Plan Jzyki systemy programowania Plik rdowy translator Etapy

  • Slides: 24
Download presentation

Plan Języki, systemy programowania Plik źródłowy, translator Etapy tworzenia programu komputerowego Podstawy obsługi Dev.

Plan Języki, systemy programowania Plik źródłowy, translator Etapy tworzenia programu komputerowego Podstawy obsługi Dev. Cpp Szablon programu w C++ Komentarze Deklaracja zmiennych Polecenie cout Typy zmiennych Polecenie cin Struktura programu w C++

Programowanie komputerów obejmuje: projektowanie programów, zapisywanie programów, testowanie programów.

Programowanie komputerów obejmuje: projektowanie programów, zapisywanie programów, testowanie programów.

Tworzenie programów jest znacznie ułatwione dzięki opracowaniu: języków programowania, służących do konstruowania programów, systemów

Tworzenie programów jest znacznie ułatwione dzięki opracowaniu: języków programowania, służących do konstruowania programów, systemów programowania, czyli oprogramowania służącego do opracowania i używania programów zapisanych zgodnie z regułami danego języka programowania.

Program zapisany w języku programowania nazywamy programem źródłowym, a translator przekształca go w program

Program zapisany w języku programowania nazywamy programem źródłowym, a translator przekształca go w program wynikowy. Rodzaje translatororów: • Interpretery – tłumaczą poszczególne polecenia programu źródłowego na instrukcje mikroprocesora. • Kompilatory – tłumaczą cały program źródłowy na program wynikowy, złożony z instrukcji mikroprocesora.

Etapy tworzenia programu komputerowego: 1. Określić zadanie dla programu (co program ma wykonywać, jakich

Etapy tworzenia programu komputerowego: 1. Określić zadanie dla programu (co program ma wykonywać, jakich danych potrzebuje, jak ma przetwarzać dane, jakie wyniki ma dostarczać i w jakiej postaci, czy ma komunikować się z użytkownikiem). 2. Sporządzenie algorytmu. 3. Napisanie programu źródłowego w wybranym języku programowania. 4. Przygotowanie danych, uruchomienie i testowanie programu.

Dev C++

Dev C++

Zapisz Ctrl S Kompiluj Ctrl F 9 Uruchom Ctrl F 10 Kompiluj i uruchom

Zapisz Ctrl S Kompiluj Ctrl F 9 Uruchom Ctrl F 10 Kompiluj i uruchom F 9 Plik źródłowy Ctrl N

#include<iostream. h> main() { system("pause"); }

#include<iostream. h> main() { system("pause"); }

#include<iostream. h> main() { cout<<"WITAJCIE W C++"; system("pause"); }

#include<iostream. h> main() { cout<<"WITAJCIE W C++"; system("pause"); }

Każdy program musi zawierać funkcję zwaną main() jest nazwą specjalną. Od niej rozpoczyna się

Każdy program musi zawierać funkcję zwaną main() jest nazwą specjalną. Od niej rozpoczyna się wykonywanie programu. Treść tej funkcji (zwana ciałem funkcji), czyli instrukcje wykonywane w ramach tej funkcji, zawarte są w nawiasie klamrowym {. . . }.

Język C++ jest językiem o tzw. wolnym formacie Wszystko może się znaleźć w każdym

Język C++ jest językiem o tzw. wolnym formacie Wszystko może się znaleźć w każdym miejscu linii, a nawet może być rozpisane na kilka linii. Poza nielicznymi sytuacjami, w dowolnym miejscu instrukcji można przejść do kolejnej linii i tam kontynuować pisanie, ponieważ koniec instrukcji jest określany nie przez koniec linii, lecz przez średnik. Każda instrukcja musi być zakończona średnikiem!

Operacje We/Wy nie należą do definicji języka C++ i umieszczone są w jednej ze

Operacje We/Wy nie należą do definicji języka C++ i umieszczone są w jednej ze standardowych bibliotek. Aby można z niej było skorzystać, musimy umieścić na początku programu linię: #include<stdio. h> #include<iostream. h> Dyrektywa #include powoduje, że kompilator wstawia do programu plik nagłówkowy np. iostream. h

Komentarze W języku C++ komentarze mogą być umieszczane dwojako: - ograniczenie tekstu znakami /*.

Komentarze W języku C++ komentarze mogą być umieszczane dwojako: - ograniczenie tekstu znakami /*. . . */. Komentarz taki może ciągnąć się przez wiele linijek. np. /* to jest komentarz na dwóch wierszach */ - zastosowanie znaków //. Kompilator po napotkaniu takich znaków ignoruje resztę linii do końca – jest to komentarz charakterystyczny tylko dla C++. np. // komentarz w jednym wierszu

cout Odpowiada za operację związaną ze standardowym urządzeniem wyjściowym (C-onsole OUT-put). Wydruk na ekranie

cout Odpowiada za operację związaną ze standardowym urządzeniem wyjściowym (C-onsole OUT-put). Wydruk na ekranie tekstu umieszczonego w cudzysłowie. Np. cout<<"Coś tu i coś tam : )"; Znaki formatujące np. : n –pisanie tekstu w nowym wierszu, t - wstawienie znaku tabulacji, a - wstawienie znaku dzwonka.

OPERATORY ARYTMETYCZNE języka C++ _________________________ Operator Nazwa Tłumaczenie Działanie _________________________ + ADDition Dodawanie Suma

OPERATORY ARYTMETYCZNE języka C++ _________________________ Operator Nazwa Tłumaczenie Działanie _________________________ + ADDition Dodawanie Suma liczb - SUBstraction Odejmowanie Różnica liczb * MULtiplication Mnożenie Iloczyn liczb / DIVision Dzielenie Iloraz liczb % MODulus Dziel Modulo Reszta z dzielenia _________________________

Deklaracja zmiennych W języku C++ wszystkie zmienne muszą być zadeklarowane przed ich użyciem. Deklaracja

Deklaracja zmiennych W języku C++ wszystkie zmienne muszą być zadeklarowane przed ich użyciem. Deklaracja składa się z nazwy typu i listy zmiennych danego typu. Typ int Zakres wartości unsigned liczby od 0 do 65 535 long liczby od -2 147 483 648 do 2 147 483 647 float liczby od -3. 4 E-38 do 3. 4 E+38 double liczby od -1. 7 E-308 do 1. 7 E+308 char znak; liczby od -128 do 128 liczby od -32 768 do 32 767

Przykłady: int x; float y, z; char znak; int i=0; // bezpośrednie przypisanie wartości

Przykłady: int x; float y, z; char znak; int i=0; // bezpośrednie przypisanie wartości początkowej const float pi = 3. 1415; /* ustalenie stałej niezmiennej w programie. Wartości pi program nie pozwoli zmienić! */ Słowa kluczowe są zastrzeżone i muszą być pisane małymi literami. Słowami kluczowymi są np. : int, float, for, while itp. Są one częścią definicji języka. Nazwy zmiennych nie mogą być słowami kluczowymi!!

cin Odpowiada za operacje związane ze standardowym urządzeniem wejściowym (C-onsole IN-put). Umożliwiają one wczytanie

cin Odpowiada za operacje związane ze standardowym urządzeniem wejściowym (C-onsole IN-put). Umożliwiają one wczytanie z klawiatury liczby, której wartość zostaje przypisana zmiennej bok. Np. : cin >> bok; wydruk wartości zmiennej bok realizujemy poleceniem cout << bok;

/* Program do wyznaczania pola powierzchni kwadratu o boku a */ #include <iostream. h>

/* Program do wyznaczania pola powierzchni kwadratu o boku a */ #include <iostream. h> main() { int bok, pole; // <-32768, 32767> cout<<"Wprowadź długość boku kwadratu bok = "; cin>>bok; pole = bok * bok; cout << "pole kwadratu o boku "<< bok <<"wynosi "<<pole; system(”pause”); }

/* Program do wyznaczania długości okręgu */ #include <iostream. h> main() { float r,

/* Program do wyznaczania długości okręgu */ #include <iostream. h> main() { float r, obwod, pi; cout<<"Wprowadź długość promienia r = "; cin>>r; pi = 3. 14; obwod = 2 * pi * r; cout <<"Obwód okręgu wynosi ”<<obwod; system(”pause”); }

Zadanie 1 Napisać program obliczający pole koła o zadanym promieniu r.

Zadanie 1 Napisać program obliczający pole koła o zadanym promieniu r.

Zadanie 2 Napisać program obliczający spalanie paliwa na 100 km.

Zadanie 2 Napisać program obliczający spalanie paliwa na 100 km.

Struktura programu w języku C++ jest następująca: 1. dyrektywy dołączające pliki nagłówkowe bibliotek standardowych

Struktura programu w języku C++ jest następująca: 1. dyrektywy dołączające pliki nagłówkowe bibliotek standardowych i zdefiniowanych przez użytkownika #include 2. prototypy funkcji lub definicje funkcji 3. deklaracje zmiennych globalnych 4. słowo kluczowe main() 5. klamra { 6. deklaracja zmiennych lokalnych 7. treść programu 8. klamra } 9. definicje funkcji