Plan Rozwoju Sieci Drg Wojewdzkich na lata 2007

  • Slides: 33
Download presentation
Plan Rozwoju Sieci Dróg Wojewódzkich na lata 2007 – 2013 Marek Sowa Członek Zarządu

Plan Rozwoju Sieci Dróg Wojewódzkich na lata 2007 – 2013 Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego

Plan Rozwoju Sieci Drogowej jest dokumentem, który powinien sporządzać każdy Zarządca drogi. Jest on

Plan Rozwoju Sieci Drogowej jest dokumentem, który powinien sporządzać każdy Zarządca drogi. Jest on niezbędny nie tylko w celu określenia kierunków rozwoju i utrzymania sieci drogowej, ale wynika też bezpośrednio z zapisów Ustawy o Drogach Publicznych.

Uchwałą Nr 879/2006 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 09. 10. 2006 r. przyjęto do

Uchwałą Nr 879/2006 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 09. 10. 2006 r. przyjęto do realizacji PLAN ROZWOJU SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH w MAŁOPOLSCE na lata 2007 -2013

W związku z uchwałą Nr IX/97/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 9 lipca 2007

W związku z uchwałą Nr IX/97/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 9 lipca 2007 roku przyjmującą do realizacji Wieloletni Program Inwestycyjny Województwa Małopolskiego na lata 2007 – 2013 (WPI) oraz przyjęciem Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 (MRPO) dokonano aktualizacji PLANU ROZWOJU SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH w MAŁOPOLSCE na lata 2007 -2013

Uchwałą Nr 773/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 02. 10. 2007 r. zaktualizowano PLAN

Uchwałą Nr 773/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 02. 10. 2007 r. zaktualizowano PLAN ROZWOJU SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH w MAŁOPOLSCE na lata 2007 -2013

Zaktualizowany dokument oprócz odniesienia do WPI i MRPO zawiera również wyniki opracowania jakie zostało

Zaktualizowany dokument oprócz odniesienia do WPI i MRPO zawiera również wyniki opracowania jakie zostało wykonane w okresie od marca do sierpnia 2007 roku pn. „Ocena społeczno – ekonomicznych efektów realizacji projektów infrastruktury drogowej” na sieci dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego. Celem opracowania było: -zidentyfikowanie projektów inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w latach 2007 – 2015 - oszacowanie łącznych oszczędności kosztów użytkowników i środowiska wynikających z realizacji zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych - utworzenie obiektywnego rankingu projektów inwestycyjnych

Cele realizacji planów inwestycyjnych na lata 2007 – 2015 : CEL I POPRAWA DOSTĘPNOŚCI

Cele realizacji planów inwestycyjnych na lata 2007 – 2015 : CEL I POPRAWA DOSTĘPNOŚCI SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH DO PODSTAWOWEGO UKŁADU DROGOWEGO WOJEWÓDZTWA (DROGI KRAJOWEJ NR 4 I NR 7) CEL II INTEGRACJA PRZESTRZENNA WOJEWÓDZTWA POPRZEZ POPRAWĘ DOSTĘPNOŚCI DO STREF GOSPODARCZYCH I TURYSTYCZNYCH WOJEWÓDZTWA CEL III POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

POWYŻSZE CELE ZOSTANĄ OSIĄGNIĘTE POPRZEZ: Zwiększenie przepustowości dróg wojewódzkich Budowę obwodnic Poprawę stanu technicznego

POWYŻSZE CELE ZOSTANĄ OSIĄGNIĘTE POPRZEZ: Zwiększenie przepustowości dróg wojewódzkich Budowę obwodnic Poprawę stanu technicznego dróg Aktywność jednostek samorządów lokalnych w realizacji inwestycji

PLAN ROZWOJU SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH zawiera między innymi szczegółową analizę stanu technicznego dróg, danych

PLAN ROZWOJU SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH zawiera między innymi szczegółową analizę stanu technicznego dróg, danych ruchowych oraz wypadków drogowych na drogach wojewódzkich Małopolski

W ramach przeglądu technicznego dróg wyróżnia się trzy kategorie w zależności od stanu technicznego:

W ramach przeglądu technicznego dróg wyróżnia się trzy kategorie w zależności od stanu technicznego: A – stan dobry; nie zachodzi potrzeba wykonywania zabiegów remontowych, nawierzchnia posiada nieuszkodzoną powierzchnię, brak kolein i deformacji B – stan dostateczny; zachodzi potrzeba wykonywania zabiegów utrzymaniowych do wielkości 20% powierzchni, nawierzchnia wykazuje niewielkie odkształcenia i spękania C – stan zły; ponad 20% powierzchni nawierzchni wykazuje znaczne odkształcenia (wyboje, koleiny, złuszczenia, spękania), co świadczy o utracie jej nośności

Procentowy udział odcinków o różnym stanie technicznym na DW 768 – 958 STAN TECHNICZNY

Procentowy udział odcinków o różnym stanie technicznym na DW 768 – 958 STAN TECHNICZNY DRÓG WOJEWÓDZKICH

Procentowy udział odcinków o różnym stanie technicznym na DW 959 – 993 STAN TECHNICZNY

Procentowy udział odcinków o różnym stanie technicznym na DW 959 – 993 STAN TECHNICZNY DRÓG WOJEWÓDZKICH

Średni dobowy ruch w punktach pomiarowych na drogach wojewódzkich w Województwie Małopolskim w 2005

Średni dobowy ruch w punktach pomiarowych na drogach wojewódzkich w Województwie Małopolskim w 2005 roku

Zdarzenia drogowe na drogach wojewódzkich w Małopolsce

Zdarzenia drogowe na drogach wojewódzkich w Małopolsce

Ofiary wypadków drogowych na drogach wojewódzkich w Małopolsce

Ofiary wypadków drogowych na drogach wojewódzkich w Małopolsce

W ramach nakreślonych przez Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego, uwzględniając aktualny stan sieci dróg wojewódzkich,

W ramach nakreślonych przez Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego, uwzględniając aktualny stan sieci dróg wojewódzkich, a także możliwości finansowe samorządu Województwa Małopolskiego zdecydowano o podziale zadań planowanych do zrealizowania w latach 2007 – 2013 na trzy zasadnicze grupy: zadania planowane do realizacji w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zadania realizowane ze środków własnych Województwa Małopolskiego zadania współfinansowane przez samorząd Województwa Małopolskiego

Infrastruktura Drogowa - Małopolski Regionalny Program Operacyjny

Infrastruktura Drogowa - Małopolski Regionalny Program Operacyjny

Infrastruktura Drogowa - Małopolski Regionalny Program Operacyjny

Infrastruktura Drogowa - Małopolski Regionalny Program Operacyjny

Inwestycje planowane do realizacji w latach 2007 – 2013 w ramach MRPO

Inwestycje planowane do realizacji w latach 2007 – 2013 w ramach MRPO

Inwestycje planowane do realizacji w latach 2007 – 2013 w ramach MRPO

Inwestycje planowane do realizacji w latach 2007 – 2013 w ramach MRPO

Inwestycje planowane do realizacji w latach 2007 – 2013 w ramach MRPO

Inwestycje planowane do realizacji w latach 2007 – 2013 w ramach MRPO

Inwestycje planowane do realizacji w latach 2007 – 2013 w ramach MRPO

Inwestycje planowane do realizacji w latach 2007 – 2013 w ramach MRPO

Inwestycje planowane do realizacji w latach 2007 – 2013 w ramach MRPO

Inwestycje planowane do realizacji w latach 2007 – 2013 w ramach MRPO

Inwestycje planowane do realizacji w latach 2007 – 2013 w ramach MRPO

Inwestycje planowane do realizacji w latach 2007 – 2013 w ramach MRPO

Inwestycje planowane do realizacji w latach 2007 – 2013 w ramach MRPO

Inwestycje planowane do realizacji w latach 2007 – 2013 w ramach MRPO

Całkowita wartość Inwestycji drogowych i mostowych planowanych do realizacji w latach 2007 - 2013

Całkowita wartość Inwestycji drogowych i mostowych planowanych do realizacji w latach 2007 - 2013 w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wyniesie ponad 1 mld 275 mln PLN

Zadania planowane do realizacji ze środków własnych Województwa Małopolskiego

Zadania planowane do realizacji ze środków własnych Województwa Małopolskiego

Zadania planowane do realizacji ze środków własnych Województwa Małopolskiego • Modernizacja drogi woj. nr

Zadania planowane do realizacji ze środków własnych Województwa Małopolskiego • Modernizacja drogi woj. nr 775 na odcinku Proszowice – Ispina • Modernizacja drogi woj. nr 965 Limanowa – Zielona • Modernizacja drogi woj. nr 966 Wieliczka – Tymowa • Modernizacja odcinków ciągu drogi woj. nr 971 Piwniczna – Krynica • Przebudowa drogi woj. nr 981 – obejście Siedlisk, w celu likwidacji kolizyjnych skrzyżowań z torami PKP • Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 964 na odcinku Uście Solne - Biskupice Radłowskie • Modernizacja drogi woj. nr 964 Kasina - Uście Solne ETAP II • Modernizacja drogi woj. nr 958 na odcinku Chabówka – Chochołów – ETAP II • Modernizacja drogi woj. nr 957 od Białki do Nowego Targu ETAP II • Modernizacja drogi woj. 956/955/967 Biertowice - Łapczyca ETAP II • Modernizacja drogi woj. nr 975, ETAP II • Modernizacja drogi woj. nr 969 na odcinku Krościenko – Nowy Targ ETAP II • Grupa zadań , , Żwirownie" ETAP II - modernizacja dróg wojewódzkich nr 964, 975, 973, 768

Zadania planowane do współfinansowania przez samorząd Województwa Małopolskiego • Budowa mostu na Wiśle w

Zadania planowane do współfinansowania przez samorząd Województwa Małopolskiego • Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa • Budowa węzła autostradowego – Bochnia • Modernizacja dróg woj. nr 961/960 Poronin - Łysa Polana • Usprawnienie transportu drogowego w obszarze Krościenko – Szczawnica • Przebudowa ciągu drogi powiatowej Krynica – Wysowa – granica Państwa

Dziękuję za uwagę

Dziękuję za uwagę