupa učenja i poučavanja te vrednovanja (prilagodbe postupaka poučavanja, tempa učenja, okruženja, materijala, pomagala i sredstava)

Iz istog propisa Pisani dokument učitelji/nastavnici izrađuju u suradnji sa stručnim suradnicima škole i

Iz istog propisa Pisani dokument učitelji/nastavnici izrađuju u suradnji sa stručnim suradnicima škole i dužni su ga dati na uvid roditelju/skrbniku učenika tijekom prva dva mjeseca školske godine prilikom redovitih informacija.

Skupine vrsta teškoća (prema Pravilniku) 1. Oštećenja vida 2. Oštećenja sluha 3. Oštećenja jezično-govorne-glasovne

Skupine vrsta teškoća (prema Pravilniku) 1. Oštećenja vida 2. Oštećenja sluha 3. Oštećenja jezično-govorne-glasovne komunikacije i specifične teškoće u učenju 4. Oštećenja organa i organskih sustava 5. Intelektualne teškoće 6. Poremećaji u ponašanju i oštećenja mentalnog zdravlja 7. Postojanje više vrsta teškoća u psihofizičkom razvoju. Svaka skupina – nekoliko podskupina.

3. Oštećenja jezično-govorne-glasovne komunikacije i specifične teškoće u učenju Podskupine: 3. 1. 4. komunikacijske

3. Oštećenja jezično-govorne-glasovne komunikacije i specifične teškoće u učenju Podskupine: 3. 1. 4. komunikacijske teškoće 3. 2. 1. čitanja (disleksija, aleksija) 3. 2. 5. mješovite teškoće u učenju

Koraci u oblikovanju godišnjeg izvedbenog kurikuluma - IOOP-a Stručni suradnik(ci) upoznaje učitelja/nastavnika s učenikovim

Koraci u oblikovanju godišnjeg izvedbenog kurikuluma - IOOP-a Stručni suradnik(ci) upoznaje učitelja/nastavnika s učenikovim specifičnostima i potrebama Učitelj/nastavnik procjenjuje osobitosti važne za predmet Hrvatski jezik Učitelj/nastavnik izrađuje godišnji izvedbeni kurikulum

Jezik i jezične djelatnosti, međudjelovanje rječnik govorenje sudjelovanje u razgovoru usmeno izražavanje - vezani

Jezik i jezične djelatnosti, međudjelovanje rječnik govorenje sudjelovanje u razgovoru usmeno izražavanje - vezani tekst: prepričavanje, pričanje, pripovijedanje, opisivanje, izvješćivanje tehnika čitanja: točnost, brzina, tečnost, izražajnost razumijevanje slušanog, pročitanog, govorenog pamćenje slušanog, pročitanog, govorenog prepisivanje pisanje primjena jezičnih pravila [ Lista procjene osobitosti školskog učenja ] Ivančić, Đ. i Češi, M. , 2017. , Različiti učenici različite potrebe

Ostalo - pristup učenju koliko je samostalan, treba li mu podrška i pomoć drugih

Ostalo - pristup učenju koliko je samostalan, treba li mu podrška i pomoć drugih osoba… kako se organizira za učenje (prostor, pribor, zapisivanje domaće zadaće, određuje li vrijeme potrebno za određeni zadatak… najbolje se osjeća kad radi sam, u paru, u skupini…

Jezik i jezične djelatnosti Načini (strategije) učenja Procjena Potrebe Emocioanlne i sociološke i druge

Jezik i jezične djelatnosti Načini (strategije) učenja Procjena Potrebe Emocioanlne i sociološke i druge osobitosti motoričke, fizičke osobitosti

ZAPAŽANJA - OSOBITOSTI POTREBE RJEČNIK smanjivanje očekivane količine novih pojmova; slikovna podrška gdje god

ZAPAŽANJA - OSOBITOSTI POTREBE RJEČNIK smanjivanje očekivane količine novih pojmova; slikovna podrška gdje god je moguće uz pojašnjavanje nove riječi/ novog pojma; postupnim učenje novih riječi/pojmova; češće ponavljanje ključnih / novih riječi/pojmova nedostatan rječnik, usporeno i otežano usvajanje i uporaba novih riječi / nazivlja GOVORENJE odgovaranje jednom riječi / dvjema riječima, nepotpunim rečenicama; djelomice točni i smisleni odgovori na razini rečenice započeti odgovor uz učenikovo ponavljanje i nastavljanje odgovora ili dopuni; dodatna pitanja, sugestija; slika, usmjeravati (Što. . ? Tko. . ? Kako. . ? ); SUDJELOVANJE U RAZGOVORU jednostavno i precizno formulirati pitanja; u razgovoru sudjeluje na poticaj, vrlo rijetko se sam javlja, ne postavlja pitanja; najčešće ne daje neverbalne znakove da razumije sadržaj; govori tiho i nepotpuno; nesigurno ohrabrivati, poticati na razgovor, stvoriti opuštajuću atmosferu; jednostavno i precizno formulirati rečenice razgovora; dodatna potpitanja, objašnjenja VEZANI TEKST: PREPRIČAVANJE, PRIČANJE, PRIPOVIJEDANJE, skratiti sadržaj teksta (npr. odlomak, sažetak, itd. ), OPISIVANJE, IZVJEŠĆIVANJE višekratno slušati jednostavni model; postavljati, uglavnom na razini odgovora na pitanja; jednim dijelom povezano s obzirom na kronološki tijek dopunska pitanja SOCIOLOŠKI ASPEKTI – SURADNIČKO UČENJE najčešće raditi individualno, blizu učenika iako prihvaća suradničke oblike rada, ne zadržava pažnju ni interes

Izrada individualnog/osobnog kurikula razredni GIK učenički IOOP individualna procjena

Izrada individualnog/osobnog kurikula razredni GIK učenički IOOP individualna procjena

Primjeri tablica za IOOP MJESEC NASTAVNA CJELINA TEMA/SADRŽAJ DIDAKTIČKO – METODIČKI POSTUPCI ODABIR PRILAGOĐAVANJA

Primjeri tablica za IOOP MJESEC NASTAVNA CJELINA TEMA/SADRŽAJ DIDAKTIČKO – METODIČKI POSTUPCI ODABIR PRILAGOĐAVANJA POTICAJA DIDAKTIČKIH RAZINA USVOJENOSTI ZNANJA SREDSTAVA I POMAGA. rujan ishodi strategije podrške aktivnosti vrednovanje

T R A V A NJ ishodi strategije podrške aktivnosti vrednovanje uočava i razlikuje,

T R A V A NJ ishodi strategije podrške aktivnosti vrednovanje uočava i razlikuje, komunikacijski pristup; jednostavni rješava zadatke povezivanja praćenje prema imenuje priložne primjeri rečenica prepoznatljivi iz jednostavnih rečenica u složene i pripremljenom rečenice; svakodnevnog života; povezivanja rečenice u kratki tekst obrascu - za pisano povezuje neke zadatci na razini prepoznavanja i pomoću zadanih veznika, uz učenje, kao vrste zavisnosloženih analize; pokazni model; učenje; izrada primjera i modela, grafičkog uočava i primjenjuje pravila o naučenog: rečenica u kratki tekst; prikaza; primjenjuje pravila o pisanju zareza; dramske metode; dijalog primjeri za upravni i neupravni govor jednostavni, samo dva oblika (rečenica sluša dijalog; piše objašnjenja i upravni govor u obrnutim upravni i neupravni pozicijama) govor poticanje i usmjeravanje, blizu učeniku pisanju zareza uz pomoć grafičkog prikaza o pravilima; pisana provjera na kraju cjeline: ODLIČAN / VRLO određuje složenost rečenice DOBAR: točno prema broju predikata na imenuje veći broj jednostavnim primjerima; priložnih rečenica; vježba pravopis; pravilno poveže veći broj rečenica sa zapisuje upravni govor nakon zadanim veznikom; slušanja; preoblikuje upravni i uspješno primijeni neupravni govor na jednostavnim primjerima uz pokazani model; pravilo pisanja zareza; upravnoga govora

Razine ostvarenosti prema Kurikulumu za HJ i kriteriji vrednovanja ZADOVOLJAVAJUĆA - prepoznaje rečenice po

Razine ostvarenosti prema Kurikulumu za HJ i kriteriji vrednovanja ZADOVOLJAVAJUĆA - prepoznaje rečenice po sastavu na oglednim i čestim primjerima DOBRA - razlikuje jednostavne od složenih rečenica na temelju gramatačkog ustrojstva VRLO DOBRA - povezuje surečenice u nezavisnosložene rečenice i uvrštavanjem sklapa priložne zavisnosložene rečenice IZNIMNA - povezuje i niže surečenice u nezavisnosložene rečenice i uvrštavanjem sklapa zavisnosložene rečenice ODLIČAN / VRLO DOBAR: točno imenuje veći broj priložnih rečenica; pravilno poveže veći broj rečenica sa zadanim veznikom na oglednim i čestim primjerima; primijeni pravilo pisanja zareza; upravnoga govora prema modelu ili prikazu s jednom ili dvije greške

Od kurikuluma do IOOP-a Kurikulum Hrvatskoga jezika OŠ HJ A. 7. 1. Učenik govori

Od kurikuluma do IOOP-a Kurikulum Hrvatskoga jezika OŠ HJ A. 7. 1. Učenik govori prema planu i razgovara primjenjujući vještine razgovora u skupini. točno naglašava riječi u skladu s naglasnim sustavom hrvatskoga standardnog jezika povezuje izgovorne cjeline u veće cjeline i rečenice, rečeničnim naglaskom i rečeničnom intonacijom Razredni GIK Tematsko planiranje Učenik imenuje naglaske u hrvatskome jeziku. Točno naglašava riječi u skladu sa standardnim jezikom. Označava mjesto naglaska u čestim i oglednim primerima. Bilježi znakove za naglasak u čestim i oglednim primjerima. Navodi osnovna pravila o naglašavanju.

Primjeri IOOP-a MJESEC NASTAVNA CJELINA DIDAKTIČKO – METODIČKI POSTUPCI RAZINA USVOJENOSTI TEMA/SADRŽAJ ZNANJA POSTUPCI

Primjeri IOOP-a MJESEC NASTAVNA CJELINA DIDAKTIČKO – METODIČKI POSTUPCI RAZINA USVOJENOSTI TEMA/SADRŽAJ ZNANJA POSTUPCI ODABIR PRILAGOĐAVANJA POTICAJA DIDAKTIČKIH SREDSTAVA I POMAGA. OTKRIVAM, RAZMIŠLJAM • I GOVORIM rujan, listopad A. B. Šimić: Pjesnici u životu J. S. Biays, C. Wershovern: O ljudima i čitanju / Od čitanja do čitatelja M. Kopjar: Sjena brončanog štakora K. Mikulan: Zmaj ispod starog grada pregledan ploče • izdvajanje bitnog • postavljanje kraćih, jednostavnih pitanja • ponavljanje izrečenog • • • individualni rad čitanje, pisanje razgovor neverbalna komunikacija poticanje na sudjelovanje u raspravi • • radni udžbenik čitanka računalo i projektor dodatni materijali operacionalizacija, reprodukcija, prepoznavanje

Primjeri IOOP-a MJESEC NASTAVNA CJELINA DIDAKTIČKO – METODIČKI POSTUPCI RAZINA USVOJENOSTI TEMA/SADRŽAJ POSTUPCI ODABIR

Primjeri IOOP-a MJESEC NASTAVNA CJELINA DIDAKTIČKO – METODIČKI POSTUPCI RAZINA USVOJENOSTI TEMA/SADRŽAJ POSTUPCI ODABIR PRILAGOĐAVANJA POTICAJA DIDAKTIČKIH ZNANJA SREDSTAVA I POMAGA. rujan, listopad • pregledan plan OTKRIVAM, RAZMIŠLJAM ploče I GOVORIM • izdvajanje bitnog • postavljanje (KP: razlikovanje knj. rodova, kraćih, književni i obavijesni tekst, jednostavnih preneseno značenje, pjesnička pitanja sloboda, struktura knj. teksta: • ponavljanje fabula i kompozicija, tema, likovi, izrečenog pripovijedanje, opisivanje, dijalog, monolog, sceničnost dramskog teksta; stih, strofa, zvučnost i ritmičnost) • • • individualni rad čitanje, pisanje razgovor neverbalna komunikacija poticanje na sudjelovanje u raspravi • • radni udžbenik čitanka računalo i projektor dodatni materijali operacionalizacija, reprodukcija, prepoznavanje

Primjeri IOOP-a MJESEC NASTAVNA CJELINA DIDAKTIČKO – METODIČKI POSTUPCI RAZINA USVOJENOSTI TEMA/SADRŽAJ ZNANJA POSTUPCI

Primjeri IOOP-a MJESEC NASTAVNA CJELINA DIDAKTIČKO – METODIČKI POSTUPCI RAZINA USVOJENOSTI TEMA/SADRŽAJ ZNANJA POSTUPCI ODABIR PRILAGOĐAVANJA POTICAJA DIDAKTIČKIH SREDSTAVA I POMAGA. OTKRIVAM, RAZMIŠLJAM • I GOVORIM Ponavljanje gradiva 6. r. rujan, listopad Naglasak Glasovne promjene (sibilarizacija, palatalizacija, jotacija, nepostojani a) pregledan ploče • izdvajanje bitnog • postavljanje kraćih, jednostavnih pitanja • ponavljanje izrečenog • • • individualni rad čitanje, pisanje razgovor neverbalna komunikacija poticanje na sudjelovanje u raspravi • • radni udžbenik čitanka računalo i projektor dodatni materijali operacionalizacija, reprodukcija, prepoznavanje

”Svi učimo jedni od drugih i samo to ima smisao. Bez drugih, ja sam

”Svi učimo jedni od drugih i samo to ima smisao. Bez drugih, ja sam nitko i ništa. Samo s drugima svi smo netko. ” Inkluzivni odgoj i obrazovanje u školi Udruženje „Društvo ujedinjenih građanskih akcija“, Sarajevo Hvala.

Izvori: • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi https: //www.

Izvori: • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi https: //www. zakon. hr/z/317/Zakon-o-odgoju-i-obrazovanju-u-osnovnoj-i-srednjoj-%C 5%A 1 koli • Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju https: //narodne-novine. nn. hr/clanci/sluzbeni/2015_03_24_510. html • [Lista procjene osobitosti školskog učenja], radni materijali Ivančić, Đ. i Češi, M. , 2017. , Različiti učenici različite potrebe • Češi, Marijana; Ivančić, Đurđica. 2019. Izazovi i umijeća učenja i poučavanja – hrvatski jezik i inkluzivni pristup. Ljevak. Zagreb.