Pipravenost obchodnch etzc a pedstaven metodiky SOCR R

  • Slides: 17
Download presentation
Připravenost obchodních řetězců a představení metodiky SOCR ČR Konference "Předcházení vzniku odpadů“ 13. 10.

Připravenost obchodních řetězců a představení metodiky SOCR ČR Konference "Předcházení vzniku odpadů“ 13. 10. 2017 Pavel Mikoška viceprezident SOCR ČR

Kdo je SOCR? Druhý největší zaměstnavatelský svaz v ČR (přes 25 let existence) Nezávislé

Kdo je SOCR? Druhý největší zaměstnavatelský svaz v ČR (přes 25 let existence) Nezávislé a dobrovolné sdružení asociací, aliancí, družstev a firem podnikajících v malo- a ve velkoobchodě, v gastronomických, ubytovacích a dalších službách Zastupuje přes 6 000 podnikatelů vytvářejících přibližně 500 000 pracovních míst Z retailových řetězců zastupuje: AHOLD Czech Republic, BILLA, Globus, MAKRO Cash & Carry ČR, Penny Market, Lidl Česká republika, TESCO STORES ČR, Kaufland Česká republika, Maloobchodní síť Hruška.

Pyramida plýtvání potravinami

Pyramida plýtvání potravinami

Plýtvání potravinami v ČR Jak se v Česku plýtvá? Ročně se vyhodí do odpadu:

Plýtvání potravinami v ČR Jak se v Česku plýtvá? Ročně se vyhodí do odpadu: q Svět: 1, 6 miliardy tun jídla q Evropa: 89 milionů tun jídla q Česko: 830 000 tun jídla Česko: Ø potraviny vyhazují 3/4 českých domácností Ø potravinový odpad tvoří 30 % veškerého odpadu českých domácností Ø ročně česká domácnost vyhodí jídlo za 20 000 Kč (měsíčně za 1700 Kč)

Plýtvání potravinami

Plýtvání potravinami

Geneze vzniku zákona … Maloobchodníci sami aktivně téma darování potravin před lety přinesli, sami

Geneze vzniku zákona … Maloobchodníci sami aktivně téma darování potravin před lety přinesli, sami dobrovolně začali spolupracovat s potravinovými bankami a jsou v oblasti šetrného zacházení s potravinami lídry Novela zákona č. 110/1997 Sb. , o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění účinném od 1. 1. 2018 v § 11 nová povinnost provozovatele potr. podniku poskytnout za splnění stanovených podmínek potraviny bezplatně neziskové organizaci = tzv. povinné darování potravin Výsledek ? Ø z dobrovolnosti / dobročinnosti se stala povinnost pod hrozbou pokuty až 10 000 Kč Ø řada nejasností, jak tuto povinnost splnit : § definice PPP s prodejní plochou nad 400 m 2 a “bezpečné potraviny“ § definice a splnění povinnosti poskytnout potravinu § oznamovací povinnosti a zejména - logistické zajištění Ústavní stížnost 25 senátorů v 6/2016 – dosud bez rozhodnutí !

… a jak obchodníci postupovali Zástupci maloobchodních řetězců a SOCR ČR iniciovali jednání s

… a jak obchodníci postupovali Zástupci maloobchodních řetězců a SOCR ČR iniciovali jednání s Ministerstvem zemědělství Ø nutno vyjasnit, co se míní „bezpečnými potravinami“, které mohou být předávány k dalšímu využití Ø nutno vyjasnit metodiku (hygienická a zdravotní rizika, ekonomičnost provozu a technicko-logistické zajištění) MZe prováděcí předpis ani závaznou metodiku nevydá SOCR ČR a ČFPB nuceni společně připravit zásady, jak zákon úspěšně realizovat v praxi SOCR ČR a jeho Komora řetězců spolu s Českou federací potravinových bank připravili společný koncept “Zásady povinného darování potravin“ – projednány / schváleny MZe a SZPI Pracovní tým: Veronika Láchová (PB JčK) Stanislav Plecitý (SOCR) Pavel Mikoška (SOCR) Radomír Pecháček (SOCR) zástupci obchodních řetězců (manažeři PR a Kvality)

Metodika - 1 Doporučení provozovateli potravinářského podniku s prodejní plochou větší než 400 m

Metodika - 1 Doporučení provozovateli potravinářského podniku s prodejní plochou větší než 400 m 2 (dále jen „PPP“) - uzavřít min. s 1 z oprávněných příjemců smlouvu o odběru na regionální bázi (např. potravinovou bankou), jíž bude zboží nabízeno, a zároveň do smlouvy definovat harmonogram svozů. Bezpečné potraviny, vhodné k darování, lze rozdělit podle stupně rizika: Ø Nízká rizikovost – NR (čerstvé pečivo, ovo-zel, nápoje, suché potraviny, čaj, káva, rostlinné tuky, pochutiny) Ø Střední rizikovost – SR (chlazené balené výrobcem v originálním obalu, hluboce zmražené) Jako potraviny vhodné k darování podle § 11 zákona nelze doporučit: v celou kategorii “Vysoká rizikovost“ – VR (hotová jídla, cukrářské výrobky, gril apod. ) - nepovažujeme za vhodné k bezpečnému předávání v potraviny s porušenou konzistencí primárního obalu a jakékoliv potraviny s jinou zjevnou vadou nebo senzorickou změnou v nápoje s obsahem alkoholu vyšším než 0, 5% obj. v potraviny s prošlým datem použitelnosti

Metodika - 2 Jako předmět individuální dohody mezi neziskovou organizací (NO) a obchodníkem doporučujeme:

Metodika - 2 Jako předmět individuální dohody mezi neziskovou organizací (NO) a obchodníkem doporučujeme: v individuální položky „Vysoce rizikových“ potravin v potraviny včetně nápojů distribuované ve vratných obalech nebo přepravkách, na které se vztahuje vratná záloha v potraviny označené jako privátní značky individuálních obchodníků Zdravotně nezávadné potraviny, u kterých byly zjištěny legislativně konfliktní informace na obalu výrobku, darovat lze, a to na základě písemné informace uvedené v protokolu dozorového orgánu

Metodika - 3 Proces převzetí potravin: PPP připraví potraviny k odběru a skladuje je

Metodika - 3 Proces převzetí potravin: PPP připraví potraviny k odběru a skladuje je s označením „Určeno pro charitativní účely – Neprodejné“ v předepsaném skladovacím režimu podle instrukcí na obalu. Převzetí darovaných potravin probíhá: Ø ve smluvně dohodnutých termínech dle svozového plánu – pro potraviny s NR Ø na základě aktivní výzvy prodejny či DC k darování (např. emailem, SMS) – pro SR Ø alternativně na sdíleném internetovém portálu (bude-li zřízen) – pro NR i SR Obdarovaná NO je povinna reagovat na nabídku buďto písemným potvrzením o převzetí anebo písemně (SMS, email) převzetí odmítnout jednoznačně a včas. NO je povinna svézt potravinu ve smluvním čase v souladu s parametry pro její transport: Ø pro NR – svozy dle smluvně dohodnutého svozového plánu s fixní frekvencí Ø pro SR – svozy ze všech smluvně dohodnutých sběrných míst na základě výzvy Ø NO zkontroluje při převzetí potravinu a v případě porušení podmínek pro přijetí vrátí potravinu PPP k likvidaci.

Metodika - 4 Proces převzetí potravin: Okamžikem převzetí se darované zboží stává majetkem obdarované

Metodika - 4 Proces převzetí potravin: Okamžikem převzetí se darované zboží stává majetkem obdarované NO a tato přebírá celkovou odpovědnost za darované zboží (plná právní zodpovědnost z hlediska kvality, zdravotní nezávadnosti, distribuce a dalšího použití zboží) Předávací protokol - PPP je povinen pro NO uvést potřebné informace pro plnou identifikovatelnost a dohledatelnost výrobku (název výrobku, EAN kód, příp. šarži, množství předaného zboží, cena, důvod darování, obsah alergenů - pokud je jiný, než uvedený na obalu výrobku a pokud toto byl důvod pro zákaz prodeje zboží) NO je povinna evidovat množství odebraných potravin v celkovém součtu kilogramů (případně litrů u tekutých potravin) podle jednotlivých položek a tento součet je NO povinna pravidelně hlásit PPP – min. 1 x za měsíc. Potvrzení o předaném množství potravin slouží předávající prodejně / DC jako evidenční doklad o předaných potravinách i jako doklad pro finanční úřad k odpočtu DPH.

Metodika - 5 Obdarovaný je povinen: Ø Ø Ø Ø registrovat se jako PPP

Metodika - 5 Obdarovaný je povinen: Ø Ø Ø Ø registrovat se jako PPP u dozorového orgánu (SZPI, SVS, OOVZ) zajistit proškolení přebírajících pracovníků - zásady bezpečné manipulace s potravinami zajistit přejímku a následnou distribuci zboží finálním uživatelům v předepsaném režimu doplnit informace do předávacího protokolu a podpisem stvrdit vhodnost k předání zasílat pravidelně přehled o převzatém zboží dle odběrných míst a druhu zboží zajistit distribuci převzatého zboží finálním uživatelům v souladu s platnou legislativou respektovat svozové plány, projevovat časovou flexibilitu při řešení urgentních svozů zajistit poskytnutí informací podle čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení č. 1169/2011 srozumitelným způsobem dalšímu odběrateli (nebo odběratelům) darovaných potravin. Obdarovaný má právo: Ø kdykoliv písemně odmítnout nabídku darovaného zboží s uvedením důvodu Ø předávané zboží odmítnout (celé množství nebo jeho část) při jeho fyzické přejímce při zjištění závažných vad (prošlé DP, porušené primární obaly, závažné senzorické změny). Kvalitu darovaného zboží nelze po jeho fyzickém a protokolárním převzetí ze strany přebírajícího dále u dárce reklamovat. Pokud dárce bude informován výrobcem o případné nebezpečnosti zboží, je povinen neprodleně informovat obdarovaného.

Metodika - 6 Dárce je povinen: Ø potraviny skladovat v předepsaném skladovacím režimu po

Metodika - 6 Dárce je povinen: Ø potraviny skladovat v předepsaném skladovacím režimu po celou dobu, kdy je vlastní Ø potraviny připravit k předání příjemci do vhodných nevratných obalů (např. do krabic) Ø potraviny předávat pouze smluvním partnerům, a to na základě předávacího protokolu (s přesnou identifikací předávaného zboží, vč. hmotnosti a celkové prodejní ceny) Ø aktivně sledovat seznamy NO schválených k přijímání darovaných potravin na www MZe a dle možností trvale vyhledávat nejvhodnější příjemce potravin v regionech Ø s potravinami nabídnutými NO k darování a následně nepřevzatými dále nakládat v souladu s požadavky platných právních předpisů (např. : zákon č. 185/2001 Sb. , o odpadech, nařízení č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které jsou určeny k lidské spotřebě) s cílem nalézt nejvhodnější technický způsob jejich likvidace - pořadí priorit: krmení, kompostování, bioplyn, skládkování. Převzetím zboží a podpisem předávacího protokolu obdarovaný přebírá veškerou fyzickou a právní odpovědnost za přebrané zboží a také na něj přecházejí veškerá vlastnická práva a povinnosti k přebranému zboží.

Stupně rizika

Stupně rizika

Co můžeme očekávat v budoucnosti? Úskalí darování po 1. 1. 2018 Nedostatečný počet a

Co můžeme očekávat v budoucnosti? Úskalí darování po 1. 1. 2018 Nedostatečný počet a kapacita neziskových organizací Nadbytek darovaných potravin Zapojení menších (a nezávislých) prodejen Nejasná ustanovení zákona riziko sankcí ze strany dozorových orgánů Menší plýtvání , ALE - není regulace nadbytečná?

Máme jen jednu planetu …

Máme jen jednu planetu …

DĚKUJI ZA POZORNOST

DĚKUJI ZA POZORNOST